Skip to main content

Full text of "Kalender"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these filés for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 


at|http : //books . google . com/ 


Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibhotekens hyhor innan Google omsorgsfullt skannade in 
den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Den har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 
som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 
varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 
som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens 
långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete med bibliotek och göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 

Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit fram Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, och vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, text igenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är lagligt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning.  Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google boksökning 

Googles mål är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världens böcker och författare och förläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben 


på följande länk http : //books . google . com/ 


HARVARD 
COLLEGE 
LIBRARY 


^ 


n 


»'»^ 


4- 


CAl   PNnPR ^^^^^^f^ ni^ SVEIiSKH 
ir*^^"^l^ta\ FOLKSKOLnnS VÄMMER 


1901 


'•^"■■^f,. 


;r 


v^x'-^''/' 


1 


KRLEhDER 


Ii 

/.c 


aiQIFVEM RF 


iVEMSKR FOLKSKOLRMS VRMMER 


1905 


T)a<3UM0E ArqAmqem 


SFV 


HELSINGFORS 

TIDKIKQI- * TBTCKEBIAKTUB0LAORT8 TBTCKBEI 

1905 


REDRKTÖRER FÖR DEMMR KRLENDER: 

V. ÖHBERQ OCH P. MORDMRMM 

ORDF. SEKR. 

I DIREKTIOMEfi FÖR SVEMSKR FOLKSKOLRNS VRNMEi 


INNEHÅLL. 

Sid. 

Svenska Folkskolans Vänners årsberättelse för 1904 1 

Svenska Bildningens Vänners i Åbo  ^      >  1904 14 

Frid på jorden, en julbetraktelse af V. T. Rosenqvist 16 

Julotta, dikt af Ludv. Laurén 19 

Småskolor och småskoleseminarier af Ivar A. Heikel 21 

Sydvästra Finlands svenska folkhögskola af A, Stenvall 33 

Om Runebergs dikt «Vid en källa» af O. G 38 

En julberättelse af Qeorgios Drosinis, öfversatt af /. i4. //. . . 42 

Husflugan, en naturhistorisk monografi af O. Af. Reuter .... 48 

Hjalmar Munsterhjelm, nekrolog af Th. Waeanerberg ocYi C. G. E. 66 

Z. Topelius' ö af /. O. M 77 

Vallflickan, berättelse af Parus Äter 85 

Sång till Österbotten af Arvid Mörne 98 

Finlands mossar och deras odling af Arthur Rindell 100 

Mig skrämmer ej sorgens skugga, dikt 2Ä Jacob Tegengren ... 107 

Victor Forselius, nekrolog af Tor Carpdan 109 

Undtdagen 1904—1905 af Konstitutionell 115 

Gamle Robin Gray, skotsk folkvisa, öfversatt af Anna Krook . 158 
Hans Kejserliga  Majestäts  nådiga  manifest angående åtgärder 

för den lagliga ordningens återställande i landet 161 

Landtdagskallelsen 1905 164 

Öfversikt af representationsformerna i olika länder 166 


Fanny Palmen, nekrolog af P, Nordmann 176 

Viktor Federley,    »     »        »      184 

Uttalanden af Hippokrates 2i Å, v, C 185 

Några siffror belysande Finlands utrikeshandel af O, H. .... 189 

Svenska Odlingens Vänners i Kristinestad verksamhet 1904  . . 196 

Kalenderns omslagsbild 198 

Förteckning öfver berättelseböcker, dikter m.  m. behandlande 

ämnen ur Finlands historia 199 

S. F. V:s ombud 202 

Innehållet i S. F. V:s kalendrar I— XX 208 


Berättelse 

öfver fdreningen Svenska Folkskolans Vänners 

▼erksamhet 1904» afgifven till årsmötet i 

Helsingfors den 24 mars 1905. 


Genom de testamentariska dispositioner, h vilka under 
förloppet af 1904 dels kommit föreningen till godo, dels anno- 
tents s&som i en framtid utfallande, har det nyssnämnda året 
gestaltat sig utomordentligt gynnsamt. Den 22 februari emot- 
tog direktionen underrättelse om att f . d. perukmakaren gårds- 
agaren August Weckström och hans numera aflidna maka 
Gustava Mathilda Weckström genom ett inbördes testamente 
af den 7 april 1901 insatt föreningen S. F. V. till deras univer- 
salarf vinge, och den 26 mars inlämnades till direktionen be- 
styrkt afskrift af ett testamente, genom hvilket f. d. kollegan 
i Borgå Viktor Federley den 27 februari 1902 såsom sin ytter- 
sta vilja förklarat, att femtioen (61) aktier k 600 mk i Städer- 
nas i Finland hypotekskassa, under namn af • Viktor Federleys 
fond», skola tillfalla Svenska Folkskolans Vänner dock med 
det förbehåll, att testators maka, fru Ida Federley, under sin 
lifstid äger att uppbära den årliga räntan. Of vanstående tvenne 
testamenten, vältaligt vittnande om testatorernas intresse för 
Svenska Folkskolans Vänners kulturella arbetsprogram, blefvo 
på vederbörligt sätt den 16 april 1904 bevakade inför rådstugu- 
Tittens i Helsingfors första afdelning. Då räntebeloppen i en 
framtid blifva disponibla, komma föreningens tillgångar att 
årligen ökas med flere tusen mark.  Några inskränkande villkor 


Årsberättelse för 1904. 


med afseende å medlens användning hafva testaraenteunder- 
tecknarena icke gjort, hvilket däremot är fallet med räntorna 
ä Theodor Holmströms folkhögskolefond, hvilka räntor, enligt 
testators förordnande af den 26 mars 1896, skola användas ute- 
slutande "för befrämjande af folkhögskolor med svenskt un- 
dervisningsspräk, främst i Nylands län». De värdepapper (de- 
positionsbevis i banker och aktier), hvilka bilda cTheodor Holm- 
ströms folkhögskolefond», öfverlämnades den 1 juni 1904 i di- 
rektionens värd, efter det att utredningsmannen i Holmström- 
ska sterbhuset slutfört affärernas afveckling samt meddelat^ 
att magistraten i Helsingfors genom skrifvelse af den 7 maj 
1908 tilikännagif vit sig icke vilja ätaga sig ansvaret för förvalt- 
ningen af ifrågavarande medel, utan anmodat honom att öf ver- 
lämna medlen till Svenska Folkskolans Vänners direktion. En- 
ligt bifogad specifikation uppgick »Theodor Holmströms folk- 
högskolefonds» balansräknings saldo till den betydande sum- 
man af 232,910 mark 21 penni. Förvaltningen af dessa medel 
har direktionen öfverlämnat ät föreningens kassör ingeniör Fr. 
Rosberg samt direktionsledamoten friherre Tor Carpelan, men 
öf ver räntornas användning afgör direktionen i dess helhet, pä 
sätt som testator därom förordnat. 

Förutom ofvanstående fond, hvars belopp till sin storlek 
öfverskrider samtliga donationer Svenska Folkskolans Vänner 
hittills haft glädjen emottaga, har föreningen genom direktör 
Martin Wegelius haft fägnaden att bland sina fonder inre- 
gistrera en ny: »Västra Nylands musikfond». Den utgjordes 
vid öfverlämnandet i april 1904 af 1,541 mark 62 penni, hvil- 
ket belopp, insamladt af sångens vänner i och omkring Eke- 
näs, kapi taliseras, medan räntorna utbetalas för att befordra de 
musikaliska intressena i västra Nylands svenskspråkiga bygder. 

Om vi till dessa uppgifter foga, att medlemsafgif terna 
under 1904 stigit till Sm^ 16,790: 50, en hittills endast år 1902 
uppnådd siffra, synes föreningens ekonomiska ställning lysande» 
men så hafva ock icke ringa kraf på dess hjälpsamhet och 
resurser ställts, hvilket klart torde framgå af följande långa 
lista öfver utgifna understöd för folkbildningsändamål. 


ÄrtfberåUdse för 1904, 


Aimlagm till hflflfxe fiuita foU»kolor: 

Laxåret 1903 — 04, Teerijärvi, Kolamby 100: — 

Karuna>) 200: — 

Korpo, Kumar 160: — 

Kumlinge, Seglinge 100: — 

Sund, Hulta 160: — 

Kökar 400: — 

Läaedrei 1904—05, Borgå skn, Söderveckoski 800: 

Hausj&rvi, Hyvinge 800; 

Sideby, Flöda 160: 

Mnnsala, Mona 160: 

Sibbo, Simsalö 100: 

Korpo, Markomby 100: 

Sibbo, Boxby 160: 

Borgnfis, Löfkoski 200: 

Korsnäs, Fröjnäs 100: 

Korsnäs, Moikipää 76: 

Iniö, Norrby 200: 

Orayais, Komossa 200: 

Tusby, Björkbacka 626; 

Analayn till fiuita småskolor: 

Lä»edretl903—04,Omv9XQ fabriks fasta småskola . . . 200: 

Korpo, Åvensår 160: 

Kyrkslätt, Bergstad 100: 

Lä8edretl904—05,TMgS3 malm 400; 

Pargas port — Jungfrusund 400: 

Replot, Söderuddamas skär 300: 

Vichtis, Palajärvi 360: 

Houtskär, Äpplö 300: 

Korpo, Åvensår 800: 

Strömfors, Virböle 260; 

') Anslaget utgår äfven under följande tvenne läseår. 


Årsberättelse för 1904. 

Gamlakarleby landsförs., Rödsö. . . 250: 

»           »     Storkotka. 260; 

Kronoby, Knifsund 200; 

Ingå, Väötankvarn 200: 

Liljendal, Hopom 200: 

Kimito, Vretaby 200: 

Sjundeå, Pikkala 200: 

»     Sjundby 200: 

Vikarfall 200; 

Nedervetil, Nedervetilby 200: 

Pyttis, Västerby 200: 

Nagu, Vä(;klak8 160: 

Dragsfjärd, Furulund 160: 

Kyrkslatt, Haapajärvi 125: 

Estby 100: 

> Strömsby 100: 

> Långvik 100: 

»     Hindersby 100: 

»     Boback 100: 

»     Bergstad 100: 

Esbo, Grans 200; 

> Jupp 200; 

> Lahnus 200: 

Borgå socken, Finby 100: 

»        Veckjärvi 100: 

>       Siggböle 100; 

Tusby, Klemetskog 100; 

Xagu, Nötö 76 


Diverse anslaif och ifAfror: 

Under förloppet af senaste sommar besökte föreningens 
sekreterare Pargas socken, Vasa stad och Gamlakarleby lands- 
församling och såsom resultat af därstädes gjorda iakttagelser 
och efterfrågningar kan antecknas, att föreningen å Pargas 
malm öppnat en fast småskola. Till lärarinna har af småsko- 
lans direktion på orten antagits Nanna Adolfsson, som af före- 


Ärdferättdse för 1904. 


ningens medel tillsvidare uppbär en årslön om 400 mark. 
Samma lön har tillerlLänts lärarinnan Ester Jansson, som S. 
F. V:8 direktion i början af september 1904 anställt att i en 
smAskola undervisa barnen vid Jangfrusunds lotsplats i Hiittis 
och vid Pargas port, en termin & hvartdera stället. — I Rödsö 
by, några kilometer öster om Gamlakarleby, var sekreteraren 
med om att utvälja plats för ett ifrågasatt eget hns för byns 
fasta småskola, och har föreningen S. F. V., sedan byggnads- 
arbetet å ekolhaset vidtagit, med 300 mark understödt det nyt- 
tiga företaget. För ett likartadt byggnadsändamål har till Köck- 
lot fiskaresamhälle i Kveflaks utgifvits 250 mark. För att 
underlätta fattiga skärgårdsbarns besök i Norrby folkskola i 
Iniö beviljades för vårterminen 1904 ett anslag om 76 mark 
och för läseåret 1904—1905 120 mark. För likartadt ändamål 
beviljades på anhållan af kyrkoherden G. V. Roos 300 mk att 
fördelas som understöd åt meddellösa barn från skärgården, 
h vilka som elever besöka svenska folkskolan i Nystad, och på 
ansökning af kyrkoherden J. Nordqvist i Nagu gafs 200 mark 
åt fattiga folkskoleelever i Nötö. 

Åt folkskolläraren Tom Liljeqvist, som under sommaren 
1904 anordnat en elementarkurs i Kaitsor by af Vörå socken, 
har utbetalats 76 mark och åt barnalärarinnan Sofia Löfgren, 
som i många år undervisat i Kyrkslätt, en extra gratifikation 
om 60 mark. 

Genom eleverna vid föreningens egen folkskola å Björk- 
backa i Tusby haf va i hemmen distribuerats ett antal exemplar 
af tidningen Veckobladet, prenumererade för 75 mark. Vid 
samma skola utfördes senaste sommar diverse remontarbeten : 
huset brftdf odrades och för slöjden anskaffades ytterligare trenne 
hyfvelb&nkar jämte diverse verktyg. Småskolan å Björkback a, 
inrymd i en för 4 mk per månad upphyrd stuga, har fortfa- 
rande varit i verksamhet, och har lärarinnan af föreningens 
medel fått emottaga 15 mark per månad, så länge läsningen 
för året fortgått I och för inköp af bänkar till småskolan 
i Pargas haf va 60 mark utanordnats. 

Af Teodor Holmströms folkhögskolefonds disponibla ränte- 
medel hafva 466 mark utbetalats till Mellersta Nylands folk- 
högskola i och för betäckandet af nödigbefunna remontarbeten 


6 Årsberättelse för 1904. 

i skolhuset. Borgå och Pargas folkhögskolor hafya hyardera 
fått emottaga ett pianino> och åt den förstnämnda skolan blef 
för år 1904 utlofvadt ett understöd om 2,260 mark. På samma 
villkor, d. v. s. beroende af om statsanslag skulle erhållas eller 
ej, utlofvades till Västankvarn landtmanna- och husmoderskola 
2,400 mark, af hyilket belopp hälften blifvit lyftad. 

Af öfriga, till penningevärdet mindre gåfvor, som utgif- 
vits, må nämnas världskartor, skänkta till Mona folkskola i Mun- 
sala, till Simsalö folkskola i Sibbo och till Utra glasbruks skola» 
en Europas karta, samt dito till sex småskolor i Helsinge. Åt 
skolbarn i skärgården och till några skolors luciefester hafva 
utom exemplar af föreningens skrifter och sagan om Tumme- 
lisa i 1,200 ex. blifvit utdelade ett antal särtryck af Rune- 
bergs episka dikter, skänkta af bokförläggaren kommerserådet 
G. W. Edlund. 

BiblioteksT«rksain]iet«n. I mars 1904 utsändes sju 
stycken nya vandringsbibliotek till landets sju svenska folk- 
högskolor för att genom lärarepersonalens försorg placeras på 
lämpliga ställen, där böckemas innehåll kunde komma f. d. 
folkhögskoleelever och andra läslystna personer till godo. Hvarje 
bibliotek inrymmer tillsvidare 50 st. valda band, inneslutna i 
ett prydligt upphängbart bokskåp. Den första december be- 
gynte vandringsbibliotekens cirkulation enligt fastställdt pro- 
gram, och, om detta punktligt följes, är det beräknadt, att de 
sju boksamlingarna i juni 1907 skola hafva gjort sin vandring. 
Vid denna tidpunkt, eller om så befinnes nödigt redan tidigare, 
skola förslitna böcker ersättas med nya och bokförrådet ökas. 
Kostnaderna för de sju vandringsbiblioteken, uppgående till 
c:a 1,700 mark, hafva blifvit täckta genom medel, tagna af Holm- 
Mrömska fondens räntor. 

Vidare antecknas, att åt sex stycken ungdomsföreningar 
i Pärnå, hvilka inom sin hembygd satt 14 smärre vandrings- 
bibliotek i rörelse, har såsom bidrag till bokskåp i ett för aUt 
lämnats 250 mark. 

Till folkbiblioteken i Bäckby (Lappträsk), Harsböle (Lapp- 
träsk) och Nämpnäs (Xärpes) hafva böcker i kommission upp- 


Ärsberättdae för 1904, 


köpts för 50 mark till hvarje, och därutöfyer hafva några tio- 
tal iDbandna böcker gratis utlämnats. Likaså hafva bokkollek- 
tioner gratis af sänd ts till Fagervik (Ingå), Barösnnd (Ingå), 
Hammars (Borgå skn), till ungdomsföreningen i Oravais (30 
böcker) och till tvenne bibhotek i Esbo. Till 14 bibliotek i 
landsorten hafya exemplar af det billiga Folkbiblioteksbladet 
blifrit försända. 

Föreningens samtliga kostnader för bokinköpen, inbind- 
ningen, bokskåpen och försändningarna uppgå till c:a 2,500 mark. 

I samband med frågan om biblioteksverksamheten åter- 
står att nämna, att föreningens minnesgode, på landsbygden 
bosatte, onämnda vän för sjätte gången ihågkommit S. F. V:s 
bibliotekskassa med den stora gåfvan af 500 mark, hvilket di- 
rektionen med tacksamhet antecknat. 

F5r0]un|f«ns direktion, som under året hållit 12 möten, 
bar varit sammansatt af följande personer: possessionaten fil. 
magister V. öhberg, ordförande, kommunalrådet bankdirektör 
Abel Landén, vice ordförande, filosofiedoktor P. Nordmann, sek- 
reterare och ombudsman, ingeniör Fredrik Eosberg, kassör, uni- 
versitetssekreteraren friherre Tor Carpelan och pastor Ludvig 
Bengelsdorff samt suppleanterna seminarie föreståndarinnan frö- 
ken Gertrud Ehrström, lektor Hugo Bergroth och fil. magi- 
ster H. Gummerus. I tur att afgå vid detta möte äro herrar 
öhberg, Nordmann och Gummerus. 

T^X9tk±ng9nm medlemsantal, som vid utgången af 1903 
uppnått den relativt höga siffran af 4,612, har under det nu 
tiU&ndagångna året åter betydligt vuxit och uppgick den 31 
sistlidna december till 5,014. Af dessa äro 328 ständiga med- 
lemmar, de öfriga erlägga 5 eller 2 mark i ärsafgifter. För till- 
mmans 202 medlemmar hade fem af ombudsmännen (Ii stad 
och 4 på landet) försummat att insända medlemsafgifterna före 
bokslutets uppgörande. Sina flesta medlemmar räknar förenin- 
gen på följande orter: 

Helsingfors   917, 

Helsinge 241, ombud: fru Eosa Holmström, 


ÅrsiberäMéUt för 1904. 


Åbo 

222, ombud: herrar A. Forsell och F. E. Stenvik, 

Lovisa 

142 

>    fru Linda Sagulin, 

Borgå socken 

163 

►    fyra ombud, 

Vasa 

119 

►    herr H. Malmberg, 

Kyrkslätt 

112 

►    fem ombud, 

Borgå 

85 

herr M. Schauman, 

Liljendal 

74 

»      »   V. Karlsson, 

Gamlakarleby 

66 

►     »   Edv. Bengelsdorff, 

Kronoby 

53 

herrar A. Bäck och J. Klockars, 

Fiskars 

52 

herr Hj. Björkvall, 

Uleåborg 

49 

>      »   A. Brunberg, 

Ekenfts 

48 

»   J. A. Nordström, 

o. s. v. 

Såsom af denna profförteckning framgår, står icke med- 
lemsantalet på en ort i direkt proportion till mängden af or- 
tens svenskatalande befolkning, utan beror af det mått af nit 
och intresse respektive ombud utvecklat. Det ges såväl stä- 
der som landsortskommuner, där Svenska Folkskolans Vänner 
uppgå till blott ett par tiotal, och i vissa kommuner i Öster- 
botten och på Åland äro de ännu färre. Det vore därför gläd- 
jande, om här och hvar folkbildningsvänner på landsorten god- 
hetsfullt ville anmäla sig såsom nya ombud. Sker detta, vin- 
nes ökad spridning för föreningens skrifter, årsafgifterna steg- 
ras och möjligheten att höja anslagen till skolorna ökas. Men 
därjämte närmar sig föreningen det önskvärda målet att bilda 
en sammanslutning af alla de medborgare och medborgarinnor, 
hvilka, med svenska språket till modersmål, vilja arbeta i folk- 
upplysningens tjänst. 

Z ombudeaa led hafva åter rätt betydande förändringar 
inträffat. Med döden hafva afgått kapten J. Ekblom i Eckerö 
och postmästaren Frans Bénholm i Heinola. Likaså afled nå- 
gon tid efter frånträdet från ombudsmannabefattningen kyrko- 
herden i Sibbo kontraktsprosten Vilhelm Fredrikson, en för 
folkbildningen nitälskande man, som var med om instiftandet 
af vår förening och i öfver 20 års tid tog del i dess verksam- 


Årsberättelse för 1904, 


het  Vid prosten Fredrikaons jordfftstning nedlade en af direk- 
tionsmedleminarna å föreningens vägnar en krans på grafven. 

Till ombud hafva antagits för: 

Strömfors: bonden Gustaf Mickels, 
Fredrikshamn: apotekaren Alfons Nymalm, 
Esbo, Köklaks: folkskolläraren Emil Lundeli, 
Tenala: folkskoleföreståndaren K. J. Himberg, 
T^ppfjärd, Härkmeri: bonden Axel Grannas, 
Lappfjärd: folkskolläraren Frans Teir, 
Mörtmark: » F. O. Rehnbäck, 

Sideby, Skaf tung: » A. E. Teir, 

Pyttis: t C. Willner, 

Nystad: fröken Anna Myreen, 
S:t Michel: stationsinspektor G. A. Lindholm, 
Valkeala: skogsförvaltaren Hjalmar Andersin, 
Heinola: fröken Esther Thomé, 
Eckerö: kyrko värden Erik Eriksson, 
Ekenfls Thorsö: lärarinnan Julia Hagman, 
Esbo: lärarinnan Mia Långström, 
Korpo, Pensar: bondedottren Vendia Pennström, 
Kveflaks: folkskolläraren K. V. Åkerblom, 
Närpes: > J. A. Ekman, 

Hiittis: » Hugo Fagerstén, 

Mäntsälä: provisor Viktor Öhqvlst, 
Ranmo: kontoristen John Sundgrén. 

Vid senaste årsmöte tilldelades följande ombud, som en 
längre tid nitiskt fuUgjort sina värf, premier i värdefulla böc- 
ker: fru Rosa Holmström i Helsinge, doktorinnan Maria af 
Tengström i Lo jo, stationsinspektorn Ed v. Bengelsdorff i Gamla- 
karleby och kyrkoherden M. Roslin i Tenala. 

Fnblikatioi&ema. Af Skrifter utgifna af föreningen 
Svenska Folkskolans Vänner hafva 1904 utkommit: 

Haft. 55. Johan Ludvig Runeberg, hans lif och verksam- 
het i korthet skildrade af A. J. Sarlin. 182 
sidor, pris 1 mark 26 penni.  Upplaga 6,600 ex. 


10 Årsberättelse för 1904, 

Författaren af detta häfte, kollegan fil. kand. Sarlin, er- 
höll, pä förslag af prisdomarena öfverläraren Hj. Appelqvist, 
lektor Hugo Bergroth och rektor B. Estlander, vid en af före- 
ningen utlyst pristftflan ett pris om 760 mark. 

Haft. 56. Abdallah eller Fy rväppl ingen, arabisk berät- 
telse af Edouard Laboulaye. 147 sidor, pris 1 
mk 26 p.  Upplaga 5,700 ex. 

Kalender utgifven af Svenska Folkskolans Vänner 1904, 
nittonde årgången, redigerad af V. öhberg och 
P. Nordmann, 225 sidor, pris 1 mk 60 p. Upp- 
laga 5,200 ex. 

Några kortfattade uppgifter rörande Svenska smäskoUä- 
rareserainariet i Helsingfors samt handledning vid inrättandet 
af småskolor på landet. — Detta 12-sidiga häfte, tryckt i en upp- 
laga om 800 ex., har icke blifvit gratis utdeladt bland före- 
ningens medlemmar, utan distribuerats genom småskolesemi- 
nariets f. d. elever och andra för småskolor intresserade per- 
soner på landsbygden. 

Förberedelser till utgifningen af ett par nya nothäften 
haf va träffats, men icke än slutförts, emedan tyvärr intet svar 
erhållits på en den 14 september 1904 inlämnad ansökan att i 
juni 1905 i Helsingfors få tillställa en sång- och musikfest. 

Helsingfors den 9 mars 1906. 

Viktor öhberg. 

Ab. Landén.   Lndyig Bengelsdorff.   Fredrik Rosberg. 

Tor. Garpelan. 

P. Nordmann, 

Resultatet af föreningens verksamhet framgår af följande 

Vinst- och röriusträkning for 1904. 

Inkomster: 

Saldo från föregående år 9mf: 60,049:27 

Räntekonto > 7,379: 89 

Transport 9mffi 57,429: 16 


Årtberättdae for 1904. 


11 


Transport 9mfi  67,429; 

Afgifters konto »    16,790; 

Resterande afgifters konto »     1,188; 

Frivilliga bidrag > 600: 


9mf  76,907 


16 
60 


66 


Utgifter: 

Bokkonto ^mf 9,406: 90 

Inventariekonto » 30: — 

Omkostnaders konto » 8,636: 41 

Aflöningskonto > 3,314:96 

Bibliotekskonto » 344: 90 

Understödskonto > 11,693: 03 

Behållningen till 1906 ntvisar » 47,482:46 


9mfi  76,907:66 

Föreningens afiftrsst&llning vid årsskiftet synes af nedan- 
stående sammandrag af bilanskontot 


Aktiva: 


Kassakonto 

Frftmmande reversers konto . . . 

Löpande räkning 

Depositioner 

Båntor 

BjOrkbacka folkskolebns 

BjOrkbacka folkskoleinventarier . 

Boklager 

Aktier 

Obligationer 

Inventarier 

Sparkasseräkning 

Diverse personers konti 


ynt^ 


4,974: 86 

22,000: — 

3,847: 37 

91,000: — 

1,896: — 

6,968: 06 

283: 66 

1,000: — 

29,011: 70 

147: 30 

200: — 

672: 13 

2,036: 41 


Smf  163,972:46 


12 


Ars^-åtteUe för 1904, 


Henrik Borgströms fond ^kj^ 

Vilhelm Grefbergs stip. fond 

Bröderna Paqvalins fond 

TuIIuppsyningsman Lindens fond 

Aurorafonden 

S:t Petersburger Liedertafelfonden 

Nyländsk understödsfond 

örte februari fonden af 1898 

Folkbildningsfonden 

Elementarkursfonden 

Vilhelmina Hisingers donationsfond 

Hedvig Falckens fond 

Vilhelmina Nordströms fond 

Västra Nylands musikfond 


Abel Landéns Folkakademi-fond 

prior. aktier a 10,000 mk 
» >    a  1,000  > 


9 st. 

10  »    1 

i Lovisa— Vesijärvi järnvägsaktiebolag. 
Behållning till 1906 > 


5,000 
1,000 
1,000 

14,000: 
2,000: 
1,400: 
1,220 
7,000: 
100; 
5,170: 

40,000; 

10,000: 

27,000; 
1,600: 


47,482: 46 


9m^ 163,972:46 


Theodor Kolmströms folkhOgskolÉfond. 

Inkomster. 

Räntor ^^   8,208: 99 

Utgifter. 

Understöd ^nP 3,636: — 

Omkostnader > 364: 16 

Disponibel vinst » 4,209:84 

9m^ 8,208:99 


ÄrOferättdae för 1904. 18 


Fondens  ställning  vid årsskiftet synes af nedanstående 
sammandrag af bilans-kontot. 

Aktiva: 

Kassa M^   1,114: 12 

Aktier och obligationer »    38,366; 

Sparkasser&kning >    16,776: 72 

Utestående lån »    20,000: 

Depositioner *   160,966: 


m^ 237.209 


84 


Passiva: 

Kapital ^tjT- 233,000: — 

Behållning till 1906 .   >     4,209: 84 

Äv: 237,209: 84 
Helsingfors den 31 dec. 1904. 

Fredrik Rosberg. 

Att förestående tablåer äro riktigt utdragna ur c Svenska 
Folkskolans Vänners» och cTeodor Holmströms folkskolefonds > 
hufyudböcker intyga: 

Alfred Schildt. 8. Ehrstedt 

Revisorer för &r 1904. 


Revisionsberättelse. 

Underskrifne, hvilka blifvit utsedde till revisorer för 
tSvenska Folkskolans vänners» räkenskaper och förvaltning 
för år 1904, hafva fullgjort detta värf och därvid erfarit: 

att böckerna äro förda med omsorg: 

att samtliga värdehandlingar äro i behörig ordning; samt 


14 År9beröMd9t för 1904. 


att enahanda intresse och osparda möda som tillf orene 
kommit föreningens verksamhet till del. 

På grand h&raf tillåta vi oss föreslå fall ansvarsfrihet 
åt Direktionen och dess kassaförvaltare för of vannftmnda redo- 
görelseår. 

Helsingfors den 21 mars 1905. 

Alfred SokUdt 8. Elintedt 


Berättelse 


öfver föreningen Svenska Bildningens Vänners i Åbo 
verksamhet under år 1904. 


(Utdrag). 

Under år 1904 har föreningen lämnat bidrag åt följande 
skolor : 

Kasaböle folkskola i Sastmola* 100 mk till skolbyggna- 
dens och slöjdsalens apputsning; 

Enklinge folkskola i Kumlinge 20 mk till skrifmaterial 
samt till lasestugan prenumerationsafgifterna för tidningarna 
Åland, Västra Finland, Sjömansvännen och Barnavännen: 

Hulta-Mångstekta folkskola i Sund 150 mk till en verk- 
tygskollektion och modellserie; 

Karlby folkskola i Kökar 1,000 mk såsom bidrag till 
uppförande af folkskolehuset; 

Åvensor småskola i Korpo 175 mk till betäckande af sko- 
lans utgifter för vårterminen 1904 och 125 mk för läseåret 
1904-1905; 

Seglinge folkskola i Kumlinge 75 mk till böcker och 
skrifmaterial ; 

Drags fjärds fasta småskola 100 mk till aflönande af lä- 
rarinna och 


Är^xrättdse för 1904, 16 


Högrsår folkskola i Hiitis 100 mk till äfik&dDiiigsmaterial. 

Föreningen har sålunda änder årets lopp lämnat bidrag 
åt åtta skolor till ett sammanlagdt belopp af 1,846 mk eller 
mycket mer än under många föregående år. 

Sedan årets början har föreningen icke mer befattat sig 
med kommunala eller politiska val, utan öfverlämnat dessa åt 
svenskt sinnade valmän på orten. Föreningen kommer sålunda 
härefter att uteslutande ägna sig åt de ideella uppgifter, för 
hvilkas förverkligande den för 26 år tillbaka bildades, nämli- 
gen den svenskatalande allmogens i sydvästra Finland förkof- 
ran i bildning och god sed. Detta folkbildningsarbete har här- 
tills hufvudsakligen inskränkt sig till inrättandet af folkskolor 
och understödande af sådana, där hjälp erfordrats, såsom till 
flflönande af lärarekrafter, anskaffande af böcker och undervis- 
ningsmaterial m. m., medan inrättandet af folkbibliotek och 
understödande af dem, där sådana funnits, blifvit mindre be- 
aktad. Emellertid har föreningen under det gångna året be- 
slatit verksamnaare befrämja denna sida af sitt folkbildnings- 
arbete och för ändamålet tillsatt ett biblioteksutskott, som 
snart nog kommer att framlägga för föreningen ett detaljeradt 
fOrslag angående biblioteksväsendets planmässiga ordnande i 
landskommunerna. Utsikt förefinnes därför att i närmaste 
framtid få biblioteksfrågan in på rätt spår. Det gäller blott 
sedan att anskaffa nödiga medel för ändamålet, ty sådana torde 
föreningen för närvarande icke disponera öfver. 

Under året hafva 8 nya medlemmar blifvit intagna i före- 
ningen. 

Ordförande för föreningen har under året varit med. dok- 
tor G. von Essen; bestyreisen har utgjorts af med. doktor G. 
von Essen såsom ordförande, bankdirektör J. O. Wasastjerna 
såsom viceordförande, baron R Garpelan, fil. doktor K. J. Hart- 
man och handlanden M. Dahlström såsom ledamöter. Baron 
B. Garpelan har varit kassaförvaltare och fil. magister J. F. 
Appelroth sekreterare. 


Frid  på jorden. 

(£o julbetraktelse). 


IVi^änniskohjärtat längtar efter frid. Och ju mera friden 
^^^ är fjärran, desto starkare är längtan; den låter 
höra sin stämma, då stridslarmet för ett ögonblick 
tystnar, då dagen begynner svalkas. 

I folkens sägner talas om en förlorad gyllene tid, 
en barnaoskuldens dag, som flyktat. Och när det 
bästa, som kan röra sig i människobarm, söker sig ut- 
tryck, då drömmer man om lyckliga dagar som stunda, 
om en tid då « svärden blifva smidda till plogbillar» 
och «spjuten till vingårdsknifvar», då «stridens bågar 
utrotas» och friden härskar. Det eviga ordet siar äf- 
ven om «nya himlar och en ny jord», där allt, som 
hindrar fridens genomträngande, är utrotadt, «där rätt- 
färdigheten bor». 

Frid på jorden. 


Frid på jorden. 17 


Århundraden ha förgått, sedan änglasången i den 
stilla natten ljöd öfver Betlehems ängder. Men striden 
rasar fortfarande bland människorna. Folk resa sig mot 
folk, blod gjutes i strömmar och människolycka kros- 
sas. Hat och bitterhet gå sin väg fram och söndra 
broder från broder, vän från vän. Djupt i hjärtat 
härskar fridlöshetens ande. Äro då fridsorden från 
ofvan, hvilka, en gång uttalade, aldrig tystnat, äro de 
blott ett bittert hån öfver jordens många söndringar 
och strider? 

Man talar om baniafridm. Den hägrar för min- 
net såsom det skönaste lifvet haft att bjuda på. Det 
finnes måhända människor, uppvuxna i olyckliga för- 
hållanden, som aldrig smakat den, åtminstone icke så, 
att den skulle förmått gifva upphof åt ett vackert 
minne med lifskraft så länge jordelifvet varar. Men de, 
som äga detta minne, genomträngdt af morgonsolens 
glans, de veta, att med barnafriden stod barnaoskul- 
den i oupplöslig förening. Jag ägde frid i hjärtat, då 
jag var god, då jag var sann. Men när en osanning 
gick öfver mina läppar, när vreden flammade upp el- 
ler afunden bet sig fast i mitt späda hjärta, — då 
flydde friden. 

Man talar om samvetsfriden. Samvetet är Guds 
röst i människan. Denna röst, som uttalar sitt maje- 
stätiska: gor rdtty tystnar aldrig fullständigt, likasom 
den aldrig låter pruta med sig, aldrig inslår den orätta 
cftergifvenhetens väg. Samvetet kan icke irra, icke 
taga miste, men människan kan i sin uppfattnuig om 
hvad som är rätt misstaga sig. Därpå ligger dock 
icke hufvudvikten. Det väsentliga är, att människan 
icke  tillsluter  sitt  öra  för den mäktiga stämma, som 


18 Frid på jorden. 

bjuder: gör rätt. Och lyssnar hon till denna stämnia 
samt söker förverkliga hvad hon inser vara rätt, da 
har hon frid i sitt inre» då äger hon samvetsfriden. 
Väl kan hon för sitt obrottsliga fasthållande vid det 
rätta blifva i en orättfärdig värld utsatt för förföljelser, 
hon kan beröfvas sin yttre utkomst och sin personliga 
frihet, men hon bär inom sig lifvets kostbaraste pärla: 
samvetsfriden, och den kan ingen, vare sig med våJd 
eller list, röfva bort från henne. Men åsidosätter män- 
niskan sitt samvetes maning, begynner hon att köpslå 
med det rättas fordringar, söker hon inbilla sig själf 
och andra, att krokiga vägar leda lättare till målet än 
den raka vägen, det sannas och rättas väg, då flyr 
friden sin kos. Och den förlust människan därigenom 
lider kan af intet ersättas, icke af rikedom, icke af 
yttre utmärkelser, icke af de mäktigas gunst. 

Barnafriden hviskar om hjärtats oskuld, hjärtats 
godhet. Samvetsfriden vittnar högt om ett oförskräckt 
fasthållande vid det rättas eviga ideal. Friden är icke 
en känslostämning, som hvilar på inbillningens gun- 
gande mark. Fridens fasta underlag är rättfärdighet, 
sanning. Friden i hjärtat är ofca resultatet af en fruk- 
tansvärd inre kamp, af årslånga lidanden. 

Att stifta frid mellan människorna, att knyta 
fridens band mellan dem, hvilka förut gått olika vå- 
gar, det är i sanning en hög uppgift. Men sker detta 
med åsidosättande af det rättas fordridringar eller så, 
att det rätta i någon punkt upphäfves eller i något 
afseende skjutes åt sidan, då blir en sådan frid af kort 
varaktighet, och den är i själfva verket långt mera till 
skada än till gagn. 

Frid på jorden. 


Frid på jorden. 19 


Det var vid ett barns födelse orden första gån- 
gen uttalades. Af detta barn blef med tiden en frids- 
furste, som gaf sitt lif för det rättas seger. 

Människohjårtat längtar efter frid. Men endast 
om detta hjärta tillika « hungrar och törstar efter rätt- 
färdighet» kan det vinna den frid som består. 


V. T, Rosenqvist, 


Julofta. 

jJAfoc^oma ringa, 

J^foc^orna ^Itnga 
^fart i jnfmorgonens tidiga stund, 
^enom den ^alTa 
^ijmden de skaffa 

T£nder den sijämsirödda Rimmefens mnd. 
DdZör^rei Rar magien, 
^tin^ef är ira^ten. 

DdZännis^oma jjättras af mufnaste natt 
3£immefs^a ljuset 
drängar tiff gruset 
^enom de jordiska skuggorna matt 


20 Jxdotta. 


DSlä^tigt de Bringa 
2Ct öfver nejden det safiga ord: 
JQisius att frossa 
^ojan, förfossa 

Jf^vidande fångar är gommen tid jord, 
Skuggorna vi^el 
^ärfigi guds ri^e 
^rede sig ni ifrån pof ocR tiff pof, 
Mi^soM den s^öna 
Sommar s^alT ^röna 
(jorden, Bestråfad af stigande soC 
^r^^foc^or ^Ctngen, 
^lingen ocR ringen, 
Ringen tilT ro Rvarje oroRgi Bröst! 
Synden Betvingen! 
Sjäfen Bevingen! 
Ringen de dödCtga odödCtg tröst! 

Mudvig Maurén. 


Småskolor och småskoleseminarier. 


I. 

Li nder de senaste åren har hos allmänheten ett gan- 
' ska stort intresse för småskolorna och deras for- 
beredelseanstalter, småskoleseminarierna, trädt i dagen. 
Det kan därför vara skäl att lemna en redogörelse för 
dessa skolors nuvarande läge och gestaltning. 

Gällande kyrkolag af 1869 stadgar i § 43: «För- 
äldrar och förmyndare skola sina barn och myndlingar 
kristligen uppfostra och dem behörig 7mdervisniHg i 
den eva7igelisk'luther5ka läran bibringa eller bibringa 
låta . . . Prästerskapet i församlingen skall häröfver 
vaka». Och i § 45 heter det: «Hvarje församling är 
pliktig så. föranstalta, att ständigt tillfälle till undervis- 
visning i bokläsfiing och kris tefidoms lär a?i ej må sak- 
nas för barn, hvilkas föräldrar äro oförmögne att därom 
själfva besörja, äfvensom för fader- och moderlösa 
barn, hvilka ej hafva släktingar och förmyndare, de 
där sig om dem kristligen vårda vilja eller kunna. 
Kyrkoherden skall vaka däröfver att församlingen denna 
sin plikt behörigen fullgör». 

Af likartadt innehåll äro äfven stadgandena i Folk- 
skoleförordningen af 1866 §§ 114 — 116, dock något 
noggrannare utförda och  medgifvande en viss utvidg- 


22 Småskolor och smdskoleseminarier. 


ning af läroprogrammet: «Den första undervisningen 
att rätt läsa och förstå modersmålet samt i kristen- 
domskunskap skall, såsom härintills, företrädesvis till- 
höra hemmet; dock böra de kyrkliga kommunerna 
draga försorg därom att alla barn, hvilka af en eller 
annan orsak icke i hemmen kunna i dessa stycken 
nöjaktigt handledas, må erhålla sådan undervisning i 
stående eller ambulatoriska skolor, — I dessa barn- 
skolor, hvilka af hvarje församling ordnas efter dess 
särskilda behof, må äfven undervisning i skrifva och 
räkna samt öfning i såfig förekomma. — Öfver under- 
visningen i barnskolorna såväl som i hemmen vakar, 
enligt gällande lag och författningar, församlingamas 
prästerskap». 

Häraf tyckes framgå, att enligt gällande lagstift- 
ning den första undervisningen tillhör hemmen och att 
det endast för undantagsfall åhgger de kyrkliga för- 
samlingarna att upprätthålla småskolor. Undervisnin- 
gens hufvudändamål är att bibringa eleverna insikt i 
kyrkans lära, och detta mål skall äfven läskunnigheten 
främst tjena. Annan kunskap behöfva skolorna, där 
sådana upprättas, icke meddela. Dock medger Folk- 
skojeförordningen, att äfven skrifning, läsning och sång 
kunna ingå som undervisningsämnen. 

Med afseende härå uppställes ej häller i Folk- 
skoleförordningen för inträde i folkskola på landet an- 
dra fordringar än att barnen skola kunna rent läsa i 
bok och ega kristendomskunskap. 

I § 124 af Folkskoleförordningen, sådan den ly- 
der i Förordningen af den ii febr. 1886, föreskrifves: 
«Befinnes det att eleverna i högre folkskola under bråd 
arbetstid höst och vår icke utan stor förlust kunna irån 
hemmen aflägsna sig, må de under sagda tid befrias 
från skolgång, i hvilken händelse läroanstalten under 
denna del af läseåret skall hållas i verksamhet såsom 
småbarnsskola, företrädesvis för de barn, som påföl- 
jande höst ärna söka inträde vid den högre folkskolan». 
Men  då  en  dylik  småbarnsskola  betraktas  som  ett 


Småskolor och smdskoleaeminai-ier. 23 


undantag och kursen vanligen omfattar blott sex veckor, 
framträder äfven här den grundsatsen, att den egent- 
liga småbarnsuadervisningen tillhör hemmen. Detta var 
en sats, som Uno Cygnaeus alltid med den största 
ifver förfäktade. 

Men huru ha förhållandena faktiskt gestaltat sig? 
Hemmen ha i regeln ej visat sig gå i land med upp- 
giften — vare sig af bristande tid eller förmåga eller 
intresse — utan att fä hjälp af småskolor. Dylika skolor 
— särskildt ambulatoriska eller flyttande — ha därför 
under fårens lopp upprättats i ett ganska stort antal. 

År 1896 funnos i de evangelisk-lutherska lands- 
församlingarna 951 ambulatoriska skolor med 190,000 
barn; år 1901: 1,056 skolor med 185,000 barn. Då 
under sistnämnda år antalet barn i åldern 7 — 15 år ut- 
gjorde 424,000, erhöUo sålunda inemot hälften af samt- 
liga barn undervisning i ambulatoriska skolor. Hvad 
de fasta småskolorna beträffar, voro de år 1896: 235 
raed 9,621 barn och 1901: 272 med 9,285 barn. Se- 
dan dess har antalet betydligt ökats, men bestämda 
uppgifter finnas ej för närvarande att tillgå. 

I folkskolornas förberedelsekurser undervisades 
under det förstnämnda året 32,977 barn, under det 
sistnämnda året 37,222 barn, och själfva antalet kurser 
hade äfven betydligt stigit. 

Folkskolornas antal utgjorde år 1896: 1,275 n^^d 
54,995 barn och 1901: 1,838 med 79,853 barn. Vid 
slutet af 1904 funnos på landsbygden 2,222 folkskolor 
(de grekisk-katolska inberäknade). 

Då sålunda folkskolomas antal varit i snabb till- 
växt — om också ekonomiska och politiska förhållan- 
den gjort att ökningen de sista åren ej varit så stark 
som tidigare, — kunde man måhända nöja sig med att 
befordra uppkomsten af folkskolor och lemna småsko- 
lorna åt deras öde? Dessa skolors antal har blott 
långsamt ökats och antalet barn i dem har, enligt se- 
nast tillgängliga upplysningar, t. o. m. gått något nedåt. 
Detta beror emellertid antagligen på följande omstän- 


24 Småskolor och smdskoleseminarier. 

digheter. Då folkskolor småningom begynt finnas nå- 
got tätare och i dem småbarn undervisas 6 veckor om 
året och fordringarna för inträde i folkskolan äro an* 
språkslösa, så ha de till lärarekrafter och undervisnings- 
material svagare ambulatoriska skolorna på vissa stäl- 
len blifvit mindre behöfliga. 

Men för nödvändigheten att upprätthålla små- 
skolor tala följande omständigheter. De barn, som 
söka inträde till folkskolorna, äro i allmänhet dåligt och 
ojämnt förberedda, hvarför folkskolans första år och 
stundom äfven det andra går åt att meddela sådana 
kunskaper, som utgöra förutsättning för att den egent- 
liga folkskolekursen skall kunna upptagas till fram- 
gångsrik behandling. I följd häraf blir den tid, som 
kan egnas genomgåendet af de för folkskolorna före- 
skrifna kurserna, for knapp och de hinna ej med nödig 
grundlighet inläras. Kan alltså ej den nödiga förbere- 
dande undervisningen meddelas i hemmen, måste där- 
för särskildt inrättade skolor finnas. 

Då folkskolor ej förekomma till större antal än i 
medeltal 4 på hvarje kommun, i några blott I eller 2, 
är det önskligt, att barnen åtminstone få genomgå en 
småbarnsskola. Det är så långt ifrån att dylika skolor 
skulle hindra uppkomsten af egentliga folkskolor, — 
såsom man ofta påstått, — att tvärtom folkskolomas 
antal är störst i de kommuner, där det finnes de flesta 
småskolor. Vidare bör man taga i betraktande, att 
blott en knapp fjärdedel af alla barn i skolåldern be- 
söka folkskola. Då detta i flertalet fall beror på att 
afståndet till folkskolan är för långt eller att föräldrarna 
ej ha råd att låta barnen så lång tid gå i skola, iem- 
nar småskolan i detta fall en ersättning, som har ett 
icke ringa värde. 

Småskolorna bilda sålunda en viktig länk i vårt 
folkbildnings väsende; de förbereda elever till folksko- 
lan, befordra uppkomsten af nya folkskolor och lemna 
den nödigaste medborgerliga och kyrkliga bildning, 
där annan ej står att fås. 


Smäskolar och smdskoleseminarier. 25 

Man bör sträfva därhän, att dessa skolor utveck- 
las till två-åriga lägre folkskolor, i likhet med hvad 
fallet är i städerna, så att den fullständiga folkskole- 
kursen blefve sexårig. Men äfven med ett mera be- 
gränsadt program, inom de råmärken nuvarande be- 
stämningar angifva, ha de sin stora betydelse, om i 
dem undervisas i läsning, kristendomskunskap, skrif- 
ning, räkning och sång. 

Hvilken form, den flyttande eller fasta småsko- 
lans, bör föredragas? 

Till förmån för de ambulatoriska skolorna kan 
anföras, att de uppsöka hemmen och samla till sig 
barn, som aldrig skulle komma i åtnjutande af någon 
undervisning, om ej skolan funnes i hemmet eller i 
någon af de närmaste gårdarna. Dessa skolor äro 
mycket billiga, ty skollokalen kostar vanligen ingenting 
och lårarens eller lärarinnans aflöning blir ej betun- 
gande, då den fördelas på alla de byar, där han eller 
hon under året undervisar. I den ambulatoriska skolan 
lemnas dessutom undervisning främst eller uteslutande 
i de ämnen, som hittills äro de enda, för hvilka läro- 
tvång gäller i vårt land. Kristendomskunskap och för- 
måga att läsa i bok fordras af en hvar, som vill bli 
konfirmerad och åtnjuta en fullvuxen medborgares rät- 
tigheter. 

Men dessa skolor ha äfven sina svaga sidor. 
Skolomas antal, hvilket bestämmes af lärarenas antal, 
är för litet per kommun. I medeltal förekomma blott 
2—3 skolor på hvar församling. Skolan flyttar därför 
ofla, och lärotiden utgör ej mer än vanligen blott 6 
veckor för hvart ställe. En lärare har att under årets 
lopp undervisa i medeltal 175 barn. Under sådana för- 
hållanden kan läraren ej bli förtrogen med hvarje barns 
lynne och begåfning och värka uppfostrande på ele- 
verna, äfven om en del återkommer följande år. Bar- 
nen hinna ej på den korta tiden ordentligt vänja sig 
vid skolans fordringar, vid uppmärksamhet och efter- 
tanke, ordning och snygghet, ty detta kräfver en upp- 


26 Småskolor och småskoleseminarier. 


repad och långvarig öfning. Då barnen äro af mycket 
olika ålder, är en gemensam undervisning och enhetlig 
disciplin mycket svår. Skolrummet är ofta olämpligt, 
ej tillräckligt snyggt och ljust, erbjuder ej lämpliga 
skolmöbler, och undervisningsmaterialet far ill i af att 
transporteras från ställe till ställe. Lärarena äro ännu 
mångenstädes mindre väl förberedda. De ha ej fått 
någon speciel utbildning för sitt kall. Detta är dock 
en olägenhet, som med tiden kan af hjälpas; men de 
öfriga missförhållandena sammanhänga med själfva 
systemet af skolans rörlighet. 

Emellertid kommer detta slag af skolor att ännu 
en lång tid framåt vara behöfliga i fattigare och gle- 
sare befolkade trakter. 

I de fasta småskolorna är lärotiden 30 — 34 vec- 
kor i året. De ha en bestämd lokal, där skolmöbeln 
och undervisningsmaterialen småningom kunna ökas och 
förbättras. Barnen äro af något så när samma ålder. 
Redan på grund af skoltidens längd är man föranlåten 
att lära annat än innanläsning och religion. Åtminstone 
skrifning, räkning och sång ingå, utöfver nämnda äm- 
nen, regelbundet i läroplanen. 

Hvarför finnas dessa skolor icke i något större 
antal? Det är hufyudsaktigen i de tätt befolkade trak- 
terna af svenska Österbotten samt i Nyland som dy- 
lika skolor upprättats i en något större mängd: ända 
till ett och två tiotal och därutöfver i några kommuner. 
Men om de i allmänhet ej vunnit större utbredning, 
beror det nog främst därpå, att de blifva dyra. För 
att ersätta en ambulatorisk skola behöfs det 3 eller 4 
fasta småskolor. Om lärarinnan åtnjuter i lön 450 
mark — och mindre borde den ej få vara — samt ett 
rum, ljus och värme, och äfven om skolan hålles i hyrd 
lokal, går den årliga utgiften för en fast småskola ej 
af med mindre än 600 mark. Det är under sådana 
omständigheter icke sä märkvärdigt, om de merendels 
redan förut svårt betungade kommunerna draga sig 
för att  inrätta  fasta  småskolor.   Men  kunde skolans 


Småskolor och smdskoleseminarier. 27 


egare räkna på ett rundligare understöd af allmänna 
medel för dessa skolor, är det sannolikt, att de ambu- 
latoriska skolorna^ i flertalet fall småningom skulle öf- 
vergå till fasta. Åtminstone förefaller det naturligt, att 
utveckling^en borde ledas i denna riktning och att slut- 
ligen de ambuiatoriska skolorna öfverallt skulle ersät- 
tas af tvååriga lägre folkskolor. 

Emellertid  är  man  på prästerligt håll ingalunda 
färdig att understöda en sådan utveclding.  Man fram- 
håller, att de ambuiatoriska skolomas hufvuduppgift är 
att förbereda för skriftskolan, och denna kan ej öfver- 
tagas  af de  fasta småskolorna, som måste egna stor 
uppmärksamhet äfven åt andra ämnen än religion.  I de 
ambuiatoriska skolorna undervisas elever af olika ålder 
och sålunda kan och bör religionsundervisningen i dem 
få en olika  karaktär allt efter elevernas  olika utveck- 
lingsståndpunkt.  Den  kan  bli  mera  omfattande och 
djup  än  som  blir  möjligt i en skola,  där  blott små 
barn  undervisas.   De  flyttande  skolorna  stå,  såsom 
främst religionsskolor, under prästerskapets omedelbara 
uppsikt.   Om småskolorna närmast förbereda för folk- 
skolan,  komma  de  naturligtvis  under samma inspek- 
tion  som  folkskolorna;  men  prästertkapet  borde  ej 
släppa den första bamaundervisningen  ur sina händer. 
Under dessa förhållanden, då emellertid samhället 
ej kan uppgifva den fordran, att folkskolorna på landet 
skola mottaga sådana elever, att dessa äro i stånd att 
inhemta samma kunskaper,  som folkskolebamen i stä- 
derna, synes det naturligt att, oberoende af de bestående 
ambuiatoriska  skolorna,  inrätta  fasta  småskolor  eller 
lägre folkskolor, där sådant blir möjligt. 

Om i en kommun finnes ett tillräckligt antal lägre 
folkskolor, som allmänt besökas, förefaller det orimligt 
att prästerskapet därutöfver ville upprätthålla ambuia- 
toriska skolor — församlingarna till betunga. Om bar- 
nen besökt folkskola och sålunda lärt sig ej blott 
kristendomskunskap utan äfven att öfverhufvud förstå 
hvad de läsa,  skall  en  söndagsskole- och skriftskole- 


28 Småskolor och smdskoleseniinarier. 


undervisning^ säkert anses tillräcklig äfven från kyrklig 
synpunkt. Åtminstone kan kyrkolagens § 45 ej åbe- 
ropas för upprättande af ambulatoriska skolor vid si- 
dan af sexklassiga folkskolor. 

Vid senaste landtdag var frågan om understöd 
för de fasta småskolorna upp i petitionsväg; men på 
grund af landtdagens plötsliga afslutning hann frågan 
ej bli fullkomligt slutbehandlad i utskottet och kom ej 
sedan alls för inför stånden. I en inom Bondeståndet 
inlemnad petition anhölls om understöd för förbere- 
dande skolor, som skulle upprättas i sådant samman- 
hang med folkskolorna, att folkskolans lärare skulle 
i dem meddela undervisning. Denna skulle försiggå 
i folkskolans lokal och dess undervisningsmaterial an- 
vändas. 

Mot detta förslag kan man dock göra åtskilliga 
invändningar, i) Folkskolor finnas på långt när icke i 
hvarje by; men i hvarje större by borde finnas åtmin- 
stone en fast småskola, som har att förbereda jord- 
månen för en folkskola. 2) En folkskollärare, som har 
att sköta fyra afdelningar, orkar ej därutöfver leda och 
undervisa i en småskola, utan att den ena eller andra 
skolan blir lidande eller hans arbetskraft i förtid ut- 
sliten. 3) Då i småskolan undervisning skulle med- 
delas blott 1V2 ^ 2 timmar om dagen, är detta alltför 
knappt, och dessutom måste, för att skollokalen skall 
vara ledig, timmen förläggas till en särskildt för de 
små eleverna olämplig tid på dagen. 

Om småskolorna skola utveckla sig sundt och 
naturligt, måste de otvifvelaktigt ha sina skilda lärare, 
som böra vara för kallet specielt utbildade och för sitt 
arbete böra åtnjuta en ordentlig aflöning. 

Efter det denna fråga var före vid landtdagen, 
synes äfven regeringen ha begynt egna den uppmärk- 
samhet. Man måste hoppas att ett så betydelsefullt 
led i vårt skolväsende som folkskolans bottenskola ej 
längre skall af det allmänna lemnas utan omsorgsfull 
vård och främjande uppmuntran. 


Småskolor och småskoleseminarier. 29 

Svenska Folkskolans Vänner ha under de senaste 
åren egnat de svenska småskolorna en särskild upp- 
märksamhet; men dess medel förslå ej att lemna dessa 
skolor så rikligt understöd som de vore i behof af 
och för tj en ta af. 


n. 

Det främsta villkoret för att småskolorna, vare 
sig fasta eller rörliga, skola arbeta med framgång, 
är att de ega lärare, som äro väl förberedda för 
sitt värf. 

Detta har man redan länge insett. Vid 1878—79 
års landtag framställdes af regeringen ett förslag om 
grundande af ett småskoleseminarium i Kymölä invid 
Sordavala. Ständerna beslöto emellertid, att där skulle 
inrättas ett fullständigt folkskoleseminarium, men ställde 
till Skolstyrelsens disposition 2,000 mark årligen för 
utbildande af småskolelärare. Af nämnda summa skulle 
vissa belopp utdelas åt de folkskolelärare, som genom 
särskild anordning ville utbilda dylika lärare. 

Som villkor bestämde Skolstyrelsen, att den blif- 
vande småskoleläraren skulle ha genomgått folkskola, 
att undervisningen skulle bestå af a) en teoretisk kurs, 
innefattande en repetition och utvidgning af folkskole- 
knrsen och fortgående under 6 veckor af ferien samt 
^) en praktisk kurs, i det kandidaten skulle biträda vid 
undervisningen på folkskolans två lägre årsafdelningar 
en termin samt vid den i § 124 omnämnda förbere- 
dande kursen. Blott tvänne kandidater kunde samti- 
digt genomgå kursen. Slutligen skulle de blifvande 
lärame undergå ett praktiskt prof i folkskoleinspek- 
toms närvaro. 

Dylika kurser ha sedan nyssnämnda år hållits af 
åtskilliga folkskolelärare, af hvilka en under årens lopp 
utdimitterat öfver 200 småskolelärare. I medeltal har 
itniinstone  under  tidigare år omkr. 30 småskolelärare. 


30 Småskolor och småskoleseminarier. 


på detta sätt forberedts. Detta antal har emellertid 
icke motsvarat behofvet, och den sålunda vunna för- 
beredelsen har ej ansetts i allo tillfredsställande. 

Frågan om småskolelärares utbildning har varit 
före vid Kyrkomötet 1886 samt vid Landtdagama 1888, 
1891 och 1897, ^^^^ ^tt 1^^* ^*^^ egentligt resultat. 

Emellertid upprättades 1887 i Sordavala ett små- 
skoleseminarium för lärarekandidater af grekisk-katolska 
bekännelsen; sedan 1893 mottagas äfven lärarekandi- 
dater af lutherska bekännelsen. Seminariet åtnjuter för 
närvarande 6,000 -j- 2,000 marks understöd. Det i Ta- 
vastehus 1890 upprättade seminariet, som för närva- 
rande åtnjuter ett understöd om 4,500 mark, har inal- 
les utdimitterat 733 lärare för de ambulatoriska sko- 
lorna. År 1896 upprättade K. Verkko, som redan 1879 
i Thusby föranstaltat kurser för utbildande af små- 
skolelärare, i Helsingfors en ettårig läroanstalt, som 
förbereder elever för inträde till folkskoleseminarierna 
samt utbildar småskolelärare. Omkring 550 elever ha 
genomgått denna anstalt. Dess statsunderstöd utgör 
för närvarande 4,000 mark. En dylik läroanstalt finnes 
sedan 1898 i Jyväskylä med ett statsunderstöd om 
3,000 mark. Flertalet elever söka inträde i semina- 
rierna. I Kotka har ett seminarium med liknande 
sylte verkat ett par år med ett mindre understöd af 
Kotka stad. — I Tammerfors och Uleåborg ha äfven 
hållits kurser, genom hvilka jämväl småskolelärare ut- 
bildats. 

De nu nämnda anstalterna äro alla finskspråkig^. 
På initiativ af pastor K. T. Broberg inrättades 1897 
ett svenskspråkigt småskoleseminarium i Helsingfors 
med fröken Gertrud Ehrström som föreståndarinna. 
Elevantalet därstädes har, säges i en 1905 utkommen 
berättelse, « under de gångna 7 åren växlat mellan 14 
och 26 per år. Intill våren 1904 hafva utdimitterats 
inalles 113 elever eller 16 i medeltal per år. 79 af 
dessa verka som lärarinnor vid (30) ambulatoriska och 
(49)  fasta  småskolor  och  17  hafva  inträdt  i  högre 


Smäskolar och småskoleseminarier. 31 


semmarium. 84 ^/^ hafva således egnat sig åt lärare- 
banan». Seminariet åtnjöt först 3,000, sedan 3,500 
marks understöd, men har varit i saknad af sådant 
under ax  1905. 

Småskoleseminarlerna kunna omöjligt reda sig 
utan understöd af allmänna medel. Det vore högeligen 
önskligt att dessa skulle utgå efter objektiva grunder 
och med ett mndligare belopp än hittills i allmänhet 
varit fallet. Att terrainsafgiften utgör ända till 50 mark 
— medan i folkskoleseminarierna undervisningen är af- 
giftsfri — och att elevantalet uppgår ända till 50 å6o 
är ej för dessa anstalter fördelaktig^. Om de ej vore 
i så hög grad beroende af elevernas terminsafgifter, 
kunde antalet elever inskränkas, hvarigenom kandida- 
terna kunde grundligare utbildas särskildt i praktiskt 
afseende, och vid intagningen af elever ett strängare 
urval göras. 

Man säger att antalet af dessa seminarier är för 
stort och att de därför ej behöfva öfverhöfvan upp- 
muntras. Men hela Västra och Norra Finland sakna 
dylika anstalter (om man undantager foIkskoUärarnes 
förberedelsekurser). Om endast fullt kompetenta lärare 
antoges och ej af sparsamhetsskäl andra gåfves före- 
träde och elevantalet i en del af de nuvarande semi- 
uariema inskränktes, skulle ej så stort öfverflöd på 
småskoUärare finnas. Vidare bör man skatta ganska 
högt den fördelen, att folkskoleseminarierna från dessa 
anstalter få emottaga specielt förberedda elever. Och 
om slutligen åtskilliga, som genomgått småskolesemi- 
narierna, stanna i hemmen, ha dessa och hela vår 
folkbildning stort gagn af att ega mödrar och andra 
kvinnor med pedagogisk bildning. Småskolesemina- 
riema verka i viss mån som folkhögskolor. 

Då samma anstalter utbilda lärare lika väl för 
de ambulatoriska som fasta småskolorna, förefinnes 
här icke den intressestrid, som omnämndes i fråga 
om småskolorna, och därför kan man med så myc- 
ket större tillförsikt hoppas, att småskoleseminariernas 


82 Stndskolof' och smdskoleseminafner. 

behof skola snarligen bli på ett tillfredsställande sätt 
tillgodosedda. 

Huru lifligt intresset är för den g^ndläggande 
folkundervisningen framgår bl. a. däraf, att sistlidna 
sommar i hufvudstaden hölls ett talrikt besökt finsk- 
språkigt möte af småskolelärare och att småskolornas 
och deras seminariers angelägenheter fått ett särskildt 
organ i en månadstidskrift «Alempi kansanopetus», ut- 
gifven af K. Verkko i Helsingfors. 

Den första barnaundervisningens gestaltning på 
landsbygden måste i alla kretsar, som vederbör, vara 
en fråga på dagordningen. 

/var A. Heikel, 


Sydvästra. Finlands svenska folkhögskola. 


X3 var)e folkhögskola i vårt land har sitt mer eller 
1 V mindre afskilda område. En sammanslutning kring 
en sådan låroanstalt är ju också ganska naturlig, ty 
då skolan behöfver ekonomiskt understöd, hvarifrån 
skall den hjälpsamma handen räckas om icke från den 
kringliggande bygden med närmaste städer, och skola 
de afgångna eleverna kunna i någon mån stå under 
skolans inflytande och nu och då samlas i <(hemmet 
vid vägen», får afståndet dit icke vara alltför långt. 
Den skola, hvars byggnad är afbildad här invid, räknar 
som sitt distrikt sydvästra Finlands svenska skärgård 
från Finnby i öster till Houtskär i väster, en sträcka 
a.f omkring loo km i kvadrat. På få ställen i världen 
finnes ett så stort antal sund och vikar, holmar och skär, 
klippor och grund som här. Hafvet är mångens både 
åker och äng, och «gubbarna» med ^skepparkrans» 
rundt hakan äro väl kända från marknaderna i Helsing- 
fors och Borgå, att icke nämna fiskarhamnen i Åbo. 
På de större öarna är jordbruket så godt som enda 
näring, och då härtill ännu kommer en liflig sjöfart med 


St^våstra Finiands svenska folkhögskola. 35 


kalk- och vedskutor, segelfartyg och ångbåtar, framgår 
utan vidare att denna befolknings intressen äro splittrade 
it många håll. Under dylika förhållanden är det ingen 
lått sak att få någonting som i längden kan samman- 
föra och förena. Folkhögskolan med sitt vidtomfat- 
tände, allmänt mänskliga program har vågat försöket 
och åtminstone delvis lyckats, som den sällsporda 
enighet, med hvilken « elevförbundet» arbetat för eget 
hem åt sin folkhögskola i sydvästra Finland, visar. — 
I hela nio år hade skolan arbetat i delvis trånga och 
obekväma lokaler, hviJka i en snar framtid komme att 
användas för andra ändamål och folkhögskolan må- 
hända stå husvill. Efter många och långa underhand- 
lingar med bestyreisen lyckades förbundet slutligen 
hösten 1902 få ett kontrakt underskrifvet, enligt hviUcet 
skolan fritogs från alla med byggnadsföretaget för- 
enade omkostnader. I närvaro af ett hundratal f. d. 
dever lades grundstenen den därpå följande 5 febr. och 
den 2 nov. 1904 invegs byggnaden för sitt blifvande 
ändamål. 

Sydvästra Finlands svenska folkhögskola är belä- 
gen på en af de vackraste platser vår natursköna 
skärgård har att bjuda på. Då seglaren styr in genom 
något af de många sund, hvilka bilda inloppen till 
Pargas kyrkijärd, ser han på en med löf och barrskog 
bevuxen udde den djärfva takresningen af en byggnad, 
hvars yttre utseende är nl^ot säregen men på samma 
gång tilltalande. Den ena ändan, skolan, sträfvar med 
sitt höga tak mot blånande sky lik ett tempel, hvar- 
emot bostadslokalema i den andra redan till det yttre 
påminna om hemmets anspråkslösa trefnad. Skolan 
och hemmet äro förenade gennm biblioteket, hvars 
stora fönster insläppa rikligt med ljus. Genom sina 
takfönster och utsprång, betingade af de särskilda 
rummens storlek, verkar huset ej som en hyreskasern 
från en stad, utan som en samling byggnader, stående 
i den intimaste beröring med hvarandra. Nedre vånin- 
gen inrymmer en lärosal med 80 m^ golfyta, biblioteks- 


36 Sydvästra Finlands svenska folkhögskola. 


rum 49 m^, tambur och gymnastiksal 60 m' samt skol- 
kök med skrubbar och skafferier äfvensom för förestån- 
daren tre rum jåmte tambur, kök och skafferier. I öfre 
våningen finnas slöjdnun, handarbetsrum, bostad för 
lärarinnan i husmodersskolan, fyra rum för elever, säng- 
kammare för föreståndaren, ett gästrum samt ett tiotal 
skrubbar för olika ändamål. Byggnaden inrymmer 
inalles 19 med eldstäder försedda rum, af h vilka icke 
(arre än 10 i öfre våningen. Mången, som icke närmare 
känner folkhögskolans arbetssätt och det utrymme därtill 
kräfves, anser byggnaden vara alldeles för stor och 
dyrbar, fastän den måste räknas bland en af de billi- 
gaste folkhögskolor i landet. Våra folkskolor, i hvilka 
man i regeln icke tillåter sig annan lyx än några blind- 
fönster, kosta 14 a 15,000 mk, oaktadt de icke innehålla 
flere än sex med eldstäder försedda rum. Omkost- 
naderna för folkhögskolebyggnaden, af prima byggnads- 
material under plåttak, uppgå Ull omkring 24,000 rak. 
Orsaken härtill står att söka i att all lyx är utesluten 
samt att hvarje arbete utförts efter den noggrannaste 
beräkning från byggnadskommitténs sida samt, icke 
att glömma, en synnerlig förmåga hos ritningens upp- 
hofsman, arkitekten M, G. Frelander^ att för nyttiga 
ändamål använda hvarje vinkel och vrå. 

Den ekonomiska frågan har ej på långt när varit 
så svår att lösa, som tviflarena spådde. Svenska folk- 
högskoledelegationen i Helsingfors har bidragit med 
4,627 mk 86 penni, föreningen «V. S.» med 2,000 mk. 
Allt det öfriga har hopsamlats ute i bygderna genom 
lotterier, fester och en mängd listor, å hvilka bidragen 
växlat mellan 10 p:i och 100 mk. Skulden belöper 
sig till omkring 2,500 mk och torde icke vara 
omöjlig att betäcka, ifall förbundet framdeles har 
att påräkna samma bistånd från allmänhetens sida 
som tidigare. 

«Ungdomshemmet» står färdigt och ur månget 
hjärta i västfinsk skärgårdsbygd framspringer önskan: 


Sydvfistra Finlands svenska folkhögskola. 

«Gk lyckoår till möte, 
du skola, fri och ljus! 
Du kraft bär i ditt sköte, 
på berggrund står ditt hus: 
du bäres af oss unga, 
du hvilar trygg på dem, 
vi med vårt dagsverk sjunga 
dig in i våra hem.» 

A. Stenvall. 


Om Runebergs dikt „Vid en källa''. 

Då Runeberg såsom student år 1826 vistades vid aka- 
demin i Abo, inträffade en vacker sommarafton, att 
han jämte Johan Jacob Nervänder och en annan kam- 
rat begaf sig ut från staden att spatsera. Man anlände 
till en källa och slog sig för en stunds hvila ned vid 
den. Medan man talade om huru i källan afspeglade sig 
himmelens blåa hvalf och sommarens lätta skyar, blef 
det öfverenskommet, att Runeberg och Nervänder, 
hvilka voro kända för att skrifva vers, skulle täfla om att 
författa hvar sin dikt om källan, och fastställdes inom 
det ystra kamratskapet sådana villkor för täflingen, att 
den, hvars dikt befanns vara sämre, skulle på en fot 
dansa kring källan, hafvande på hufvudet den näfverrifva, 
hvarmed vattnet från källan upphämtades. Dikterna 
skrefvos och domen föll sålunda, att Runeberg fick 
tråda dansen kring källan. 

Detta var första upphofvet till Runebergs <(Vid 
en källa» eller såsom den ofta, ehuru mindre noggrant 
kallas, «Källan». Äfven kamraten Nervänders dikt, 
som kom till vid samma tillfälle, finnes kvar och har 
blifvit tryckt i hans af kamrater efter hans död utgifna 
dikter, där den också bär ofvanskriften « Vid en källa» ; 
det ser således ut, som om man före täflingen kommit 
öfver ens t. o. m. om den ofvanskrift, som de tiller- 
nade dikterna skulle hafva. 

Huruvida denna Nervänders dikt verkligen för- 
tjänade priset framför Runebergs, är för oss svårt att 
afgöra,  ty  det  är  osäkert  om icke Nervänder sedan 


Om Runebergs dikt t Vid en käila*. 89 

omarbetade sia dikt ; säkert är, att Runeberg gjorde så. 
Denne skref nämligen ^ nästan aldrig, såsom han försökt 
det vid källan nära Åbo, någon dikt utan längre för- 
beredelse. Tvärtom var hans natur sådan, att han 
först länge inom sig uttänkte och bearbetade en vac- 
ker idé, som han i någon ingifvelsens stund fattat, och 
om han lyckats gifva åt sin dikt en klar gång och 
kläda den i enkla, naturliga ord och vacker vers, först 
då skref han ned densamma; men genom detta all- 
varliga, tysta tankearbete blef det vanligen lätt för 
Rund}erg att nedskrifva sina dikter i så fulländad form, 
att han sällan behöfde göra ändringar i det han en 
gång fastat på pappret och att dildberna dock alltid 
erhöllo den harmoniska helgjutenhet, som vi beundra 
och älska i alla hans sånger. 

Det är just betecknande för Runebergs samvets- 
granna förfarande vid utarbetandet af sina dikter, att 
han icke upptog denna 1826 skrifna sång uti sitt första 
häfte «Dikter», som han utgaf i april 1830. Runeberg 
gillade således icke heller själf den form, som dikten 
erhållit under det hastiga författandet vid källan, och 
han lät den länge ligga, medan han likväl skref en 
mängd andra dikter för det nämnda häilet. 

Men att dikten vid källan dock låg skalden i 
hågen, se vi däraf, att han enligt egen uppgift senare 
omarbetade densamma. Detta måste hafva inträffat 
ganska snart efter första dikthäftets utgifvande, ty 
redan den 3 december 1830 finna vi «Vid en källa» 
första gången offentliggjord i «Tidningar från Helsing- 
fors». Och nu hade den detta underbart enkla språk 
och den vackra musikaliska vers, i hvilken den sedan dess 
i tre fjärde dels sekel «strömmat öfver tusen läppar och 
smekt hundra tusen öron och hjärtan», såsom den lär- 
junge till Runeberg uttrycker sig, hvilken återgifvit 
skaldens egen berättelse om diktens uppkomst vid 
källan nära Åbo. Och att Runeberg i denna nya 
affattning gillat sin sång, se vi däraf, att han upptog 
den i sitt  andra  dikthäfte, hvilket han utgaf år 1833. 


40 Om Runebergs dikt « Vid en käUa*. 

Det har anmärkts angående versmåttet i Runebergs 
<cKäIla)>, att han erhållit detta af sin store landsman 
och föregångare Frans Michael Franzén och att Runeberg 
användt detsamma i flere af andra dikthäftets sånger. 
Likväl har man tillika med fullt skäl betonat, att han 
därvid «mjukare än någonsin format detta versmått» 
och således behandlat detsamma fullt själfständigt. 
Och om man trott sig kunna uppvisa Franzéns infly- 
tande äfven i andra afseenden i denna dikt, så är det 
just dennes bästa egenskaper: klarhet, enkelhet och 
innerlighet, som Runeberg äger med honom gemen- 
samma, medan han förstått att dessutom gifva sina 
dikter en manligare, kärnfullare och konstnärligare 
prägel än den Franzéns dikter vanligen äga. 

Men om vi litet närmare betrakta Runebergs « Vid 
en källa», märka vi snart, huru skalden här, såsom i flere 
andra af sina bästa dikter, i en enkel naturföreteelse 
fann en bild, som åskådliggör ett allmänt förhållande inom 
människolifvet, och huru han genom ytterst enkla medel 
förstod att framkalla en vacker och anslående poetisk 
stämning. När han i källans lugna, klara vatten ser 
afspeglas än ljusa, än mörka skyar och iakttager, huru 
de förra vanligen hastigt ila bort, medan de senare 
blott långsamt försvinna, får han häraf en naturlig 
anledning till en målande och vemodig betraktelse 
öfver människolifvets vexlingar, som störa själens ro, 
öfver de ljusa intryckenas hastiga flykt och de tunga 
skuggornas ständiga benägenhet att dröja kvar. 

Denna dikt, där människans lott uppfattas på ett 
så vackert, om ock litet sorgbundet sätt, just såsom 
vi finnar älska betrakta lifvet, blef snart allmänt känd 
och sjungen. Härtill bidrog i betydlig mån den vackra 
melodi, på hvars vingar den flög kring hela vårt land. 
Runebergs käre vän och «store läromästare», den ädle 
och musikaliske F. A. Ehrström, satte till «Källan» en 
melodi, hvilken är lika vacker som den till «Svanen»; 
men den förstnämnde förefaller ännu enklare och sluter 
sig  kanske  ännu innerligare till orden.   Den blef ock 


Om Munehergs dikt t Vid en källan. 41 


genast allmänt känd, men utkom i tryck först 1850, 
då «Tio sånger af F. A. Ehrström» efter hans död utgåf- 
vos af hans vänner. Runeberg skref om detta not- 
häfte en vacker anmälan, däri han särskildt antyder 
sin glädje öfver att «Svanens» och «Källans» melodier 
så väl ansluta sig till idén i dikterna. 

Ofta hafva dessa två dikter sjungits vid samma 
högtidliga tillfällen. Så var t. ex. fallet redan år 1837, 
när den akademiska ungdomen hyllade Runeberg, då 
han lämnade universitetet och såsom lektor flyttade till 
Borgå. Den då närvarande Z. Topelius berättar, att 
stämningen, ju längre det led, blef allt mera högstämd, 
«t)-», säger han, « öfver hela festen låg en innerlighet och 
och värme, som beständigt samlades kring hufvud- 
personen och åter utgick från honom som en lifvande 
fläkt, ty han var hela natten mera öppen och innerlig 
än annars». På morgonen ledsagades han ett stycke 
på hemvägen och blef därunder «många gånger upp- 
hurrad». «Vid bron», fortsätter Topelius, «sjöngo vi 
till afsked «Källan». Vid versen : «Och spegelns ljus 
mörker skall Likväl af dem bero» af bröt han oss: 
«Nej, nej! Sen på spegeln blott! Är den ren, såskall 
ingen sky förmörka den; ingen, ty den bär sitt ljus i 
sig själf». Denna berättelse förtjänar anföras också 
därför, att den åLskådliggör Runebergs stora förmåga 
att upplyfta och hänföra sin omgifning. 

Huru denna dikt «Vid en källa» lifligt anslog 
alla finska hjärtan, därpå kunde också anföras såsom bevis 
de många öfversättningar däraf till finskan, som under 
tidemas lopp sett dagen. Vi nämna här blott, att den 
1845 öfversattes af Lönnrot och att detta återgifvande 
t. o. m. gillades af den stränge J. V. Snellman. 

Sålunda finna vi hos dikten «Vid en källa» flere 
intresse väckande egenheter, hvilka alla bevisa, att den 
mäktigt slog an öfver allt i vårt land. Hvarför gjorde 
den detta? Emedan både dess ord och melodi på ett 
enkelt och vackert sätt uttrycka stämningar, hvilka ofta 
röra sig inom alla känsliga hjärtan. O. G. 


im^mm^>mm!^>^m^>::^>^ 


i\A4\A4\M\M\A*\A4\A4\A42 


En julberättelse. 

af 

Georgios Drosinis. 

(Öfvers. frän nygrekiskan af I. A. H.). 


jV/Ted bedröfvade steg återvände den stackars änkan 
^^^ till sin kalla och mörka koja. Julaftonen, som 
alla andra så gladde sig åt, var för henne ensam full 
af sorg och bekymmer. Ingenstädes hade hon fått 
arbete, icke ens någon tröst eller något hopp. Alla 
hade sagt med en mun: 

«Då vintern gått förbi». 

«Då vintern gått förbi», — hvart skall hon ta 
vägen under tre månader? Huru skall hon lefva dessa 
tre dystra månader, och huru skola hennes två fader- 
lösa barn lefva». 

Då hon kom hem och åter såg sina två barn 
framför den slocknade härden frusna, hungriga, utan 
någon enda julgåfva, kunde hon ej mera bära det, 
utan ymniga tårar började strömma från hennes ögon. 


En jidberättelse. 43 


Klapp, klapp! 

Är det på dörren det bultar? Nej! Hvem skulle 
bulta dir? I hennes ytterliga åfvergifvenhet hvem 
skulle väl vara där framför eländets dörr, denna stund 
då alla fröjdas och äfven de fattigaste ha fest? Hvem 
bultar då? Det är väl, kära vän, vinden eller någon 
olycksbådande nattfågel.   Så är det. 

Klapp, klapp, klapp! 

Ännu en gång bultar man, och man bultar nu 
hårdt, så hårdt, att de två faderlösa till hälften vakna 
och till hälften öppna sina ögon och mumla: 

«Mamma, mamma»! 

Och med ens öppnas dörren, och på trösketa 
framträder en storväxt gubbe med snöhvitt skägg, som 
hängde ned på bröstet. Och med en sträf och grof röst, 
som var mera skräckinjagande än bedjande, säger han: 

«£n allmosa, kristna människor!» 

I handen håller han en grof staf, på skuldran 
hänger en påse, hans kläder äro bara trasor, och han 
går barfota. 

«Stackars man», säger änkan. «Jag har ej för- 
måga att hjälpa dig. Men här har du åtminstone inte 
så kallt som därute, och så kan du sätta dig och 
hvila ut ett ögonblick.   Var så god!» 

Gubben stängde dörren och gick och satte sig 
nära den slocknade härden. 

«Här är hvarken varmt eller ljust. Kan du inte 
tända en vedsticka?» 

«Jag har inte», svarar änkan. 

Gubben bultar mot golfvet med sin tjocka staf 
och svär. Barnen vakna och sätta sig upp med vid- 
öppna ögon. 


44 En juiherättdse. 


«Ah», ropar gossen, «det är den helige BasUius». 

Och flickan sträcker händerna mot gubben och 
ler mot honom och säger: 

«God afton, helige Basilius». 

Och båda fråga med en mun: 

«Hvad hemtar du för gåfvor åt oss, helige 
Basilius?» 

Men liksom hade han icke hört det, vänder sig 
gubben mot änkan och säger: 

«Ger du mig ingenting att äta och dricka?» 

«Mina barn åto i dag den sista brödkanten, och 
själf har jag ej smakat någon mat sen i går.» 

«Har du då inte bröd eller ljus eller någonting?» 

«Nej, ingenting.» 

Gubben stiger upp, kastar påsen på r>'^ggen 
och vänder sig mot dörren, bultande vredgad med 
sin staf. 

«Mamma», säger flickan, «hvarför är den helige 
Basilius ond?» 

«Mamma», säger gossen, «låt inte den helige 
Basilius gå bort så». 

Och med en mun säga båda: 

«Se, han gaf oss ingenting!» 

Och barnen gråta, och den olyckliga modern 
kysser dem och gråter med dem. 

«Farväl», dundrar gubben på tröskeln. 

«Gå inte bort, helige Basilius» ropa barnen, «gå 
inte bort, vi är o så snälla». 

«Ja», säger modern, «de äro så snälla». Och därpå 
vänder hon sig bedjande till gubben. 

«Stanna», säger hon sakta, «stanna en stund, 
blott så att de somna ånyo  nöjda och se i drömmen 


En jidberättdse. 45 

den helige Basillus. Då du icke ger dem någonting 
annat, gif dem åtminstone denna vackra dröm». 

Han kom närmare. 

«Stanna)>, säger åter änkan, «och så snart de 
somnat» skall jag tända litet eld, så att du blir varm». 

«Nå godt», svarar gubben, «då du börjar bli barm- 
härtig, stannar jag». Med dessa ord drar han fram 
från sin  barm  en liten flaska och närmar sig barnen. 

«Drick detta på en gång. Det är starkt och 
genomborrar magen. Men efteråt somna ni Ijuft och 
drömma vackra drömmar». 

Barnen drucko, drucko begärligt och' föllo ned 
liflösa med ett Ijuft leende på sina läppar. 

«Hvad är det?» frågar modern. 

«Drick äfven du», svarar gubben, «det är sprit». 

Den olyckliga kvinnan dricker, dricker äfven hon 
och faller ned som liflös med ett Ijuft leende på sina 
läppar. Och plötsligt tycker hon att tiggargubben 
verkligen är den helige Basilius och att han säger 
till henne: 

«Eftersom du, som ingenting eger, ville förbarma 
dig öfver mig, skall jag nu förbarma mig öfver dig. 
Se huru dina barn hade lefvat, om jag icke hade kom- 
mit hit, och se det lif, som de nu skola ha». 

Och det lif, som hennes barn skulle lefvat, var 
fattigt och betryckt. Gossen blef en simpel arbetare 
och förtjente sitt bröd med svett och möda; ochned- 
bniten af den sjukdom, som tärt honom ända från 
barndomen, afled han på sjukhuset. Och flickan, ännu 
svagare, blef en olycklig varelse och moder och änka 
äfven hon med faderlösa barn, som äfven de hungriga 
och stelfrusna  väntande på den helige Basilius.   Och 


46 En julberättelse. 


dessa åter skulle föda andra olyckliga barn, och så 
vidare och så vidare, och hela världen skulle fyllas 
med fattiga kojor och änkor, som med sina barn skulle 
tillbringa julaftonen som hon. 

Men det lif som de två faderlösa nu hafva, tack 
vare den helige Basilius, huru gladt är det icke! Öfver- 
allt stjämehimmel, öfverallt guldskimmer, öfverallt lekar 
och fester, öfverallt sång och löjen. Och allt detta 
midt i en vänlig solglans. O, en så Ijuf, en så varm, 
en så glad, en så skön sol. 

Idel ljus, öppnar hon sig med ens högt på him- 
meln liksom en ofantlig blomma. 

För ett ögonblick öppnar den arma kvinnan sina 
ögon till hälften och ser tiggargubben, som kastade 
någonting och kom den slocknade härden att flamma. 
Och nu var det denna eld som lyste med ens som 
idel ljus, likt en ofantlig blomma. 

Och solen strålade allt större, härligare, varmare. 

Och midt på den blå himlen, som förgylldes af 
solen, midt under lekar, fester, löjen och sång flögo 
de två faderlösa därifrån med utbredda vingar, gyllene 
vingar, röda vingar, hvilka liksom klöfvo luften, jub- 
lande himmelska lofsånger, Hosianna-lofsånger. 

Prisad vare den helige Basilius, Ijödo tonerna. 
Prisad vare han, som bevisade oss den största barm- 
härtighet, han som frälste oss från alla olyckor, han 
som öppnade paradiset för oss, han som lät oss 
inslumra för alltid midt i vår sköna dröm och som 
lät oss somna så djupt, att man aldrig mera kan 
väcka oss. 

Och den arma änkan öppnade sina ögon för 
sista  gången,  och då märkte hon, huru hon andas ut 


En julberättdse. 47 


och dör äfven hon; hon såg sina båda barn döda 
framför sig^, belysta af den flammande sol» som den 
barmhärtige tiggaren tändt där på härden och som 
blef en glädjeeld i följd af hennes stora olycka. 


Husflugan, en naturhistorisk monografi 0. 

Af o. M. Reuter. 


Till de otrefligaste snyltgäster, som intränga i våra 
hus, höra tvifvelsutan flugorna. Huru kunna icke 
dessa allestädes närvarande småkryp förbittra vår till- 
varo i hemmet under hela sommaren och långt fram 
på hösten! I kök, skafferier, sal och kamrar, öfver- 
alt myllrar det af dem. Så snart dagen börjar gry% 
väckas vi ur vår söta sömn af ett olidligt kittlande på 
nässpetsen eller andra ansiktsdelar: den första morgon- 
hälsningen de bringa oss, där de helt ogeneradt krypa 
fram och åter öfver dessa ädla delar och med sin sug- 
snabel uppslicka hudens svettpartiklar. Sömniga och 
förargade öfver en sådan otidighet och hänsynslöshet, 
slå vi gång på gång efter dem, men nästa ögonblick 
äro de åter där, och på någon ro är icke mer att 
tänka. Och dagen igenom äro flugorna lika besatta, 
lika plågsamma, fastän de hela tiden icke göra annat 
än lägga näsan i alt, som i huset kan förtäras, och vi 
därför borde kunna ha anspråk på att åtminstone själfva 
blifva  lämnade i fred^).   Och under  allt detta öfver- 

') Figurerna äro delvis tecknade efter andra flugarter, meo gifva 
i stort sedt en bild äfven af förhållandena hos husflugan. 

') Det är genom sitt obehajjliga slickande husflugorna oroa oss. 
De flugor däremot, hvilka isynnerliet vid annalkande regnväder sticka 
oss, hvar de blott komma åt, till och med genom strumporna, tillhöra 
en annan, om äfven ganska lik art. Men deras mun består icke, så- 
som husflugans, af mjuka läppar, utan af ett spetsigt hvasst sugrör. 
Deras lefnadshistoria påminner för öfrigt mycket om husflugans. 


Hw^ugan. 49 

sålla de alla möjliga saker med de väl kånda små 
svarta prickar, de i så riklig mängd lämna efter sig 
och med hvilka de framför andra dekorera just sådana 
föremål, som minst tåla dylikt, såsom tafvelramar, ljus- 
kronor, o. s. v. 

Under sådana förhållanden är det en måttlig tröst, 
att i de varma länderna flugorna äro ännu långt talri- 
kare och att där fordras en hel här af tjänare, för att 
hålla dem på tillbörligt afstånd. Redan i södra Frank- 
rike uppträda de ofta i oerhörd mängd, och en för- 
fattare säger, att han kunde gödsla fyra å fem tunn- 
land blott med de flugor, han under sommaren dödat 
i sitt mm. 

* 

Vi vilja emellertid i dag se till, om icke äfven 
dessa besvärliga och objudna gäster kunde bereda oss 
något nöje. Låtom oss fånga en af dem och med 
tfllhjälp af mikroskopet undersöka dess byggnad. Och 
vi skola finna, huru också den otrefliga flugan för oss 
afslöjar en mångfald af dessa små under, på hvilka 
naturen är så oändligt rik. 

Flugans kropp består, såsom vi se, af flere på 
hvarandra följande ringar, hvilka bilda tre afdelningar: 
hufvud, mellankropp och bakkropp. På hufvudet upp- 
täcka vi två stora ögon, ett på hvardera sidan, hvilka 
upptaga hela dess bredd (Fig. i. Au), tre små punktfor- 
raiga ögon på hjässan (au), känselsprötena eller anten- 
nerna (an) framtill mellan ögonen samt mundelarna med 
de köttiga läpparna. På mellankroppens ryggsida ett 
par vingar, bestående af en glasklar hinna, genomdra- 
gen af bruna fasta ribbor, och bakom vingarna de 
trumpinnslika svängkolfvarna, hvilka motsvara bakvin- 
gama hos andra insekter. På dess buksida åter de 
sex benen. Vi skola ännu återkomma till dessa yttre 
organ, men vilja först kasta en blick äfven på flugans 
inre byggnad. Med en fin preparerknif skära vi upp 
mellankropp  och  bakkropp och bortpreparera de tal- 


60 


Husflugan. 


den  förra sätta vingar och ben 
föra oss  alldeles för långt, om 


rika muskler, hvilka i 
i rörelse. Det skulle 
vi skulle försöka gö- 
ra oss reda för alla 
dessa muskler och 
deras rörelsesätt. Vi 
inskränka oss till att 
nämna, att de verka 
med utomordentlig 
snabbhet och styrka 
och att en författa- 
re beräknat, att vår 
vanliga husfluga med 
deras tillhjälp under 
flykten gör icke min- 
dre än 330 vingslag 
i sekunden. Hvil- 
ken enorm styrka 
utvecklas icke å un- 
dre sidan af ben- 
musklerna, då flu- 
gan vandrar uppför 
lodräta väggar eller 
— i taket med krop- 
pen vänd i strid med 
tyngdlagen : benen 
uppåt, ryggsidan 
nedåt! 

Sedan musk- 
lerna och mellanlig- 
gande fettlager bort- 
tagits, finna vi att 
kroppen genomdra- 
ges af matsmält- 
ningskanalen (a, b, 
c), ofvanför hvilken, 
mot ryggen, det tunnväggiga, äfvenledes bortprepare- 
rade blodförande ryggkärlet varit beläget.   I närheten 


..i»t 


Fi£^. 


Husfiugan. 61 


af munnen inmynna i kanalen tre par körtlar, af hvilka 
två äro drufklasiika (dr) och ett, spottkörtlarna (sp), 
långa och rörformiga. Strax nedanför finnes på högra 
sidan ett långskaftadt organ (sm), som blifvit kalladt 
sugmagen. Ett dylikt förekommer endast hos insek- 
ter, hvilka uppsuga sin föda. Det består af en lång- 
skaftad, tunnväggig, i tomt tillstånd veckad, men i hög 
grad uttänjbar blåsa och utgör en reservoar för den 
uppsugna näringen. Då flugan suger, sammansnöres 
matsmältningskanalen nedanför sugmagens skafl, så 
att vätskan går in i sugmagen, som ända därhän kan 
utspännas, att den upptager hälften af bakkroppen. 
Härifrån öfverföres småningom tid efter annan genom 
sammanpressning af sugmagens väggar födan i den 
bakom liggande långa böjda tarmen, af hvars väfna- 
der den uppsuges. Därvid tillsnöres tarmen o fv an- 
för sugmagens skaft, men blir öppen under detta. 
Den sista afdelningen af tarmkanalen (c) tjänar till ut- 
förandet af de odugliga näringsrestema och afsätter 
de förut omtalade svarta prickarna på våra möbel och 
husgeråd. De fyra smala trådarna, hvilka inmynna i 
kanalen strax ofvanför ändtarmen och delvis äro nyst- 
formigt hopslingrrade (ba) kallas malpighiska kärl och 
anses tjäna samma ändamål som vår urinapparat. 

Lösa vi nu matsmältningskanalen och lägga den 
afsides, finna vi under och delvis på hvardera sidan om 
dess bakersta del generationsapparaten (fig. 2). Denna 
är hos vårt exemplar, som är en hona, betydligt större 
än hos hanflugoma. Öfverst se vi de pariga äggstok- 
kama (ov) i hvilka äggen uppstå i pärlformiga rader, 
de minsta och yngsta belägna mot toppen af äggstok- 
ken, de äldsta och största längst nere mot det rör, 
äggledaren (el), som leder från hvardera äggstocken. 
De båda äggledarena förenas sedan till en gemensam 
slida (sch), i hvilken utmynna två körtlar (dr), som gifva 
upphof åt ett kitt, hvarmed äggen fastkJibbas vid det 
underlag, där de afsättas. I en enda flugas äggstok- 
kar kunna alstras öfver hundra ägg. 


52 


Husflugan, 


Låtom  oss  nu  bortpreparera äfven generations- 
organen.  Underst i kroppen, strax ofvanpå dess buk- 


^i^. 2. 


/^<r. j. 


sida, finna vi då i dess midteliinie en fin hvit parig 
sträng (fig. 3), hvilken i mellankroppen uppsväller till 
en stor rund massa, ur hvilken ännu finare trådar utgå 
åt sidorna. Följa vi denna sträng ända in i hufvudet, 
så stöta vi där på en annan knutformig nästan trekan- 
tig svullnad. Detta är flugans nervsystem och den 
sista tillsvällningen i hufrudet dess hjärna (oG), från 
hvilken nerver utgå till de på hufvudet belägna sinnes- 
apparaterna och mundelarna. Hos insekterna uppsväl- 
ler nervkedjan vanligen i hvarje kroppsring till en nerv- 
knut (ganglion), men hos flugorna är detta fallet endast 
i mellankroppen, där de tre bröstganglierna (b^ b^ bj) 
alla sammansmälta till en enda massa. Dessa små 
hvita knutar och de fina trådar, som utgå från dem, 
äro, så obetydliga de förefalla, dock kroppens vik- 
tigaste delar. De styra det hela, och såras de, så 
står flugans lif på spel. 


Husflugan. 63 

Ännu finna vi i flugkroppen talrika tunna, något 
silfverglänsande fina rör, tiviika i alla riktningar genom- 
draga densamma och på hvardera sidan bilda en långs- 
gående stam. Från dessa stammar går utåt i de fle- 
sta kroppsringar ett kort rör, som utmynnar i ett litet 
hål, ett så kalladt stigma, på kroppsringens sida. Detta 
är flugans andedräktsapparat. Genom hålen på kropps- 
ringssidoma, stigmema, inträder luften och fordedes i 
rören, trakéerna, till kroppens olika delar. Andedräkts- 
apparaten hos flugorna erinrar i icke så ringa grad om 
värt blodcirkulationssystem, med den väsentliga skil- 
nad, att den leder luft, icke blod. Stigmerna kunna 
genom särskilda apparater slutas och öppnas. Och 
andedräktsrören tillsvälla på en del ställen blåsformigt. 
Då flugan vill flyga, pumpar den genom vissa muskel- 
rörelser luft in i trakéerna, fyller trakéblåsoma och slu- 
ter stigmerna, så att luften ej åter slipper ut, samt 
höjer sig till flykt, specifikt lättare än annars. 

Vi hafva nu i dess hufvuddrag gjort bekantskap 
med en flugas inre byggnad, i allo så olik vår egen 
och representerande organisationen hos en helt annan 
djurklass. Bloden flyter merendels fritt i kroppshålan, 
nervapparaten är belägen på kroppens buksida och 
andningen försiggår medels ett rör- eller kärlsystem, 
som tränger till alla delar af kroppen. Men äfven med 
denna konstruktion ernår naturen samma mål som med 
vår: lifvets uppehållande och fortplantande. 

En blick på flugans sinnesorgan skall ytterligare 
visa oss, huru olikartade medel naturen vet att an- 
vända för samma ändamål. 

Låtom oss under mikroskopet betrakta en del af 
en flugas öga! Vi se här tätt invid hvarandra sex- 
kantiga falt i oändlighet. Skulle vi göra oss mödan 
att räkna antalet dyUka falt eller facetter i ett flugöga, 
så skulle vi finna dem gå upp till öfver 4,000. Men 
göra vi en tvärgenomskärning af detta så kallade öga 
(fig. 4) och undersöka det starkt förstoradt, så se vi, 
att  det  egentligen  är  sammansatt  af lika så många 


64 


Husflugan 


tätt till hvarandra belägna enskildta små ögon» som vi 
räkna facetter» och att dessa sistnämnda endast åro 
den yttre ytan af hvarje enskildt ögas hornhinna (c). 
Hvarje sådant öga innehåller de för ett synorgan nö- 
diga beståndsdelarna. Så följer närmast hornhinnan en 
kristallkägla (pe) och under denna den så kallade re- 
tinulan, hvilken  likasom en  skida omsluter den starkt 


ljusbrytande synstafven, rhabdomet (Rh), som står i 
direkt förbindelse med nervtrådar från den tjocka syn- 
nerven (op). Denna har hos flugan en mer invecklad 
byggnad än hos flertalet andra insekter, i det den bil- 
dar tre ansvällningar (op, cop, pop), mellan hvilka 
nervtrådarna skära eller korsa hvarandra, en högst be- 
synnerlig anordning, hvars betydelse man ännu icke 
lyckats utgrunda. Äfven i öfrigt nödgas vi denna 
gång nöja oss med att beskåda flugögats märkvärdiga 
byggnad.   En närmare redogörelse för det sätt, hvarpå 


Hu^ugan, 


55 


dess olika delar samverka, skulle föra oss in i allt för 
vidlyftiga detaljer. Så mycket må blott nämnas, att 
man kommit till den slutsats, att, ehuru hvarje litet 
facettöga ser blott en helt liten del af ett föremål, så 
erhålles dock genom samverkan af alla de tusen små 
ögonen en enhetlig bild af detta, så långt det ligger 
inom det sammansatta ögats synfält. Vidare har man 
funnit, att flugorna förmå se blott på jämförelsevis gan- 
ska korta håU och äfven då igenkänna föremålen huf- 

vudsakligen när de själf- 
va eller dessa äro i rö- 
relse. Syngränsen för ett 
flugöga sträcker sig icke 
utöfver 68 centimeter. 

De på hjässan be- 
lägna tre punktformiga 
ögonen tjäna blott att 
skilja ljus från mörker. 

Är sålunda synsin- 
nets verksamhet begrän- 
sad, så är däremot lukt- 
^ sinnet i hög grad skärpt. 
Det har sitt säte i anten- 
nerna, dessa två cylindri- 
ska med ett hos olika ar- 
ter olika långt fjädradt 
borst försedda organ, hvil- 
ka äro belägna på hufvu- 
det, framtill mellan ögo- 
nen (fig. I, an). 

Vi vilja lösgöra en 
antenn från flugans huf- 
vud och betrakta den un- 
der mikroskopet. Vi se 
då (fig. 5) huru dess tredje 
led  är fullsatt med små 


/^'i'. 5. 


hål.   Hvarje  af  dessa  för  in i en  säckformig  grop. 
Man har  hos  vanliga  spyflugan  räknat icke färre än 


66 Hxisflugan. 

17,000 sådana hål, förutom större öppningar, hvilka. 
bilda ingången till mer sammansatta fördjupningar, 3501- 
barligen uppkomna genom sammansmältning af enskilda 
säckar. I bottnen af hvarje säck sitter ett ihåligt sä, 
kalladt lukthår, som står i förening med en fin nerv- 
tråd från den genom antennens midt löpande lukt- 
nerven. 

Denna af tusental luktgropar sammansatta lukt- 
apparat uppvädrar på mycket långa afstånd föremål^ 
som kunna tjäna flugorna till föda. Ögonblicket efter 
det t. ex. en ko eller en häst aflämnat sin spillning^ 
infinna sig till stället talrika flugor af sådana arter, som 
ingalunda alltid lefva i närheten. Och dock äro flu- 
gomas antenner orörliga och kunna icke, såsom många 
andra insekters, vädrande svängas åt olika håll. Men 
då flugorna själfva röra sig snabbt af och an i luften,, 
erfara deras antenner snart den riktning, hvarifrån luk- 
terna komma. Också vi kunna ju genom gående af 
och an uppvädra ett luktande föremål. Själfva vägen 
genom luften torde flugorna emellertid finna till stor del 
med ögonens tillhjälp. 

Också flugans sugorgan förtjänar vår uppmärk- 
samhet. Det består af öfverläppen och den snabel- 
formigt förlängda underläppen, hvars sugskifva vi nu 
vilja betrakta i längdgenomskärning (fig. 6). Pä dess 
undre räta rand se vi de egendomliga sugrännoma (r) 
och några egendomliga organ (g), hvilka måhända stå i 
smaksinnets tjänst. I sin helhet genomdrages skifvan 
af en stark nerv, som utsänder grenar (pz) till känsel- 
borsten (ta) på öfre sidan. 

Kändt är, att flugorna särskildt under flykten 
frambringa ljud. Deras surrande kan ofta för oss vara 
ganska störande. Emellertid har man icke med sä- 
kerhet lyckats hos dem själfva uppvisa några särskilda 
hörselorgan. Sådana hafva visserligen en del forskare 
trott sig finna vid roten af svängkolfvama (fig. 7), dessa 
trumpinnslika organ, hvilka, såsom redan nämnts, mot- 
svara andra insekters bakre vingpar och finnas ett på 


Husflugan, 


67 


hvardera sidan bakom de egentliga flygvingama.  Här 
sitta, ordnade i rader, talrika små tunna blåsor, i hvilka 


F/^. 6, 


Fig, 7. 


inträda en fin nervtråd från den svängkolfven genom- 
löpande nerven, som näst synnerven är den gröfsta af 
alla kroppens nerver, hvilket redan i och för sig bevi- 
sar detta  organs  stora  betydelse.   Andra  författare 


68 Husjlugan. 

anse emellertid, att nämnda blåsor förmedla intryck af 
olikheter i spänningen af kolfvarna vid flyktens snabb- 
het och riktning. Det vissa är, att svängkolfvarna, så 
obetydliga de än synas, äro absolut nödvändiga, för 
att flugan skall kunna flyga och reglera sin flykt. De 
kunna riktas uppåt och nedåt samt äfven sättas i ro- 
terande rörelse. Därigenom att t. ex. den ena sidans 
svängkolf rör sig i ett annat plan än motsatta sidas, 
åstadkommes en vändning i flykten, som för öfrigt i 
alla afseenden styres af dessa svängkolfvar. Bortta- 
gas de, kan flugan alls icke mera flyga. Den sväfvar 
blott nedåt och kraflar sig fram öfver marken samt 
dör inom sex a åtta timmar. 

Vi hafva förut nämdt, att flugan gör 360 ving- 
slag i sekunden under sin flykt. Därom kan man öf- 
vertyga sig, om man konstruerar en cylinder, som af 
ett urverk vrides ett hvarf kring sin axel under loppet 
af en sekund och bekläder dess yta med ett sotadt 
papper. Fattar fnan sedan med en pincett flugan i 
dess bakkropp och håller den med ena vingen mot 
den sotade cylindern, lämnar hvarje vingslag ett märke 
på sotet. Sedan cylindern vridits ett hvari kring sin 
axel, med andra ord efter en sekund, borttages papp- 
ret och de på detsamma afsatta märkena räknas. 

Dessa snabba svängningar i luften förorsaka det 
flugornas flykt åtföljande surrande ljudet. Men flugan 
låter äfven höra toner, hvilka alls icke stå i samband 
med flykten. Fatta vi en fluga mellan fingrarna, så 
att vingarna icke kunna röras, frambringar den dock 
ett läte genom att rifva bakkroppsringama mot hvar- 
andra och därigenom försätta dem i ljudande dallring. 
Men dessutom låter den höra en verklig stämma, ett 
slags ångestskri, ehuru denna stämma till följd af in- 
sektkroppens byggnad icke har sitt upphof i munnen, 
men likväl, likasom vår, på det eller de ställen, där 
andedräktsappäraten utmynnar. Såsom förut omtalats, 
förses insekten med sin nödiga luftmängd förmedels 
små hål (stigmer),  ett på hvardera sidan af de flesta 


Husfiugan. 


59 


kroppsringarna, hvilka hål leda in i de i kroppen nät- 
formigt förgrenade luftrören. Innanför själfva mynnin- 
gen af de på mellankroppen belägna stigmerna (fig. 8) 

finnas egendomliga gar- 
dinlika, sirligt bildade 
elastiska förhangen, hvil- 
ka sättas i svängande rö- 
relser genom luftens ef- 
ter insektens behag häf- 
tigare eller saktare ut- 
drifning eller inpumpning 
genom stigmat. Det ljud, 
som härigenom åstadkom- 
mes, fortfar äfven om flu- 
gan beröfvas sina vingar. 
Innan vi upphöra att 
betrakta flugans kropps- 
byggnad, hvilken ju re- 
dan för oss uppvisat så 
många egendomligheter, 
vilja vi ännu en stund 
uppehålla oss vid frågan 
huru flugorna så bekvämt 
kunna vandra uppför lod- 
räta ytor, ja till och med 
gå i taket med fötterna 
uppåt och ryggen nedåt, 
och detta äfven om ytor- 
na äro glatta som glas. 
Orsaken härtill är icke 
blott, såsom vi förut 
framhålit, flugornas stora 
muskelstyrka, utan äfven 
beskaffenheten af deras fötter. Mellan klorna finnas 
nämligen två för detta ändamål särskildt utbildade så 
kallade häftlappar. Skära vi genom en af dessa (fig. 9) 
och sätta den under mikroskåpet, så finna vi på dess 
undre sida en otalig mängd sänkrätt ställda, i spetsen 


Ftg. 8. 


60 


Hu^ugan. 


uppsvullna små hår (hh). Häfdappen hålles ständigt 
fuktig af en klibbig vätska, som afsöndras af körtel- 
massan (fdr) i dess midt och ingjutes i de ihåliga hå- 
ren.  Medels  dessa  talrika fuktiga häfthår förmår flu- 


féf^, 


Fig. p. 

gan vid hvarje steg fästa sig vid de ytor, på hvilka 
den rör sig, de må sedan hafva hvad läge som hälst. 
De lärde söka orsaken härtill i den naturkraft de kalla 
«adhäsion», andra i den «kapillära attraktionen». Huru 
som hälst, byggnaden af dessa häftlappar är, äfven 
den, ett litet konstverk, likasom så mycket annat flug- 
kroppen haft att uppvisa. 


Flugornas talrikhet beror därpå, att flere släktled 
utvecklas under en enda sommar. I forna tider trodde 
man allmänt att de, liksom all annan ohyra, af sig 
själfva uppstodo i smuts, gödsel, multnande växter, 
ruttnande djur, o. s. v. Men också flugorna hafva sina 
föräldrar, utan hvilka de ej vore till, lika litet som an- 
dra djur på jordklotet. Vi hafva ju redan sett deras 
äggstockar, i hvilka äggen uppkomma. Antalet ^g^g, 
hvarje honfluga lägger, uppgår till 120 stycken. För- 
nämligast anbringas dessa i varm hästgödsel, men i 
brist därpå äfven i  annan gödsel, äfvensom i gamla 


Hu^ugan. 61 

matvaror, ruttet kött, o. s. v. De äro hvita, cylindri- 
ska, något tillspetsade i ena ändan, omkring en milli- 
meter långa och utkläckas inom 24 timmar. De mask- 
lika, fotlösa larver, som utkomma ur dem, äro likale- 
des hvita, spetsiga i den främre ändan, som uppbär 
två svarta käkar, trubbiga i den bakre med dess två 
svarta andedräktshål. Fukt och mörker utgöra väsendt- 
liga lifsbetingelser för dem. Under gynnsamma för- 
hållanden blifva de inom en vecka fullvuxna och för- 
vandlas då till tunnlika orörliga puppor med hårdt, 
rödbrunt skal, ur hvilka allt efter omständigheterna ef- 
ter en eller två veckor flugan kryper fram. De i bör- 
jan mjuka och små, till flykt otjänliga vingarna växa 
hastigt och hårdna i luften, så att flugan mycket snart 
med deras hjälp kan blanda sig i svärmen af äldre 
surrande kamrater. 

Detta flugornas utvecklingssätt förklarar deras 
ofantliga talrikhet, i det under gynnsamma förhållan- 
den endast 14 dagar erfordras för uppkomsten af en 
generation och således en hel rad sådana under som- 
marens lopp kan uppstå. Den förklarar äfven den om- 
ständighet, att de grassera som värst i byggnader på 
landet, hvilka befinna sig nära stallen och ladugårdarna 
med deras gödselhögar. 

Oaktadt flugorna tillbragt sin ungdom i sä smut- 
sig omgifning, äro de dock synneriigen renliga små 
varelser. Se blott på en fluga, som sitter stilla! Länge 
räcker det icke, innan den gnider fötterna mot hvar- 
andra, öfver vingarna och längs kroppens sidor. I lik- 
het med flere andra insekter tåla icke häller flugorna 
ett dammkorn på sin dräkt. De uppsamla dem om- 
sorgsfullt och förtära dem. Men vid denna rengöring 
hopsamla och förtära de äfven en stor mängd af de 
i luften kringsväfvande baciller och andra sjukdom 
alstrande små organismer. En amerikansk forskare, 
Emerson, har vid mikroskopisk undersökning funnit, 
att flugor, som vistas i rum med fördärfvad luft, form- 
ligen äro betäckta med sådana.  Tyvärr har hans för- 


62 Husflugan. 

mödan, att flugorna skulle icke blott förtära, utan äf- 
ven lifnära sig med dessa baciller, så att sådana flu- 
gor, som vistades i starkt bacillförande luft vore fe- 
tare än andra, visat sig falsk. Andra forskare, såsom 
Grassi, Ranvier, E. Hofmann, Fikker m. fl. hafva åda- 
galagt, att flugorna visserligen i sin tarmkanal upp- 
taga baciller, sporer och digg af sådana parasiter, som 
förorsaka sjukdom hos människor och djur, men att 
de åter med sina exkrementer aflämna dem fullkomligt 
osmultna och lifskraftiga. På detta sätt motarbeta flu- 
gorna ingalunda sjukdomarna, utan spela tvärt om rol- 
len af smittans spridare. I de svarta prickar, de lämna 
efter sig, har man funnit lifskraftiga tuberkel- och tyfus- 
baciller. Så funnos t. ex. i tarminnehållet hos fyra 
flugor at sex, hvilka fångats i ett rum, där en tuber- 
kelsjuk dött, talrika tuberkelbaciller, och marsvin, i 
hvilka dessa inympades, blefvo snart tuberkulösa. Fik- 
ker har nyligen uppvisat flugornas stora betydelse vid 
spridandet äfven af tyfussmittan. Också kgg af band- 
maskar, springmask och andra inälfsmaskar upptagas 
at flugorna under deras evinnerliga slickande på alla 
möjliga ställen och föras af dem med deras exkrement 
i våra hus och ofta midt in i våra matvaror. 

Det är således, i synnerhet under gängse epide- 
mier, af största vikt att så mycket som möjligt min- 
ska flugornas antal. Lyckligtvis sakna vi icke medel 
härtill. Flughåfven och flugsmällan jämte flugpappren 
och fångstglasen befria oss från en mängd af dem. 
Utspridandet af äkta, godt insektpulfver i luften i ett 
rum med slutna dörrar och fönster gör äfven god effekt. 
För öfrigt är det af vikt att med kupor af metallnät 
hålla matvarorna täckta, så att flugorna ej nå dem. 
Och likaså böra de utestängas genom fina nät för alla 
fönster, som hållas öppna. 

Till någon del är naturen själf oss behjälplig vid flu- 
gornas utrotande. Spindlarna lura på dem i sina väfvar, 
rofflugor och getingar dräpa en mängd af dem. Också 
talrika små fåglar uppsnappa alla flugor de blott få tag i. 


Husflugan. 63 

Men äfven en art af de otaliga sporer, hvilka fastna 
på flugkroppen, blir för denna ödesdiger, sporerna till 
en mögelsvamp (Empusa muscaej, som utbreder sig 
i flugans kropp och slutligen medför döden. Mången 
af oss har utan tvifvel lagt märke till huru mot hösten 
på väggar, gardiner, fönster o. s. v. sitta döda flugor, 
fasta på ett besynnerligt sätt med utbredda ben och 
starkt uppsvuUen, hvitxingad bakkropp. På glasrutorna 
ser man tydligt rundt kring det ställe, där en sådan 
död fluga sitter, ett hvitt mögellikt stoft, som utgöres 
af svampens sporer, hvilka utkastats från de talrika 
svamptrådar, som fylla flugans inre och tränga ut emel- 
lan ringarna på dess bakkropp. Komma friska flugor 
i beröring med dessa sporer, smittas äfven de af sjuk- 
domen. På detta sätt uppstår en verklig epidemi 
bland flugorna. Man gör därför bäst i att låta de däri 
döda flugorna sitta kvar en god tid, där de sitta, in- 
nan man sopar bort dem. 

Emellertid undgå många flugor denna om hösten 
bland dem härjande sjukdom och söka sig vinterkvar- 
ter under husens brädbeslagning, mellan de dubbla 
fönstren o. s. v., där de falla i dvala, eller inne i rum- 
men. Bort med all hjärtnupenhet gent emot dessa 
gamla öfvenvintrande flugmatronor, hvilkas lif mången 
ej tyckes hafva hjärta att taga! Det är just de, som 
åter om våren blifva stammödrar till de nya flugsvär- 
mar, hvilka sedan sommaren igenom surra kring våra 
öron och hota vår hälsa, kanske vårt lif Hvarje om 
vintern dräpt fluga minskar med tusende sommarens 
plågoandar. 

Alltså: låtom oss gärna beundra naturens oänd- 
liga vishet äfven vid skapandet af en sådan liten in- 
sekt, som vår vanliga husfluga, men låtom oss dock 
föra ett oaflåtligt utrotningskrig mot denna fiende till 
vår ro och vår välfärd! Lifvets lösen är tyvärr inom 
alla områden strid, och flugornas mission på jorden 
får dock lof att gifva vika för vår egen! 


Hjalmar Munstcrhjclm. 


Hjalmar Munsterhjelm. 


+ 


I len 2 april 1905 afled i Helsingfors efter endast en 
^^ kort sjukdom landskapsmålaren Hjalmar Munster- 
hjelm i en ålder af icke fdlt 65 år. Med honom bort- 
gick den mest populäre och bäst förstådda af Finlands 
konstnärer alltsedan Verner Holmbergs tid. Hans tal- 
rika taflor med motiv, hämtade främst från vårt lands 
idylliska inlandsnatur ^), finnas i otalijga hem, där de 
sprida glädje och förståelse af det sköna i vår nordiska 
natur. Hans betydelse såsom uppfostrare och väckare 
af konstsinnet hos vårt folk är därför mycket stor. 

Såsom människa var Hj. Munsterhjelm sällsynt 
finkänslig, rättänkande och hjälpsam. Han ackorderade 
aldrig med sitt samvete, då det var fråga om det 
rätta. Därpå höll han alltid, och sin öfvertygelse följde 
han utan betänkande och utan fruktan. Månget svi- 
dande sår tillfogades dock oförskylldt den finkänslige 
konstnären under de senaste åren af en kritik, som 
hänsynslöst ropade efler nytt, omodernt». Munster- 
hjelm kunde aldrig fatta, att det skulle förvägras honom 
rätten att måla så, som han ansåg riktigt,  d. v. s. så. 


*) Prof på Munsterhjelms taflor ingå i texten. 


66 Hjalmar Munsterhjdm, 


som han såg naturen, då det dock vis å vis andra, 
ännu omogna talanger» ofta framhölls såsom något sär- 
skildt förtjänstfullt, att «de blefvo sig själfva trogna». 
Han borde väl, om någon, få gå sin egen väg, han 
som studerat så samvetsgrant och redan uträttat så 
mycket, tyckte hans vänner och beundrare. 

Allmänheten lät dock icke vilseleda sig af tadiet, 
utan dess varmaste sympatier följde Munsterhjelm till 
det sista. På Finska konstföreningens senaste vår- 
exposition voro Munsterhjelms taflor jämte Verner 
Holmbergs de bästa, och de tilldrogo sig det största 
intresset. 

Hj. Munsterhjelm, som föddes den 9 oktober 
1840 på Toivoniemi gård i Tuulois kapell af Hauho 
socken, svärmade i sin ungdom för sjömansyrket och 
erhöll slutligen sin faders tillstånd att begifva sig till 
sjöss. En tidig höstdag infann han sig med sin mat- 
säck i handen något villrådig och försagd ombord på 
ett i Sömäs liggande fartyg för att söka anställning. 
Den glade kapten V. R. Kåhlman antog ynglingen, i 
betraktande af hans kraftiga kroppskonstitution, till 
jungman. Länge blef dock icke Munsterhjelm hafvet, 
sin första kärlek, trogen, ty, ehuru han redan en vinter 
studerat vid navigationsskolan i Åbo, lämnade han en 
vacker dag fartyget i Köpenhamn. Han hade nog icke 
riktigt satt sig in i alla de obehag detta yrke medför 
nybörjaren. Från Köpenhamn begaf han sig direkt 
till den berömda konstorten Dusseldorf vid Rhen för 
att utbilda sig till målare. 

I nämnda stad vistades då ännu Verner Holmberg; 
där hade tidigare Carl Anders Ekman, Erik Johan Löf- 
gren, Alexandra Frosterus och Viktoria Åberg studerat, 
och där hade norrmannen Hans Gude såsom lärare vid 
akademin samlat omkring sig en talrik skara nordbor. 
Hos honom stannade nu Munsterhjelm som elev, tills 
Gude emottog kallelsen att blifva direktor för konst- 
skolan i Karlsruhe. Gudes plats i Dusseldorf intogs 
af den berömde Oswald Achenbach, hos hvilken äfven 


68 Hjalmar MwMterJ^élm. 


Munsterhjelm dröjde, tills han år 1866 uppsökte Gude 
i Karlsruhe. 

Där blef M. snart Gudes favorit. Gude framhöll 
honom alltid som sin bästa elev och uppmärksammade 
honom på allt sätt. Det uppstod mellan den hjärte- 
gode mästaren och den allvarlige, flitige eleven ett 
kamratlikt förhållande, liknande det som tidigare rådt 
emellan Gude och Verner Holmberg. Utom dessa 
tvenne finnar torde endast den bekante norske målaren 
Otto Sinding hafva stått till mästaren i ett så intimt 
vänskapsförhållande. 

Detta var en -lycklig tid för Munsterhjelm. Högt 
värderad af sin lärare, afhållen af kamraterna, med 
ett för hvarje dag växande konstnärsrykte, sålde han 
många taflor. Om somrarna, då konstnärerna begåfvo 
sig på studieresor, uppsökte M. vanligen den vackert 
belägpia sjön Chiemsee i Bayern, där talrika grupper 
målare från olika länder samlades. Anledningen till 
dessa resor var nog i första rummet den alltför långa 
och dyra färden till hemlandet, men man torde icke 
alltför mycket misstaga sig, om man påstår, att hans 
gamla förkärlek till vatten förmådde honom att upp- 
söka just Chiemsee. 

Kom så året 1870. Det fransk-tyska kriget ut- 
bröt på våren. Konstskolan stängdes och främlingarna 
drogo hem. Munsterhjelm bosatte sig i Helsingfors, 
där han tjänstgjorde som lärare i konstföreningens rit- 
skola och meddelade privat undervisning i maning åt 
talrika elever. Hans anseende som lärare var så stort, 
att han icke kunde emottaga alla som anmälde sig. 
Bland de mera kända äro Woldemar Toppelius och 
baron E. Taube. 

I senare hälften af 1870-talet tillbragte M. två 
vintrar i Miinchen, som just vid denna tid hade upp- 
svingat sig till den förnämsta konstorten i Tyskland. 
På 1880-talet slog Munsterhjelm sig ner i Paris, där han 
dock icke trifdes, emedan han salcnade det lugn och 
den trefnad han behöfde för att kunna arbeta. 


70 Hjalmar Munsterhjdm, 


Senare besökte han en gång äfven Italien, men 
för det mesta var han jämte sin familj om vintrarna 
bosatt i Helsingfors och om somrarna på det kära 
fädernehemmet Toivoniemi, därifrån han hämtat en 
otrolig massa förtjusande motiv till taflor. 

Det är det märkliga att, då andra målare nöd- 
vändiga behöfva ombyte för att inspireras till arbete, 
emedan äfven den täckaste natur icke i längden kan 
fängsla och väcka fantasin, Munsterhjelm städse åter- 
vände till samma Toivoniemi. Han hade en alldeles 
ovanlig förmåga att alltid se det vackra i naturen, i 
höjdsträckningen, i bergbranten, i ladan vid bäckens 
utlopp, i strandpartiet med den gamla omstjälpta båten 
o. s. v. Därför kunde Toivoniemi för honom blifva 
den rika källa, ur hvilken han hämtade ständigt nya 
och tilltalande motiv. 

Såsom särdeles betecknande för Munsterhjelms 
förhållande till vänner och kamrater må ännu följande 
anföras. Han hörde under de sista åren till en liten 
krets af konstnärer, arkitekter och konstvänner, hvilka 
skämtsamt kallade sig «Elfvorna» af den anledningen 
att de ursprungliga stiflarena voro ii till antalet I 
denna krets intog M. ingen officiell ledande plats; det 
lilla fria sällskapet ståtade hvarken med ordförande 
eller sekreterare. Men likvisst utgjorde M. alltid me- 
delpunkten, omkring hvilken de öfriga sällade sig. 
Omotståndligt kände man sig dragen till hans sym- 
patiska personlighet. I denna lilla kamratkrets trifdes 
M. så godt. Där kunde man se hans öga lysa af 
glädje och godhet under skämtsamt samspråk med 
likatankande. 

Närhelst man besökte M. i hans hem, var man 
välkommen, och alltid fann man honom sysselsatt med 
sitt arbete vid staffliet. Genom sin flit och sin arbet- 
samhet var han ett utmärkt föredöme för alla, och 
dessa atelierbesök voro därför lika uppmuntrande som 
lärorika. 


72 Ejalmar Munsterf^dm. 


Den som en gång kant hans varma handtryck- 
ning vid inträdet och vid bortgåendet, glömmer den 
aldrig. 

TA.  Wmurberg, 


Till ofvanstående biografiska uppgifter om Hjal- 
mar Munsterhjelm äro vi i tiUfalle att foga nedanstående 
minnesord, dem statsrådet C, G. Estlander haft vän- 
ligheten nedskrifva för kalenderns räkning. 

Med Munsterhjelm har bortgått ur tideo en konst- 
när, som tillika var en man i ordets fulla mening. 
Han utvecklade sig till konstnär långsamt och i still- 
het, utan att låta sdlmänheten veta någonting om sina 
elevarbeten eller med dem ge sig ut för bärare af 
någon ny konst. Han genomgick konstakademins skola 
i Dusseldorf och följde därpå sina lärare Gude och 
Oswald Achenbach. Denna omsorgsfulla uppfostran 
inkräktade likväl icke på hans själfständighet som 
konstnär. Det var som om i hans väsen funnits nå- 
gonting af den bestämdhet och beslutsamhet, som 
vanligen åtföljer sjömannens yrke, hvilket han om- 
fattat och under par resor till Spanien fullföljt, innan 
han, som det säges på sina föräldrars önskan, utbytte 
detta mot målarens, för hvilket han visat fallenhet 
redan som barn. 

Hans skaplynne förblef sig likt och undergick 
icke någon större förändring. Den stämning han själf 
emottagit vid anblicken af ett landskap fasthöll han 
klart och bestämdt och meddelade åskådaren den- 
samma genom friska och behagliga naturbilder. Natu- 
rens storslagna och dystra skapnader tilltalade honom 
icke, hans stämningar voro af mera idyllisk art, mest 
insjölandets fridfulla syner, än i morgonljus, än i afton- 
belysning eller i månsken, hvars trolska halfdager han 


74 Hjalmar Munsterhjélm. 


gärna sökte att fänga. Denna riktning i hans konst- 
närskap, som man kanske icke skulle väntat af hans 
manliga väsen, härflöt antagligen ur det inflytande hans 
natursköna fosterbygd öfvat på honom från barndomen. 
Därifrån hämtade han ännu på äldre dagar ingifvelse 
till många af sina verk. 

Då han, under de tio år hans studietid varade i 
utlandet, dröjde hemma vintern 1866 — 1867, arbetade 
han tillsammans med Berndt Lindholm, som var hans 
studiekamrat från akademin i Dusseldorf och som 
skulle bli hans medtäflare med samma slags konst- 
verk och om samma allmänhets ynnest. De hyrde 
sig en gemensam atelier och tillställde på våren en 
gemensam utställning. Det är ett sällsynt vänskaps- 
förhållande, utan afund och utan armbågande, och som 
visade, huru de hvardera hade sitt konstnärskap an- 
lagdt på en sund och säker grund. Båda omfattade 
de med likadan kärlek den landskapliga naturen, som 
ju nog ock hade olikartade områden att bjuda dem, 
åt enhvar enligt hans egendomlighet, och båda lade 
de sin egendomlighets bästa krafter i att behandla 
föremålen för sin kärlek, förvissade om att allmänhe- 
ten, om de blott gjorde goda arbeten, hade rum i sin 
ynnest för båda två. Och däri misstogo de sig icke; 
en del kunde finna mera behag i den enes milda, 
aningsrika, idealt anlagda konst, en annan del kunde 
sätta högre värde på den andres djupare gående, för 
naturens större företeelser och outforskade hemlighe- 
ter danade konstnärskap, men af alla aktades de båda 
som framstående bärare af vår landskapskonst. 

Denna ädla täflan, vid hvilken man nu dröjer 
med så stort välbehag, fortgick äfven sedan Munster- 
hjelm stannat ensam kvar på platsen. Den ger äfven 
tillkänna, i hvilket förhållande han trädde till de äldre 
konstidkarne, som vid hans framträdande förefunnos 
på landskapsmåbingens område hos oss, Magnus och 
Ferdinand v. Wright, J, Knutson o. a.: ingen miss- 
aktning,  intet angrepp för att nedsätta dem i allmän- 


76 Ejalmar MunsterJ^elm. 

betens ögon, ej ett tadlande ord, så vidt jag kan på- 
minna mig. Han gjorde sitt bästa att vinna allmän- 
hetens bifall med sina arbeten, ej med anspråksfulla 
läror och låter, och som en vedergällning för detta 
hans sätt att gå tillvåga kan det anses att han aldrig 
förlorade allmänhetens bevågenhet. Tala och skrifva 
var icke hans sak, med penseln allena beskref han 
oförtröttad, huru mycket han älskade de drömmande 
vikarna, de skymda stugorna, de soliga kullarna i vårt 
land, som han lärt oss att känna och älska. 


Z. Topelius' ö. 


Då man från Kuddnas gård färdas nedför Nykarleby 
älf, har man först att passera en fors, Ragnöm, 
hvilken sommartid icke är stridare, än att man ofta, 
vid lågt vattenstånd, kan ro uppför densamma, men 
som vår och höst sväller ut och brusar öfver de mänga 
stenarna, som lura öfverallt. Där nedanför vidgar sig 
älfven, stränderna resa sig branta, beklädda med löf- 
träd, hvilka dock stundom försvinna i grupper ned i 
djupet eller föras af isen om vårarna till grunda ställen 
i åmynningen. Det bruna vattnet flyter nu lugnt mot 
hafvet; det har skummat sig trött i de många forsarna 
under älfvens 15-mila lopp. 

Till höger ser man stenkajer och magasin, sedan 
många tiotal år tillbaka lämnade åt sig själfva att 
begrunda lyckans ostadighet och tillvarons förgäng- 
lighet Hit kommo fordom fartyg och pråmar, hvilka 
lossade och lastade den lilla, idog^ stapelstadens varor. 
Men det var då. Nu lägger möjligen en fiskarbåt 
någon gång till vid dessa stränder. Lämningar af ett 
beckbruk på motsatta stranden vittna också om, att 
industri och rörelse flyktat från «Aminne». 

Älfmynningen blir allt bredare, stränderna lägre. 
Slam och grus, som strömmen fört med sig, ha bildat 
en  låg ö i midten  af vattnet.   Grönskande säf växer 


78 Z. Topdius' ö. 


öfverallt på grunda ställen, utbreder sig till allt större 
områden och bildar på många stallen ogenomträngliga 
snår, en älsklingsplats för änder. Midt emot hvarandra 
på båda stränderna synas låga vallar. Det är « batte- 
rierna», som här uppkastades, då engelska krigsfartyg 
kryssade utanför staden under Krim-krigets dagar. — 
Nu vidgar sig älfven till en grund fjärd, där otaliga 
små stånd af säf visa, hvart det icke är rådligt att 
styra en båt. 

Mot väster ute i Bottenhafvet synas de jämna 
konturerna af en låg ö. Det är Alön eller Alöm, så- 
som namnet också skrifves. Den är ett par, tre km 
lång och måhända en km tvärsöfver på det bredaste 
stället. I mångt och mycket lik de andra löfskogs- 
klådda holmarna i den vackra skärgården, företer dock 
den östra stranden en särdeles täck anblick. Rönnar, 
alar, björkar, häggar och granar bilda dungar och snår 
på den jämna, gräsbevuxna marken. Därför ha också 
stadsborna här uppfört en mängd skäristugor, af hvilka 
dock många numera äro bortflyttade. 

Den först uppförda af dessa, « Gamla stugan», 
ägdes gemensamt af flere familjer, hvilka dit företogo 
utflykter och bodde där ute några dagar för gången. 
Det gick då mycket enkelt och patriarkaliskt till. 
Hvarje familj hade sin «matdag», då det gällde att 
bespisa alla de öfriga i sällskapet. När natten stundade, 
sökte sig herrarne sofplatser i någon hölada, medan 
damerna logerade i stugan, som innehöll ett enda rum. 
I ungdomsåren deltog väl också Z. Topelius i dessa 
utfärder. Han talar om <( Gamla stugan» i en af sina 
berättelser, hvilket vittnar om, att han nogsamt kände 
detta ställe. Senare vistades han ofta på Alön hos 
släktingar och vänner, tills han slutligen också fick 
ett eget litet bo på den vackra, kärblifna ön. 

Icke långt från den plats, där «Gamla stugan» 
fordom stått, finnes i granskogen ett lågt berg, «Namn- 
berget», i hvilket man skönjer en mängd namn och 
initialer.   På  ett  afskildt ställe läser man följande, af 


Z. Topdius' ö. 79 


mossa delvis öfvertåckta namn: Zona, Aina. Dem har 
Z. T. i ungdomsåren ristat i graniten. Hvad ha dessa 
namn att betyda? Ja, därom kunde skalden sjåif 
senare på tillfrågan ej ge nöjaktigt besked. Eller 
kanske han icke ville. Förklaringen ligger dock nära 
till hands. Han talar i «Björkens visa> om huru de 
två skuro namn i barken. Han har väl själf svärmat 
i ungdomen. 

♦ 

År 1855 inköpte professorskan Topelius en skäri- 
stuga, som rådman C. J. Collander i tiden låtit uppföra 
åt sig. Meningen var, att denna skulle inredas till 
fiskarestuga åt Z. T. Detta skedde, skalden ovetande, 
sommaren 1856, medan han befann sig på en utrikes- 
resa. Då professorn återkom, fick han stiga in i ett 
eget, trefligt sommarhem. Han mottogs med säng 
och blomsterkransar och dukadt kaffebord. Det var 
ungdom från staden, som sjöng: 

^Välkommen till vår nord igen, 

du kommer känd och kär! » 

Här i denna enkla byggnad, i sin hembygds fagra 
skärgård, tillbringade skalden tolf somrar. Då våren 
kom och arbetet i Helsingfors var slut för terminen, 
lastade sig familjen, stora och små, på skjutskärror, och 
så gällde det att «skramla;> den långa vägen till Öster- 
botten. Vanligen anlände man till midsommaren. Med 
hvilken glädje återsåg ej den känsliga skalden och 
hans maka den fagra, idylliska hemstaden! Och med 
hvilken sonlig ömhet hälsade han ej sin mor, den 
gamla doktorinnan på Kuddnäs! Ett hjärtligare för- 
hållande kan ej råda mellan mor och son. Har väl 
någon också egnat sin moder en mera inspirerad hyll- 
ning än han i sin dikt «En moder»? 

Ungefar en vecka vistades familjen T. i staden, 
besökande släkt och vänner. Dock längtade professorn 


80 Z, Topdius' ö. 


snart ut till sitt Majniemi, såsom han till sin makas ära 
benämnde sin villa. Professorskan brukade äfven säga till 
vännerna, som gärna ville ha sina helsingforsare på be- 
sök: «Ja, lyckas det nu för mig att & Zachris med 
dessa dagar, så komma vi, men är han väl ute på 
Alön, hjälpa inga öfvertalningar». Och väl anländ till 
sin kära holme, lät han det gå löst på gäddor, abborrar 
och idar med nät, krokar och långref. Han var passione- 
rad fiskare. Jakt och segling intresserade honom ej. 
Tidigt på morgonen begaf han sig ut på sjön i sin 
med blå rand prydda, gråmålade juUe, «Maja». Först 
togos näten upp, så krokarna, och slutligen granskade 
skalden med kännaremin molnen och vinden, och sä 
bestämdes det, hvar man skulle meta. Han kände 
beskaffenheten af sina iiskvatten i olika väder. Fiskar- 
gossen rodde, och själf satt skalden i aktern och 
«hopade». Hans fiskardräkt bestod af bruna vadmals- 
kläder och en blanklädershatt. I båten fanns också en 
hvit rock, som påtogs, då det var särskildt varmt. 
Sent på förmiddagen återvände man, vanligen med 
riklig fångst. Det kunde då hända, att professorskan 
redan hade främmande på besök. Fisk och åter fisk, 
af olika slag och på olika sätt tillredd, var morgon, 
middag och kväll den stående rätten på familjens 
bord. Stundom utsträcktes fiskefärderna ända till Ragn- 
örn i älfven, där man vissa tider kan meta stora idar, 
hvilket var skaldens synnerliga nöje. 

Den öfriga tiden af dagen upptogs af läsning. 
Stundom diktades väl äfven. I sin lilla vindskammare 
har skalden suttit vid det öppna fönstret mången vacker 
sommarafton, då vinden somnat till ro bortom Frössö- 
landet och Alö-Qärdens glittrande vågor bildat en 
glänsande spegel mot Lodöm till, och nedskrifvit vackra 
och innerliga dikter, hviika alltid skola lefva friska på 
ungdomens läppar. Här ha någon solig och varm hög- 
sommardag hägrat för honom «Fjäderholmama>, till 
hviika han sedan med sagans och diktens trollspö fört 
generation efter generation af Finlands barn.  I närheten 


af dem har han sett «Per-Matts-sten» afleckna sig mot 
synranden, där haf och himmel mötas. Och i den 
underbara skymningen en augustiafton har han sett det 
matta skenet från «Gamla stugans» lysved skimra mellan 
alarnas mörka blad. I vikens sandstränder åter har han 
aiärkt de knappt skönjbara spåren af «Unda Marinas» 
lätta fot 

Stundom, då professor T. företog färder upp till 
staden, åtföljdes han af någon af sina flickor eller af 
barn till hans släktingar. Det hände då ofta, att de 
små, nogsamt kännande till farbror Zachris' berättar- 
förmåga, begärde att iä höra någon saga. Han 
villfor vanligen deras önskan efter en stunds betänkande 
och påbörjade en saga, som kunde räcka att berätta 
under flere färder. Så ha väl många af dessa fängs- 
lande berättelser för barn tillkommit. 

En af skaldens många släktingar i Nykarleby 
påminner sig gärna en sommar, då hon och en af 
skaldens döttrar skulle förestå hushållet å Majniemi, 
innan den öfriga familjen flyttat dit. Skalden var med 
lif och själ inne i sitt fiske. Han ville ha löskokta ägg 
till frukost, och de två små matmödrarna grepo med 
Ifver verket an och kokade för säkerhets skull äggen 
tio minuter. På sitt älskliga sätt sporde dem skalden, 
huru länge de kokat de «löskokta» äggen. När hösten 
kom, menade professorn, att de två små flickorna äfven 
skulle hafva orlofsedlar som andra tjänsteflickor. En 
af dessa, som ännu förvaras af sin egarinna, har föl- 
jande lydelse: 

«Härmedelst intygas att Alörsjungfrun Rosa 
Kaffeskinn uppfört sig troget och ärligt i min tjenst, 
såväl mot girsar och mörtar, som kissor och kajor, 
samt för närvarande är från denna tjenst ledig. 

Majniemi 3 September 1859. 

Alörsgubben.« 

En yttring af skaldens lifliga fantasi var väl hans 
egenhet att gifva namn äfven åt döda föremål i grann- 


82 Z. Topdius' ö. 


skåpet. Vid Majniemis strand finnas många stenar ute 
i vattnet. De hade hvar sitt namn, såsom «Bagar- 
sten», «Bastusten», «Ugnsbjöm», «Branda bullen», 
«Franska skorpan» m. fl. Flaggstången hette «Långa 
Petter». 

Men tiderna fårändrades. Gamla doktorinnan på 
Kuddnäs dog, och sedan reste famUjen T. icke mera 
regelbundet den långa vägen till Österbotten. Maj- 
niemi stod tomt. Ty när professorn ännu någon gång 
besökte sin hemort, tog han in hos sin svåger, rådman 
Lybeck, och bodde i dennes trefliga villa helt nära sitt 
älskade Majniemi. Slutligen såldes stugan 1877 och 
flyttades bort. 


Hösten 1895 företogo seminariets lärare och ele- 
ver en utfärd till Alön, och Majniemiudden uppsöktes 
äfven. Man kom då på tanken att inköpa stugan och 
flytta den till dess förra plats, där den skulle stå som 
minne af ungdomens skald. Seminaristerna anordnade 
soaréer för att samla penningar, staden bidrog med 
en summa, och personer på andra orter gåfvo 
äfven bidrag. Så kunde planen förverkligas. Den 15 
juli 1897 flck Majniemi-stugan mottaga såsom gäst 
sin forna egare, och till honom öfverlämnades stugans 
nycklar. Då var där festligt. Hvilka känslor rörde sig 
ej i den gamles bröst, då han återsåg i föryngrad 
gestalt det ställe, där han tillbringat så många lycUiga 
somrar i sin mannaålders bästa dagar? På första bladet 
i Majniemis främlingsbok skref han följande verser: 

«Ett sommarhem.   Ett tomtebo 
för barnafröjd och åldersro, 
förgånget ren i tidens ström, 
uppståndet som en ungdomsdröm 
och åter rest på Alöns strand 
af unge söner till vårt land. 


Z. Topdius' ö. 83 

Här tystna dagens storm och strid 
i morgondagg och aftonfrid. 
Här bor ett älskadt minne blott 
af lif, som flytt, och tid, som gått 
Dröj, vandrare, eho du är; 
var lugn, var god, var lycklig här!» 

Då Z. T. efter festen på Alön kom till staden, 
hade där samlats ortens och kringliggande landsbygds 
barn. Han riktade till dem några ord, uttalande sin 
glädje däröfver, att han ännu en gång fick se hem- 
bygdens unga släkte. Två småttingar räckte honom 
en  lyra  af ^ung.  Till  Österbotten  kom  han aldrig 

mera. 

* 

Då man nu anländer till Majniemi, kan man landa 
vid en brygga, som i sommar dock befunnit sig i brist- 
fälligt skick. Genom den täta grönskan skymtar den 
röda stugan. Nere vid stranden ser man en sten med 
följande inskription: Majniemi 1855 — 1877. Z. T. — 
Låga alar och smala rönnar växa tätt öfverallt. Fram- 
for stugan finnes en öppen gårdsplan, där man ser 
spår af en kryddgårdstäppa, i hvars närhet fordom 
funnits en uthus- och köksbyggnad. En veranda upptar 
stugans ena långsida. Man kommer in i en liten farstu ; 
till vänster har man ett större rum, som fordom var 
professorskans rum och tillika husets «salon». Till höger 
därom är en liten kammare, som beboddes af familjens 
barn. Ett litet vindsrum finnes äfven. Det större rum- 
met är hållet i gult och hvitt, enkelt, men smakfullt. 
Man har lyckats öfverkomma samma eller liknande 
möbel, som tidigare funnits där. 

I förbigående kan man ej underlåta att uttala sin 
forvåning öfver det sätt, hvarpå stadens myndigheter, 
i hvilkas hägn Majniemi öfverlämnades af seminaristerna, 
vårda sig om det vackra minnet. Namn klottrade 
öfverallt på dörr och veranda, orödj adt och ovårdadt 
nindtomkring. 


84 Z, Topdius' ö. 


Där inne har en vänlig hand ordnat och ställt 
friska blommor på bordet. I den lilla kammaren ligger 
främlingsboken uppslagen. Den innehåller till först 
ställets historik, hvarunder skalden skrifvit: «Min tack 
och välönskan!» Många af de besökande ha förutom 
sina namn nedskrifvit verser och sentenser. Toini 
Topelius har skrifvit följande verser: 


«Vid sagans härd 

jag åter står, 

bland kära spår 

i minnets värld, 

och andas in dess atmosfär 

af solsken, rönn och åkerbär. 


O, barndomsdröm, 

så glad och vek, 

byt till din lek 

den lifvets ström, 

som forsar vild som bränningen. 

Låt mig en stund bli barn igen!» 

Det var en söndag i slutet af aug^ti med frisk 
vind och drifvande skyar. I skaldehemmet rådde 
tystnad och minnen. Man tyckte sig förnimma när- 
varon af den älskliga ande, som i vår barndom tjusat 
oss alla så underbart. 

Där ute stodo rönnarna med rodnande klasar, 
häggbären glänste svarta, ormbunkarnas blad voro 
fläckiga. Det låg en aning om höst i luften. Snart 
står Alön öfvergifven, och höstvågoma slå i skum mot 
stranden. Men sagans och sångens ö väntar på en 
ny vår. 

/. O. N. 


VaUflickan. 


Hon hette Manda och var min barndomsvän, lek- 
kamrat och förtrogna. Det var under den gamla 
goda tiden, då vargarna tjöto vid husknutarna, medan 
stormarna skakade de skäggiga jättefuror, som redan 
för flere decennier tillbaka skattat ät förgängelsen, 
offrade för människors vinningslystnad. Nutidens ge- 
neration kan naturligtvis icke förstå de drömrika sago- 
bjlder en dylik tät med jättegranar och knotiga tallar 
bevuxen skog kunde väcka. Med skogssköflingen 
sköflades en icke ringa del af ungdomens fantasi- 
värld, de flacka markerna födde de flacka tankarna. 

Ja, vargarna tjöto vid husknutarna, och hvaije 
gård höll sig sommartid med en valljänta, vanligen 
en liten en med ringa pretention på lifvets lyx, men 
som vanligen flydde långt snabbare än fåren, om ulfven 
vågade nalkas, hvilket dock lyckligtvis ganska sällan 
inträffade. 

Då Manda kom till gården, väckte hon min stör- 
sta nyfikenhet och mitt lifligaste intresse, och vi stodo 
åtminstone en half timme i stum granskning midtemot 
hvarandra; därefter räckte jag henne handen och vår 
bekantskap, jag kunde säga vår vänskap, var från den 
stunden knuten. Det var min högsta fröjd att efter 
läxorna söka upp min lilla väninna,  där hon satt sjun- 


86 Valiflickan. 


gande vid åkerrenen, stickande på den grå ullstrumpa, 
som ingick i gårdsdrängarnas lön och som så väl be- 
höfdes under den bistra årstiden. 

Under mina besök å den vackra åkerkulien höllo 
vi helg, strumpan kastades åsido och timme efter 
timme förflöt under mer eller mindre sinnrika lekar 
under högblå himmel vid kvittrande fågelmusik. Hon 
hade aldrig gått i skola, stackars liten — den tiden 
funnos inga sådana på landsbygden — och erkännas 
måste, att hennes håg icke heller stod till boken och 
vetandet. En snäll flicka var hon, och mellan oss knöt 
sig vänskapsbandet allt fastare, fastän icke knutet med 
förståelsens och sympatins oemotståndliga band. Det 
var min sorg, att hon icke i allt förstod mig. 

Det hände ej sällan, att jag kom till åkern med 
en liten barntidning, en sagobok eller i de flesta fall 
med Fritiofs saga i min lilla korg, där också en och 
annan smörgås låg och lockade. Jag kom i heml^ 
hopp att kunna intressera henne för det lästas innehåll, 
som jag sedan önskade, att vi dramatiskt skulle åter- 
gifva i den stora festsalong, där ekorren satt som åskå- 
dare i fondlogen hög^ uppe i granen och där de mun- 
tra finkama utgjorde vår lifvade orkester. 

Prydda med kransar af nickande blåklockor och 
väpplingsblommor, runda som bollar och röda som 
våra kinder, stodo vi snart färdiga att beträda scenen, 
hvars kulisser i sanning öfvertraiTade den mest g^län- 
sande stadsscen; men i de flesta fall strejkade min 
väninna i sista ögonblicket. Utan fantasi och uppfin* 
ningsförmåga stod hon där så tafatt och ordkarg, att 
föreställningen redan i första scenen nödgades afbrytas. 
Jag själf var en djärf Frithiof med icke så litet vikin- 
gablod i ådrorna, men min Ingeborg stod mer än 
lofligt tafatt, ja så tafatt, att skatan i trädet skrat- 
tade och spofven obarmhärtigt uthvisslade styckets 
hjältinna. 

Om vintern, när vi nästan dagligen åkte kälk- 
backe, var det vår lust  att titta in i bränneriet på en 


Vai^flickan, 87 

stund. Det fanns vid den tiden knappast en gård, som 
icke bestod sig en brännvinspanna och därtill ett hus, 
enkom uppbyggdt för brännvinstillverkning med ty åt- 
följande € brännerska», en tjänstepiga, inlärd och öfvad 
i den ädla konsten att tillreda brännvin. Denna brän- 
nerska var vanligen en af de mest firade bland orr 
tens alla tjänsteandar, och jag var alltför oerfaren och 
barnslig att reflektera öfver hvarför vid mina besök 
om k^^ama bränneriet vanligen var fylldt af unga 
gossar från kringliggande nejder, från torp och back- 
stugor. 

Jag är öfvertygad om, att hvarken brännerskan 
eller hennes muntra gäster med alltför blida blickar 
sågo mina och min Ulla väninnas ganska ofta uppre- 
pade besök, ty «lilla mamsell» lade i viss grad ett 
band på den uppsluppna glädjen. Brännerskan var i 
de flesta fall en storväxt, stark och rödbrusig tös; 
hennes arbete hörde i sanning ej heller till det lättaste. 
De stora drankkaren väckte Uka mycket min förskräc- 
kelse som nyfikenhet och än mera den grymtande 
hjord af svin, som uppehöll sig i bränneriets närhet, där 
dranken serverades dem i långa ur grofva stockar 
gröpta hofvar. 

Det hemtillverkade brännvinet förvarades i större 
och mindre ankare i ett särskildt rum, den s. k. «bränn- 
vinskammaren», och utportionerades såväl i större som 
mindre kvantiteter till varierande pris, vanligen icke 
alltför höga. Det var synnerligast under den tid af 
året, då brännvinstillverkningen pågick, som vilda sällar 
skräiade på vägarna eller körde i ursinnigt lopp hoj- 
tande och svärjande kring bygden. Sällan inträffade 
dock slagsmål eller störande oordningar; den svenska 
skärgårdsbefolkningen utmärkte sig redan då, under 
dessa råare tider utan skolor och uppfostringsanstalter, 
genom ett städadt och hyfsadt sätt, hvilket, om också 
till största delen blott yta, dock verkade tilltalande. 
Egentligen voro vi aldrig rädda, den lilla valljäntan 
och jag,  för de muntra gossame,  brännerskans upp- 


88 VaOfiickan, 

vaktande kvällskavaljerer, som endast halfmosiga logo    ' 
emot oss. 

^xTen forflöto, och Manda, allt mera omtyckt af 
sitt husbondefolk, avanserade från vallflicka till hus- 
jungfru. Ärlig var hon som guld och samvetsgrann i 
sina sysslor. Liten, smärt och med ett intagande yttre^ 
blef hon som vuxen en af bygdens mest firade skon- 
heter. Vid höslotterkalas och skördefester var hon 
städse den främsta i dansen, och det var i sannings 
en lust att se henne svänga om; hon dansade « skäla- 
skutten» och « vackra svägerskan» med finare grace 
än någon af de andra flickorna, och icke så fä bland 
bygdens kavaljerer offrade henne sitt hjärtas varmaste 
rökverk. 

Hon ägde en barndomsvän, en uppvaktare eller 
hjärtekär, hvad namn man än må gifva honom, och 
kring den vackra gossen knöt sig en hel liten knippe 
af röda sagominnen. Han hade smugit en liten ring 
af skinande mässing i hennes hand, då hon vid 14 
års ålder en kväll var klädd till «larsmessbrud». Ja 
det var en fröjd att se, hur nätt och söt hon då var. 
Dejan hade pyntat ut henne på det brokigaste, och vi 
hade alla varit behjälpliga därvid. En krona af glitter- 
papper, en krans af blåklint och skiftande karamell- 
papper kring kjolen som en lysande bård. Och så 
hade hon dansat «tatterska» med den 1 6-årige gossen, 
som bränt sina fjärilsvingar vid tösens glada blick. 
Himlen hade förlänat honom en trofast natur, stackars 
gosse, men också många fel: han var alldeles för 
mycket tillbakadragen, blyg och anspråkslös. Han gick 
ocb gälde i bygden under namn af Strandis-Gustaf. 
Ingen tös brydde sig stort om honom; han var alltför 
stiUa och drack aldrig brännvin. 

Jag märkte snart, att Manda blef en smula fåfäng, 
tyckte om att firas och att klä sig grann. Men anstän- 
dig var hon, och det var icke värdt för bygdens sjö- 
män eller för de unga herrame att komma henne nära. 
Hon kunde  fräsa  tiU  och  visa bort dem på ett sätt. 


VaiyUckan, 89 

som stäfjade ett n3;tt försök, och omtyckt var hon 
både i det hem hon tjänade och ute bland befolknin- 
gen. Om hon tyckte om att vara med i vimlet och 
att svänga sig i glada kretsar, sä låg ju intet ondt 
däri; hon kände konsten att beskydda sig, och hennes 
fröjd var utan fläck. 

Den tidens sätt att fria vållade ej alltför stort 
bekymmer. Hvarje gosse köpte sig en sidenduk, en 
fing och psalmbok, som han i ett obevakadt ögon- 
blick försökte smyga i den valda flickans hand. £itet 
ord behöfdes. Mottog hon hans gåfva, var förbundet 
knutet, mottog hon den icke, ans^ gossen hoppet in- 
galunda släckt; han bjöd den någon tid därpå igen. 

Det fanns en sjöman, Janne Brink, en riktigt stilig 
en, alla flickors gunstling och alla bydansers bränn- 
punkt Han kunde läsa som en präst och skrifva som 
en byskoUärare; han hade svingat upp sig till styrman, 
och det var något det på den tiden. Det fanns knappt 
en gårdsdotter, som icke skulle gifvit honom sitt ja, 
om han bedt därom. 

En dag anförtrodde mig Manda, att den unge 
styrmannen bjudit henne ring och sidenduk. Det var 
inte utan att hennes ögon gOlnste af stolthet; han var 
ändå den största sprätten och den grannaste gossen 
vid alla danser, och hon märkte nog, att många flickor 
sneglade af afund, då de «väfde vadmal» sist i Öster- 
gårds, och hon så lätt som dufvan sprang vid hans sida. 

Jag tänkte med en suck på Strandis-Gustaf. 
Hade hon tagit emot gåfvoma, och hade hon glömt 
barndomsvännen? Nej då . . . hon säg en smula för- 
lägen ut, hon hade kastat dem tillbaka och sprungit 
sin väg. Han var alltför fin för henne, tjänarinnan, som 
slafvade och trälade i andras hus; en rik gårdsdotter 
måste han fä och en sådan skulle han väl slutligen 
välja. Men när hon satt på loftesvalen en kväll, hörde 
hon smygande steg, och gåfvoma kommo surrande in 
till henne. Inte kunde hon låta dem ses af Maja- 
Greta, som i detsamma klef upp till löftet, hon måste 


90 VaUfiickan 


gömma dem i sin kista och bära nyckeln på sig. På 
det sättet kom det sig, att hon nu var trolofvad med 
Brinkens Janne. 

Nå men . . . kände hon då inga samvetskval vid 
tanken på Strandis-Gustaf, hade hon verkligen mod att 
krossa hans hjärta? Hon såg på mig icke så litet 
förvånad; hon var långt ifrån att förstå min känslofras 
om ett krossadt hjärta. Om Strandis-Gustaf tog iUa 
vid sig under ett par dagar, menade hon, så var 
hon nog ledsen däröfver, men hon kunde ju rent af 
inte hjelpa det; hon hade å sin sida stretat emot, men 
insåg nu, att mot Guds utstakade rådslut kan männi* 
skan inte spjärna. 

Och våren kom. Janne Brink seglade ut på vida 
hafvet, och Manda var glittrande glad, kvittrade och 
jublade vid hvartenda bref hon erhöll. Men han måste 
väl få ett svar på sina kärleksbref en gång, och som 
fästmön var okunnig i skrifkonsten, så vände hon sig 
i nöden till mig.   Ville  jag  åtaga mig besväret att i 

hennes namn skrifva brefvet?  Ja men jag måste 

väl få läsa hans bref för att kunna besvara det som 
sig bör. Rodnande drog hon det skrynkliga pappret 
ur sin klädningsficka bedjande mig läsa det högt. 
Hon kunde nog stafva igenom det, fastän hon inte 
kunde skrifva, och nog hade hon minst tio gånger för- 
sökt genomgå det, men det skulle nog låta vackrare, 
det viste hon, om jag ville läsa upp det för henne. 
Hon lyssnade helt andäktigt. 

«Mitt hjärtas blomma! 

Må Guds hand beskydda dig för alla frästelser 
och faror. Jag hafver tänkt på dig när jag gungat 
öfver böljorna de blå och kapten är en sjutt£i jäa 
karl han svärjär väll ibland och super lite när det pas- 
sar men han är en karlakarl och när jag mins hur du 
och jag gick hand i hand till min moders kåjja genom 
skogen  och  snödrivan  var  vit som din kinid.   Ja du 


Vallflickan. 91 

mm speda lilla blomma dig kan jag aUdrig glömma 
men på Nordsjön blef det sdirm så det knaka i master 
och rå och vi trodde att skutan skulle gå till båtten 
och leste alla våra böner och jag mindes hur du satt 
på låftesvalen och jag smög mej fram och hivade dit 
upp de gåvår som du nyss försmådde och så kåm 
Maja greta är hon än trolåfvad med Kalle han är en 
argsint bäst inte bättre än Titus den stora tjuren har 
far sålt honom till slaktaren. Helsa mor och Storgårds 
eva, Sven och filip och alla Nynäs påjkar. Lät mej 
höra dina tankar lilla järtevän, min fagra ros.» 

Därpå namn och adress och jag frågade en 
smula bekymrad: hvad önskar du att jag skall skrifva, 
Manda? 

Hon såg på mig helt tillitsfullt, såsom vore hon 
förvissad om, att jag förstod det långt bättre än hon. 
Skrif att jag håller af honom, att jag midt under syss- 
lorna tänker på honom och att jag längtar till julen, då 
han kommer hem, att Maja Greta fått en annan och 
att tar inte än sålt stuten. Nu var uppränningen gifven 
och hon gick. Då jag en timme därefter uppläste 
svaret, vann det hennes fulla gillande, och behörigen 
frankerad afsändes episteln genast. 

I september kom svaret, men därefter följde en 
lång oroande tystnad. Jag såg min barndomsväninnas 
illa dolda oro; hvarje postdag brunno hennes kinder 
med en högre färg, och i blicken lästes något ängsligt 
spörjande, som efter länge sviket hopp öfvergick till 
sorgsen underg^fvenhet. Julen kom, bygdens sjömän 
samlades — men Janne Brink kom icke. Ingen hade 
träfiat honom, ingen hört ett ord om honom. 

Vi skulle trott att skutan gått till botten, om inte 
modem fått ett bref till julen. Janne mådde bra, men 
hade tagit hyra på en stolt amerikanare. Det kunde 
hända att han dröjde borta många år ; han kunde kan- 
ske gräfva guld och komma hem med rikedomar, ja, 
man visste inte, hur det kunde gå, och det var inte värdt 
att vänta honom hem. 


92 Vai^ickan, 

Mandas djupa besvikelse märktes lyckligtvis inte 
af bygdens ungdom, som saknade all kännedom om 
de gåfvor }anne gifvit henne. De skulle aldrig fallit 
på den tanken, att han kunde fasta sin håg vid en 
liten husjungfru, tjänande för brödet. Nej, hon dan* 
sade bra, och det var endast därför han så ofta dan- 
sade med henne. Hon var nätt, och han hade kanske 
sagt henne några granna ord, det var allt Men att 
han, lejonet i klungfan, saknades vid danserna, det stod 
klart för enhvar af bygdens flickor. 

Strandis-Gustaf var den enda, som drog sina slut- 
satser, och aldrig hade man sett honom gladare än 
den julen, då alla de andra i spörjande ifver väntade 
Brink Jannes återkomst. Han agerade musikant vid 
alla bydanser och gaf dragharmonikan ett ljud af nästan 
jublande segerglädje. Det lät, som om ett skogstroll 
smugit sig in i instrumentet och nu vefvade fram aHt det 
tvingande och glada, som kunde locka ett människo- 
hjärta till fröjd. Det var omöjligt att motstå musiken, 
alla lockades med i dansen, gamla och unga, sorgsna 
och glada, fattiga och rika. Aldrig hade man dansat 
så vildt som under den julen. 

Från de två första danserna afhöll sig Manda, 
under förevändning att hon behöfdes i hemmet, men 
snart smittades också hon af den bullrande ungdoms- 
glädjen, klädde sig i glada färger och trippade lufti- 
gare än någonsin i kadriljen och menuetten. Men ge- 
nom det glädtiga skrattet tyckte jag mig dock märka 
en konstlad munterhet; det var synbart en ansträng- 
ning att synas lika glad som förr. 

På nyåret smög hon en afton in till mig. Det 
var sent, jag hade redan släckt ljuset, och månens 
strålar spelade mellan krukväxternas blad. 

— Hvad nytt Manda? sporde jag leende. 

— Nya gåfvor, skrattade hon, och denne sviker inte. 

— Nej, du har pröfvat honom nog, inföll jag, för- 
vissad om att den utkorade nu änddigen var barn- 
domsvännen. 


VaiyUekan, 98 


— Det är Anders från Rotviken, kom det kort 
och brådskande. 

Anders från Rotviken! Jag hade hört ett och 
annat om honom, men inte allt tUl hans pris. Han var 
en lång och ståtlig karl, men sades vara mer än lofligt 
förtrogen med flaskan. Hon stod inte att öfvertala, 
hon ville visa Brinkens Janne, att hans otrohet inte 
rörde henne mer än så, och hon knäppte med fingrarna, 
i det hon gjorde ett svagt försök att skratta. Strandis- 
Gustaf kunde hon ändå aldrig taga till man; han var 
alltför enträgen, han tröttade ut henne. 

Bröllopet firades vid sommarens början, och vi 
skildes åt, icke utan smärta, lekkamraten och jag. 
Mellan oss lågo många aldrig förgätna minnen, och 
ofta smögo mina tankar bort till henne. De nygifta 
köpte sig en liten koja långt från det forna hemmet, 
och dit inbjöd hon mig en gång, just när rönnarna 
stodo i sin hvita blomsterprakt. 

Hon hade på herrskapssätt dukat kaffebordet un- 
der den blommande rönnen på den lilla gårdstäppan, i 
det nyss odlade potatislandet hade hon nedmyllat den 
välgrodda sådden, en svala byggde sitt bo på fönster- 
bågen, och bakom den lilla hyddan stod skogsranden 
möfkgrön och allvarlig, spridande sin doft af barr och 
kåda långt kring nejden. Anders från Rotviken, Man- 
das unge man, hade i går sagt sin hustru farväl. Han 
måste ut till sjöss han också, ty redan från tidiga 
barnaår längtar skärgårdsgossen ut till hafs, en längtan 
som ligger rotad i mannen ända till grafven. 

Den forna vallflickans lilla hem var ett bland de 
täckaste, och leende af belåtenhet visade hon mig 
dess putsade inre, den lilla hvardagsstugan med spi- 
seln och tallrikshyllan och bakom den en allra som 
näpnaste främmandkammare med hvita gardiner i de 
smårutiga fönstren, den sedvanliga «dragkistan» belam- 
rad med allehanda små prydnader, en hvitmålad gung- 
stol, några trästolar och ett bord, prydt med en blom- 
mande cKristi  bloddroppe».  Hon  var nog den, som 


94 Vallflickan. 


kunde ställa nätt i ett hem; hon hade lefvat med i 
«stora världen», och det ansågs på den tiden som en 
icke ringa förtjänst att hafva tjänat som husjungfru i 
en herrgård. Och Manda var mer än en vanlig tjäna- 
rinna, hon var en trotjänarinna, kunnig i ett hems alla 
göromål. 

Jag räkte henne handen till afsked. — Må frid 
och lycka bygga bo i ditt nya hem, min vän. — Ja, 
sade hon leende, dem tar jag gärna till hyresgäster. 

Ingendera af oss kunde ana, att vi på sex långa 
år ej skulle återse hvarandra. 


Det var en tämligen ruskig oktoberdag. Syre- 
nerna slokade sina kvarglömda blad, från hviUca tunga 
droppar sipprade som tårar från en hälft förvissnad, 
af Ufvets rosiga löften sviken skönhet. Öfver markens 
gråa täcke tumlade lönnamas röda och aspamas gula 
blad om hvarandra, och en talgmes pep så melankoliskt 
på fönsterbrädet, att jag icke hörde dörren öppnas. 
Jag spratt till, då Manda stod framför mig. 

Men var det Manda? Jag stirrade, som när man 
i en dröm stirrar mot något, som man tycker sig hafva 
sett en gång i verkligheten, men icke mera kan igen- 
känna. Jag glömmer aldrig det sorgsna leende, hvar- 
med hon besvarade min spörjande blick. 

— Manda är det, sade hon, fast det numera inte 
lönar sig att titta efter rosorna på kinden eller skal- 
ken i ögat. 

Ja, nyss hade jag sett oktobervinden härja rosen- 
gården, men nog måste det varit sorgemas skonings- 
lösa stormar, som farit fram öfver hennes väsens örta- 
gård. Tunn och liten var hon, nästan lutad som den 
smala videstängeln utanför mitt fönster. 

— Sant var det, att han drack, började hon redan 
innan jag hann spörja henne om de svunna åren, och 
inte var det stora summor han sände hem från de 
fjärran länderna.   Men jag bar sorgen tyst inom mig; 


Val^kan. 96 

jämmer släcker inte hungern och tårar inte törsten. 
Det är inte heller roligt att löpa ringdans kring de 
onda tungorna och att begapas af de hårda blickarna. 
Nej, låt människorna hällre tro, att allt är godt. Jag 
tackar Gud att kojan ligger långt från byn och att det 
magra oset från vår gryta inte nådde dit. Aldrig var 
han hård, då han kom drucken hem om kvällarna, nej, 
det kan jag inte Idaga öfver, och inte dref han barnen 
ut i drifvoma, om de bullrade en smula. Men halfva 
månadshyran kröp i flaskan, och det, som kom i grytan, 
räckte inte alltid tilL Men Gudi lof, det gick ändå, och 
barnen växte upp som rosor. Nu är Sanna fem och 
Ante fyra år. Herren var så nådig, att han tog det 
yngsta. Jag svepte henne i min bruddräkt, och hon 
låg så hvit och söt i kistan. Aldrig kan jag glömma 
henne, men jag tackar himlen, att hon blef en engel, 
lifvet är ändå så tungt och svårt. 

Hon tycktes inte vänta svar, hon fortfor: 
— Snart kommer en igen till världen, ja ja, gu'nås. 
Hon suckade så djupt och bittert, att det skar i hjärtat. 
Det skulle redt sig godt och väl, om Anders fått be- 
hålla hälsan. Han var stark och arbetsduglig, och om 
han svor och skrek i hamnarna mer än någon annan 
af besättningen, så gick och gällde han på sjön som 
dugligast och starkast. Kapten var rent af nästan kär 
i honom. Men en dag kom stormen som ett vilddjur 
öfver dem, och skutan flöt som en redlös flambåt ge- 
nom vågorna. Anders påstår, att han inte har ord att 
berätta om det skeppsbrottet, men sant och visst är, 
att nog gick det värre för honom än för skutan på 
den resan. Han kom hem som en krossad stackare, 
och sjön bytte han mot sängen. Inte är det Atlantens 
blå vågor som skölja hans bröst numera, det är blodet 
som strömmar öfver bädd och lakan. 

Jämt fem månader har han legat, utan att stiga 
ur bädden, och inte blir kinden röd och kroppen run- 
dad af att lyfta den stackars sjuke, som knappt numera 
förmår vända sig själf. 


96 Vaiffiiekan. 

Hon satt i gungstolen midt emot mig, späd och 
blek med en underiig glans i de blå ögonen. En och 
annan gång hostade hon kort och dämpadt 

— Inte kan det dröja så alltför länge numera; 
döden är barmhärtig, han kommer nog i sinom tid. 
Ringarna sålde jag, så inte har det fattats mat, och 
de små leka och skratta helt glatt, som om lungsot 
och ingen död funnes till. Det är nog så väl, att så är. 
Gamla snickarsmor är snäll, hon hjälper ibland att vaka 
och 4(billaskaka» hämtar hon med sig åt barnen. Lyck- 
ligt att ingen på förhand vet sin utstakade v^ genom 
sorgedalen. 

Hon höll upp en stund, stirrande rakt framför sig, 
såsom om tanken irrat emot framtiden eller återvändt 
till det förflutna. 

— Inte tänker man långt i ungdomsyran och inte 
trifs visdomen bland de unga. Blommor plockar man, 
men lämnar ofta den vackraste blomman vid vägen. 
Strandis- Gustaf har skickat en och annan sedel; må 
Gud välsigna honom för det. Han har samlat inte så 
litet, påstår man. Nog följer Herrens välsignelse den, 
som inte ser åt flaskan. 

Stackars Manda, det var för sent att inse vill- 
farelsen, för sent att märka Strandis-Gustafs trohet 
Och när jag hörde kärrhjulen skramla och såg Mandas 
sorgsna afskedsnick, greps jag af ett outsägligt vemod. 
Alla de glada lekar vi i sorglöshetens dagar lekt 
tillsammans, hade koncentrerat sig i lifvets outgrund- 
liga sorgelek. 

Ån en gång skulle jag se Manda. Det var två 
år därefter. Smittad af mannens lungsot låg hon nu, 
tre månader efter hans död, själf på dödslägret. Det 
lilla trefna hem, som för sju år sedan så gladt och in- 
bjudande hälsat mig välkommen, stod nu förhäijadt 
och förvandladt. I de fordom snöhvita gardinerna 
spunno spindlarna sina gråa nät, främmandkammarens 
hela möblemang var såldt, och vid spiseln rörde den 
sexåriga Sanna i en sotig vällingsgryta.  Det glimmade 


Val^kan. 97 


till ett litet glädjeskimmer i den sjukas ögon, då hon 
såg mig träda in. 

— Inte finns det mycket kvar af värdsligt gods 
och guld, framrosslade hon halfhögt; jag har stretat 
emot att komma in bland fattighjonen. Om kommu- 
nen lämnar fattighjälp, så tar den kojan, som är bar- 
nens enda arf. Kojan måste vara deras hem, den är 
så varm och nätt. och den får ingen ta ifrån dem. 

Hon hade slitit och arbetat, lidit och försakat 
för att skydda hemmet, for att rädda det åt dessa 
värnlösa varelser, som kanhända aldrig skulle slå sig 
ned däri. 

Då jag en månad därefter följde Manda tiU graf- 
ven och den första lärkan slog sin vårdrill öfver den 
nyss igenmyllade kullen, såg jag Strandis-Gustafs grofva 
näfve räcksLS mig till vänligt handslag. 

— Jag har tänkt taga den yngsta till mig, sade 
han käckt och fr3mtligt, jag är inte så alldeles fattig, 
och en liten skrikhals på Strandis må gärna sjunga i 
kapp med dragharmonikan. 

Jag tr^^^ckte med vördnad hans valkiga hand. 


Parus A Ur. 


Sång till Österbotten. 


^^Hlfvarnas land! 

"^^^ Stänkande hvita kaskader. 
Grannröda gårdar i rader 
högt på en stupande strand. 
Älfvar ur urskogen runna, 
slungande tjärbåtens tunna 
bord mellan hvirflar i land, 
vaggande vildmarkens timmer, — 
Älfvar i midnattens skimmer, 
djupa och mörka och strida, 
brusande väldigt och vida. — 
Älfvarnas land, 
älfvar nas brusande land! 

Slätternas land! 

Svalor på gärdena sjunga, 

bräddar i vårbrisen gunga, 


8dng tm Österbotten, 99 


årder med blänkande tand 
skära de milslånga fåren. 
Slätt, där du blånar om våren 
mörk emot kvällhimmelns brandy 
snart skall i midsommarns vecka 
ändlös och ljus du dig sträcka, 
tyst, medan åarnas vatten 
rislar och susar i natten! — 
Slätternas land, 
slätternas drömmande land: 

Frihetens land! 

Frostbrända skördar du bärgat. 
Mod dina slätter har färgat. 
Byar och städer i brand 
stack både ryssen och knapen. 
Men mellan blänkande vapen 
höjde han knuten sin hand, 
bonden, den friborna, höga, 
hetsig, med blixt i sitt öga, 
redo, hvad än månde hända, 
att krossa de bofvar, som skända 
frihetens land, 
böndernas friborna land. 

Arvid Mörne. 


Finlands mossar och deras odling. 

Il^inlands rikedom på vattendränkta marker, hvilka 
^ ofta oegentligt nog sammanfattas med det gemen- 
samma namnet mossar, är allmänt bekant, och man 
antager, att landets benämning både på svenska och 
finska vore härledd från ord, som beteckna kärr eller 
dylikt. Mindre bekant torde det vara att den för- 
sumpade delen af «de tusen sjöars land» upptager en 
yta mera än dubbelt så stor som sjöarna. Hela lan- 
dets område utgör nämligen 373,604 kvadratkilometer, 
hvaraf sjöarna upptaga 41,660 kv. km och sumpmar- 
kerna 102,220 kv. km. De sistnämnda, hvilka utgöra 
inemot 31 procent af landytan, hafva sålunda en ut- 
sträckning, som ganska nära motsvarar Nylands, Åbo, 
S:t Michels och Viborgs län sammanlagda, eller, för att 
taga ett annat exempel, hela konungariket Bayern. 

Dessa marker, hvilka fordom ansägos vara icke 
blott odugliga till odling utan rent af skadliga nästen 
för odlarens värsta fiende, frosten, hafva på senare ti- 
der vunnit ett bättre rykte. Man hör ju icke sällan 
talas  om  miljoner,  som  skulle  ligga  gömda i deras 


Finlands moeaar od^ deras odling. 101 


dunkla sköte. En dylik ändring i uppfattningen har 
dock ännu icke öfverallt gjort sig gällande, och af 
denna orsak torde äfven mången af våra läsare 
önska sig närmare upplysningar om det verkliga sak- 
förhällandet, för att sålunda kunna vinna ett eget om- 
döme i frågan. De så mycket omtalade slumrande 
miljonerna skulle, enligt hvad man säger, ligga dels i 
mossamas förmåga att genom lämplig behandlig lämna 
goda odlingsmarker, dels i deras innehåll af bränntorf, 
torfströ och andra goda saker. För att få en riktig 
föreställning om allt detta, är det nödigt att känna 
mossamas natur äfvensom öfriga villkor för deras an- 
vändbarhet, och dessa raders ändamål är att i sådant 
afseende lemna en kortfattad ledning. 

Där marken af en eller annan orsak är vatten- 
dränkt kunna endast vissa växter, de. så kallade sump- 
växterna trifvas och en dylik jord säges vara för- 
sumpad. Försumpningens orsaker kunna vara många- 
handa. Ån är det en sjö eUer vikbotten, som små- 
ningom uppg^ndats, än är det en skogsmark, där grund- 
vattnets aflopp blifvit stördt, eller ock är det källvatten 
som silar fram och genomdränker marken. I det första 
fallet, som mycket ofta påträffas hos oss, sker upp- 
gmndningen dels genom svämjord, som nedsköljes 
från högre belägna ställen, dels af vattenväxter, hvilka 
i stora massor frodas i det gmnda vattnet, t. ex. 
näckros, nate, vass, säf, fräken, starr m. fl. Dessa 
växters årligen bortdöende delar bilda nämligen en 
delvis jordartad massa, som efterhand höjer sig till 
vattenytan, och då detta skett, har sjön från en «fräken- 
botten» förvandlats till ett starrkärr. Den af växt- 
rester sammansatta jorden i kärren kallas torf, hvilket 


102 Finianda mossar och deras odling. 


namn, användes då växtrestema ännu icke fullt för- 
vandlats till jord, utan hafva sin form i behåll, så att 
de kunna igenkännas. Sedan torflagret efterhand till- 
växt, blifva vanligen lefnadsvillkoren för starrgräsen 
och de jämte dessa förekommande växterna mindre 
gynnsanmia, och andra mindre fordringsfulla växter 
bölja infinna sig. Till dessa höra framför allt hvit- 
mossorna (på latin kallade Sphagnum), till hvilka tuf- 
dun, dvärgbjörk, tranbär m. fl. sälla sig. Det är de 
med sistnämnda växtslag bevuxna sumpmarkerna, som 
egentligen böra kallas mossar. En dylik mosse höjer 
sig med tiden och blir sålunda efterhand torrare, hvar- 
vid hvitmossan upphör att frodas, under det getpors, 
kråkris och ljung infinna sig. Då höjningen är star- 
kare mot midten än invid kanterna — «laggarne» — 
få sådana marker icke sällan en något kuUrig yta och 
kaUas äfven med det från tyskan lånade namnet hög- 
mossar. Tillgången vid de öfriga sätten för sump- 
markers uppkomst är mindre enkel att angifva och kan 
därför här förbigås. 

Klart är att alla sumpmarker icke börjat bildas 
på sanmia gång, och det är naturligt att villkoren för 
torfbildningen icke äro lika på alla ställen. Därför 
hafva vi äfven torf bildningar af olika ålder och slag, 
ett förhållande som nog är bekant för hvarje upp- 
märksam iakttagare af naturen. Men då så är, fram- 
ställer sig osökt den frågan : äro alla slag af torf lika 
goda och lika dugliga för alla ändamål? 

På denna fråga måste svaret blifva nekande, hvil- 
ket ju ej är att undra öfver,- då torfvens beskaffenhet 
icke gärna kan vara lika, oberoende af dess ursprong 
och förmultningsgrad.  Skillnaden i följd af ursprung kan 


Finlands mosmr och deras odling, 108 

t korthet angifvas sålunda, att starrtorfven bäde visar 
en större rikedom pä växtnärande ämnen och dess- 
utom förmultnar lättare. Genom förmultningen tilltager 
i allmänhet torfvens halt af växtnärande ämnen, hvilket 
har sin orsak däri, att vissa af torfvens beständsddar 
vid förmultningen aflägsnas i starkare grad än andra. 
Gäller det icke växtodling utan teknisk användning, så 
visar sig starrtorfven öfverlägsen, då det gäller tillverk- 
ning af bränntorf, under det att hvitmosstorfven bättre 
duger till strö. 

För den, som önskar tillgodogöra sig en torfmark, 
är det således främst af nöden att genom sakkunnig 
undersökning förskaffa sig kännedom om arten och 
beskaffenheten af den till buds stående torfven, för att 
sålunda vinna upplysning om dess användbarhet för 
det afsedda ändamålet. Men härmed är det icke nog. 
Man måste äfven kunna torrlägga den ifrågavarande 
marken, och densammas fördelaktiga nyttjande betingas 
dessutom ännu af åtskilliga andra villkor, hvilka det 
bleive för vidlyftigt att bär utlägga. Den som i dylika 
saker önskar råd och ledning kan vända sig till Finska 
mosskulturföreningen (adr. Helsingfors), hvilken i sin 
tjänst anställt sakkunniga personer och årligen genom 
annonser i tidningarna tillkännagifver, huru man kan 
vinna fördelen af dessas biträde. 

Det kan måhända vara af intresse för läsaren att 
(k en kort utläggning af tillgången vid torfmarkers 
odling. Sedan hufvudafloppet upptagits, låter man of- 
tast några år förgå, så att jorden hinner sätta sig. 
Under denna tid upptager man diken, men endast 
hvart andra eller tredje af de blifvande tegdikena. 
Där jorden  är väl  förmultnad  eller torflagrets  djup 


104 FitUands mossar oeh deras odling, 

ringa, slutföres afdikningen omedelbart. Markens yta 
uppbackas efterhand med gräfta, och samtidigt upp- 
brytas och bortföras alla stubbar och rötter, hvilka 
ofta förefinnas i stora mängder. I Österbottens skog- 
fattiga nejder nöjer sig arbetaren ofta med den sålunda 
upptagna brännveden såsom lön för gräflnings- och 
rödjningsarbetet. Sedan allt detta utförts och teg- 
dikena upptagits, vanligen med lo meters mellanrum, 
gäller det att fä jorden finbrukad. För detta ändamål 
bränner man i många trakter sin odling och kan så- 
lunda på ett bekvämt sätt förstöra ris, mossa m. m. 
ja äfven upptagna rötter och stubbar, hvarjämte askan 
utgör ett godt gödselämne för det sade man insår 
(tidigare alltid råg, numera vanligen hafre). 

Innan vi gå vidare, kan det vara skäl att närmare 
afhandla bränningens nödvändighet, emedan detta för- 
farande icke blott ofta missbrukas, utan dessutom icke 
sällan är förenadt med eldfara för kringliggande skog 
och andra marker. För att kunna rått bedöma brän- 
ningen måste man känna alla dess olika verkningar. 
Där en torfmark vid ytan besväras af hvit mossa, 
kan man gärna taga elden till hjälp för mossans 
förstörande, emedan denna bildar en alltför fattig 
jord, i hvilken de odlade växterna trifvas endast vid 
användning af stark gödsling. Att jordens brukning 
blir lättare och att dess förmultnande påskyndas äro 
ytterligare fördelar, till hvilka ännu kommer askans 
gödslande verkan. De mineraliska ämnen, som före- 
funnos i den uppbrända torfven, kvarblifva nämligen i 
form af aska och hopas sålunda inom ett mindre rum 
än de tidigare upptogo, hvarjämte de öfverförts i ett 
för de odlade växtemas näring mera passande tillstånd. 


Fivdanås mo99ar och deras odling, 105 

Men om det än är sant att de mineraliska ämnena, på 
hvilka torfjord i allmänhet lider brist, genom brännin- 
gen icke forståras utan samlas och göras bättre till- 
gängliga, så kan detsamma tyvärr icke sägas om torf- 
vens dyrbaraste växtnärande beståndsdel, kväfvet. Allt 
hvad den brända jorden innehöll af detta ämne har vid 
förbränningen gått upp i rök och försvunnit i luften. 
Hvitmossan är i allmänhet fattig på kväfve, hvarför 
dess förstöring kan anses innebära en ringa förlust. 
Men så är icke fallet med torf af starr och andra 
högre växter, hvilken är rikare på kväfve än hvit- 
mosstorfven. Ännu större skada är det att bränna 
väiförmultnad mylla, liknande torf] ord. Men lyckligtvis 
äro de bättre slagen af torfjord äfven mindre i behof 
af bränning, emedan de lättare förmultna och låta fin- 
fördela sig. Den hopning af mineralämnen, som brän- 
ningen medför, förlorar dessutom i betydelse genom 
att man tillför torfjorden lera eller sand. Det är i syn- 
nerhet i Österbotten vanligt att «lerslå» den brända 
torfjorden, och man har funnit detta sätt att förbättra 
jorden vara förenadt med många fördelar, om hvilka 
längre fram. U^ga vi härtill, att en förståndig göds- 
ling säkert lönar sig på de bättre torfjordslagren, så- 
vida icke gödselämnenas forsling från järnvägs- eller 
ängbåtsstation fordrar öfverhöfvan stora kostnader, 
finna vi, att bränningen ingalunda är nödvändig, sedan 
marken en gång blifvit uppodlad. 

Vi skola då antaga, att faltet blifvit rödjadt och 
något så när finbrukadt samt att man vill påföra lera 
eller (i nödfall) sand till jordens förbättring. Detta ar- 
bete företages helst om vintern, då 600 å 1,000 lass 
utköras  pr hektar.  Sedan den påförda jorden blifvit 


106 Fifdands moeaar och deras odling, 

jämnt utspridd åfver tegaraa, harfvas och plöjes, hvar- 
efter man kan så in råg. Men emedan rågen lätt ska- 
das af frost, foredrager mången att vänta till följande 
vår för att då så hafre. Har man vid harfningen lyckats 
få jorden väl fin, kan hafre insås redan första våren 
efter lerkömingen. Vill man försäkra sig om en riklig 
och god hafreskörd, bör man äfven gödsla med ben- 
mjöl eller thomasslagg. Kainit eller andra kalisalter 
böra dessutom tilläggais, i faU leran är mager eller sand 
anlitats, annars kan det vara bäst att genom försök ut- 
reda, huruvida det lönar sig att använda kainit. Sedan 
ett par skördar af hafre eller grönfoder tagets, är faltet 
vanligen i sådant skick, att man kan så in klöfver och 
gräs, hvarefter markens växtkraft bör hållas uppe genom 
öfvergödsling af vallen, innan densamma hinner taga 
tåtel och blifva tufvlg, hvilket inträffar, så snart de 
bättre foderväxterna icke mera finna en näring svarande 
mot deras jämförelsevis höga anspråk. 

Det återstår ännu att beröra den så kallade ler- 
slag^ingens stora fördelar. Dessa ligga närmast däri 
att jorden genom de i en god lera rikligt förekom- 
mande mineraliska växtnäringsämnena gödslas, så att 
man i väsentlig mån kan spara in, om ej fullständigt 
undvara, köpta gödselämnen. Men utom att skördarna 
utfalla rikare, så blifva de äfven säkrare: å ena sidan 
skadas nämligen växten på lerslagen jord mindre lätt af 
nattfroster, och å andra sidan är leran (eller sanden) nöd- 
vändig för att skydda Tallarnas foderväxter mot rötter- 
nas afslitande genom jordens «uppfrysning» om vintern* 

Artkur RindelL 


J)^\g skrämmer ej sorgens skugga. 


aflUf 


sdtä^mt, 


ime^ ^ sata.ens sHuaaa, 
€n/La å/ti/ae&ii €A stnå/iians taaa, 
"~  <Ctt-t SittcU dti sd/tel siUcUt, 
sdau hästen Adv^aC o-mside/i 
sd m/iait so-rti di v^dvtean duaaa 

^/cL^a v^,  att de/n siå£ som, åaiascas 
^ ciUai i So^an &^nascas, 
men encZasi en waåtia  tid — 
iaa vuet,  att dem, ^dc sam udet 
en Qdna sdau m euia MÅd. 

C^CC^a &xcÅa% ^ aSsxUens sdim/meii, 
mia d&ndat ^ /uodans spec: 
den, Aäfd,  som iU dun.da nAAxta, 
sd Syvåidi £an i smä/tta s^ta/ 


108 Mig skrämmer ej sorgens skugga. 

den vwcåjd nöt ^dc ^^nzimrtiet 

M/t nete ä/t aca/Ua acC. 

Zucn sa/,  sc^rti sa snati W ttUsia, 

ät endast en ui£scn a/nista 

af eutaaeisdaaens ^us — 

cfi ^«^ sda^ den Åimrtie&dt sitå/a 

i ixc^dexnas lade/csMus, 

^S/acad  (^eaena/ierj 


Victor Forselius. 


+ 


Uan föddes den 29 januari 1838 i Hvittis socken 
* * söder om Kumo älf, där hans fader var klockare. 
Hemmet var fattigft och därtill blef han tidigt fader- 
och moderlös. Han saknade djupt sina föräldrar, som 
han städse behöll i kärleksfull hågkomst Vid deras 
sida utsåg han äfven sin sista hvilostad. 

Forselius sattes i skola i Björneborg och genom- 
gick där den högre, svenska, elementarskolan, som han 
lämnade för gymnasiet i Abo. 1859 blef han student 
och 1864 promoverades han till filosofiemagister. 

Nu egnade Forselius sig åt den bana, som skulle 
blifva hans lifs: aflfarslifvets. Han reste ut till Tysk- 
land för att lära sig språket och läste samtidigt vid 
en handelsakademi samt hade därefter anställning å 
ett handelskontor. 1866 antogs han till föreståndare 
för handelsskolan i Åbo, hvilken var årsbarn med ho- 


110 Victor Fandius. 


nom själf. Nu blef han varaktigt fast vid Åbo, hvilken 
ort snart skulle räkna honom som en af sina främsta 
medborgare. 

Handelsskolan sökte han utveckla i tidsenlig rikt- 
ning: under hans tid iingo kvinnor tillträde till institutet. 
Sedermera, efter det han lämnat sin plats här, inrät- 
tade han aftonkurser för affärsbiträden, och dessa kur- 
ser förenades med handelsinstitutet samt tjänade som 
mönster för liknande anstalter å andra orter. I sitt 
testamente ihågkom Forselius handelsinstitutet med den 
betydande gåfvan af 150,000 mark för anstaltens un- 
derstödande och tidsenliga utveckling. 

Redan 1873 afgick han från handelsskolan för att 
öfvertaga det i Åbo nyssinrättade filialkontoret for 
Nordiska banken. Såsom bankdirektör kom han än 
mer in i affärslifvet å orten, och han förstod att ut- 
veckla sitt bankkontor så att det snart blef det mest 
trafikerade i Åbo. Särskildt de mindre «kapitaltstema», 
både i staden och å landsorten, drogos Ull Nordiska 
banken genom det förtroende Forselius ingif^it och det 
tillmötesgående som bevisades alla. 

Den ställning han sålunda vunnit inom affärsvärl- 
den kom honom till godo vid ledningen af hans egen 
afiarsrörelse. Han hade redan 1868 grundlagt egen 
affär, som först omfattade endast försäkriagsagenturer 
af olika slag. Härmed förenades sedan agenturer for 
landtbruksredskapsfabriker och småningom utvecklade 
Forselius afiaren till en af landets största maskin- och 
redskapsaifårer å landtbrukets område, den där omfat- 
tade äfven handel med gödningsämnen, kraftfoder och 
frö. Denna afiar ombildade han sedan på äldre dagar, 
då hans krafter började aftaga, till ett aktiebolag med 


Victor Forsdius, 111 


300,000 marks aktiekapital. I sitt testamente ihågkom 
han flere af sina biträden med gåfvor af aktier, för att 
sålunda fasta dem vid företaget, som låg honom så 
varmt om hjärtat. På detta företag förtjänade han sig 
en icke ringa förmögenhet. Åfven i andra företag var 
han med: särskildt egnade han intresse åt Åbo bok- 
tryckeribolag, som han till slut nästan ensam innehade. 
Han förenade därmed ett bokbinderi (aktiebolaget Po- 
lytypos). 

Sin födelseort var Forselius mycket hångifven, 
och där inköpte han 1871 ett rustbåll Laurila, på hvil- 
ket han därefter lade ner mycket af sin omsorg och 
sina penningar. Han ville af stället göra en mönster- 
gärd för bygden omkring, och det lyckades honom 
äfven. Stället blef honom äfven ett «försökslalt» där 
han pröfvade maskiner och gödningsämnen, som han 
förde i marknaden. Bl. a. var Forselius den förste 
som i handeb införde det nu så allmänna tomasfos- 
fatet. Å Laurila sökte han i pralctiken genomföra äf- 
ven några af jordbrukets binäringar, hvilka han ansåg 
vara af betydelse för det lilla landtbniket. Särskildt 
var han intresserad af hönsskötseln. Han bildade för 
dess befrämjande i landet föreningen Fjäderfäskötselns 
vänner och grundade dess Tidning för ijäderlaskötsel. 
Såsom ett bevis på hvilka svårigheter som mötte ho- 
nom härvid må nämnas, att då han vid 1894 års landt- 
dag inlänmade en petition i borgareståndet, åsyftande 
åtgärder från statens sida för utvecklingen af höns- 
odlingen i landet, petitionen icke ens hänsköts till för- 
beredelse inom utskott — något, hvarpå hans vänner 
dock hade förberedt honom. Frågan ansågs väl vara 
altför obetydlig — och dock utgör hönsskötseln i an- 


112 Victor Forsdius. 


dra länder, t. ex. Danmark, en mycket afsevärd in- 
komst för jordbrukaren. Själfva införa vi ju till landet 
ägg tiU ett värde af miljontals mark. Likvisst hade 
Forselius glädjen redan under sin lifstid se hönsskötseb 
göra stora framsteg. Därtill har hans afvelsgärd å 
Laurila i sin mån bidragit 

Det är gifvet att Forselius genom sin praktiska 
duglighet och sin upplysta blick kom att i Åbo åt- 
njuta stort förtroende och behedras med många upp- 
drag, särskildt på handdsUfvets område. Tidigt blef 
han ordförande i handelsgillet, hvilket han varit med 
om att grunda, och han omfattade denna samman- 
slutning af ortens köpmän med lifligt intresse samt 
sökte därvid främja handelsintressenas utveckling. Så- 
lunda infördes på hans förslag fondbörsauktioner i Åbo. 
Vid gillet grundade han ett «kommersielt bibliotek», 
och till gillet testamenterade han 50,000 mark, såsom 
grundplåt till en egen byggnad. Som ordförande för 
handelsföreningen åter genomdref han inrättandet af 
Åbo stads skiljenämd 1903, hvilken är landets första 
och hittills enda handelsdomstol. Vidare var Forse- 
lius ordförande i handelsbiträdenas i Finland pen- 
sionsförening och deltog äfven i bildandet af sjöför- 
säkringsbolaget Triton, Åbo läns brandstodsbolag, ång- 
fartygsbolaget Bore m. fl. Den «Finlands handels- 
kalender» han 1 87 1 utgaf och som sedan utkommit 
i många årgångar har varit af stor nytta för afHLrs- 
lifvet Också var han intresserad af att i utländska 
och inhemska facktidskrifter och tidningar taga till 
tals olika frågor från sitt område, städse vaken för 
nya uppgifter. Liknande intresse visade Forselius 
de  allmänna  köpmannamötena,   som  hade  honom 


Victor Forsdius. 113 

att tacka för månget godt och väl genomtänkt 
uppslag. 

Forselius, som länge satt bland stadsfullmäktige, 
betroddes ända från 1891 med hedersuppdraget att 
vid landtdagama företräda Åbo stad. Genom sina vid- 
sträckta kunskaper och mångsidiga intresse intog han 
snart en ansedd plats i borgareståndet och invaldes i 
olika utskott. Bland frågor, hvartill han genom peti- 
tioner gaf uppslag och hvilka sedan vunnit sin lösning 
på laglig väg, må nämnas lagen om handelsregister 
och prokurafullmakt, om sparbanker, om kustbanan 
m. fl. Vid 1897 års iandtdag tog han sig an emigran- 
ternas sak och sökte förmå regeringen till åtgärder 
för förbättrandet af deras ställning. År 1900 deltog 
han ej vidare i landtdagsarbetet, enär han af sjuklighet 
draget sig tillbaka från offentliga värf. 

I sitt förhållande till underordnade var kommer- 
serådet Forselius rättvis och human, mot sina vänner 
tillmötesgående och trofast, som medborgare frisinnad, 
vaken och hofsam. Vid vår svenska kultur var han 
varmt fast, och äfven för det finskspråkiga bildnings- 
sträfvandet hyste han lifligt intresse. Han gick ur 
tiden den 6 april 1905. I honom förlorade foster- 
landet och Åbo stad en medborgare, som högt älskade 
dem och som lämnat efter sig många spår af det 
goda han värkat. 

Kommerserådet Forselius' för allmänt väl och 
gelikars nöd ömmande sinne visade sig äfven i hans 
vackra testamente. Han gaf bort hela sin förmögen- 
het, så när som på mindre summor åt anhöriga — han 
var ogift — till allmänna ändamål, af hvilka vi ofvan 
redan  nämt  några.   Vidare skänkte han Hvittis kom- 

8 


114 Victor Forsdius. 


mun 25,000 mark för medellösa folkskolelevers för- 
seende med kläder, skoplagg m. m. Till ett blif- 
vande gubbhcm i Åbo gaf han 50,000 mark och 
lika mycket till arbetshuset för barn i Åbo. Upp- 
komme någon återstod sedan alla legat utbetalats, 
skulle den delas jämt mellan handelsgillet och arbets- 
huset för barn. 

Sent skall Victor Forselius* minne glömmas. 

Tor Carpclan, 


Lrandtdagen 1904— 1905. 


Öfversikt af de  händelser, som  skapat det politiska 

läget i landet vid tiden för landtdagens 

sammankallande. 

Redan under de senaste årtiondena af det gångna 
århundradet uppstod i Ryssland en mot vårt land fient- 
lig politisk strömning. Den kom till uttryck hufvud- 
sakligast i den panslavistiska tidningspressen, där vårt 
folk beskyldes för ^separatistiska» sträfvanden, på 
samma gång man försökte bortförklara betydelsen af 
vår konstitution och de urkunder, hvarpå denna konstitu- 
tion var bygd. Sträfvandena att göra Finland till en 
rysk provins framstodo redan då genom den påyrkade 
sammansmältningen af vårt post-, mynt- och tullväsende 
med det ryska. Försöken strandade dock för denna 
gång. Kejsar Alexander III:s vördnad för gifna löften 
och besvurna eder, hvilkas rätta innebörd icke undan- 
höllos honom, afböjde föreningsplanerna. 

Annorlunda blef förhållandet under kejsar Nikolai 
II:s regeringstid. År 1898 blef general Bobrikoff ut- 
nåmd till generalguvernör öfver Finland. I det den 17 
augusti 1898 utfärdade Allernådigste Reskriptet utsta- 
kades programmet för den nye generalguvernörens 
verksamhet. Däri säger sig monarken hysa den till- 
försikt, att generalguvernören  « skall lifvas af sträfvan 


116 Landtdagen 1904-1905. 


att successivt inplanta i den lokada befolkningens med- 
vetande hela vikten för Finlands väl af dess trängsta 
förening med det för alla sanna undersåtar gemen- 
samma fäderneslandet». 

Huru general Bobrikoff fullföljt detta program, 
därom ha vi alla en bitter erfarenhet. Kraftigt under- 
stödd af inrikesministern och Finlands ministerstats- 
sekreterare, von Plehwe, förmådde han Monarken att 
utfärda det ena förordnandet efter det andra afseende 
en förintelse af vår statliga och nationella tillvaro. Här- 
till kunde Monarken förmås genom ständiga framställ- 
ningar om det med själfhärskaremaktens idé oförenliga 
däri, att denna makt i någon af rikets delar kunde vara 
på något sätt inskränkt. 

Raden af dessa förordnanden inleddes med «Feb- 
ruari-Manifestet» af år 1899. Detta Manifest, så ödes- 
digert det i och för sig var, tycktes dock till en bör- 
jan föra med sig äfven något godt. Folket syntes vakna, 
och en nationell hänförelse, beredd att värna lag och 
rätt, grep sinnena. Gamla tvister glömdes och förut 
skilda händer möttes åter. Massadressen och den stora 
deputationen blefvo en följd häraf. Att adressen blef 
resultatlös, känna vi. Likaså hafva vi en bitter erfa- 
renhet däraf, att denna endräkt, hvilken, om den be- 
stått, hade gjort oss oöfvervinnerliga, endast var en 
dröm villa, som följdes af ett obehagligt uppvaknande. 

Efter Februarimanifestet följde den ena olagliga 
förordningen efter den andra i snabb följd. Bland aUa 
dessa författningar (deras antal torde vara 34) tillåter 
utrymmet oss dock nämna endast några. Vämeplikts- 
för fattningen af den 12 juli 190 1 är bland dessa sär- 
skildt betydelsefull. Med denna författning afsåg man 
ej allenast en förintelse af vår nationella krigsmakt, 
utan den skulle äfven utgöra en mäktig häfstång för 
nationens förryskande. Denna författning fick därutöf- 
ver en genomgripande betydelse för vår inre politik 
och för partibildningen i landet. Det var försöken att 
bringa i verkställighet denna författning, som framkal- 


Landtdagen 1904-1905, 117 


lade den passiva motståndspolitiken. Det var äfven 
denna förordning, som framkallade de två partierna i 
vårt land, det konstitutionella eller laglighetspartiet och 
det gammalfinska eller regeringspartiet. Det konstitu- 
tionen partiet fordrade, att en hvar medborgare skulle 
hälla sig endast till lag och rätt, oberoende af hvilka 
följder detta närmast medförde. Regeringspartiet åter 
höll för, att landet genom att ödmjukt foga sig efter 
regeringens olagliga förfogande borde försöka stämma 
Monarken till mildhet. 

Emellertid hade de lagtrogna senatorerna dels 
själfmant afgått, dels blifvit entledigade och ersatta 
med böjligare och för BobrikofTs afsikter lämpliga per- 
soner. Denna senat, denna inhemska regering, bestod 
af personer, som tidigare varit betrodda män inom det 
finska partiet På grund häraf samt då senaten till 
sitt förfogande hade landets tidigare mest representa- 
tiva finskspråkiga tidning, Uusi Suometar, var det möj- 
ligt, att en stor del af befolkningen skänkte senaten 
sitt understöd, understödde den äfven då, när den ej 
aUenast viljelöst var med om de olagliga förordningar- 
nas promulgering, utan jämväl verksamt med alla sena- 
ten till buds stående maktmedel försökte tvinga de lag- 
lydige att efterlefva de olagliga förfogandena. Häri- 
genom tudelades vårt folk i tvänne skarpt afskilda 
partier. 

Häraf, samt af det verksamma understöd, som 
senaten jämte prokuratorn lämnade generalguvernören, 
begagnade sig denne, för att samtidigt som han för- 
sökte genomdrifva den olagliga värnepliktsförfattnin- 
gen, utverka den ena olagliga åtgärden efter den andra. 
Striden för lagligheten på lagens grund fortsattes dock. 
För att bryta motståndet mot olagligheterna lyckades 
det slutUgen generalguvernören att utverka Monarkens 
bifall till införandet af diktaturen i Finland genom för- 
ordningen af den 2 april 1903 angående vidmakthål- 
landet i Finland af den statliga ordningen och det all- 
männa lugnet.   Redan tidigare hade emanerat förord- 


118 Landtdagen 1904—1905, 


ningen af den 14 aug^ti 1902 angående tjänstemäns 
skiljande från tjänsten samt af den 8 september 1902 
angående väckande af rättsligt åtal mot tjänstemän för 
tjänsteförbrytelser. Slutligen må ännu omnämnas för- 
ordningen af den 10 november 1903 angående faststäl- 
lande af instruktion för afdelta gendarmerikåren i Finland. 

På grund af dessa och andra förfoganden var 
general BobrikofT fullständigt enväldig i Finland. Och 
han försummade ingalunda att begagna sig af denna 
sin makt. En olidlig censur, tidningsindragningar, af- 
sättandet af tjänstemän i massa, husundersökningar, 
skingringar af och förbud mot sammanträden, oskyl- 
diges fängslande och slutligen utvisningar och deporta- 
tioner, se där den väg Bobrikoff gått fram. Dessutom 
skapades ett angifvaresystem, som likt en farsot grep 
kring sig och demoraliserade folket. Moraliskt förfallna 
individer och lycksökare drogos fram och ställdes ofta 
nog på ansvarsfulla poster. Ytterligare importerades 
ryska karrierister och bekläddes med finska statsäm- 
beten, ehuru de saknade hvarje förutsättning att kunna 
och vilja sköta dem, oafsedt att sådant var stridande 
mot gällande lag. Domstolarna och ämbetsverken blefvo 
allt mera villiga redskap i generalguvernörens hand. 
Denna våldspolitik, detta nedrifvande af våra institu- 
tioner och lagar, hade dock helt säkert ej lyckats, åt- 
minstone ej lyckats så hastigt och genomgripande, 
om Bobrikoff ej haft finska män vid sin sida som råd- 
gifvare och medhjälpare. 

Genom motståndspolitiken på laglighetens grund 
blef Bobrikoflfs ställning dock vacklande, och man var 
redan betänkt på, att öfvergifva den af BobrikofT fö- 
reträdda förstörelse- och våldspolitiken, då Bobrikoff 
och hans system räddades genom medlemmar af vår 
senat, som försäkrade, att vämepliktslagen af 190 1 
nog kunde genömdrifvas ^).  Det var äfven finske män. 


') Dessa upplysningar hafva nyligen lämnats i danska regerings- 
organet tDannebrog». 


Landtdagen 1904-1905, 119 


som anvisade alla de tvångsåtgärder, som vidtogos för 
den olagliga förordningens bringande i verkställighet. 

Under det laglighetspartiet sålunda förföljdes, be- 
lönades den inhemska regeringens medlemmar och dess 
anhängare med förhöjda löner och adelsdiplom samt 
indräktiga ämbeten. Till partiet slöt sig hela raden af 
lycksökare, som ställde det egna jaget främst. Att 
vara medlem af partiet erbjöd nämligen förutom per- 
sonlig trygghet många andra fördelar. 

Under våren 1904 föreföll det, som om laglig- 
hetspartiet vore helt och hållet slaget till marken och 
det Bobrikoffska systemet gått segrande fram utefter 
hela linjen. Uusi Suometar och regeringspartiet be- 
drogo sig dock, då de öfvermodigt talade i <(det öf- 
verväidigande flertalets af finska folket» namn. 

Det var under denna tryckta stämning och un- 
der infi)^ande af öfvertygelsen om, att regeringspartiet 
komme att få en öfverväldigande majoritet vid even- 
tuella landtdagsmannaval, som senaten på våren 1904 
började arbeta på landtdagens sammankallande redan 
samma år. Generalguvernören, litande på senatens om- 
döme, trodde äfven på den i utsikt ställda majoriteten 
och var därför gynsamt stämd för landtdagsplanerna. 
Bobrikoff räknade nämligen på att få en landtdag, som 
skulle godkänna det af honom införda olaglighetssyste- 
met, och då hade han uppnått sitt mål ; men Finlands 
folk hade då äfven underskrifvit sin egen dödsdom. 

Laglighetspartiet var bekymradt för en landtdag, 
som skulle sammankallas under diktaturens tecken, då 
valen naturligtvis ej kunde vara fria och landtdags- 
männen komme att arbeta under ett oerhördt tryck. 
På laglighetshåll voro landtdagsryktena därför oväl- 
komna. 

Den 16 juni inträffade så general Bobrikoffs död. 
På regeringens initiativ gjordes försök att få till stånd 
sorgemassadresser, men dessa försök misslyckades 
totalt. 

Människorna  andades ut, men  frågan om landt- 


120 Landidagen 1904-1905. 

dagens sammankallande sköts tillsvidare åt sidan. Det 
politiska trycket lättades ytterligare efter Plehwes dod 
en månad senare. Efter furst Obolenskys utnämning 
till generalguvernör blef frågan om landtdagens sam- 
mankallande åter aktuel, och den 13 augusti 1904 ut- 
färdades kallelse till Finlands ständer att sammanträda 
till lagtima landtdag den 6 därpåföljande december. 
Samtidigt lämnades pressen större frihet, och då gene- 
ralguvernören jämväl tillkännagaf, att valen finge för- 
siggå fritt och att det var tillåtet att sammanträda för 
att rådgöra om kandidater m. m., vidtogo 


Förberedelserna för valen af landtdagsmän. 

Valkampanjen var mera llflig och följdes med 
större intresse öfverallt i landet än vid något tidigare 
tillfälle. Det var äfven naturligt att så skulle vara, ty 
hela landets framtid var beroende af, huru dessa val 
utföUo. Hvartdera partiet samlade sina led. Ännu vid 
valkampanjens början var Suometar viss om segern, 
särskildt inom bondeståndet. Agitationen var specielt 
inom regeringspartiet skarp och hänsynslös. Man gräfde 
åter upp språkstridens vapen och försökte göra tro- 
ligt, att striden ännu gällde valseger för de svensk- 
sinnade eller finsksinnade. Hela det konstitutionella 
partiet stämplades såsom ett svenskt språkparti. Det 
ena valet försiggick efter det andra, och segern tyck- 
tes glida regeringspartiet ur händerna. Snart blef det 
klart, att borgareståndet skulle blifva konstitutionelt. 
Nervositeten inom regeringspartiet tilltog, och tillför- 
sikten bland de konstitutionella ökades. De konstitu- 
tionella gingo irån valseger till valseger äfven inom 
bondeståndet. Till prästeståndet var regeringspartiet 
dock säkert om att få in en öfverväldigande majori- 
tet, och de konstitutionella vågade ej bygga på detta 
stånd.   Men  äfven prästeståndet beredde de konstitu- 


Landtdagen 1904-1903. 121 


tionella en glad öfverraskning och regeringspartiet en 
tung sorg, ehuru sedermera genom anförda besvär och 
genom de sjålfskrifna biskopamas närvaro regerings- 
partiet fick en liten öfvervikt inom detta stånd. 

Efter slutförda besvär blef de ofrälse ståndens 
sammansättning följande: 

För Prästeståndet: a) Valda representanter: kon- 
stitutionella 21, regeringsmän 2o och osäkra 3; b) Sjålf- 
skrifna representanter: 4 biskopar, alla regeringsmän. 
För Borgarståndet: 71 konstitutionella och 3 regerings- 
män. For bondeståndet: 36 konstitutionella, 25 rege- 
ringsmän och I osäker. Af Ridderskapets och Adelns 
närmare 200 närvarande medlemmar voro endast unge- 
far 15 regeringsmän och bland dem naturligtvis alla 
de under BobrikofTs tid adlade. 

Bland de valda representanterna funnos emeller- 
tid äfven sådana, som befunno sig i landsflykt. Ut- 
visade eller deporterade voro jämväl flere till ridder- 
skapct och adeln hörande hufvudmän för sina ätter. 
Att dessa skulle komma hem, trots diktaturförordnin- 
gen och utvisnings- eller deportationsordern, därom var 
man tämligen på det klara; men huru regeringen skulle 
förhålla sig härtill, därom voro olika meningar gängse. 
Om regeringen vägrade de utvisade representanterna 
att återvända hem och taga säte och stämma vid landt- 
dagen, hade regeringen kränkt valfriheten och gjort 
hela landtdagen till en parodi. Dessa eventualiteter 
hade man helt säkert ej tänkt sig, då man utverkade 
landtdagens sammankallande, och för regeringen tyckes 
ej återstått någon annan utväg än att tillåta de utvi- 
sade representanterna återvända. Dessa kommo i åt- 
njutande af denna rättighet, såsom det hette, «under 
tiden för landtdagens verksamhet». Att sedermera 
samtliga utvisade tillätes hemkomma, må i detta sam- 
manhang blott omnämnas. 


122 Landtdagen 1904-1905. 


Landtdagsmännen anlända. 

Ända i det sista hade man hoppats, att diktatur- 
förordningen skulle upphåfvas före landtdagens sam- 
msmträdande, i synnerhet som Uusi Suometar äfven 
yrkat härpå, men detta hopp bedrog, såsom kändt. 
Den 5:te december anlände emellertid de flesta landt- 
dagsmän till Helsingfors, och bland dem äfven de ut- 
visade representanterna. Dock ej alla, ty senatom L. 
Gripenberg och borgmästaren Kuhlefelt förvägrades 
landstiga i Åbo, emedan de ej voro representanter för 
sina ätter. Häraf framgår, huru motvilligt den erhållna 
tillåtelsen gifvits. 

Då de utvisade anlände kl. närmare half ii på 
aftonen, hade en till tiotusental uppgående människo- 
massa samlats för att mottaga dem. Menigheten fyllde 
hela stationsbyggnaden, järnvägstorget och angrän- 
sande gator. Då tåget anlände, hälsades de kommande 
af ett dånande lefve, som fortplantade sig från statio- 
nen öfver torget och sidogatorna, samt vidgade sig 
ytterligare och rullade öfver hela Helsingfors. Då de 
utträdde på perrongen, möttes de af handtryckningar, 
tårade ögon och leende ansikten! Människomasssm 
var sig ej själf mäktig; den visste ej, huru den skulle 
visa sin välvilja, händer viftade, en del storgräto, an- 
dra skrattade, andra ropade högt; nya och åter nya 
hurrarop. 

Sedan något lugn inträdt, tackade senator Meche- 
lin menigheten för v^komsthälsningen, hvilken han an- 
såg vara ett uttryck af fosterlandskärleken och uppen- 
barelsen af en helig känsla för lag och rätt. 

De förvisade hade af konstitutionella landtdags- 
män inbjudits till en enkel sexa på ständerhuset. Ryk- 
tet härom hade spridt sig. Människomassan samlade 
sig småningom kring ständerhuset, uppfyllde gatan där- 
utanför och hela den stora fritrappan ända till ingångs- 
dörren. Alla samhällsklasser voro representerade, de 
djupa leden voro starkt företrädda; man såg upprörda. 


Landtdagen 1904-1905. 123 


väntansfullt strålande ansiktea i tusental. Så Ijödo 
hurrarop, sånger intonerades, dubbeldörrarna uppslo- 
gos, och från ständerhusets stora forsal, där inemot 
två och ett hälft hundrade landtdagsmän voro samlade, 
förnams ett gladt sorl. Ögonblicket därpå lyftes hof- 
rådet Fellman — han var den först anlända — högt upp 
af jublande landsmän. Så kom assessor Lundenius, en 
stark och innponerande gestalt, formligen kastad från 
famn till famn. Så anlände den åldrige Christiersson, 
ännu rask trots åren och själsspänningen; härads- 
höfding Segerstråle skred högrest fram på sitt trä- 
ben. — Ständigt förnyades sången därute. Diskret 
höll sig publiken, ehuru dörrarna mast stodo på vid 
gafvel, utanför. Endast en halfhyfsad individ ställde 
sig ogeneradt bland landt dagsmännen, igenkändes 
som en civilklädd gendarm och förpassades ut helt 
slokörad. 

Nästan på slaget 12 på natten anlände senator 
Mechelin, förebådad af starka jubelrop. Så snart den 
kära, välkända gestalten blef synlig inom ständerhu- 
sets tröskel, uppstämde folkrepresentanterna folksån- 
gen, som djup och högtidlig fyllde försalen, gallerierna 
och trapporna och ackompagnerades af sången och 
glädjesorlet därute. 

Gästerna infördes i matsalen, och nu möttes åter 
långe skilda händer. Vännen tryckte vännens hand. 
Ögat fuktades af minnets vemod och stundens glädje. 

Slutligen må i korthet refereras innehållet af talet 
till hedersgästerna och senator MecheUns svarstal, eme- 
dan de afspegla, hvad landtdagsmännen då kände 
och hoppades. 

Tankegången i klockaren Huoponens tal var un- 
gefar denna: 

Vår innerliga glädje öfver våra kära landsmäns 
återkomst är så outsägligt stor, framför allt därför, att 
Gud hört folkets röst och låtit dessa män bära sina 
pröfningar på ett sådant sätt, att de ej med ett 
ord  eller  en  handling  vikit  från  lagens,  det  rättas 


124 Landtdagen 1904—1900, 


och hederns fordringar, utan blifvit för oss och kom- 
mande släkten ädla förebilder af trohet och pliktupp- 
fyllelse. 

Senator Mechelin yttrade bland annat: 
Ja de hade lidit, främst därför, att de ej i ome- 
delbar beröring med sitt land och sitt folk fått egna 
dem sina krafter. Nu då de se sig omgifna af en så- 
dan skara trofasta, för det rätta nitälskande medbor- 
gare från alla delar af fosterlandet, fyllas deras bröst 
af de gladaste framtidsförhoppningar. Om olyckan 
än en gång drabbar, kan den ej beröfva dem deras 
tro på en ljusare framtid för Finland. 

Dessa tal och medborgarehyllningen för de utvi- 
sade afspeglar tydligast den stämning, som var rå- 
dande, åtminstone inom konstitutionella kretsar, då landt- 
dagsmännen samlades. 


De första plena. 

Stånden sammanträdde den 8 december till sitt 
första plenum. Att representanterna därvid kände sin 
uppgift ansvarsfull, är själffallet. Hvad man kände 
och tänkte, framgår bäst genom att anföra några sat- 
ser af de hälsningsord ålderspresidenten i borgarestån- 
det, senator Ignatius, riktade till sina ståndsbröder. 

«Ingen af oss torde finnas» — yttrade han — 
«som icke är djupt medveten om denna landtdags 
stora betydelse samt att vårt fosterlands och vårt fin- 
ska folks väl och ve i väsentlig grad komma att bero 
af det sätt, hvarpå dess representanter nu förstå att 
värna och upprätthålla vårt fädemeärfda samhällsskick, 
vår lag och vår rätt. Det ansvar, som nu hvilar på 
oss, torde vara större än några finska folkrepresentan- 
ter tillförene haft att bära». Dessa ord tolka helt sä- 
kert på ett kort, klart och enkelt sätt, hvad represen- 
tanterna då och under hela landtdagstiden kände och 
hade för ögonen.  Samma tanke uttalades jämväl tyd- 


Landtdagen 1904—1905. 125 


ligt i samtliga tal,  hvarmed  stånden  genom sina de- 
puterade hälsade hvarandra. 

Efter all undfallenhet, allt luyperi, och allt diplo- 
matiskt slingrande och döljande af sanningen, efter all 
svaghet och efter allt mäklande med plikten verkade 
dessa uttalanden ute i bygderna uppfriskande och lif- 
vande. Det var en frisk fläkt, som lofvade sönderrifva 
hemlighetsfullhetens slöja, det gaf löften om, att san- 
ningen ändtligen komme att utsägas. Visserligen fun- 
nos äfven de, som betänksamt skakade sina hufvuden; 
men det stora flertalet fröjdades dock öfver att san- 
ningen skulle göra sitt intåg, och man tyckte att det nu 
var tid att skaka bort den känsla af skam, som de 
gångna åu'ens ynkedom påtryckt vårt folk. 

Ståndens talman. 

Såsom kändt, är det regeringen som hos oss ut- 
ser de personer, som äga att leda ståndens förhand- 
lingar. Endast prästeståndet utgör ett undantag här- 
ifrån. Där innehar ärkebiskopen såsom själfs^fven 
talmansstolen. Då ju ömsesidigt förtroende borde råda 
mellan stånden och dess talmän, hade man väntat, att 
personer tillhörande majoriteten blifvit utsedda till dessa 
poster.  Så blef dock ej fallet. 

Adeln erhöU till landtmarskalk senatom, hofjäg- 
mästaren C. Linder. En deputation från ridderskapet 
och adeln anhöll om förändring härutinnan hos gene- 
ralguvernören furst Obolensky, ehuru resultatlöst. Då 
det gällde att leda förhandlingarna, visade sig landt- 
marskalken platsen icke vuxen. Han kunde ej före- 
draga frågorna, än mindre uppställa omröstningspro- 
positioner. Snart afhöll han sig med anledning häraf 
från plena, tills han blef utnämd till ministerstatssek- 
retcrare. 

Under tiden sköttes talmansvärfvet af senatorn 
vicelandtmarskalken Bergbom, nobiliserad Wuoren- 
heimo, som ansträngde sig att göra sitt bästa. 


126 Landtdagen 1904-1905. 


Inom borgarståndet hade regeringspartiet endast 
tre representanter; men då ingen af dessa var repre- 
sentabel på ordförandeplatsen, utsågs en konstitutio- 
nell till denna post, hofrättsassessorn Hugo Lilius. 
Ehuru sjuklig och stillsam till sin natur, ailade han ge- 
nast i början prof på fasthet och oförskräckthet och 
tillvann sig därigenom sina ståndsbröders förtroende 
och sympatier. Ståndets förhandlingar ledde han på 
ett i allo förtjänstfullt sätt. Ståndets sympatier voro 
vid landtdagens afslutande om möjliga än större för 
sin talman än vid dess början. Till vicetalman utsågs 
en af ståndets tre regeringsmän, seminariedirektom Hy- 
nén. Han kom dock aldrig i tillfälle att intaga tal- 
mansstolen. 

Ehuru de konstitutionella i bondeståndet voro i af- 
gjord majoritet, utsågs dock att leda ståndets förhand- 
lingar rusthållaren Ojanen, tillhörande regeringspartiet 
och en osjälfständig person. Till hans rådgifvare hade 
utsetts en af regeringspartiets koryféer, öfverdirektören 
vid statskontoret doktor Paasikivi, hviiken fungerade 
såsom ståndets sekreterare. Samarbetet mellan stån- 
det och dess talman blef ej godt. Ganska allvarsamma 
konflikter uppstodo, såsom t. ex. då talmanneo vägrade 
upptaga till behandling frågan om aflägsnandet af de 
trakasserier, för hvilka de åländska representanterna 
vid resor från Åland blefvo utsatta från gendarmeriets 
sida. Konflikten slutades dock sålunda, att frågan be- 
handlades jämväl i bondeståndet. Vicetalman var re- 
geringsmannen rusthållaren Wuolijoki, som dock ej kom 
att utöfva talmansvärdigheten. 


Trontalet och ståndens svarstal. 

Fredagen den 9:de försiggick landtdagens hög- 
tidliga öppnande i kejserliga slottets tronsal, hvarvid 
först Kejsarens budskap till landets representanter och 
därpå ståndens svarstal  upplästes. Då dessa tal skola 


Landtdagen 1904-1905. 127 


hållas å ståndens vägnar, meddelas de på förhand de 
respektive stånden tUl godkännande. Vanligen bruka 
talen ej gifva anledning till någ^a uttalanden. Denna 
gång blef det emellertid fallet. Bondeståndet godkände 
icke sin talmans släta andragande» utan tillsatte ett 
redaktionsutskott, som tillfogade några af sakläget be- 
tingade öppna uttalanden till Monarken. Emellertid 
blefvo dessa på forhand strukna af generalguvernören. 
Det är nämligen sed — sedan när känna vi ej — att 
dessa tal underkastas censur af generalguvernören, hvar- 
efter de i godkänd form högtidligen föredragas. 

I riddarhuset fick saken en för landtmarskalken 
högst obehaglig utgång. Dagen förut skulle talet med- 
delas ståndet, men då hade hr Linder det ej på sig. 
Samma dag det skulle uppläsas, en timme före högtid- 
lighetemas början, meddelades det ändtligen. Då nu 
adeln frågade, om landtmarskalken ej ansåg läget kräfva, 
att andra känslor komme till uttryck än de som i talet 
ingingo, gafs det öfverraskande meddelandet, att det 
tal, som skulle af ståndet godkännas, redan blifvit öf- 
versatt till ryska och af generalguvernören godkändt, 
hvarför landtmarskalken ej kunde företaga någon än- 
dring. 

Borgareståndets tal har sin egen historia. Bor- 
gareståndets talman assessor Lilius uppläste för stån- 
det i sedvanlig ordning det tal han ämnade å ståndets 
vägnar hålla i tronsalen, och godkändes det af ståndet. 
Talet lydde: 

«Eders Fursdiga Höghet! 

Borgareståndet anhåller att få för Hans Majestät 
Kejsaren och Storfursten uttala sin underdåniga vörd- 
nad och trohet. 

Troheten mot Regenten har i finska folkets med- 
vetande alltid varit oupplösligt förenad med troheten 
mot Finlands lagar och samhällsordning, mot den lag, 
som bestämmer och skyddar Regentens, folkets och 
hvarje enskilds  rättigheter, för den samhällsordning, i 


128 Landtdagen 1904—1905. 


hvars skydd Finlands folk lyckligt har lefvat och ut- 
vecklat sig. Det senast förflutna århundradet har va- 
rit i vårt folks lif en tid af den rikaste lycka och ut- 
veckling. Den uppfylde den förhoppning, som den 
evig^ minnesvärde Kejsaren och Storfursten Alexander 
I uttalade på Borgå landtdag. Hos det finska folket 
vaknade öfvertygelsen beträffande de viktigaste om- 
ständigheterna för dess statliga lif, om hälgden af dess 
lagar, om den personliga tryggheten, om äganderät- 
tens okränkbarhet. Och fredadt för yttre anfall, fritt 
i sina inre angelägenheter, egnade sig detta folk, i skydd 
af sina lagar och seder, åt jordbruk och andra lofliga 
förrättningar samt bevisade genom sin lycka, såsom de 
nådiga orden vidare lydde, att dessa Kejsar Alexan- 
ders afsikter träffat det rätta. 

Uppfordradt af sin trohetsplikt, måste borgare- 
ståndet likaledes frambära det finska folkets dystra sorg 
och bekymmer öfver det afbrott, som under de sena- 
ste åren genom ett regeringssystem, afvikande från 
våra lagar och vår rätt, af brutit detta lyckliga sakför- 
hållande, hvilket system medfört för vårt folk och för 
enskilda djupa lidanden, som hotat vårt folks kultur- 
uppgift och vår nationella tillvaro. Då nu ständerna, 
kallade att sammanträda i ofverensstämmelse med gäl- 
lande laiidtdagsordning, hafva kommit till lagtima landt- 
dag, för att vara delaktiga i lagstiftningsarbetet med 
de rättigheter och skyldigheter, som grundlagarna ut- 
staka, framför borgareståndet i underdånighet sitt in- 
nerliga hopp därom, att täcktes H. Majestät understöda 
Finlands Ständers allvarliga strafvan att åter införa lag- 
liga, ordnade förhållanden i vårt land. 

Tillönskande H. M. Kejsaren och Storfursten och 
hela det Höga Kejserliga huset den Allsvåldiges nåd 
och välsignelse, anhåller borgareståndet, det täcktes 
eders furstliga höghet inför den höga tronen framföra 
dessa ståndets känslor af underdånighet och trohet». 

Detta tal vann ej generalguvernörens godkännande. 
Härom meddelas i Borgareståndets protokoll följande: 


Landtdagen 1904-1905. 129 

Den 9:de kl. 9 på morgonen infann sig senator von 
Blom och förklarade, att tvänne meningar borde stry- 
kas. Då talmannen häfdade sin rätt att oberoende af 
alla andra inflytelser bestämma om svarstalets innehåll, 
än den hänsyn talmannen borde taga till den inom hans 
stånd rådande meningen i saken, förklarade senator v. 
Blom, att generalguvernören icke ville åhöra uppläs- 
ningen af ett sådant svarstal samt meddelade, att en 
sådan uppläsning komme att leda till ett afbrytande 
af ständemas ostörda arbete. Utan att ens då utlofva 
att vidtaga några ändringar, förklarade talmannen sig 
endast beredd att försöka få borgareståndet samman- 
kalladt, så vidt detta var möjligt på den korta tid af 
par timmar, som återstod, förrän ständerna skulle be- 
gifva sig till kyrkan, för att höra ståndets mening. 
Då ståndet samlades några minuter före 11, yttrade 
herr talmannen, att han, därest de närvarande så ön- 
skade, fortfarande vore beredd att framsäga svarstalet 
i dess ursprungliga, af ståndet godkända lydelse, men 
for den händelse herr talmannens gjorda meddelande 
ansåges gifva anledning till särskild åtgärd, uppläste 
herr talmannen ett förslag till svarstal af i öfversätt- 
ning följande lydelse: 

«Eders furstliga höghet. 

Finlands borgarestånd, som med stöd af Hans 
Majestät Kejsarens och Storfurstens nådiga kallelse 
samlats till denna landtdag, anhåller med stöd af landt- 
dagsordningens 26 § att Eders Excellens ville till Hans 
Kejserliga Majestät frambära borgareståndets undersåt- 
Uga vördnad och trohet». 

Efter en kortare diskussion och med uttalanden 
af indignation öfver censureringen godkände ståndet 
<ietta tal. Detta är historien om borgareståndets tal- 
mans korta tal, som otvlfvelaktigt var det värdigaste 
och det som sade mest. 


130 Landtdagen 1904-1905. 


Landtdagsarbetet. 

Då denna landtdags främsta uppgift var att ar- 
beta för återställandet af den lagliga ordningen i lan- 
det, behandlades dessa frågor främst, och frågor af 
ekonomisk natur kommo i andra planet. För behand- 
lingen af de politiska frågorna tillsattes ett «särskildt 
besvärsutskott». 

Redan de första dagarna af landtdagens sam- 
manvaro uppstod frågan, huruvida de grundlagsenliga 
förutsättningarna för ett normalt ständerarbete förelåg 
och huruvida något ständerarbete öfverhufvud kunde 
förekomma. Regeringspartiet ansåg att det rådande 
olaglighetstillståndet ej lade något hinder i vägen för 
landtdagens arbete. De konstitutionella åter höUo för, 
att lagliga förutsättningar för ett normalt ständerarbete 
ej förefanns och att ingen garanti funnes för, att landt- 
dagens beslut skulle respekteras. Om ständerna det 
oaktadt beslöto sig för att arbeta som under normala 
förhållanden, skulle de degradera sig till en blott råd- 
gifvande provinsförsamltng, sade man. De längst gå- 
ende inom det konstitutionella partiet ville, att inga 
utskott utom sådana, som hade att behandla frågor 
rörande den lagliga ordningens återställande, skulle till- 
sättas. Inom adeln utsagos sålunda medlemmar till 
utskotten först så sent som landtdagsordningen sådant 
tillät, eller på åttonde dagen efter landtdagens högtid- 
liga öppnande. Från nämda stånd samt från borgare- 
ståndet remitterades ej häller några petitioner eller mo- 
tioner till utskotten, utan bordlades tillsvidare. De nå- 
diga propositionerna böra enligt bestämmelserna i landt- 
dagsordningen remitteras till utskott senast vid plenum 
efter det, då propositionen bordlagts. Af denna an- 
ledning kunde remissvägran eller bordläggning på obe- 
stämd tid ej ifrågakomma, utan remitterades proposi- 
tionerna till vederbörande utskott, sedan dock uttalan- 
den af en del konstitutionella landtdagsmän gjorts därom. 


Landtdagen 1904—1905. 131 


att remissen ej borde fattas såsom en order för ut- 
skotten att behandla propositionerna. Dessa uttalan- 
den motsades naturligtvis af regeringspartiets män. 


Den stora petitionen. 

Beträffande åtgärderna för den lagliga ordningens 
återställande intogo de båda partierna äfven olika stånd- 
punkt. Regeringspartiet önskade sönderdela frågan 
och göra de olika grupperna och de olika förfogandena 
till föremål för särskilda petitioner. Man hoppades på 
detta håll vinna åtminstone något, genom att ej fordra 
allt. Från konstitutionelt håll åter häfdade man den 
uppfattningen, att det var systemet, hela det autokra- 
tiska systemet, som borde angripas, och att det var 
vår goda rätt att fordra, att olaglighetssystemet i sin 
helhet skulle upphåfvas och den lagliga ordningen upp- 
rättas till hela sitt omfång. Vidare ansåg man, att 
Finlands ständer ej hade rätt gent emot folket att in- 
låta sig på diplomatiska beräkningar, hvilka ju under 
de gångna åren burit så dåliga frukter, utan ärligt och 
öppet borde säga: i de och de styckena har grund- 
lag blifvit kränkt och bör återupprättas och de olag- 
liga förfogandena upphåfvas. På någon konjunkturpoli- 
tik ville man ej inlåta sig. Dessa tvänne grundåskåd- 
ningar fingo äfven uttryck i de petitioner, som i de 
skilda stånden inlämnades. 

De konstitutionella inlämnade i alla stånd en ge- 
mensam petition, däri anhölls om en fullständig system- 
förändring. Från regeringshåll inlämnades åter flere 
petitioner, berörande olika delar af det olagliga rätts- 
tillståndet. Dessa alla petitioner remitterades till sär- 
skilda besvärsutskottet. Dettas sammansättning, 12 
konstitutionella och 4 regeringsmän, borgade dock för, 
att de konstitutionellas uppfattning skulle segra. Alla 
de skilda petitionerna behandlades af utskottet gemen- 
samt, och så  uppstod betänkandet till «den stora pe- 


132 Landtdagen 1904—1905. 


titionen». Till det af utskottet afgifna betänkandet hade 
dock af regeringspartiets män fogats en reservation. 
Den sakliga skillnaden mellan betänkandet och reserva- 
tionen var följande: Betänkandet resulterade i en en- 
kel kläm med anhållan «det täcktes Hans Kejserliga 
Majestät i nåder vidtaga de åtgärder, som för det 
grundlagsenliga styrelsesättets återupprättande oeh den 
lagliga ordningens återställande i Finland erfordrades». 
Reservationens yrkanden gingo ut på en anhållan om 
att H. K. Majestät täcktes i nåder «låta utarbeta samt 
förelägga ständerna nådig proposition med förslag till 
ny regeringsform för Finland, bygd på härintills gäl- 
lande bepröfvade grunder» samt dessutom anhållan 
om att förslaget tiU den nya regeringsformen- måtte 
utarbetas så snart, att den kunde föreläggas den då 
samlade landtdagen. Dessutom gjordes anhållan om 
diktaturförordningens och med stöd däraf företagna 
åtgärders upphäfvande samt om upphäfvandet af tvångs- 
åtgärderna för värneplikts för fattningens genomförande. 
Utöfver denna sakliga skillnad utmärkte sig motiveringen 
i reservationen genom ett mjukare och smidigare språk. 

Vid plena den 28 och 29 december behandlades 
utskottsbetänkandet jämte reservationen i de olika stån- 
den. Betänkandet gaf anledning till många och långa 
uttalanden i de flesta stånd och resulterade däri, att 
Ridderskapet och Adeln godkände betänkandet. Prä- 
steståndet i någon mån reservationen, Borgare- samt 
Bondestånden återremitterade betänkandet för tillgodo- 
görande i vissa delar af reservationens motivering och 
betonande i klämmen af nödvändigheten däraf att den 
olagliga värnepliktsförordningen upphäfdes. 

Med anledning af de olika besluten blef en sam- 
manjämkning nödvändig, och på årets sista dag före- 
drogs detta sammanjämkningsförslag i den form, hvar- 
under «den stora petitionen» är känd för allmänheten, 
samt godkändes af alla stånd, jämväl prästeståndet. 
Enighet hade således ernåtts och fyra stånds beslut 
förefanns för  «den stora petitionen».   I prästeståndet 


Landtdagen 1904—1905. 133 


hade regeringspartiet dock svårt att finna sig i, att 
förslaget om anhållan om ny regeringsform blifvit för- 
kastadt, samt gjorde uttalanden till protokollet, hvilka 
smakade af reservationer och måste betecknas såsom 
ett illojalt tillvägagångssätt mot ständerna. Men man 
ville väl för möjliga framtida eventualiteter hålla en 
bakport öppen. 


Bevillningsfrågan och frågan om arbetssättet. 

Vid plena den 30 och 31 december behandlades 
äfven bevillningsfrågorna. Beträffande dessa uppstod 
en hårdnackad strid inom det konstitutionella lägret. 

Å ena sidan ställde man sig på den strängt prin- 
cipiella ståndpunkten, att då lagliga förutsättningar för 
ett normalt ständerarbete ej förefanns, borde ständerna 
ej skrida till något ständerarbete utom beträffande de 
irågor, hvilka hänförde sig till den lagliga ordningens 
återställande. De till den andra ytterligheten gående 
åter ansågo i likhet med regeringspartiet, att utskotten 
borde arbeta normalt, men ansågo i motsats till rege- 
ringspartiet, att det sedan finge bero af stånden, om 
de ville taga till behandling de af utskotten insända 
betänkandena. De som företrädde denna åsikt stödde 
sin uppfattning på, att landtdagsordningen ej förutsatte 
eller kände till något annat tillvägagångssätt. Häremot 
invändes, att lagstiftaren ej hade kunnat förutsätta och 
stifta lag för den situation, hvari landet nu befann sig, 
en situation, däri folket höll på lagligheten, men rege- 
ringen genom maktmedel infört ett olaglighetstillstånd. 
Därför kunde landtdagens bokstaf ej häller nu tilläm- 
pas, utan voro ständerna berättigade handla så, som 
sakläget kräfde. Denna fråga, arbeta eller icke arbeta, 
uppdök sedermera flere gånger under landtdagens sam- 
manvaro och gaf anledning till pinsamma situationer. 
Slutligen enades  dock det  konstitutionella partiet om 


134 Landtdagen 1904—1905. 


ett sådant tillvägagångssätt, att utskotten skulle för- 
beredningsvis behandla frågorna, men ej insända be- 
tänkandena till stånden. Detta beslut kom dock i prak- 
tiken att något modifieras, sålunda att värkliga betån- 
kanden utarbetades i en del utskott och jämväl insän- 
des till stånden, där de sedermera «dräptes» d. v. s. 
ej togos till behandling, andra utskott åter antecknade 
å betänkandena «af utskottet ej slutligt granskadt be- 
tänkande», andra ytterligare gjorde endast en anmälan 
till ståndet om hvad utskottet uträttat. Många frågor 
behandlades sålunda allsidigt och uttömmande af ut- 
skotten, och resultaten af utskottens utredningar sam- 
manfattades i digra betänkanden, som nu förvaras å 
ständerhusbiblioteket, för att i framtiden kunna komma 
till nytta. Dessa sammanjämkningsåtgärder godkändes 
dock ej af alla representanter och konflikten resulterade 
däri, att en del representanter i adeln och fem från 
borgareståndet afhöllo sig från allt vidare landtdags- 
arbete, då sådant svar pä den stora petitionen ej an- 
lände, att de «lagliga förutsättningar för ett normalt 
ständerarbete» kunde anses föreligga. 

Efter denna afvikning återvända vi till bevillnings- 
frågans behandling. Regeringspartiet var beredt att 
utan vidare omgångar godkänna den äskade bevilbiin- 
gen för ett år. A motsatta sidan fordrade man att 
frågan ej skulle upptagas till behandling. De som 
gingo medelvägen höllo för, att ett sådant tillväga- 
gångssätt kunde medföra förvecklingar af allehanda 
slag. Bland dessa förvecklingar må endast anföras en. 
Om bevillningen ej medgåfves, uppstod en konflikt 
mellan regeringen och folket, då regeringen oberoende 
af ständerna kunde utfärda provisoriska skattelagar. 
Det blefve då naturligtvis folkets plikt att vägra ut- 
göra skatt. Men beträffande stämpelskatten kunde detta 
motstånd knappast genomföras. Rättssökande finnas 
alltid. Huru böra dessa begå? Skola handlingarna 
beläggas med stämpelmärken eller ej? Viktiga ekono- 
miska frågor  kunna vara  beroende  däraf.   Skola do- 


Landtdagen 1904-1905. 136 

mare och styrelseverk fordra handlingarnas beläggande 
med ståmpeimärken eller ej? Konflikter skulle tillska> 
pas, och en skattevägran kunde ej upprätthållas. Dess- 
utom anfördes» att den stora petitionen ej då ännu ens 
afgått, och den hade dock aflåtits under förutsättning 
att ständerna kunde förvänta ett gynnsamt svar på 
densamma. Därför borde en konflikt ej på förhand 
skapas, då det tvärtom gällde att jämna vägen för en 
lycklig utgång af landets stora lifsfråga. Då frågan 
togs till afgörande, utföll resultatet så, att ridderskapet 
och adeln samt borgareståndet godkände bevillningama 
för sex månader, då präste- och bondeståndet däremot 
beviljade dessa skatter för ett år. Sedan statsutskottet 
inbjudit präste- och bondestånden att förena sig om 
de öfriga ståndens beslut och dessa antagit inbjudnin- 
gen, godkändes således de provisionella beviliningarna 
för endast 6 månader. 

Denna fråga kom åter upp vid slutet af landtda- 
gen, då regeringen äskade bevillning för hela finans- 
perioden 1905 — 1907. Ärendet afgjordes sålunda, att 
adeln och borgareståndet godkände beviliningarna en- 
dast till årets slut, då däremot präste- och bondestån- 
den godkände beviliningarna for hela finansperioden. 
Frågan afgjordes slutligen i förstärkt bevillningsutskott 
under de sista minuterna af landtdagens sammanvaro 
sålunda, att de äskade beviliningarna godkändes en- 
dast till årets slut. 


Nyårsaftonen 1904. 

Stånden åtskildes den 3 1 på aftonen, för att efter 
den samma dag beslutna ferien åter samlas den 24 
januari. 

Plenum afslöts kl. 10 på aftonen i borgarestån- 
det med en enkel högtidlighet, som präglad af stun- 
dens och ställets allvar verkade gripande i all sin en- 
kelhet.  Protokollet  säger  härom:   «Hr  Hallberg be- 


136 Landtdagen 1904— 190o. 


gärde härpå ordet och yttrade: Mina herrar! Ett 
tungt och sorgfylldt år har snart gått till ända. Om 
några timmar ingår ett nytt. God gammal sed ma- 
nar att, då detta inträder, tillönska hvarandra ett godt 
nytt år; men då detta ögonblick inträder, äro vi sking- 
rade. Vi kunna därför ej fullgöra denna kära plikt 
mot hvarandra, men vi kunna likväl nu, under ett Uf- 
ligt kändt hopp att Gud skyddar fäderneslandet, af 
fullaste hjärta utbringa ett niofaldigt lefve för vårt äl- 
skade fosterland. 

Ståndets medlemmar uppstämde ett kraftigt nio- 
faldigt hurra samt åtskildes». 

Detta lefve för fosterlandet, huru innerligt var det 
ej, och allas tankar leddes tillbaka på det några tim- 
mar förut fattade beslutet angående den stora petitio- 
nen. I denna petition var nedlagd det finska folkets 
sorg och betr>''ck, samt dess framtidshopp att få lefva 
lugnt i skyddet af sina egna lagar och institutioner. 
Denna petition, huru önskade representanterna ej den 
lycka på vägen samt att den måtte ha kraft att bryta 
lögnens och förtalets makt. Landtdagsmännen hade 
inlagt det bästa de ägde, sin egen själ i denna peti- 
tion, som nu gick okända öden till mötes. Därför 
följde äfven deras tankar dess vägar, därför Ijödo 
lefveropen för fosterlandet så varma, voro så ur hjär- 
tat framsprungna. 


Den stora petitionens vidare öden. 

Under ferien erfor man, att den stora petitionen 
genast från början varit utsatt för oblida öden. Tal- 
männens i präste- och bondestånden underskrifter hade 
ej kunnat fås i tid ; så visste tidningarna berätta. Slut- 
ligen erfor man dock, att den kunnat expedieras i bör- 
jan af (den 9:de?) januari och omedelbart af general- 
guvernören insändts till Petersburg samt jämväl däri- 
från åtterremitterats till senaten den 13 januari för er- 


Landtdagen 1904 - 1905. 137 


hållande af dess utlåtande. Man väntade, att detta 
skulle afgifvas inom några dagar. Man kunde nämli- 
gen ej förutsätta något annat, ån att senaten skulle 
tillstyrka den stora petitionen. Man såg emellertid, att 
senaten tillsatt ett skildt utskott, men intet vidare hör- 
des af. Ständerna samlades åter, och situationen var 
lika oklar och molnhöljd som förut. Slutligen efter 
sju veckor afgafs senatens utlåtande. 

Senatens utlåtande var i hufvudsak ett föror- 
dande af den stora petitionen, utom beträffande värne- 
pliktsförordningen af 1901, som senaten föreslog att 
skulle bibehållas så tillvida, att uppbåden för gardes- 
bataljonens komplettering skulle verkställas enligt denna 
olagliga förordning. Det var emellertid just denna för- 
ordning, som framkallat motståndet, och för att kväsa 
detta hade den ena olagliga lagstiftningsåtgärden efter 
den andra vidtagits, och på grund af dem våldshand- 
lingar införts och tillämpats. Det var denna författ- 
ning, själfva kärnpunkten i olaglighetssystemet, som 
senaten föreslog att tillsvidare skulle bibehållas. Vis- 
serligen blott taisvidare, intill dess ny militärlag kunde 
såsom proposition öfverlämnas till ständerna någon gång 
i en framtid. — Innehållet i detta utlåtande blef ej ge- 
nast kändt, utan hemlighölls. Men vid ett försök af 
regeringspartiet att förmå ständerna att frångå den 
stora petitionen till den del, den berörde värneplikts- 
förordningen af 1 90 1, blef utlåtandet kändt. 

En af bondeståndets representanter, tillhörande 
regeringspartiet, försökte vid ett privat sammanträde 
göra troligt, att det ej vore tänkbart, att värneplikts- 
ukasen kunde blifva upphäfd, utan borde det konstitu- 
tionella partiet utse en deputation, som reste till Pe- 
tersburg och där för generalguvernören förklarade, att 
äfven det konstitutionella partiet vore villigt omfatta 
senatens framställning i frågan. Detta försök miss- 
lyckades dock naturligtvis. Inom konstitutionella kret- 
sar är man öfvcrtygad om, att detta försök gjordes 
under fullt medvetande af, hvilken ställning till frågan 


138 Landtdagen 1904—1905. 


generalguvernören intog, och att man ville försöka rädda 
senaten från den obehagliga ställning, hvari den genom 
detta sitt udåtande råkat. Detta försök att, med åsido- 
sättande af landets och folkets intressen, försöka förmå 
representationen till en illojal handling, är förvisso ett 
af de mörkaste bladen i detta partis historia. 

Slutligen föredrogos delar af den stora petitionen 
den 29 mars. Resultatet blef af denna föredragning, att 
värnepliktsförordningen af den 12 juli 1901 suspende- 
rades tillsvidare och, som man har anledning hoppas, 
för alltid, jämte det förordningen af den 14 augusti 
1902 angående ordningen för tjänstemäns vid justitie- 
staten skiljande från tjänsten upphäfdes. Under tiden 
för ständernas sammanvaro var detta det enda svar 
som anlände på den stora petitionen Det var visser- 
ligen en ljusning, men äfven blott en ljusning, och huru 
långt var det ej ännu till slutmålet. Ännu hängde 
diktatur förordning en öfver medborgarenas hufvoiden, 
ännu aflönade folket det såväl uniformerade som civila 
spioneriväsendet, ännu kunde hvilken underordnad tjän- 
steman som hälst utöfva allsköns olagligheter och vålds- 
handlingar, utan att mot sin förmans samtycke kunna 
nås af lagens straffande arm o. s. v. 


Utskottsbetänkanden. 

Särskilda besvärsutskottets betänkande 
angående upphäfva7ide af den af delta ryska gendarm- 
kårens tjänsteverksamhet i Finland åsyftade, äf- 
ven det, åtgärder för den lagliga ordningens återstäl- 
lande. I betänkandet framhålles, att dessa inför finsk 
lag oansvariga personer beklädts med en makt, som 
lagligen endast tillkommer finsk myndighet, samt påvi- 
sar rättsvådorna häraf. Vidare framhålles, huru på- 
budet att alla ämbetsvärk, allmänna styrelser samt 
tjänstemän skola oförtöfvadt lämna personer tillhörande 
gendarmeriet handräckning, då sådant af dem fordras, 


Landtdagen 1904-1905. 139 


samt meddela dem alla nödiga upplysningar och upp- 
gifter, ställt gendarmeriet i en ställning, som ingen af 
landets egna polismyndigheter innehar eller någonsin 
Innehaft. Då man vidare erinrar sig, att gendarmeriet 
till sin särskilda uppgift har det hemliga angifveriet 
samt att inom alla samhällslager söka besolda hemliga 
agenter för utöfvande af samma handtering och så- 
lunda intränger inom privatlifvets område och därige- 
nom alstrar depravation och moralisk försumpning inom 
samhället, så är utskottets uttalande, att gendarmerna 
varit redskap i den regim af förtryck, den förre ge- 
neralguvernören, med åsidosättandet af landets lagar, 
sökte genomföra, mer än berättigadt. Utskottet yr- 
kade äfven på gendarmeriets i Finland upphäfvande. 

Betänkandet blef af alla stånd utan meningsskilj- 
aktighet godkändt, men gaf dock anledning till flere 
uttalanden. Man hade behof af att lätta sitt hjärta. 
Bland annat framhölls «att alla de mer eller mindre 
upprörande gendarmtrassel, som hafva förekommit, ledt 
sitt ursprung, såsom också gendarminstruktionen allde- 
les tydligt utsäger, ifrån generalguvernören, prokura- 
tom i kejserliga senaten eller guvernörerna, således 
från de höga funktionärer, åt hvilka öfverhufvudtaget 
under denna tid det varit ombetrodt att upprätthålla 
olagligheten i detta land)>. 


Då myndigheterna, oaktadt den stora petitionen 
redan insändts, skred till olagliga åtgärder, för att ge- 
nomdrifva tillämpningen af värnepliktsförordningen af 
är 1901, inlämnades i samtliga stånd petitioner, som 
jrrkade att «guvernörernas och andra administra- 
tiva myndigheters, för värnepliktsförfattnin- 
gens bringande i verkställighet, använda tvångs- 
åtgärder måtte omedelbart inställas». 

Särskilda besvärsutskottets med anledning häraf 
afgifna betänkande utsäger bland annat, att motstån- 
det mot  1901  års  militärförordning  «hade sin grun- 


140 Landtdagen 1904— 190o. 

och Sitt berättigande uti folkets medvetande därom, 
att sagda författning tillkommit i strid med den för 
Finland gällande lagstiftningsordningen och att den där- 
för icke kunde hafva helgden af en landets medbor- 
gare förpligtigande lag». Vidare att kommunemas mot- 
stånd mot lagen grundar sig »på en djupt rotad öfver- 
tygelse därom, att det är medborgarenes icke blott 
rätt utan plikt att vägra underordna sig påbud, som 
ej hafva rättslig giltighet i landet». 

Ytterligare säges i betänkandet, att tvångsåtgär- 
derna tillkommit såsom en frukt af våra inhemska myn- 
digheters eget tjänstenit, hvarjämte framhålles att de 
«godtyckliga tvångsåtgärderna måste hos befolkningen 
åter väcka tvifvel beträffande regeringens afsikter att 
åter göra laglighetens grundsatser gällande i landets 
administration». 

Betänkandet gaf anledning till flere uttalanden i 
stånden. Själfva tvångsåtgärderna underkastades en 
allsidig belysning. Man framhöll, huru den kommunala 
själfs tyr elsens princip fullkomligt förtrampats genom 
ifrågavarande åtgärder, huru guvernörerna med själf- 
tagen rätt vägrat fastställa kommunens lagligen valda 
förtroendemän i deras befattningar, om guvernöreme 
misstänkt, att desse intagit en själfständig och laglig 
ståndpunkt i värnepliktsfrågan. Kommunerna ålades 
vid höga viten att utse andra funktionärer, och proto- 
kollböckerna ha genom polismyndigheterna fråntagits 
de lagligen valda funktionärerna, hvilket stundom fram- 
kallat öppet motstånd mot polismyndigheterna. Då 
kommunerna, oaktadt de orimligt höga vitena, som 
ålagts dem, i de flesta fall ej kunnat förmås att utse 
ombud till de olagliga uppbåden, ha poliser och hem- 
liga polisagenter verkställt valen i kommunernas namn 
och mot deras protester. Dylika val ha af våra in- 
hemska myndigheter förklarats för giltiga. Officielt 
hette det, att kommunerna fogade sig och erkände 
den olagliga värnepligtsförordningen. 


Landtdugen 1904 - 1905. 14 1 


Hela systemet af administrativt godtycke och 
den kommunala själfstyrelsens förtrampande blef ge- 
nom betänkandet och däraf föranledda yttranden blöt- 
tadt. Det påvisades äfven, att vår inhemska styrelse 
ej allenast tolererat, men äfven omhuldat olagligheten 
och med alla densamma till buds stående medel för- 
sökt bryta folkets motstånd mot olagligheten och för- 
ryskningssträfvandena. Kommunernas anhållan om nöd- 
hjälpsåtgärder vid inträffad missväxt, om understöd för 
hälsovård och fattigvård har af senaten gjorts bero- 
ende af kommunernas förhållande till uppbåden. 

Betänkandet, hvars slutkläm lydde: «det täcktes 
Hans Kejserliga Majestät i nåder befalla, att använ- 
dandet af tvångsmedlen för bringande i verkställighet 
af värnepliktsförfattningen af den 12 juli 1 901 måtte 
omedelbart inställas», godkändes i alla stånd. 

Betänkandet och uttalandena innehöUo i detalj 
åtskilligt nytt, men hufvudsaken var redan tydligt ut- 
sagd i stora petitionen. Men genom betänkandet och 
behandlingen i stånden inlades en skarp protest mot 
de påbörjade uppbåden, och kommunerna, vederbö- 
rande myndigheter och den uppbådade ungdomen 
stärktes i fasthållandet vid hvad lag bjöd. Stämnin- 
gen i landet var sådan, att om man sökt genomdrifva 
uppbåden äfven under år 1905, hade uppbådsstrejken 
nog blifvit mer allmän än någonsin tidigare. 

Man är äfven temmeligen på det klara med, att 
detta betänkande och däraf föranledda öppna uttalan- 
den i stånden och den verkan de åstadkommo bland 
befolkningen, publicerade som de blefvo i tidnings- 
pressen, var en af de förnämsta orsakerna till, att vär- 
nepliktsförfattningarna sedermera suspenderades. Man 
vågade efter detta ej vidare riskera försöket med ett 
nytt uppbåd, hvarvid alla förutsättningar för ett totalt 
misslyckande förefunnos. 


142 Landtdagen 1904-1905. 


Betänkandet om ämbetsmissbruken i Viborgs län. 

I samtliga stånd hade af representanter från Vi- 
borgs län inlämnats ett petitionsmemorial rörande äm- 
betsmissbruken i Viborgs län. Detta memorial remit- 
terades till särskilda besvärsutskottet, hvars betänkande 
kastar ett bjärt ljus öfver tillståndet i landet och sär- 
skildt i dess östligaste län. 

Den tafia som i betänkandet upprullas, är dyster. 
Oerhördt i vårt lands nyare historia är det sätt, på 
hvilket länets dåvarande högste styresman ingrep i 
rättsskipningen, i det han af egen maktfullkomlighet 
och med våld icke allenast från ransakningshäktet be- 
friat en person, som åtalats för brott mot egande- 
rätten, utan jämväl under sittande rätt med våld för- 
hindrat verkställandet af domstolens mot samma per- 
son utfärdade häktningsorder. Häraf alstrades en känsla 
af osäkerhet och skyddslöshet. 

Besättandet af en mängd administrativa tjänster 
i länet med personer, hvilka icke egde de för tjänstens 
skötande nödiga förutsättningarna, har ökat oron och 
förvirringen. Det viktiga landssekreterareäm betet om- 
händerhafves af utländsk man, som saknar insikt i vårt 
lands rättsväsende och är främmande för befolkningens 
i länet förhållanden. De länsmän, som åtnjöto folkets 
förtroende, äro till största delen aflägsnade från sina 
poster. I deras ställe ha trädt nykomlingar dels af 
främmande härkomst, dels egna landsmän, hvilka an- 
tingen på grund af sina föregåenden eller genom sin 
låga bildningsgrad icke äro sina befattningar vuxna. 
Fall omtalas, då en till sådan tjänst utsedd person 
icke ens innehaft folkskolekunskaper. Mången har äf- 
ven oförsynt missbrukat sin ställning såsom tjänste- 
man; exempel anfördes, att en länsman uppmanat 
en kommunal förtroendeman inom sitt distrikt att för- 
falska fullmakt. Kassabalanser förekomma, utan att 
vederbörande härför ställas till ansvar.   Kontrollen öf- 


Landtdagen 1904-^1905. 143 


ver utsökningar utöfvas lamt, hvarför krono- och kom- 
muoala rester, tjänstemännens löneförmåner och en- 
skildes fordringar i stor mängd ligga oindrifna. Miss- 
bruken och uraktlåtenheterna ha möjliggjorts bland an- 
nat därigenom, att en länsman eller häradsskrifvare 
jämte egen tjänst förvaltat kronofogdesyssla, hvarige- 
nom han blifvit sin egen kontrollant. Länsmän hafva 
ej sällan ådagalagt den största brist på måttfullhet, 
uppträdt onyktert och brutalt, därigenom nedsättande 
administrationens värdighet. Samma anda af brutalitet 
återfinnes äfven inom poliskåren. Fall hafva före- 
kommit, då man inom polishäktet försökt genom miss- 
handel tvinga fängslade personer till bekännelse. 

Den kommunala själfstyrelsen var så godt som 
tillintetgjord. Att upphäfva val af kommunernas för- 
troendemän har satts i system. Man uppbryter dör- 
rarna till Viborgs stads rådhus samt tager, tvärtemot 
stadsfullmäktiges beslut, i besittning husets festsal och 
sidorum till uppbådslokal. 

I folkskolan har administrationen i rent finska 
trakter försökt införa ryska språket som läroämne, ja 
t. o. m. såsom undervisningsspråk och sålunda gjort 
försök att denationalisera folkskolan. 

Det evangelisk-lutherska prästerskapet och kyr- 
kans tjänstepersonal hafva ofredats genom angifvelser 
och polisundersökningar. Luthersk präst har man för- 
sökt tvinga till i kyrkolagen förbjuden förrättning. Böne- 
möten ha underkastats preventiv kontroll m. m. 

Spionerisystemet med hemliga angifvelser och 
därur härflytande trakasserier ha af administrationen 
införts och omhuldats, hvilket bragt i dagen de lägsta 
instinkterna hos samhällets drägg m. m. 

Betänkandet utmynnade i en kläm att hos Hans 
Kejserliga Majestät anhålla: 

«att åtgärd omedelbart måtte vidtagas i syfte 
att de administrativa missbruken i Viborgs län aflägs- 
nas samt särskildt att till ämbets- och tjänstemän där- 
städes utses sådana inhemske män, som besitta laglig 


144 Landtdagen 1904-- 1905. 

kompetens och förmåga att fullgöra sina ämbetsplikter, 
befolkningen till gagn och icke till men». 

Då härtill lägges, att vid diskussionen i stånden 
upplystes, att förhållandena inom öfriga län ej voro stort 
bättre, att samma godtycke från administrationens sida 
öfverallt gjort sig gällande, att systemet öfverallt till- 
lämpats, fast kanske ej med så stor brutalitet, och 
med samma konsekvens, som inom Viborgs län, så 
ger detta en sorglig bild af förhållandena i vårt land 
och visar hvart systemet leder, visar det förfarande 
tydligt, så tydligt att man ej kan förstå, att det kan 
ligga i någon regerings intresse att upprätthålla ett 
sådant system. 

Man uttalade den förhoppning, att denna stän- 
dernas vädjan skulle finna nådigt beaktande, ty, sades 
det, om en regering gör sig så solidarisk med sina 
brottsliga tjänstemän, att den icke lyssnar till folkets 
röst, och befriar folket från dylika, då gagnar en så- 
dan regering icke folket, den gagnar icke sig själf, 
den gagnar endast sina tygellösa tjänstemän. 

Men, sade man, fast man med sorg måste läsa 
den kulturhistoriska berättelse från det 2o:de århundra- 
dets Finland, som utskottet i sitt betänkande fram- 
lägger, ha dessa ämbetsmissbruk i Viborgs län dock 
haft det goda med sig, att länets befolkning vaknat 
till full insikt och klart medvetande om olagligheten 
och godtycket i de relaterade handlingarna och om 
dess samhällsupplösande och fördärf bringande verk- 
ningar samt därför högt protestera mot desamma. I 
den mån däremot inhemske män varit med om led- 
ningen af den nya tidens styrelseåtgärder och ju mju- 
kare den hand varit, med hvilken sakerna ledts, desto 
mera har depravationen och förvildningen af rätts- 
begreppen bland folkets djupa leder framträdt och 
hastigt gripit kring sig ^i vidsträckta kretsar. Fin- 
lands «mörkaste hörn», Åbo och Björneborgs län, är 
exempel härpå. 


Landtdagen 1904-1905, 145 


Petitionsutskottets betänkande rörande missförhållan- 
dena på skolväsendets område. 

Betänkandet inledes af en allmän öfversikt, hvari 
biand annat framhåUes: 

att skolans förut fridlysta område exploaterats 
för de Bobrikoffska denationaliseringssträfvandena. Man 
vill börja från början och förryska ungdomen samt in- 
planta hos desamma ryskt språk och ryskt åskådnings- 
sätt. De högre läroverkens program ha brådstörtadt 
förändrats, för att bereda ryska språkundervisningen 
ett onaturligt stort utrymme på bekostnad af andra 
viktiga läroämnen; privatläroverkens frihet i anordnan- 
det af undervisningen har inskränkts; läroböckerna i 
historia, geografi och modersmålet ha gjorts till före- 
mål för granskning i tendensiöst syfte; lärarenas och 
elevemas förhållanden inom och utom läroverken ha 
underkastats obehöriga öfvervakande, som yttrat sig i 
en mängd angifvelser, hvilka framkallat pinsamma un« 
dersökningar från skolöfverstyrelsens sida; lärare ha 
utan ransakning och dom lagstridigt afsatts eller tvun- 
gits att afgå blott på grund af sina politiska åsikter; 
föreståndare och föreståndarinnor vid läroverken, äfven 
de privata, ha af samma orsak afskedats eller nödgats 
inlemna afskedsansökan; ryska infödingar utan lagstad- 
gad kunskap i landets språk ha utnämnts till tjänster 
vid skolstaten; läraretjänster vid elementarläroverken 
och fruntimmersskolorna besättas af senaten eller öf- 
verdirektören i skolstyrelsen utan möjlighet, i förra fal- 
let, till besvär för sökanden; ledamöterna i öfverst>'- 
relsen utnämnas af Monarken utan ansökning, m. m. 

Dessa omstörtningar på skolans område voro en- 
dast en länk i det Bobrikoffska denationaliseringssyste- 
met och äro jämväl berörda i den stora petitionen, 
men systemet blottas ytterligare genom en i enskild- 
heter gående granskning jämväl på skolans område. 

10 


146 Landtdagen 1904 - 1905. 


Utskottet visar sedan steg for steg, med anfö- 
rande af officiella dokument, huru detta förstörings- 
arbete fortgått. Vidare finner man, huru senaten och 
skolstyrelsen, sedan dess reorganisation 1902, gjort en- 
dast ett svagt och lamt motstånd mot skolans desor- 
ganisation stundom till och med med stor beredvillighet 
tillmötesgått aflidne generalguvernören i hans förrysk- 
ningssträfvanden. Öfver direktörens för skolstyrelsen 
privata ämbetskorrespondens utom protokollet har ej 
tillhandahållits utskottet, ehuru sådant varit af stort 
intresse, då den bland annat berörde en mängd angif- 
velser, delvis äfven anonyma, mot såväl skollärare som 
elever, hvilka frågor öfverdirektören i de flesta fall 
ensam slutbehandlat. Vidare visas, huru öfverinspek- 
tor Tavaststjerna själf personligen uppträdt som poli- 
tisk angifvare gentemot skollärarinnor m. m., m. m. 

Vid frågans behandling i stånden tog sig indig- 
nationen öfver inhemske mäns medverkan till syste- 
mets genomförande uttryck i skarpa uttalanden. Be- 
tänkandet är uttömmande, så att några väsentligen 
nya synpunkter ej framkommo vid debatten, men de- 
batten var dock en af de lifligaste. Man framhöll 
bl. a. att «emellan friherren, öfverdirektören, som tra- 
kasserar och tvingar till afsked lärare och lärarinnor, 
och poliskonstapeln, som med hugg och slag miss- 
handlar oskyldiga, finnes ingen skillnad». 


Statsutskottets betänkande om statsverkets tillstånd. 

Ehuru detta betänkande mest lämnar sifferuppgif- 
ter, torde läsaren dock ej tröttas att medels en ax- 
plockning af några siffror få del af, huru folkets pen- 
ningar användts under de gångna åren och utgifterna 
ökats, ej såsom grundlagen säger «till landets gagn 
och bästa», utan i och for folkets förtryckande och till 
förtrampande af dess dyrbaraste rättigheter. 


Landtdagen 1904-1905. 147 

Den ständerna lämnade finansrelationen går till 
år 1903. Då uppgifter här nedan lämnas för jämväl 
19049 grunda dessa sig på statsförslaget för sagda år. 

Statsinkomsterna utgjorde i medeltal per år 

för perioden 1895 — 1897  59,744,000 mark 

» » 1898 — 1900   76,170,000   » 

» » 1901 — 1903   71,011,000   » 

Bland statsutgifterna må följande jämförande 
sifferuppgifter lämnas: 

Utgifterna för senaten utgjorde 

år 1898 1,329,738:06 mark 

samt  »  1904 1,759,810: —   » 

Stegringen beror af beviljade löneförhöjningar och 
de kostnadsdryga åtgärder, som ryska språkets an- 
vändning vid ärendets behandling medförde. Denna 
sista utgiftspost utgör 234,000 mk årligen. Lone- 
förhöjningarna åt ledamöteme och viceordföranden i 
ekonomiedepartementet samt åt prokuratom uppgå 
sammanlagdt till 45,400 mk o. s. v. 

Utgifterna för generalguvernören, hans ad- 
joint och kansli utgjorde år 1898 267,048:98 mk 
samt stego år 1904 till 558,178:00 mark. — Vid be- 
dömandet, huruvida denna utgiftspost ländt till landets 
gagn och bästa, säger utskottet bland annat, att dessa 
myndigheters verksamhet gick ut på « att om- 
gestalta den finska administrationens skaplynne och 
gifva densamma en ny prägel — en prägel från hvil- 
ken de nationella dragen vore utplånade. De bevis 
på långt gående eftergifvenhet generalguvernören fick 
röna från finska myndigheters sida, sedan han i stor 
omfattning utverkat personalförändringar i de högre 
ämbetena, syntes honom icke utgöra tillräckliga ga- 
rantier för den nya regimens förverkligande. Där- 
för omgaf han sig med en talrik stab af ryska tjän- 
stemän. ...» 


148 Landtdagen 1904—1905. 

Statssekretariatet. Utgifterna för denna insti- 
tution utgjorde 1898 233,100 mk samt 1904 308,350 
mk. Om denna stegring säger utskottet, att den ej 
användts till gagn för landet. 

Utgifterna för guvernörerna och landsstaten 
hafva utgått år 1898 med 2,229,208: 32 mk samt 1904 
med 2,874,661:81 mk jämte 60,500 mk resekostnader. 
Stegringen har förorsakats af löne/drkö/ninfar åt gu- 
vemörerne med 4,000 — 7,000 mk, hvilkas löner nu ut- 
göra förutom fri bostad jämte värme och belysning 
24,000 mk för guvemörerne i Nylands, Åbo samt Vi- 
borgs län äfvensom 22,000 mk för guvemörerne i öf- 
riga län. ökningen af utgifterna för länestyrelserna 
har förorsakats af löneförhöjningar för ordinarie och 
extraordinarie tjänstemän, hvilkas anställande i förökadt 
antal föranledts ej mindre af införandet af ryska språ- 
ket vid länestyrelserna än af tvångsåtgärderna vid ge- 
nomförandet af bestämningarna i värnepliktsförordnin- 
gen af år 1901 samt af behandlingen af en mängd i 
sammanhang härmed stående politiska angifvelser, och 
utgjorde år 1903 218,457: 36 mk. Samma politiska 
orsaker föranledde en förhöjning af kostnaderna för 
häradenas förvaltning med 20% f*"^ är 1903 till 1904. 

Statens bidrag till slädemas polisinrättningar ut- 
gjorde år 1899 Fmk 351,682:65 samt år 1904 Fmk 
1,086,471: 37. (För innevarande år har det uppgifvits, 
att detta bidrag utgår med 1,792,300 mk, hvilken upp- 
gift vi dock ej tillsvidare varit i tillfälle att kontrollera). 
Städemas bidrag ha ökats i samma proportion och 
utgör ökningen i de flesta städer öfver ioo^q och 
uppgår i en del städer till öfver 300 7o- Denna polis, 
förefaller det, är mera till för att upprätthålla olaglig- 
heten i landet än för att upprätthålla ordning. 

Stegringen för utgifterna för undervisningen i 
ryska språket vid elementarläroverken utgör 107,900 
mark. 

Axplockningen kunde än ytterligare fortsättas, 
men vi vilja ej  längre trötta läsaren med sifferuppgif- 


Landtdagen 1904—1905, 149 


ter, då de anförda redan tiilfylles visa, huru finska 
folket måst vidkännas dryga utgifter för ändamål, som 
ytterst gått ut på folkets förintande såsom nation. 

Vid behandlingen i stånden af detta betänkande, 
möttes det ej af någon allvarligare kritik ens af rege- 
ringspartiet. Siffrorna tala sitt omutliga språk, och be- 
tänkandet och de slutsatser, hvartill utskottet kommit, 
gåfvo ej angreppspunkter, fast detta betänkande — på 
sitt nyktra sätt blottade de gångna årens fördärfbrin- 
gande regeringssystem på ett fullt lika tydligt och 
öfvertygande sätt, som de tidigare betänkandena och 
ej heller dolde, att finska myndigheter genom en långt 
gången efterlåtenhet medverkat till systemets genom- 
förande. 

I borgareståndet yttrades bland annat: «Uti betän- 
kandet framhålles inom alla hufvudtitlar det oerhörda 
slöseri med statsmedel, som under den nu förflutna perio- 
den tyvärr egt rum. Och om också detta slöseri icke i 
regeln tillkommit på finskt initiativ, utan den inhemska 
regeringen endast fallit undan för ett olidligt tryck af 
en despotisk vilja, som icke syftat till vårt lands väl, 
så hade dock en större motståndskraft bort förefinnas. 
Särskildt måste jag för min del beklaga, att den in- 
hemska rådskammaren icke manligt och bestämt af- 
böjt den dem tillerkända stora löneförhöjningen, ehuru 
den väl bort inse, att denna löneförhöjning endast var 
en mask, för att bättre kunna motivera stora afiönings- 
förmåner åt de verktyg, den förre generalguvernören 
behöfde. Och tyvärr måste ännu konstateras, att bland 
dessa verktyg, utom besoldade utlänningar, äfven fin- 
nas finske män.» 

Betänkandet godkändes. 

Särskilda besvärsutskottets betänkande rörande 
presslagstiftningen i Finland. 

De missförhållanden, som häri beröras, ha stått 
allmänheten  så nära,  att ett referat däraf likasom af 


160 Landtdagen 1904-1905. 

den däraf föranledda debatten i detta sammanhang 
kan utelemnas, då man är berättigad antaga, att de 
till sina hufvuddrag äro för läsaren väl kända. Betän- 
kandet, som föranledde anhållan om nådig proposition 
till tryckfrihetslag, godkändes utan meningsskiljaktig- 
heter af samtliga stånd. 

Öfriga betänkanden blefvo antingen icke behand- 
lade, såsom ej hänförande sig till den lagliga ordnin- 
gens återställande, t. ex. frågan om rusdryckslagstift- 
ningen, hvilken förföll, eller kunna här förbigåS, så- 
som saknande allmännare intresse eller stående på 
sidan af landtdagens hufvuduppgift, arbetet för den 
lagliga ordningens återställande. Ett undantag härifrån 
utgör dock 


Rösträttsfrågan. 

Betänkandet i denna fråga refereras dock ej här; 
det var ej betänkandet eller de däri ingående reser- 
vationerna, som striden gällde. En het strid uppstod 
blott därom, huruvida denna fråga borde afgöras el- 
ler ej. Från arbetarehåll gjordes storartade ansträng- 
ningar att genom väldiga demonstrationer utöfva på- 
tryckning på representationen, i syfte att förmå denna 
att redan vid detta ständermöte afgöra frågan. Stan- 
derhuset omringades af en till io,ooo-tal uppgående 
människomassa, och åhörareläktarena voro besatta 
ända till sista platsen. Referat af andragandena med- 
delades omedelbart den utanför väntande människo- 
massan, från hvilken allt efter litet hördes än lefve- 
än nedrop, beroende af, i hvilken riktning de refere- 
rade talen gått. 

Frågan kom till behandling inom stånden den 
13 och 14 april. Emellertid hade meddelande gjorts 
om att landtdagen skulle afslutas den I5:de kl. Va^^ 
på dagen. Tiden var således ytterligt knapp. Den 
I3:de hade emellertid betänkandet ej ännu fullständigt 


Landtdagen 1904-1905. 161 

utdelats, i det reservatioaerna saknades, hvarför den 
egentliga striden stod på natten mellan den I4:de 
och I5:de. 

Utskottsbetånkandet tillhandahölls representan- 
terna fullständigt först vid samma plenum den I4:de 
kl. 7 e. m., då afgörandet skulle ske. Under sådana 
omständigheter var det knappast någon, som hunnit 
genomgå betänkandet jämte reservationer, än mindre 
sätta sig in i frågan. 

Frågans behandling gestaltade sig olika inom de 
olika stånden. Inom bonde- och prästestånden var 
man snart på det klara och beslöt upptaga frågan till 
afgörande. Härvid visade det sig, att mången upp- 
skar betänkandet, i den mån granskningen fortgick. 
Men granskningen fortgpick dock, lättsinnigt nog, och 
de bägge stånden stannade för ett godkännande af 
den III reservatienen, som var den mest demokratiska 
af de trenne förslagen i betänkandet. 

Man måste dock antaga, att stånden skredo till 
denna gpranskning under medvetandet, att åtminstone i 
adeln frågan ej skulle komma till afgörande vid denna 
landtdag. Det hade nämligen under plenum blifvit 
kändt, att adeln stannat vid det beslut, som man re- 
dan tidigare visste vara den förherskande åsikten inom 
detta stånd, nämligen, att man på grund af § 71 i 
landtdagsordningen beslutit lemna frågan hvilande till 
följande landtdag. Fräste- och bondestånden ville så- 
lunda, måste man antaga, blott visa sin goda vilja, då 
de därmed intet riskerade. Prästeståndets beslut var 
dock alternativt så till vida, att det väl för sin del 
godkände reservationen III, men tillika beslöt, att om 
fyra stånds beslut härför ej kunde vinnas, jämväl detta 
stånd ville lemna frågan hvilande till nästa landtdag. 

Den åberopade § 71 i landtdagsordningen lyder: 
« Grundlag kan stiftas, ändras, förklaras eller upphäf- 
vas endast på framställning af Kejsaren och Stor- 
fursten och med alla stånds bifall; och må propo- 
sition i slikt ämne antingen afgöras vid  den landtdag. 


162 Landtdagen 1904—1905. 


dä den blifvit framställd, eller ock, ifall minst två 
stånd det yrka, lemnas hvilande till näs tpåfölj ande 
landtdag, då den skall sludigen pröfvas.» 

Såväl adelns som prästeståndens beslut fattades 
tidigare på aftonen än borgareståndets, och frågan var 
därmed i själfva verket definitivt afgjord, oberoende af 
vid hvilket beslut borgareståndet stannade. Om detta 
stånd velat, hade det sålunda nog kunnat begagpia sig 
af denna konjunktur och äfven det «på rak arm» börja 
skära upp sina betänkanden och afgöra frågan, utan 
fara för att beslutet biefve beståndande, och då hade 
det ju varit mindre noga, om beslutet varit omoget 
och oöfvervägdt. 

Borgareståndets majoritet förfor dock ej så. Frå- 
gan kom ej alls till detaljgranskning och striden stod 
uteslutande därom: borde frågan behandlas eller ej? 
En del af dem, som motsatte sig behandling, anförde 
som skäl för sin åsikt, att då denna fråga ej afsåg 
den lagliga ordningens återställande, borde den lika 
litet upptagas till behandling i ståndet, som andra för 
den stora frågan främmande spörsmål. Å andra sidan 
gjordes gällande, att denna fråga stod i ett intimt 
samband med lagiighetens återställande; ty om denna 
fråga afgjordes i demokratisk riktning, stärktes däri- 
genom representationens auktoritet, då den kunde visa, 
att hela folket, ej endast delar däraf såsom nu, stod 
bakom representationen. Dessutom anfördes det all- 
mänt berättigade i ett godkännande af rösträttens ut- 
sträckande till alla samhällslager m. m. En tredje frak- 
tion åter hade, godkännande styrkan af de anförda 
skälen, varit beredd att afgöra frågan, om betänkan- 
det hade utdelats i så god tid, att det varit möjligt 
att sätta sig in i frågan och dess detaljer. Nu där- 
emot, då sådant ej varit möjligt, ansåg man sig af sitt 
samvete hindrad att utan kännedom häraf fatta beslut 
i en så viktig sak. Detta så mycket mera, som intet 
af de i betänkandet ingående förslagen kunde tillfreds- 
ställa långt  gående reformkraf i rösträttsfrågan.   Men 


Landiåagen 1904-1905. 163 


tiQ återremiss fanns ej vidare tid; därför hade man 
bort utan vidare besluta sig för något af betänkan- 
dets förslag. 

Ur dessa svårigheter erbjöd § 71 i landtdags- 
ordningen en utgång. Genom att fatta beslut i öfver- 
ensstämmelse med denna paragraf och lämna frågan 
hvilande, berodde dess upptagande ej vidare af rege- 
ringens initiativ, och vidare uppskof var ej heller möj- 
ligt. Då kunde besluten fattas med lugnt öfvervägande, 
och man kunde få till stånd en rösträttsreform, som 
mera tillfredsställde krafven därpå, än något af de 
föreliggande förslagen. I reservationen III t. ex., som 
eljest är det mest demokratiska, tillerkännes ej kvinna 
rösträtt. 

Härtill bör anmärkas, att bland dem, som yrkade 
på omedelbar behandling, voro alla regeringspartiets 
män, samt att bland dem, som motsatte sig behand- 
ling, nog äfven funnos motståndare till en långt åt 
vänster gående rösträttsreform, om ock majoriteten af 
denna kategori voro varma rästrättsreform-vänner, fast 
de sågo sig af tidigare anförda skäl förhindrade att 
nu upptaga frågan till afgörande. Vid skedd om- 
röstning voterade 14 för behandling och 51 för 
att ärendet skulle lemnas hvilande till nästkommande 
landtdag. 

Bland landtdagsmän tillhörande det konstitutio- 
nella partiet har efteråt ganska allmänt uttalats den 
åsikten, att det hade varit rättast att genast vid landt- 
dagens början hänföra rösträttsfrågan tUl dem, hvilka 
stodo i samband med den lagliga ordningens åter- 
ställande och äfven eljes voro af sådan natur, att 
deras afgörande i demokratisk riktning varit egnad 
att stärka landets position. Senare inträffade händel- 
ser af mångahanda slag gifva stöd åt den uppfatt- 
ning, att fr^an ej bort skjutas åt sidan. Om denna 
uppfattning godkänts, hade nog betänkandet hunnit i 
tid utarbetas, så att frågan kunnat komma till af- 
görande.  Må  det  erkännas, att åtminstone en del af 


154 Landtdagen 1904-1905. 


ständermajoriteten är villig tillstå, att ett taktiskt miss- 
grepp härutinnan begåtts af partiet. 

Denna tanke tycktes jämväl vunnit insteg under 
den sista tiden for landtdagens sammanvaro, och om 
det hade förunnats landtdagen att åter sammanträda 
under hösten eller hade förlangning på våren beviljats, 
är det ej fullkomligt uteslutet, att denna fråga fått en 
annan utgång. 

Inom representationen var man nämligen öfverty- 
gad om, att ettdera af dessa alternativ, hvarom man 
anhållit, skulle bifallas. Det var äfven något förr ej 
spordt, att underrättelse om landtdagsarbetets afslutande 
meddelades ständerna endast halftannat dygn förut. 


Öfriga frågor. 

Alla återstående frågor måste blifva obehand- 
lade; eller om de voro af sådan natur, att detta ej 
lät sig göra, gafs ej tid till öfverläggning, och besluten 
blefvo mer eller mindre omogna, någon gång äfven 
förhastade. 

Bland dessa må främst nämnas beviljandet af de 
kända tio mi/jonerna för militära ändamåL Man an- 
höll om denna summa för tre år framåt, men ständer- 
nas godkännande af propositionen gällde dock endast 
för innevarande år. Präste- och bondestånden hade 
beviljat detta anslag för hela den begärda treårsperio- 
den, men då två stånd stodo mot två beträffande de 
två senare åren, förföll frågan härom, och ständerbeslut 
förelåg således endast för ett år. 

Under denna tid af forceradt arbete, då plena 
räckte till långt in på morgnarna och började åter ei- 
ter några få timmars af brott, hvarunder utskotten dock 
voro i full verksamhet, behandlades äfven andra frågor 
under så att säga högtryck; men då dessa ej, på grund 
af den  knapphändiga  behandling,  som  kunde  egnas 


Landidagen 1904—1905. 166 


dem, kunna anses hafva gifvit färg åt 1904 — 1905 års 
ständermöte, må de här förbigås. 

Såsom ett ständerarbete bör äfven räknas den 
adress som ständerna riktade till H. M. Kejsaren, hvari 
bland annat anhålles om inkallandet af en ny landtdag 
före årets utgång, Adressen slutar med följande utta- 
lande: «Då folkets representanter nu lemna sitt värf, med- 
föra de den öfvertygelsen, att de framställningar denna 
landtdag riktat till landets monark, varit nödvändiga 
och icke skola förblifva utan frukt. Ständernas afsikt 
har varit att ställa de uppkomna missförhållandena i 
klar dager, så att orsaker och värkningar må kunna 
säkert bedömas. Oförbehållsamt hafva ständerna gjort 
detta under förlitan därpå, att Eders Kejserliga Maje- 
stät skall lyssna till deras enhälliga uttalanden samt 
i de sväfvande frågorna vidtaga sådana åtgärder, ur 
hvilka i Finland skall uppspira ett tillstånd af ordning, 
lugn och lycka.» 


Lfdndtdagens afslutande. 

Efter högtidligheterna i Nikolaikyrkan tågade stän- 
derna till tronsalen i kejserliga palatset, där general- 
guvernören uppläste Kejsarens tal, hvilket lydde : 

«Representanter för finska folket. 

Sedan den för ständemas arbete fastställda tiden 
numera utgått, förklara vi landtdagen afslutad. 

Anbefallande Eder i den högstes skydd, förblifva 
vi det finska folket med vår kejserliga ynnest väl- 
bevågna. 

NIKOLAI.» 

Detta tal väckte öfverhufvudtaget tillfredsställelse. 
Det väckte främst tillfredsställelse därför, att det ej 
innehöll något mera än det innehöll. Ständernas ut- 
talanden hade varit oförbehållsamma, men sådant hade 


166 Landtdagm IQOé^-lOOS, 


vid två tidigare landtdagar ej upptagits nådigt. Något 
uttalande af misshag förekommer ej i detta tal, och 
därför gaf det hopp om en ljusare framtid, synnerli- 
gen då det ej mera rådde okunnighet om, hvad här i 
landet värkligen skett och inträffat och om hvad folket 
fordrade. 

Svarstalen voro ej fullt så släta, som vid landt- 
dagens öppnande; alla hänvisade på, hvad som redan 
emåtts, och andades hopp för framtiden. Talman- 
nens i borgareståndet tal var öppet och manligt och 
hade denna gång lyckligt lotsat sig genom censurens 
blindskär. 

Efter högtidligheterna i tronsalen, samlades stån- 
den åter i sina plenisalar och togo där emot afskeds- 
deputationer från medstånden. 

De tal, som därvid framsades, hade alla, ehuru 
författade af tolf olika personer, det gemensamt att 
de alla påpekade, det ständernas arbete för den lagliga 
ordningens återställande varit fullt enigt, hvad slut- 
målet beträffar, om ock meningsolikheter rörande till- 
vägagångssättet förefunnits. Tillika uttalades ett hopp 
om, att H. Majestät skulle ännu under året samman- 
kalla en ny landtdag, som arbetande under lagliga förut- 
sättningar kunde bringa till afgörande de frågor, som 
vid detta ständermöte antingen ej medhunnits eller ej 
kunnat komma till slutlig ompröfning. Sådan ungefar 
var tankegången i de flesta talen. 

Vid detta tillfälle inträffade något som tidi- 
gare ej förekommit vid de finska landtdagama. Det 
är gammal god sed, att i deputationernas afskeds- 
hälsningar undvika allt, som kan väcka bitterhet; man 
söker upp anknytningspunkterna, ej tvistepunkterna. 
Talmännens svar pläga gå i samma försonliga anda. 
Man vill skiljas i frid, då tillfälle till bemötanden ej 
vidare gifves. 

Från denna goda sed afvek dock talmannen i 
bondeståndet, som i ganska skarpa ordalag oförsynt 
förebrådde  adelns  och  borgareståndets  deputationer. 


Landtdagen 1904—1905. 167 

för att dessa stånd stannat vid andra beslut än bonde- 
ståndet beträffande rösträttsfrågan. Uppträdet gjorde 
ett pinsamt intryck samt framkallade en gensaga af 
en ståndsmedlem mot talmannens taktlösa beteende, 
hvilket nog «torde varit 1 säck, förrän det kom i påse». 


Att redan nu afgifva ett omdöme om 1904 — 1905 
års landtdag, är för tidigt Vi stå händelserna för 
nära, för att ännu kunna öfverskåda situationen; detta 
är historien förbehållet. Dock torde man kunna förena 
sig om det uttalande» som ingår i ett af afskedsdepu- 
tationemas tal och som lydde: 

«Det mörker och den hemlighetsfullhet, hvarmed 
förstörelsearbetet omgifvit sig, ha genom de af utskot- 
ten afgifna betänkandena och genom uttalandena inom 
stånden skingrats, och missförhållandena och olaglig- 
heten ha blottats. Detta har återvärkat hälsobringande 
och lifgifvande på vårt folk. Dess rättsbegrepp ha 
klarnat, vårt folk har återfunnit sig själft och en kraf- 
tig väckelserörelse går nu genom hela landet. Om 
ofärd fortfarande hotar vårt folk, står detta nu mera 
målmedvetet än någonsin, fasthållande vid sin oföryt- 
terliga rätt.» 

Den 17 oktober 1905. 

KonstitutiofielL 


Qamk J^obin Qray. 

Skotsk folkvisa frän sjuttonhundratalet. 


Jfär /aren gått i fållan in och kon i båset står. 
Och hela vida världen till ro och hvila går. 
Då duggar hjärtcsorgen från mitt trötta öga ner. 
Men maken min han sofver — horn intet hör och ser. 


Ufig Jamie höll mig mycket kär och bad mig bli sin 

brud. 

Han ägde blott e?i krona ^), — och ingtn bröllops- 
skrud; 

Att få ett pund*^) af kronan si7i till sfös for Ja- 
mie då, 

För mig var krona7i äfunad och pundet likaså. 


^) gammalt engelskt mynt;   *) ett pund =25 mark. 


Gande Bobin Gfray. 159 


Når år ock dag- förrunnit hän sen Jamie for på hafy 
Blef kofi ifrån oss sUde7i och far bröt armen af, 
Och  mor  hon  var  så sjué, så sjuk, — min  jfamie 

lång t if rå' — 
Då kom han gamle Robin, han kom att fria då. 

Ej plöja kunde fader min, ej spinna kunde mor, 
Trots allt mitt släp för brödet, var lönen icke stor; 
Och Robin Gray, som födde dem, han sad' med blic- 

ke7i full 
Af tårar:  „Blif min maka för dina käras skull!^ 

Mitt hjärta sade högljudt nej,  ty Jamie höll jag af; 
Mefi nordanvinde^i blåste,  hans skepp vardt vrak på 

haf 
Hans  skepp  vardt  vrak på fjärran haf — hvi fick 

ej Jamie dö? 
Och  hvarför fick jag lefva,  hans  stackars kvalda 

mö? 

Far nödgade  så svårt,  så  hårdt,  men  mor sad* ej 

ett ord, 
Blott  såg på  mig,  tills  gärna jag  legat djupt i 

jord; 
De gåfvo  bort  till sist  min  hand — till sjös  mitt 

hjärta var — 
Ock så  blef Gray den gamle  min  man,  mi?i  „kära 

far"", 

Hatis hustru jag ej varit ens e7t vecka, då jag stod 
Vid nya hemmets trappa i tungt och sorgset mod; 


160 Gande Bobin Oray. 


Då  såg jag   yamie  —  vålnadeti  —  hvem  kmide 

tänka sig . . .? 
Den sade då:  ytJag kommit att ändtligt äkta dig^. 

Och svåra gräto vi defi kvälln, ock allt vi talte ut. 
En enda kyss jag skänkte , bad hofiom gå till slut. — 
yag stackare fick icke döy fast sorgeti känns så tung, 
Ty fast mitt hjärta brustit, jag är ännu så ung. 


yag gångar som eti vålnad kring, jag kan ej spinna 

nu, 
Jag får ej älska Jamie, en synd det vore ju; 
Som  ärbar hustru vill jag dock gå fram på lifvets 

stig 
Och vara god mot Robifi, ty han är god mot mig. 

Anna Krook. 


Hans  Kejserliga Majestäts Nådiga Manifest 

angående åtgärder för den lagliga ordningens 

återställande i landet. 

Gifvet i Peterhof, den 22 Oktober (4 November) 1905. 

WI NIKOLAI den Andre, med Guds Nåde, Kej- 
sare och Själfhärskare öfver hela Ryssland, Tsar af 
Polen, Storfurste till Finland etc, etc, etc. 

Då Wi tUl slutlig pröfning förehaft Finlands 
Ständers underdåniga petition af den 31 December 
1904, om åtgärder for den lagliga ordningens återstäl- 
lande i landet, hafva Wi funnit dem förtjäna Wår upp- 
märksamhet samt böra bringas i verkställighet. Där- 
jämte hafva Wi, till utvecklande af det finska folkets 
i grundlagarna stadgade rättigheter, i Nåder anbefallt 
att förslag till viktiga grundlagsreformer skola utarbe- 
tas, för att folkets representanter föreläggas. 

Jämte det Wi i följd häraf anbefalla att tillämp- 
ningen  af de till  Wårt  Manifest  af den 7i5 Februari 

11 


162 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Manifest. 


1899 hörande grundstadganden skall inställas intill 
dess de däri berörda frågor varda genom en lagstift- 
ningsakt ordnade, vele Wi till kraft och verkan upp- 
häfva : 

förordningen af den 2 April 1903, angående åt- 
gärder för upprätthållande af den statliga ordningen 
och det allmänna lugnet, jämte förklaringar och tillägg 
därtill, äfvensom förordnandena af den 10 November 
1903, hvarigenom afdelta gendarmkåren tilldelats tjänste- 
befogenhet i Storfurstendömet; 

12 punkten i förordningen af den 10 Juli 1902, 
angående ändring af formulären till samt ordningen för 
kungörande af författningar och styrelsens förfoganden 
i Storfurstendömet Finland; 

förordningen af den 8 September 1902, angående 
ändring i särskilda delar af reglementet för Kejserliga 
Senaten för Finland, äfvensom förordningen af samma 
dag, angående utvidgande af guvernöremes i Finland 
maktbefogenhet, förordningen den 26 Mars 1903, angå- 
ende stadfastelse af instruktioner för generalguvernören 
öfver Finland och hans adjoint, jämte förordningen af 
samma dag angående ändring af instruktionen för guver- 
nörerne, äfvensom värnepliktslagen af den 12 Juli 1901; 

förordningen af den 31 Juli 1902, angående änd- 
ring af särskilda stadganden rörande tjänster vid civil- 
staten i Finland, förordningen af den 14 Augusti 1902, 
angående ordningen för tjänstemäns vid de administra- 
tiva embetsverken skiljande från tjänsten, förordningen 


Hdna Kejserliga Majestäts Nådiga Manifest, 163 

af samma dag angående ordningen for väckande af 
rättsligt åtal mot tjänstemän för tjänsteförbrytelser, 
äfvensom förordningen af den 2 Juli 1900, angående 
offentliga sammankomster. 

Härjämte vele Wi anbefalla Senaten att utan dröjs- 
mål skrida till revision af ötriga i petitionen berörda 
författningar, hvilka påkalla ändring. 

Utan afseende härå hafva Wi i Nåder funnit godt 
uppdraga åt Senaten: 

1:0) att utarbeta förslag till ny Landtdagsordning, 
åsyftande en tidsenlig reform af den finska folkrepre- 
sentationens organisation, med tillämpning vid val af 
folkrepresentanter af den allmänna och lika valrättens 
grundsatser; 

2:0) att utarbeta förslag till grundlagsstadganden, 
som tillerkänna folkrepresentationen rättighet att kon- 
trollera lagligheten af styrelseledamöters embetsåtgär- 
der samt tillförsäkra landets medborgare ordets frihet, 
församlings- och föreningsfrihet, äfvensom 

3:0) att utarbeta förslag till tryckfrihetslag samt 
omedelbart utfärda kungörelse om inställande af den 
preventiva censurens verksamhet* 

Och emotse Wi att uppgörandet af dessa förslag, 
för hvilka en del förarbeten redan förefinnas, skall af 
Senaten medhinnas i så god tid, att förslagen kunna 
föreläggas Ständerna vid den urtima landtdag Wi denna 
dag beslutit inkalla. 


164 Hans Kejserlig Majestäts Nådiga Manifest 

Wi hoppas forvisso att dessa af Oss angifna 
åtgärder, hvilka förestafvats af omsorg om Finlands 
väl, skola befästa de band, som förena det finska folket 
med dess Monark. 

NIKOLAI. 

I Peterhof, den 22 Oktober (4 November) 1905. 

Ministerstatssekreterare Linder, 


Hans  Majestät  Kejsarens  och  Storfurstens  Nådiga 
Öppna Bref och Påbud 

till  Finlands  Ständer om urtima Landtdags öppnande 
i Helsingfors stad den ^20 december 1905. 

Gifvet i Peterhof, den 22 oktober (4 november) 1905. 

Wi NIKOLAI den Andre, Med Guds Nåde, Kej- 
sare och Själlhärskare öfver hela Ryssland, Tsar af 
Polen, Storfurste till Finland, etc, etc, etc Med stöd 
af Landtdags ordningen af den Yis April 1869 vele Wi 
härmed i Nåder anbefalla att urtima landtdag skall 
öppnas i Helsingfors stad den 720 December 1905 
för handläggning af fqjjande ärenden: 

1:0) förslag angående anslag för särskilda ända- 
mål under åren 1906 och 1907 samt om härför erfor- 


Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Manifest. 165 


derliga bevillningsskatter och upptagande af ett statslån, 
förnämligast till järnvägsanläggningar; 

2:0) förslag till ny grundlag angående folkrepre- 
sentationen i Finland med tillämpning af den allmänna 
och lika valrättens grundsatser, hvarvid de lokala sty- 
relseorganen skola vara ansvarige inför folkrepresenta- 
tionen i landet; 

3:0) förslag till grundlagsstadganden beträffande 
särskildt tryck-, församlings- och föreningsfrihet 

Förväntande af alle i gemen och hvar i sin stad 
ett noggrannt uppfyllande af denna Wår Nådiga vilja, 
förblifve Wi eder med Wår Kejserliga ynnest välbe- 
vågne. 

NIKOLAI. 

Peterhof, den 22 oktober (4 november) 1905. 

Ministerstatssekreterare Linder. 


öfversikt af representationssystemen i olika 
länder. 


Sverige. 

Tvåkammar sy st em. Andra kammarm består af 
150 ombud för landsbygden ocb 80 ombud for stä- 
derna. Ombuden utses genom val enligt lika röstratt 
af alla välfrejdade manliga medborgare, som hafva 
minst 800 kronors inkomst eller besitta fastighet af 
minst 1,000 kronors värde eller arrendera fastighet af 
minst 6,000 kronors värde. 

I städer, som ställa en eller flere ombud, äro va- 
len direkta. I stadsvalkretsar, som omfatta flere stä- 
der, ske valen genom elektorer. På landsbygden väl- 
jes medels elektorer eller — därest majoriteten af dom- 
sagans valmän så besluter — direkt. 

Valbar är den, som åtnjuter kommunal valrätt 
och är minst 25 år gammal. 

Första kammarens 150 medlemmar väljas af lands- 
tingen och stadsfullmäktige i de städer, som icke re- 
presenteras i landstingen. Då valen till landstingen och 
stadsfullmäktige ske enligt hög röstskala, spelar för- 
mögenheten en stor roll vid sammansättningen af dessa 


Ofversikt af representationssystemen i olika länder.    167 


elektorsförsamlingar för valen till i:a kammaren. För 
valbarhet till i:a kammaren fordras att hafva fyllt 35 
år och antingen besitta fastighet af minst 80,000 kro- 
nors värde eller betala minst 4,000 kr. årligen i skatt 
till staten. 

Bägge kamrarna äro likaberättigade och hafva 
ömsesidigt veto. Då samstämmighet dem emellan icke 
ernås i bevillnings- och anslagsfrågor, afgör majorite- 
ten af bägge kamrames sammanräknade röster. 

Grundlagsändring kan ske endast på grund af 
upprepadt riksdagsbeslut vid två på hvarandra följande 
riksdagar. 

Norge. 

Norges folkrepresentation är med afseende å till- 
komstsättet ett enkammarsystem, men med afseende 
å arbetssättet ett tvåkammarsystem. 

Stortinget, som består af 38 ombud för städerna 
och 76 för landsbygden, väljes af alla manliga med- 
borgare, som fylt 25 år och vid inskrifningen i val- 
manslängdema aflagt ed på konstitutionen. Valen verk- 
ställdes ända till innevarande år indirekt genom elek- 
torer, i städerna en elektor på hvarje 5o:tal valmän och 
på landsbygden en för hvarje påbörjadt 1 00 tal val- 
män. I år ha omedelbara val införts. För valbarhet 
fordras 30 års ålder och 10 års vistelse inom riket. 

Då stortinget sammanträder första gången efter 
valet, delar det sig i två kammare, genom att 7* 2if 
medlemmarna genom val afskiljas till lagtinget, hvarpå 
de öfriga ^^ bilda odelstinget. Hvarje lagförslag be- 
handlas först af odelstinget och går sedan till lag- 
tinget,  som  antingen  godkänner  odelstingets  beslut 


168    Ofversikt af representatioiissystemen i dika länder. 


eller återremitterar det med sina ändringar. Om sara- 
manjämkning sålunda, eventueit efter upprepade remis- 
ser, ej kunnat uppnås, sammanträder hela stortinget 
till gemensam omröstning, då ^s majoritet afgör. Odels- 
tingsbeslut, som godkänts af lagting eller storting, går 
till konungens sanktion. Konungen har endast suspen- 
sivt veto. Om tre på hvarandra följande, på skilda 
val grundade, storting upprepa likalydande beslut, blir 
det lag utan konungens sanktion. 

Danmark. 

Tvåkammarsystem:  Folketinget och Landstinget. 

Valrätt till /<?/>&^//>/^^^ tillkommer hvarje välfrejdad 
manlig medborgare, som fyllt 30 år, icke är tjänste- 
hjon och icke åtnjuter fattigunderstöd. För valbarhet 
fordras valrätt, men blott fylda 25 år. En deputerad 
per valkrets om c. 16,000 inv. 

Till landstinget ske valen genom elektorer; i stä- 
derna väljes halfva antalet elektorer af samtliga val- 
män och andra hälften af dem, som ha minst 1,000 
(i Köpenhamn 2,000) kronors inkomst eller betala minst 
75 kr. i skatt till stat och kommun. Å landsbygden 
ökas elektorerna i och för valet med lika många af de 
högst taxerade valmännen inom valkretsen. För val- 
barhet till landstinget gälla samma vilkor som till folke- 
tinget. Valen till landstinget ske enligt en proportio- 
nell metod. 

Båda kamrarna äro lika berättigade; bevillnings- 
och budgetfrågor böra först behandlas af folketinget. 
Om kamrarna äro oense, väljes ett utskott af lika många 
medlemmar frän hvardera kammaren för uppgörande 
af  sammanjämkningsförslag,  hvarom  sedan  hvardera 


Ofversikt af represeniaiianasystemen i dika länder.    169 

kammaren omröstar särskildt. Om förslag till grund- 
lagsförändring godkännes af bägge kamrame, upplö- 
ses riksdagen och utskrifvas nya val; om den nya riks- 
dagen utan förändring godkänner grundlagsändringen 
och densamma vinner konungens sanktion, blir den lag. 

Nederländerna. 

T^fåkammarsystem, Generalstaterna bestå af i:a 
och 2:a kammaren. 

Andra kammarens loo medlemmar väljas genom 
omedelbara val af alla manliga medborgare, som fyllt 
23 år och i direkt skatt erlägga minst 42 å 330 fmk 
(olika i olika landsdelar). För valbarhet till denna kam- 
mare fordras valrätt och minst 30 års ålder. 

Första kammarens 50 medlemmar väljas af pro- 
vincialrepresentationema. För valbarhet fordras utöf- 
ver valbarhet till 2:a kammaren att höra till de högst 
beskattade eller bekläda någon af vissa högre stats- 
tjänster. 

Belgien. 

Tvåkammarsystem: deputeradekammaren och 
'senaten. 

Deputeradekammaren väljes genom direkta val; 
valrätt tillkommer hvarje manlig medborgare, som fyldt 
25 år. En tilläggsröst tillerkännes den, som är 35 år 
och har familj samt betalar minst 5 frcs i bostadsskatt, 
äfvensom den, som, minst 25 år gammal, äger fastig- 
het af minst 2,000 frcs värde eller minst 100 frcs in- 
komst af kapital. Två tilläggsröster giivas för högre 
bildning. Valrättens utöfning är obligatorisk. Valrätt 
ger valbarhet. 


170    Ofvernkt af representations^ystemen i dika länder, 

Senatm består af medlemmar valda på samma 
sätt som deputeradekammarens, men till halfva antalet, 
samt medlemmar valda af provinsråden. 

Begge kamrarna äro likaberättigade; dock böra 
lagförslag om anslag och bevillningar äfvensom om 
arméns numerär först behandlas af deputeradekam- 
maren. 

Om grundlagsförändring beslutes af lagstiftande 
makten, upplösas begge kamrama och utsknfvas nya 
val. De nyvalda kamrarna fatta defintivt beslut med 
^3 majoritet. 

Storbrittanien. 

Tvåkammarsystem: öfverhuset eller lordemas 
hus och underhuset. 

Öfverhuset sammansättes hufvudsakligen enligt 
på börd grundad själfskrifvenhet. 

Underhuset sammansättes af ombud för grefska- 
pen, städerna och universiteten. 

För valrätt till underhuset fordras hufvudsakligen 
att äga ett hus eller i rumhyra betala minst lo pund 
årligen. Valområdena äro mycket olika stora. Hvarje 
valman har inom sitt valområde en röst, men kan hafva 
rösträtt i flere valområden. 

Öfver- och underhus äro likställda, dock att bud- 
getsfrågor kunna väckas blott i underhuset, hvars be- 
slut i dem öfverlämnas till öfverhuset blott för god- 
kännande eller afslående. 

Konungens rätt till sanktions vägran, ehuru existe- 
rande i teori, har icke tillämpats sedan år 1707 och 
betraktas såsom afskaflfad. 


Ofversikt af represeyitationssystetnen i dika ländei\    171 


Frankrike. 

Tvåkammarsystem : deputeradekammaren och 
senaten. Den förstnämnda tillsattes genom direkta val 
enligt allmän och lika rosträtt. Senaten väljes af den 
lokala sjäifstyrelsens organ, dels direkt, dels genom 
af dem utsedda elektorer. 

Begge kamrarna ha samma befogenhet, utom 
i budgetsfrågor som först måste behandlas af deputerade- 
kammaren. 

Spaxiien. 

Tvåkammarsystem: Kortes, bestående af sena- 
ten och deputeradekongressen. 

Senaten består dels af själfskrifna medlemmar 
(vissa högre adels- och embetsmän), af medlemmar, 
som utses af konungen på lifstid, samt slutligen af 
medlemmar, valda af vissa korporationer och de högst 
beskattade. Valbarheten till de två sistnämnda kate- 
gorierna är inskränkt dels till innehafvare af vissa högre 
ämbeten eller förtroendeposter, dels genom en mycket 
hög förmögenhetscensus. Senator bör vara minst 35 
år gammal. 

Deputeradekoftgressen består af i deputerad per 
50,000 invånare. Valrätten är allmän och lika tör alla 
manliga medborgare, som fylt 25 år och bott minst 
2 år i sin kommun. 

Begge kamrama äro lika berättigade, utom att 
budget- och statskredit- frågor måste först hänskjutas 
till 2:a kammaren. 

Italien. 
Tvåkammarsystem: senaten och deputeradekam- 
maren. 


172    Ofversikt af representationssystemen i dika länder. 


Deputeradekammar en väljes af alla minst 21 åriga 
manliga medborgare, som kunna läsa och skrifva och 
betala minst 20 lire (mark) i skatt. For valbarhet 
fordras- valrätt och 30 års ålder. 

Senatens medlemmar utses af konungen på lifs- 
tid till obegränsadt antal bland särskildt nämnda högre 
tjänstemän, domare och personer, som i minst 6 års 
tid varit deputerade. Senator måste vara minst 40 
år gammal. 

Begge kamrama ha lika befogenhet. 


Rumänien. 

Tvåkammarsystem: senaten och deputeradekam- 
maren. 

Till deputeradekammaren välja alla skattebetalande 
manliga medborgare. De indelas i 3 kategorier: a) de, 
som  ha minst 1,200 frcs (mark) inkomst af fastighet; 

b) de, som betala minst 20 frcs i direkta skatter; och 

c) alla öfriga skattbetalare. Enhvar af de tre kate- 
gorierna väljer ett visst antal deputerade; de två första 
genom direkta val, 3:6 kategorins valmän genom elek- 
torer, en per 50 valmän. För vah-ätt fordras 25 års 
ålder. 

Till senaten välja alla medborgare, som ha minst 
800 frcs inkomst af fastighet. Valmännen fördelas i 
2 kollegier, den ena omfattande dem, hvilkas inkomst 
af fastighet stiger till mellan 800 och 2,000 frcs, den 
andra dem, hvilkas inkomst öfverstiger 2,000 frcs. 

Begge kamrarne äro likställda, utom att budget- 
frågor och frågor om arméns numerär först måste be- 
handlas i 2:a kammaren. 


öfverftikt af representationssystemen i olika länder.    173 


Bulgarien. 

Enkammarsystem (Nationalförsamling). Valrätten 
allmän och lika för alla manliga medborgare öfver 21 
år. För valbarhet fordras 30 års ålder samt läs- och 
skrifkunnighet.; 

Lagstiftningsinitiativ tillkommer nationalförsamlin- 
gen och fursten. För att ett förslag skall kunna väc- 
kas i kammaren, bör det vara underskrifvet af ^/^ af 
antalet närvarande medlemmar. Eör väckande af för- 
slag till grundlagsändring fordras, att Vs ^^ medlem- 
marna äro med därom. 

För behandling af förslag om grundlagsändring 
sammankallas den s. k. stora nationalförsamlingen, hvil- 
ken väljes på samma sätt som den vanliga, men om- 
fattar dubbelt så många medlemmar. 

Serbien. 

Enkammarsystem. Valrätt tillkommer hvarje minst 
21 årig medborgare, som erlägger minst 15 dinarer 
(mark) i direkt skatt. För valbarhet fordras minst 30 
års ålder och 30 dinarers skatt. 

Dessutom fordras, att bland de deputerade för 
hvarje valkrets bör finnas åtminstone 2 med afslutad 
universitets- eller motsvarande bildning. 

Lagiörslag och frågor om anslag, som skola utgå 
under mer än i år, få ej behandlas, innan riksrådets 
utlåtande inhämtats. Riksrådet består af 16 medlem- 
mar, 8 utsedda af konungen bland 16 af kammaren 
föreslagpna kandidater och 8 valda af kammaren bland 
16 af konungen föreslagna kandidater. 


174    öfversikt af representationssystemen i olika länder. 


Lagförslag måste i kammaren underkastas två 
läsningar med minst 5 dagars mellantid. 

Konstitutionen får ej underkastas total revision. 
Men sedan tio år förflutit efter dess antagande kunna 
enskilda, dock icke de viktigaste, af dess stadganden 
förändras. 

För att nödvändigheten af sådan ändring skall 
anses fastställd, bör kammaren vid två på hvarandra 
följande sessioner besluta därom med minst V4 majo- 
ritet, hvarvid den åstundade förändringens gränser böra 
noga angifvas. Därpå upplöses kammaren och val 
till en ny förstärkt kammare med dubbla antalet med- 
lemmar utlysas. Den förstärkta kammaren fattar be- 
slut om den föreslagna förändringen. 

Grekland. 

Enkantmarsystem. Valrätten till deputeradekam- 
maren är allmän och lika; valen omedelbara. 

Hvarje lagförslag måste underkastas tre läsnin- 
gar med minst 3 dagar mellan hvarje läsning. 


Tvåkammarsystem möta vi äfven i Nordamerikas 
Förenta stater, Schweiz och i viss mening äfven i 
Tyska riket, där förbundsrådet, ehuru en representa- 
tion för de skilda staternas regeringar, i lagstiftnings- 
frågor spelar rollen af en- första kammare i förhållande 
till den på allmän och lika valrätt grundade riksdagen. 

I Förenta staterna och Schweiz bilda första kam- 
rarae, resp. senaten och ständerrådet, en representa- 
tion för delstaternas folkrepresentationer, hvilka alla i 
densamma  hafva  lika  många  röster.   Till den andra 


Ofversikt af representationssystefnen i olika länder,    175 


kammaren i hvardera dessa förbundsstater skicka del- 
staterna, enligt allmän och lika valrätt genom direkta 
val, valda representanter, hvilkas antal stå i förhållande 
till de skilda delstaternas folkmängd. 

I Österrike, i Ungam, i de tyska delstaterna, i 
Portugal och i Japan råder äfven tvåkammarsystemet. 

Vi finna af denna öfversikt att, om man undan- 
tar Norge, som för öfrigt icke har ett rent enkammar- 
system, enkammarsystemet uti Europa förekommer 
endast på Balkanhalfön. 


Fanny Palmen. 


t 


pn god människas minne är värdt att bevaras! — 
^ Fanny Amalia Palmen, dotter till senatorn, fri- 
herre J. Ph. Palmen och dennes maka Johanna Char- 
lotta Bonsdorff, föddes i Helsingfors 1842. Efter att 
såsom elev hafva besökt Blomqvistska privata fnin- 
timmersskolan arbetade hon senare med god framgång 
såsom lärarinna vid samma läroverk. Denna sin be- 
fattning lämnade hon dock främst af det skäl att man 
i förra seklets midt ansåg, att en kvinna, tillhörande 
ett bildadt och förmöget hem, ej borde bekläda nå- 
gon afiönad tjänst, utan afstå den åt någon mera 
behöfvande. 

Fanny Palmens lifiiga önskan att arbeta och vara 
till nytta i samhället förmådde henne att eg^a sina 
krafter åt välgörenhet. År 1878 blef hon ledarinna 
för den af teologiestuderande från universitetet grun- 
dade skolan för de stackars barn, hvilka hade sina 
hemvist  uti  det värsta  eländets  näste  hufvudstaden 


Fanny FaLmén. 177 


då hade att uppvisa: det beryktade Antipoffska huset. 
Nylandsgatan n:o 36. Redan detta steg af henne vitt- 
nade om huru hon förstod att söka sig till det ondas 
själfva rot och källa. Ett helt decennium innehade 
hon denna uppoffrande, tålamodspröfvande befattning. 
Härunder lärde hon sig känna de fattiga barnens stora 
behof af ett kärleksfullt, till ordning och arbete le- 
dande bemötande, för att de icke efter slutad skol- 
gång skulle råka in på de vägar, som ledt till deras 
föräldrars elände. Så kom fröken Palmen på den väl- 
s^elsebringande idén att grunda ett arbetshus för 
fattiga barn. Uti detta första arbetshus, som öppna- 
des 1883 vid Skarpskyttegatan, fingo de fattigaste 
bland folkskolebamen tillbringa sina lediga stunder. 
Hämnder meddelades dem undervisning i skrädderi el- 
ler skomakeri och annat nyttigt yrke, och de lärde 
sig ordning, snygghet m. m. År 1886 öppnades ett 
nytt arbetshem vid Estnäsgatan i Kronohagen. I den 
förening, som ledarinnan bildat för dessa nyttiga an- 
stalters upprätthållande, törblef hon i mera än tjugu 
år både ordförande och sekreterare. 

Af hufvudstadens stadsfullmäktige blef fröken 
Palmen 1895 invald i Helsingfors fattigvårdsstyrelse, 
från hvilken befattning hon skildes först den 20 febru- 
ari 1905, dödsdagen. Vare sig det gällde att lämna 
hjälp åt de fattiga eller att verka i andra filantropiska 
syften ville fröken Palmen, att allt skulle gå i enlighet 
med en utstakad plan. Hennes blick nådde längre än 
deras, hvilka skänka tillfälliga allmosor, obekymrade 
om användningen. Hennes sträfvan gick ut på att 
väcka de medellösas själf känsla, arbetslust och ökan- 
det af kunskaper.   I  ett  sådant  planmässigt ordnadt 

12 


178 Fanny Palmen. 


arbete tog hon liflig del bl. a. i föreningarna «De gam- 
las hem», «Bildning i hemmen» och «Konkordia-för- 
bundet». Själf alltid anspråkslös och sparsam kunde 
hon ofta af egna medel gifva åt andra betydande un- 
derstöd. Fröken Palmens afsikt att af sin förmögenhet 
testamentera en del för allmännyttiga ändamål blef 
icke före dödsfallet satt i verket» men då hennes efter- 
lefvande syskon kände till hennes plan, torde inom kort 
arbetshusen för fattiga barn, De gamlas hem och 
Konkordia-förbundet komma att fä emottaga icke obe- 
tydliga donationer, hvilka sålunda ännu långt efter 
Fanny Palmens frånfalle skola påminna om den ädla 
varmhjärtade kvinnans lifssträfvan: hjälp åt de hjälp- 
behöfvande. 


I samband med ofvanstående korta lefnadsteck- 
ning vill jag berätta en liten sannsaga ur verkliga lif- 
vet Den anknyter sig på det allra närmaste till det 
af fröken Fanny Palmen grundade arbetshuset för barn 
och följden af dess verksamhet 

Den 23 december 1888 var inne. I arbetshem- 
met för fattiga barn i Helsingfors stod julgranen tänd, 
och 130 par undrande barnaögon riktades i glad för- 
väntan upp mot symbolen af Betlehems-stjärnan i dess 
gröna topp. 

Man sjöng en psalm. Trädde så fram kyrko- 
herden Johannes Bäck och talade varmt och vinnande 
om julens allvar och julens fröjd. Hans ord föllo sig 
därvid ungefär så här: 


Fanny Palmen. 179 


<Bam, mången kväll hafven I här i vår stad 
sprungit gata upp och gata ned och stannat utanför 
de ljusa butikfönstren för att med beg^liga blickar 
betrakta alla de vackra och rara saker, där funnits 
utställda. Kanske har då hos någon den tanken smu- 
git sig fram: huru skulle äfven jag kunna komma åt 
en liten del af alla dessa vackra leksaker och af jul- 
snasket, som de rika kunna bestå sig. Kanske att 
någon af de många pakettbärande fruarna och frök- 
narna tappar en af sina skatter, så kunde jag oför- 
märkt skynda i väg därmed. Det vore ju icke stöld, 
ty den som hittar en sak« kan ju behålla den. 

Komme verkligen sådana stygga tankar för er, 
så drif dem bort med den tanken, att Han, hvars klara 
stjärna tindrar i granen, ser ert hjärtas uppsåt. Jesus- 
bamet sörjer, då små gossar och flickor falla offer för 
frestelser och göra sådant, som samvetets varnande 
röst förbjuder. 

Minnens detta och kommen äfven ihåg, att Han, 
som är alla goda gåfvors g^fvare, kan skänka eder 
det, som är förmer än alla vanliga julklappar: kraften 
att arbeta troget, redligt i det tysta. Den som lef- 
ver nöjd med det lilla, han lefver lycklig, och lyckan 
kan icke köpas; den kommer som en skänk från 
oft^an. 

Skulle det så hända, att sorger och faror ställa 
sig i er väg, så läggen på edra unga hjärtan, att 
en innerlig bön i den rätta stunden äfven i den mör- 
kaste natt skall bringa julens stjärna att stråla och 
återskänka den klenmodige hopp och kraft. » 

Detta och annat mer talade kyrkoherden. 


180 Fanny Palmen. 


Bland den lyssnande åhörareskaran befann sig 
äfven en 13-årig gosse, som följande vår anträdde sin 
första sjöresa. Bl 

Fartyget hade nått Nordsjön, då det öfverfölls 
af en rasande storm. Seglen sletos i sär, våg på våg 
bröt öfver reling och däck, och de gamla sjömännen 
sade: Nu måste vi alla dö! 

Den lille skeppsgossen hörde orden och blef 
mycket sorgsen och rädd. Men då föll honom i sin- 
net julfesten på arbetshemmet, och som ingen tog 
hans svaga krafter i anspråk, smög han sig förut ned 
i ruffen. Han klämde sig fast vid en kista för att 
kunna hållas på knä, medan skeppet rullade, och nu 
bad han, att Betlehemsstjärnan åter skulle uppgå i nat- 
ten och att Jesubamet skulle minnas honom, som var 
så liten, men ändå i så stor nöd. 

Sin bön slutade han med det tysta löftet, att 
om han finge lefva och i framtiden kunde något för- 
tjäna, skulle han skänka sitt första guldmynt till det 
arbetshem, där han lärt sig förstå julgranens under- 
fulla språk. 

Skeppet nådde lyckligt hamn och plöjde snart 
åter vida vatten. — 

Åren gingo. Den lilla skeppsgossen växte stor 
och stark, men till Finland återvände han först, när tio 
solhvarf gått. Och så hände det en dag 1898, att en 
ståtlig 23 års man steg in på arbetshemmet. Skarp- 
skyttegatan n:o 14. 

Han hälsade gladt och sporde efter de tvenne 
lärarinnor, som tjänstgjort där för tio år sedan. Man 
svarade: den ena är död, men den andra arbetar som 
förr på sin post.  Då berättade sjömannen sin historia, 


Fanny Palmen. 181 


och när han slutat, drog han fram ett g^dmynt med 
drottning Viktorias bild. Han bad lärarinnan emottaga 
det som ett litet minne af det 13-åringen lärt sig vid 
julfesten. 

Gäfvan af den minnesgode sjömannen mottogs 
med tacksamhet, och vid första julfesten utdelades 
för dess värde 12 helbiblar åt 12 unga gossar. När 
pastorn sedan berättade skeppsgossens historia för de 
många tiotal unga, som stodo samlade kring arbets- 
hemmets julgran, rådde andlös tystnad, och undrande 
barnaögon blickade upp till den stjärna, som äfven 
genom moln och natt strålar klar  öfver svartaste haf. 

Denna lilla historia berättades dagen efter det 
händelsen passerat af lärarinnan vid arbetshuset frö- 
ken Fanny Palmens mångåriga väninna fröken Zaydi 
Krook (död 1899) och upptecknades så troget som 
möjligt af undertecknad. 

P. Nordmami, 


Viktor Federley. 


Viktor Federley. 


t 


T S. F. V:s kalender för senaste år ingick i årsberät- 
-■■ telsen den uppgift, att f. d. kollegan vid Borgå ly- 
ceum magister V. Federley den 22 januari 1902 till 
föreningen testamenterat den betydande summan af 
25,500 mark. Det intresse, som den numera aflidne 
mannen genom sitt testamente bevisat folkbildningens 
sak, föranleder oss att här genom nä^jra enkla fakta 
och data söka bevara hans minne. 

Viktor Federley föddes i Birkkala socken den 18 
oktober 1840. Hans föräldrar voro kronofogden Karl 
Benjamin Federley och dennes maka Edla Sofia, född 
Hornborg. Efter afslutad skol- och gymnasiekurs i 
Tavastehus inskrefs deras son den i oktober 1860 vid 
universitetet, där han i maj 1864 afiade kandidatexamen 
inom fysisk-matematiska sektionen. Efter att 1866—69 
såsom stipendiat från Finland vistats inom Ryssland 
och en tid åhört föreläsningarna vid bergsinstitutet i 
Petersburg,  begaf han sig 1870 till sydöstra Sibirien, 


184 Viktor Fededey, 


där han som bergsingeniör till år 1875 arbetade vid 
guldletning. 

Öfver Japan och Amerika återvände Federley i 
april 1876 till hemlandet och beslöt att inträda på 
skollärarebanan. Efter att hafva aflagt de härför nö- 
diga examina och profven utnämndes Federley 1877 till 
kollega i ryska och tyska språken vid lyceum i Ganila- 
karleby. Från denna ort sökte och vann han 1881 
transport till kollegatjänsten i ryska språket vid Borgå 
lyceum. Jämte det att Federley under sin mångåriga 
vistelse i denna stad skötte sitt lärarekall, beklädde 
han förtroendeuppdraget såsom stadsfullmäktig. Sedan 
1887 hade han anställning vid Föreningsbankens filial- 
kontor; han tillhörde ock förmyndarenämnden och fun- 
gerade en tid såsom folkskolekonom. 

Med samvetsgrannhet och punktlighet utförde han 
sina sysslor och sparade aldrig sina krafter, då det 
gällde att utföra ett åtaget arbete. 

Efter en tio månaders lång svår sjukdom afled 
Viktor Federley i Helsingfors den 26 januari 1904. 

I likhet med många andra landsmän, hvilka en 
längre tid vistats i Ryssland, hade Viktor Federley 
återvändt till hemlandet med en fördjupad känsla och 
stärkt öfvertygelse om den svensk-finska kulturens be- 
tydelse och hurusom dess bibehållande och utveckling 
innebär möjligheten af en kulturell enhet med den 
skandinaviska norden. 


Uttalanden af Hippokrates. 

Jjland forntidens berömda läkare var Hippokrates 
otvifvelaktigt en af de mest framstående. Han var 
grek och lefde under det femte årJiundradet före Kris- 
tus. Uti sina efterlämnade skrifter har han nedlagt 
en ovärderlig skatt af visdom, erfarenhet och lärdom. 
De visa den medicinska vetenskapens ståndpunkt vid 
nämnda tid. Någ^a uttalanden af honom af populär 
art skola här nedan anföras. 


Huru högt han aktade sitt ädla yrke, huru heligt 
han ansåg det vara, bevisar följande ed, som han 
afiordrade sina lärjungar: 

Vid Apollo, läkaren, vid Aesculapius, vid Hygiea, 
vid Panacea, vid alla gudar och gudinnor, hvilka jag 
nu kallar tiU vittnen, svär jag att efter förstånd och 
förmåga uppfylla denna ed, som jag här uttalar och 
underskrifver. 

Jag svär att anse min lärare som mina föräldrars 
like; jag skall förena min existens med hans och, om han 
är i behof, skall jag dela mina ägodelar med honom. 
Hans söner skola vara mig som bröder, och om de 
vilja lära sig läkekonsten, skall jag undervisa dem, utan 
att  därför då eller framdeles fordra någon ersättning. 

Föreskrifter, föreläsningar och hela den medicinska 
vetenskapen  skall jag meddela såväl åt mina som åt 


186 Uttalanden af Hippokrates. 


min lärares söner och åt antagna, edsvurna lärjungar, 
men åt ingen annan. 

Jag skall efter förmåga och förstånd förskrifva 
en passande diet åt de sjuka. Jag skall aldrig, ej en 
gång på begäran, gifva någon gift och aldrig tillråda 
själfmord. Likaså skall jag ej gifva någon kvinna ett 
abortivmedel. Som man och som läkare skall jag 
alltid vara ren till lif och seder. Jag skall icke göra 
stensnitt utan lämna denna operation att utföras af dem, 
som egnat sig däråt. 

I h vilket hus jag än må inträda, skall jag af hålla 
mig från hvarje orättrådighet och från hvarje förförelse. 
Allt hvad jag under utöfvandet eller utom utöfvandet 
af mitt yrke ser eller hör om det intima lifvet och 
som ej bör blifva kändt, skall jag hålla inom mig som 
en okränkbar hemlighet. 

Om jag troget håller denna ed, om jag i intet 
afseende bryter emot densamma, så må jag blifva 
namnkunnig som människa och som läkare, ärad af 
alla • människor i alla tider; men, om jag bryter däre- 
mot, om jag blir menedare,' så må ett motsatt öde 
drabba mig. 


En afdelning af Hippokrates' skrifter innehåller 
korta sentenser, allmänna reflexioner, märkeliga medi- 
cinska erfarenhetsrön och praktiska råd. De bära 
benämningen   »Aforismer».   Här  meddelas  ett urval. 

Lifvet är kort, konsten lång, tillfallet flyktigt, 
erfarenheten bedräglig, afgörandet svårt. Det är icke 
nog att läkaren gör sin plikt; äfven den sjuka, assis- 
tenter och yttre förhållanden måste bistå honom. 

Ett ondt, som medikamenter ej bota, botas af 
järnet (knifven); det, som järnet ej botar, botas af 
elden (glödjärnet); det, som elden ej botar, måste 
anses vara obotligt. 

Inrotade vanor, äfven om de äro dåliga, skada 
mindre än nya förhållanden, vid hvilka man ej är van. 


uttalanden af Hippokrates. 187 

Man bör därför endast småningom vänja sig vid dessa 
nya, så goda de än äro. 

Man bör ej för mycket lita på det, som lindrar 
utan skäl, ej heller tro på ett oroande symptom, som 
uppträder utan orsak; ty de flesta äro vanligen af 
kort varaktighet. 

Sjukdomamas olika former bero af atmosferiska 
inflytanden, af årstiderna, af olika ålder, af lokaliteter 
och af lefnadssätt. 

Hvad årstiderna beträflar, så, må barn bäst om 
våren och i början af sommaren. Ålderstigna må bäst 
om sommaren ända in på hösten, och de, som äro i 
medelåldern, må bäst under senare delen af hösten 
och om vintern. Om hösten äro sjukdomarna i allmän- 
het mycket häftiga och dödliga; våren däremot är 
mera hälsosam, med mindre dödlighet. (Detta gäller 
naturligtvis för Grekland.) 

Fetlagda personer dö i regeln tidigare än magra. 

En hög växt är en prydnad för ungdomen; men 
för gamla är den obekväm och sämre än en kort. 

Atleternas goda kroppskonstitution blir farlig, då 
den uppnått sin högsta g^ad af utveckling; ty den 
kan ej kvarstå på samma höjd, och som den ej heller 
kan vidare utvecklas, så går den tillbaka. Därför år 
det nödvändigt att utan dröjsmål minska denna fuUhet, 
på det att kroppen må börja på nytt emottaga näring. 
Uttömningen bör dock icke gå till öfverdrift, ty detta 
är farligt, utan bör den afpassas efter naturen och 
krafterna hos individen. Om en öfverdrifven näring 
är farlig, så är ock öfverdrifven uttömning skadlig. 

Människor, sedan lång tid vana vid vissa arbeten, 
fördraga, ehuru redan ålderstigna och svaga, dessa 
arbeten bättre än unga, raska personer, som ej äro 
vana vid dem. 

För mycken sömn och för mycken vaka äro 
båda skadliga. 

Det är ett godt tecken om man, ehuru törstig, 
om natten kan sofva godt. 


188 Uttalavden af Hippokrates. 


Då man är hungrig, bör man afhålla sig från allt 
arbete. 

Många sjukdomar alstras af för ymnig föda, hvil- 
ket bevisas af deras botande genom diet 

Sjuka äro naturligtvis benägna att bryta emot 
dieten, om den är sträng, och skada sig därvid mycket; 
ty ett felsteg vid mager diet är farligare än vid bättre 
kost. Dessutom är ock för sunda människor en alltför 
klen och enformig diet såtillvida farlig, att afvikelse 
därifrån medför alltför svåra följder. Af denna orsak 
är en mager och knapp diet farligare än en något bättre. 

Krafterna återställas lättare genom dryck än genom 
fast mat. 

Vin till hälften utspädt med vatten lugnar bekläm- 
ning, gäspningar och rysningar. 

Köld kan framkalla konvulsioner, stelkramp och 
feberanfall. 

Men ymniga öfversköljningar med kallt vatten 
lindra och fördrifva smärtor i lederna och icke bulnande 
svulster äfvensom vid giktanfall och konvulsioner; ty 
ett måttligt döfvande har förmågan att lindra smärtan. 

Kölden är en fiende till benen, tänderna, nerverna, 
hjärnan och ryggmärgen. Värmen deremot veikar på 
dem välgörande. 

Ett öfverdrifvet bruk af heta saker medför föl- 
jande olägenheter: det förslappar musklerna, försvagar 
nerverna, förslöar de andliga förmögenhetema; det 
kan åstadkomma blödningar, svimning och till och 
med död. 

Åldringar fördraga fastandet lätt. Därnäst kom- 
ma de fullvuxna. Växande fördraga det ej och barn, 
i synnerhet de som äro lifiiga, allra minst. 

De, som hafva ondt någonstädes i kroppen och 
icke känna smärtan, hafva sinnet sjukt. 

A. r. a 


Några siffror belysande Finlands utrikes- 
handel. 


v 


ärt lands införsel  och utförsel, uttryckta i miljoner 
mark, framgå af nedanstående tabell: 

År Införsel Utförsel Summa 

1860 36 milj. 18 milj. 54 milj. 

1870 75   » 50   » 125   » 

1880 138   » 123   » 261   » 

1890 140   y> 92   » 232   » 

1900 270   » 197   » 467   » 

1904 267   » 215   » 482   » 

Det första intrycket af siffrorna är förvåningen 
öfver utrikeshandelns snabba och stora tillväxt. Men 
därpä frågar man sig, huru det är möjligt, att vårt 
land, utan att blifva utfattigt, har årligen kunnat köpa 
för så många miljoner mark från utlandet mera varor 
än landet sålt Ull utlandet. Det är ju ur en hvars 
erfarenhet bekant, att det icke går att i längden köpa 
för mera än man förtjänar.  Då blir man bankrutt. 

Men ett land har äfven andra inkomster än han- 
deln. De viktigaste äro fraktfart, räntor på i utlandet 
förefintliga penningar, som utlånas af landets inbyg- 
gare, vinst genom aflfarsförmedling i utlandet, emigran- 
temas hemsändningar, arf, testamenten m. m. Allt 
sådant hämtar icke litet penningar från utlandet. 


190 Några siffror hdy sande Finlands utrikeshandel. 


Något, som för ofrig^ inverkar härpå, är hos oss det 
förhållande, att man vid beräkning af införseln och ut- 
förseln värderar varorna efter det värde, man anser 
dem ha vid det ögonblick, när de föras öfver landets 
gräns. Finland utför t. ex. varor för lo miljoner mark 
till ett annat land och inför därifrån till samma be- 
lopp varor. Om nu kostnaderna för varomas öfverfö- 
rande på fartyg eller järnväg beräknas till i miljon, så 
blifva de utförda varorna beräknade till lo niiljoner 
mark, men de införda varorna till ii miljoner mark. 
Föras nu varorna på vårt lands fartyg, då falla kost- 
naderna för varomas öfverförande oss till godo, frak- 
tas de däremot med främmande skepp, då får landet 
lof att taga igen det förlorade på annat håll. 

Förhållandet emellan införseln och utförseln har 
dock för landets rikedom en synnerligen stor betydelse, 
om man närmare betraktar de varor, hvaraf införseln 
och utförseln består. Det är naturligtvis mycket för- 
delaktigare om ett land inför råämnen till sina fabri- 
ker, maskiner för sin industri eller med andra ord sä- 
dana varor, hvarmed landet kan förtjäna eller åstad- 
komma nya förnödenheter, än om landet inför spann- 
mål, frukter, viner, socker och färdiga kläder eller dy- 
lika varor, som förtäras och förbrukas af folket Ty- 
värr måste vi erkänna, att i vårt land förhållandet är 
det senare och att varor för förbrukning i vida vägnar 
större mån inkomma från utlandet än varor för vår in- 
dustri, för landtbruk och handtverk. 

Vår främsta importartikel är mjöl och spannmål 
Detta kan förefalla egendomligt nog i ett land, hvars s. k. 
«modemäring är jordbmket». Men mera förvånansvärdt 
är dock, att vi uti allt större g^ad årligen inhämta spann- 
mål och att således vår egen jord i allt mindre mån 
förmår tillfredsställa befolkningens behof. Spannmål och 
tillverkningar däraf, såsom mjöl och bröd, utgjorde år 
1904 i värde 71,7 milj. mark eller mer än fjärdedden 
af hela landets införsel af utländska varor (26 %). 
Man  har  räknat  ut, att t. ex.  år  189 1  förbrukade i 


Några siffror belysande Finlands utrikeshandel.     191 

medeltal hvarje inbyggare i Finland 126 kg råg och 
år 1902 155 kg. Alltså synes det, som om man skulle 
lifnärt sig mera med råg år 1902 än 1901. Men år 
1 89 1 tillfredsstäldes detta behof af råg till nära nio 
tiODdedelar ^87,4 7o) ^^ inhemsk vara men är 1902 
icke ens till hälften (45,9 7o)- 

Dessa siffror äro icke synnerligen smickrande för 
jordbruket; de uppmana oss att på det kraftigaste 
sätt arbeta för jordbrukets höjande. Vi måste kunna 
afvinna jorden mera än hitintills för våra behof. Detta 
är icke möjligt med mindre, än att vi med hjälp af 
vetandet och nya redskap bearbeta jorden på sätt nu- 
tiden fordrar. Huru mycket fabrikerna än utvecklas 
och huru många armar där få tillfälle till arbete, så 
forblifver dock alltid hos oss jordbruket till följd af 
hela vårt lands natur grundyrket, på hvilket de andra 
yrkena hvila. 

Den varugrupp, hvaraf varor mest införes näst 
efter spannmålen och tillverkningarna däraf är kolonial- 
varugruppen; hit hänföres socker, kaffe, salt, krydder, 
tobak, o. s. v. Införseln inom denna varugrrupp steg 
år 1904 till 28,2 milj. mark eller något mera än tionde- 
delen af hela införseln (10,5 7o)- ^^ kaiSe infördes 
L ex. 10,5 milj. kilogram och af socker 32,2 milj. kg. 
Salt infördes 675,308 hektoliter. Tobaksblad infördes 
3,5 milj. kilogram och tobaksstjelk 742,000 kilogram. 
Såsom det häraf synes, måste man röra sig i fråga om 
dessa siffror med mycket stora tal. 

Ibland sådana artiklar, som förtäras af folket och 
kostar landet dyra penningar, står främst dryckesva- 
rorna: konjak, rom och viner, af hvilka år 1904 inför- 
des för 5,8 milj. mark. Till samma belopp steg också 
införseln af färdiga kläder. Införseln af tyger var i 
värde 16,4 milj. mark. — Metallarbeten infördes för 18,0 
milj. mark och maskiner för 13,3 milj. mark. En vac- 
ker import är den af litteratur, böcker och konstalster, som 
steg i värde tiU 2,4 milj. mark, det vill säga dock icke 
ens till hälften af det värde införseln af dryckerna hade. 


192 Några siffror belysande Finlands utrikeshandel. 


Man har gjort beräkningar öfver införseln förde- 
lad på invånare under de olika åren från 1866 till 1902, 
det sista, då siffror finnas för befolkningens antal. Af 
dessa må jag anföra några, som visa oss, huru oer- 
hördt vår införsel ökats. De första siffrorna beteckna 
införseln fördelad på invånare under treårsperioden 
1866—68, den senare siffran samma tal för år 1902. 
Omalen råg steg från 3,79 kg till 29,09 kg, rågmjöl 
från 31,04 kg till 64,16 kg, hvetemjöl från 3,56 kg till 
21,43 kg, kaffe från 1,11 kg till 3,61 kg, socker från 
2,04 kg till 1 0,07 kg, koksalt från 0,20 hl till 0,22 hl, 
tobak från 0,92 kg till i,2i kg, arrak, rom, konjak frän 
0,22 kg till 0,40 kg, viner från 0,20 till o,74 kg o. s. v. 
Den största stegringen belöper sig dock på petroleum, 
som ökats från 0,10 kg till 7,73 kg. Alltså förtärde 
t ex. en person åren 1866 — 68 i medeltal hvart år 
1,11 kg kaffe och 2,04 kg socker, men år 1902 3,61 kg 
kaffe och 10,07 kg socker. Dessa siffror göra ju icke 
något anspråk på att vara hårfina. Men betraktar man 
dem i allmänhet, så nog kommer man till det resultat, 
att vi lefva här i landet ofantligt mycket bättre än för 
trettio år sedan och att vi nu förtära ofantligt mycket 
mera <(kaffe med dopp)> än under «den gamla goda 
tiden». 

Den förnämsta utförsel-artikeln har alltid utgjorts 
och utgöres fortfarande af alster från våra skogar, sär- 
skildt sågtillverkningarna. År 1904 steg denna utför- 
sel till 120,2 milj. mark eller mera än hälften af hela 
utförseln (55,7 7o)- ^^^ ^*" knappast för ett land 
vara lyckligt, att en viss vara har ett så behärskande 
inflytande på handeln, som skogsprodukterna hos oss, 
ty därigenom blifver landet mycket beroende af de 
pris, varan i fråga har i utlandet. 

De förnämsta orterna för trävaruexporten äro 
Wiborg, Björneborg och Kotka. 

Icke utan bekymmer har man på senare år iakt- 
tagit den stora utförseln af det klena virket, props eller 
grufstolpar,  äfvensom  pappers- eller  slipved.   Denna 


Några siffror belysande Finlands utrikeshandel,     193 

utförsel har, särskildt i Österbotten, medfört skog^sköf- 
ling, i det att skogsägarene nedhuggit allt, då de äf- 
ven för ungskogen iätt rätt goda priser. Som bot mot 
detta missförhållande bar regeringen från nästa års, 
1906, ingång satt ganska höga afgifter på utfördt virke 
af detta slag, så att utförseln häraf kommer att blifva 
mindre lönande och lockande. 

Näst efler trävarorna är varugruppen pappers- och 
trämassa viktig för vårt land i fråga om utförsel. Af 
hithörande varor utfördes år 1904 för 31 milj. mark 
{14,3 % 2Lf hela utförseln). Uppkomsten af en pap- 
persindustri hos oss kunna vi icke föra längre tillbaka 
i tiden än till medlet af 1860-talet. På den allra se- 
naste tiden har industrin starkt utvecklats och dess 
alster söka sig väg till långt aflägsna länder, som t. ex. 
Brasilien och Afrika. 

Det tredje rummet bland våra utförselartiklar in- 
taga våra ladugårdsprodukter och af dem främst smör. 
Värdet af denna utförsel steg år 1904 till 30,1 milj. 
mark (13,9 7o ^^ ^^^^ utförseln). Också smörutför- 
selns historia kan räknas från 1860-talet, detta årtionde, 
som i trots af nödårens hemsökelse blef så rikt på nya 
företag af för landet synnerligen lycklig art. Mejeri- 
handteringen vann då allmännare erkännande och sprid- 
ning. Det på handslöjdssätt i bondehemmen tillver- 
kade smöret, hvilket före 1860-talet nästan uteslutande 
utfördes från landet, erhöll i mejerismöret en medtäf- 
lare, hvars tääan ländt det finska smöret till utomor- 
dentlig fromma. Afsättningsorten för det hnska smö- 
ret var under äldre tider förnämligast Sverige, Tysk- 
land och Ryssland. Ännu på 1880-talet gick hälften 
af hela utförseln af smör till sistnämnda land. Men se- 
dan vi erhållit vintersjöfart öfver Hangö och därigenom 
det finska smöret kunnat regelbundet uppträda i den 
utländska handeln, går det finska smöret förnämligast 
till England, delvis äfven Danmark. Smorutförseln har 
på det frikostigaste  understödts af regeringen genom 


13 


194     Några siffror bdymnde Finlands utrikeshandel. 


understöd både åt mejerier och åt ångfartygsbolag, 
som utskeppat varan. 

Af stor vikt för vår utförsel var förut Aa/re och 
tfära. Båda dessa varor ha numera mist denna be- 
tydelse, jämfördt med andra varug^pper. Oftast in- 
föres numera mera hafre, än landet kan utföra. Haf- 
ren finner användning i eget land. — Tjärvaruutförsein 
har hos oss stor historisk betydelse, såsom förut den 
förnämsta exportartikeln från de nordliga och mellersta 
delarna af landet. Tjärtillverkningen bedrefs som hus- 
slöjd, och varan forslades längs strömmar och vatten- 
drag vår och sommartid till kuststaderna, där den upp- 
lades, tills utförsel kunde ega rum, i gemensamma upp- 
lagsplatser, s. k. tjärhus. Orsaken till att tjärvaru- 
exportens betydelse minskats har varit dels stigande 
pris på trävirket i följd af ökad efterfrågan, dek tjä- 
rans undanträngande af andra täflande industrivaror 
(stenkolstjäran). Förståsigpåare anse, att aflagandet 
af utförseln af tjära varit till fromma för landet, enär 
tjärtillverkningen medför sköfling af ungskog. 

Sålunda ha vi sett, huru vår utförsel främst ut- 
göres af råvaror, medan vår införsel består af förad- 
lade artiklar. Hvad naturen skänker oss förmå vi icke 
bearbeta, hvarken så att det skulle tillfredsställa vårt 
lands egen köparekrets än mindre utlandets. Detta 
kunde gifvas som ett svar på frågan, hvarför vårt land 
är fattigt. — Så kan det icke få förblifva. Vi måste 
lära oss att gifva våra naturprodukter fulländning och 
skönhet, som hitintills ansetts för en bisak. Hvarför 
t. ex. skola vi utsända oarbetade trävaror, men själfva 
införa möbel tillverkade af samma träslag, som vi skicka 
till utlandet. 

Det land, med hvilket vi mest utbyta varor, är 
vår östergranne, Ryssland, Af en införsel på 267 milj. 
mark 1904 belöpte sig 104,9 milj. mark på varor från 
Ryssland, och af 215,5 milj. utförsel sändes varor för 
58,3 milj. mark dit. Att införseln från Ryssland är så 
hög, beror främst af införseln af mjöl  och spannmål. 


Några siffror bdymnde Fifdathds utrikeshandel.     196 

Ryssland är i detta afseende vår likasom en stor del 
af Europas spannmålsbod. Näst efter dessa varor in* 
hämta vi såsom värdefullast från Ryssland vårt råsoc- 
ker, för sockerfabrikationen, omkring ii milj. mark i 
värde. Vår förnämsta utförselartikel till Ryssland är 
papper och pappersmassa, af 58,3 milj. mark 20 milj. 
mark. En stor del af de ryska tidningar, som angripa 
oss, trycka sina artiklar på finskt papper. 

Till våra grannar i väster, Sverige och Norge, 
sände vi 1904 varor för 7,5 milj. mark och hämtade där- 
ifrån för 12,3 milj. mark; till Danmark sändes för 10 
milj. mark och hämtades för 11,5 milj. mark. I vår 
utrikeshandel intager Tyskland en framskjutande plats. 
Vi hämtade 1904 därifrån varor af alla slag för icke min- 
dre än 94,9 milj. mark, men afsände dit blott för 19,6 
milj. mark. Införseln är således vida större än utförseln. 
Alldeles motsatta äro våra handelsförhållanden med Stor- 
briitafiien och Irland, som är den bästa köparen af våra 
artiklar. Vi sålde dit 1904 för 64 milj. mark, men 
köpte därifrån blott för 26,8 milj. mark. Likaså sälja 
vi för hög^e belopp till Nederländerna och Belgien, 
Frankrike och Spanien, än vi köpa därifrån. Till Ne- 
derländerna och Belgfien utfördes 1904 för 24,3 milj. 
mark och infördes för 5 milj. mark, till Frankrike ut- 
fördes för 20,7 milj. mark och inhämtades för 5,5 milj. 
mark, till Spanien utfördes för 8,9 milj. mark och in- 
fördes för 1,9 milj. mark. Denna till sistnämnda län- 
der stora utförsel, som vida öfvergår införseln hit be- 
ror naturligtvis på, att våra trävaror äro där begärliga. 

Det kan ju vara trefligt att erfara, hvilka vägar 
varorna tagit vid införsel och utförsel till och från lan- 
det. De flesta hafva valt — om man får använda 
detta uttryck — sjövägen, och detta är ju naturligt vid 
betraktandet af landets geografiska läge. Således in- 
fördes sjövägen varor 1904 för 208,3 milj. mark och 
utfördes för 165,8 milj. mark. Med järnväg infördes 
varor för 47,9 mHj. mark och utfördes för 40,3 milj. 
mark, och med posten infördes varor för 5,1 milj. mark 


106 Årsberättelse fär 1904. 


och utfördes så litet, att tullherrame, som samla dessa 
siffror, icke ansett det vara lönt att anteckna beloppet. 
Öfver Ladoga sjö inkom varor för 4 milj. mark och 
utskeppades för 6,7 milj. mark. 

O. H, 


Berättelse 


öfver Sällskapet Svenska Odlingens Vänners 
i Kristinestad verksamhet år 1904. 


Under det gångna året — det tionde af sin tillvaro — 
har sällskapet S. O. V. likasom tillförene i mån af tillgångar 
genom understödande af folkskolor, beviljande af anslag till 
bibliotek, stipendier m. m. sökt verka i den svenska odlin- 
gens tjänst. 

Följande belopp hafva under året utanordnats: 

åt folkskolan i Mörtmark by 40 mk; 
åt folkskolan i Närpes  100 mk  till stipendier åt medel- 
lösa elever; 

åt biblioteksutskottet 160 mk; 

åt musikkommittén 60 mk; 

till prenumeration å tidningar och tidskrifter 75 mk. 

Sällskapets styrelse senaste år har utgjorts af doktor 
Ernst Wenddin, ordförande och sekreterare, kommerserådet 
Alfred Carlströtn, viceordförande och kassör, bankdirektör Hans 
Estlander, fröknarna Karin Fonidl och Emmy Wendelin. 

Antalet medlemmar utgjorde vid årets slut 97, däraf i 
Kristinestad 81, i Kaskö 3, i Wasa 2, i Gamla Karleby 1, i 
Åbo 2, i Närpes 4, i Lappfjärd 3, i Dagsmark 1. 

Sällskapets räkenskaper för år 1904 utvisa följande siffror: 


Arsberättdse f&r 1904, 197 


Debet: 

Saldo från 1908 9mf 308: 99 

Medlemsafgifter »   880: - 

Samma 9mf 688: 99 

Kredit: 

Anslag till Närpee folkhögskola . ^iy: 100: — 

> MOrtmark folkskola > 40: — 

> biblioteksntskottet » 160: — 

»  tidningsprennmeration > 76: — 

> stipendiom för ferieknrs > 26: — 

9  inköp af K. £. Wichmanns lärobok fOr 

folkskolan » 84: — 

Omkostnader > 46: 80 

Behållning tiU 1906 » 218: 99 

Samma 9wtf: 688: 99 

Eristinestad den 21 januari 1906. 

Beityrelien. 


Kalenderns omslagsbild. 


Artisten Victor Westerliolm i Åbo har enkom ^ för 
-'- ^ denna kalender målat en tafla, framställande Åbo 
domkyrka omgifven af sommarens unga grönska, och 
gratis ställt den till redaktionens förfogande. Repro- 
duktionen utgör ett så kalladt trefargstryck af gult, rödt 
och blått.  Färgskalan ses å baksidan. . 

Victor Axel Westerholm, född i Åbo 1860, har 
som elev och senare som lärare arbetat vid konst- 
föreningens ritskola i nämnda stad. Han har studerat 
mälarekonsten i Dusseldorf och Paris. Några af konst- 
närens mest berömda taflor gå under följande namn: 
«Höststämning på Åland», «Eckerö postbrygga», «Okto- 
berdag på Åland», «Gråväder», «Utsikt från Åland», 
« Vårsol» m. fl. 

Sedan Åbo konstförenings stiftelse 1891 är Wes- 
terholm dess intendent och omhänderhar i denna egen- 
skap uppsikten af samlingarna i stadens nya vackra 
museum. 


Förteckning öfver ett antal romaner, berät- 
telser och dikter, behandlande ämnen ur 
Fkilands historia. 


Aho,  Juhani,  Panu (från tiden för hedendomens sista 

kamp  mot kristendomen). Borgå 1897. 464 s. 
Ahrenberg» Jac, Rojalister och patrioter (1788. Hrfors, 

1901.   265 s. 
Alfthan» Johannes,  Viborgska smällen (slutet af 1400- 

talet).   Stockholm 1870.   108 s. 
Bemdtson,  FYedrik,  Ur lifvets  strid.  Skådespel i 5 

akter (1808).   H:fors 1851. 112 s. 
Calamnius, J. V., Tawalkoski.  Romantiserad skildring 

från början af 1700-talet.   Hrfors 1864. 140 s. 
Cygnaeus, Fredrik, Claes Flemings tider.   Dramatisk 

dikt i 5 akter (1597). H:fors 1851. 301 s. 

— » — , Hertig Joharis ungdomsdrömmar.  Skådespel 

i 5 akter (1563). H:fors 1854. 245 s. 
Hertzberg,  Rafaél,  Professorer och studenter.   Berät- 
telse från Åbo på 1600-talet. Hrfors 1888. 152 s. 

— » — ,  Knekt och Bonde. Romantisk skildring från 

Klubbekrigets tider. Hrfors 1890. 222 s. 


200   Eomatier, heråttdser och dikter ur Finlands historia. 

Ingman, Santeri, ^uAo Wesainen (slutet af I5ootalet). 
Borgå 1894.   240 s. 

— »— ,  Biskop  Tomas,  historisk  berättelse  (1234- 

48). H:fors 1902. 192 s. 

Jahnsson, Evald Ferdinand, Rådmannens dotter. His- 
torisk originalroman. (1509). H:fors 1878. 156 s. 

Lagus» Gabriel, Klubbhöfdingen. Skådespel i 5 akter. 
(1597).   H:fors 1869.   loi s. 

Lindman, V. Arvid Kur ek och hans samtida. (1464 — 
1522).   H:fors 1893.   224 s. 

— » — , På Åbo slott, (Från hertig Johans tid). Hrfors 

1892.   89 s. 
Ljungbcrgh, Eva, Romantiska öden.   En skildring från 

1808 — 1809 års krig.  Hrfors 1883 — 84. 330 s. 
Luthström,  C. J., Minne af Åbo brand. Poem (1827), 

Åbo, 1828.   30. s. 
Malmström, K. R., Erik Fleming, Skådespel i 5 akter 

(i 52 i).  Åbo 1867. 128 s. 
Nervänder,  Emil  Fredr.,   Vid Anjala.   Romantiskt 

skådespel från 1788.   H:fors 1863.   144 s. 
Nordmann,  Petrus,   Under skilda fanor.   Berättelse 

från  1788—90  års krig.   H:fors 1885.   76 s. 
— » — ,  Historiska  skildringar från  nödtider  ock 

ofredsår (171 3 — 1721).   Hrfors 1898. 177 s. 
— » — ,  Mäster  Peder och riddar Nils (från början 

af 1500-talet).   Hrfors 1900.   189 s. 
Numell,  Karl Johan, / dopets dagar.   Skådespel i 5 

akter (1157).   Hrfors 1880.   120 s. 
Numers,  Gustaf von. Striden vid Tunkkola.   Skåde- 
spel (1200).   Kuopio 1893.   163 s. 
Paul, Adolf, Karin Månsdotter.   Skådespel i 5 akter. 

Stockholm 1899.   166 s. 


Romaner, herättdser och dikter ur Finlands historia.   201 

Reuter, O. M., Karin Månsdotters saga. En diktcykel. 

H:fors 1880. 83 s. 
Runeberg,  Fredrika, Fru Catharina Baije och hennes 

döttrar.  En berättelse från stora ofredens tid.* 

H:fors 1858. 236. s. 

— > — Sigrid Liljeholm (slutet af isootalet). H:fors 

1862.   377 s. 

Runeberg, Joh. Ludv., Fänrik Ståls Sägner. I—II. 
Borgå 1848— 1860.   131+109 s. 

Sjöström, A. G., Tajlor af vådeiden i Åbo. (1827). 
Åbo 1827.   42 s. 

Topelius, Zach., Hertiginnan af Finland. En histo- 
risk skildring af finska kriget 1741 — 1743. 
Hrfors 1850.   274 s. 

— > —  Fältskäms  berättelser.  I — V.   (163 1 — 1772) 

H:fors 1853—1867. 

— > — Regina von Emmeritz,   Skådespel i 5 akter 

(1631).   Hrfors 1854.   119 s. 

— < —  Planetemas  skyddslingar.   Från  drottning 

Kristinas dagar. I — III. Stockholm 1889. 640 s. 

— « — Ljungars saga. Historisk berättelse från 1 500- 

talet. Sthlm 1896.   303 s. 
Wahlberg,  Ferd.,  De båda Armfeltame. Skådespel i 

5 akter (1788).  H:fors 1883.   105 s. 
Wecksell, J. J.,  Daniel Hjort.   Skådespel i 5 akter 

(1599).   H:fors 1863.   128 s. 
Wichmann, K. E., Klubbekriget. En diktcykel. (1597). 

Hrfors 1893.  91 s. 

— » — ,  Tattarprinsen. Från Gustaf Ilirs tid.  Hrfors 

1895.  66 s. 


Svenska Folkskolans Vänners ombud 
i november 1905. 

Nyland. 

Borgå socken: Ingeniör Harald Forsius, adress: Borga; Handlan- 
den A. Forsten, Sundö ; Lärarinnan Anna Nordberg, Boe, 
Hindh&r, och Landtmätoren Felix Edelmann, Borgå. 

Borgå stad: Borgmästaren M. Schauman, adress: Borgå. 

Bromarfs kapell: Kantor J. A. Grönlund, adress: Ekenäs, Bromarf. 

Ekenäs stad: Folkskolläraren J. A. Nordström. 

Elimä: Apotekaren Axel Bergman, adress: Elimä, Koria station. 

E^: Landtbrukaren F. A. Malmström, adress: Esbo station, 
och Folkskolläraren Fredrik Emil Lundell, adress: Kök- 
laks station. 

Fagervik: Folkskollärarinnan Ida Åkerberg, adress: Fagerviks 
haltpunkt. 

Fredrikshamn: Apotekaren Alfons Nymalm. 

Gammelstaden: Fröken Ina Blomqvist, adress: Malm, Vik. 

Hangö: Folkskolläraren Jacob Kaustell. 

Hdsinge: Fru Rosa Holmström, adress: Malm; Ingeniören 
F. Åberg, Botby, och Folkskollärarinnan Aline Sev6n, 
Kårböle. 

Helsingfors: Ingeniören F. Rosberg och Doktor P. Nordmann. 

Hyvinge: I^ndthush&Uaren Ilmar Hornborg. 

Ingå: Folkskollärarinnan Matilda Sjödahl, adress: Degerby, 
Nyland, och Färgaren H. W. Holmberg, Ingå station. 


Svenska Folkskolans Vänners omlmd i november 1906.  203 

Earis: FolkskoUftrarinnan Sofi Ahlgrei), adress: Karis. 

Eaaridojo: LaDdtbrnkaren G. Eliasson, adress: Karislo jo, Böhle. 

KoGoa: Hamnmästaren C. V. E. Blomberg, adress: Kotka. 

Kyrhdätt: Rusthållaren V. Sahrberg, adress : Jorf vas plattform ; 
LaDdthnshållaren Fredrik Siraolin, Köklaks station ; Folk- 
skolläraren A. E. Lindholm, Estby; Landtbrukaren A. 
Dannbftck, Honskby; Folkskolläraren J. E. Sundqvist,- 
Porkkala, och Landthushällaren Rich. Kallström, Pork- 
kala, Sunds. 

Lappträtk: 

JAljendal:  Kantorn  Viktor Karlsson, adress: Eskilom station. 

Lojo: Folkskolläraren J. C. Backman, adress: Hangöbanan, 
Virkby;  Doktorinnan Maria af Tengatröm, adress: Lojo, 

Lovisa: Doktorinnan Linda Sagalin. 

Mäntsälä: Provisor Viktor Ollqvist. 

Märskom: Pastorskan Edith Hypén, adress: Mörskom station; 
Nämndemannen A. J. Grönblad, adress: Mörskom, Labbom. 

Pqjo: Friherre F. L. Hisinger. adress: Pojo, Billnäs, och Folk- 
skolläraren Hj. Björkwall, adress: Skum station, Fiskars. 

Pyitis: Folkskolläraren C. WiUner, Pyttis kyrkoby, och Landt- 
brukaren P. Länsman, adress: Pyttis. 

Ptmd: Fröken Hulda Rosberg, Kommunalrådet K. M. Roselius, 
adress: Pemå; Smeden Otto Nyholm, Pemå, Gammelby. 

8ibbo : Landtbmksr&det G. Borgström, adress: Helsingfors, Öster- 
sundom gärd; Inspektören G. A. Jansson, adress: Nickby, 
och Fru Mia Oljemark, adress: Nickby; Hemmansägaren 
Otto Granqvist, Nickby Paipis, och Folkskolläraren R. J. 
Kvarnström. 

SHunded: Prosten K. P.Moberg och Landthushällaren A. Perkléen, 
adress: Sjundeå station ; Folkskolläraren Alarik Boström, 
adress: Kala. 

Snappertuna: Folkskollärarinnan Julia Hagman, adress: Ekenäs, 
Thorsö. 

Strömfors: Bonden Gustaf Mickels, Kungsböle; Skräddaren 
J. Rosqvist, Lovisa, Keitala, och Sågbokhållaren V. Karls- 
son, StrömfoTS bruk. 

Tenala: FolkskolförestAndaren Karl J. Himberg och Fröken 
Hilda Lindqvist. 


204  Svenska Folkskolans Vänners ombud i november 1905. 

Tusby: Fru Julia Berg, adress: Kervo; Lärarinnan Anna 
Öländer, adress: Trftskftnda, Malmby; Landthushållaren 
J. Winkvist, adress: Korsö, Klemetskog, och Bruksbok- 
hållaren Erik Nordberg, Trftsk&nda, Mariefors bruk. 


Västra Finland. 

Bjämd: Stationsinspektom G. Rancken, adress : Bjäruä, öfverby ; 
Agronomen Fredr. Erlund, Finby. 

Björneborg: Apotekaren G. Widbom, adress: Björneborg. 

Dragsfjärd: Folkskollftrarinnan Rosa Westerholm, Dragsfjftrd, 
Ytterkulla. 

Eckerö: Kyrko värden Erik Eriksson, adress: EckerO, Storby. 

Finström: Provincialläkaren L. V. Fagerlund, Grodby. 

Föglö: Folkskolläraren  E. A. Laurén, adress: Degerby, FöglO. 

Hammarland: Folkskolläraren John Karlsson. 

Hiitis: Folkskolläraren Hugo Fagerstén. 

Houtskär: Folkskolläraren A. Ringvall, Houtskär, Hyppeis. 

Iniö: Folkskolläraren K. P. Pettersson. 

Jomala: Folkskolläraren  F.  Liewendahl,  adress: Mariehainn. 

Kimito: Apotekerskan Hanna C:son Limnell. 

Korpo: Orgel nisten A. V. Nyländer; Folkskolläraren D. A. 
Danielsson, adress: Korpo, Galtby; Bondedottren VendU 
Pennström, Korpo, Pensar, och Ordföranden i skolstyrel- 
sen G. Adolfsson, Korpo, Rumar. 

Kumlinge: 

Kökar, Degerby: Folkskolläraren K. E. Ideman. 

Lemland: Folkskollärarinnan Ingeborg Sommarström, adress: 
Lemland, Söderby. 

Lumparland : Possessionaten J. Rosenberg, adress: Lumparland. 

Mariehamn: Magister Otto Drake. 

Nagu: Kapten Joh. Jul. Fogelberg, adress: Nagu, Vikom. 

Nystad: Fröken Anna Myréen. 

Nddendal: Apotekerskan Ida Aschan, adress: Nädendal. 

Par gas: Folkhögskoleföreståndaren A. Stenvall. 

Ra%Mno: 

Solo: Apotekaren A. Lindroos, adress: Salo station. 


Svenska Folkskolans Värnners ombud i november 1905.  205 


Salimk: 

Smid: PoesessioDaten M. F. Boeenberg, adress : Sand, Bomarsund. 

Våstanfjård: Folkskolläraren G. B. Sjöblom, adress: Västanf jftrd. 

Vdrdö: Fröken Lydia Andersson, adress: Värdö, Åland. 

Åbo: Landskaroreraren F. £dv. Stenvik och Kollegan A. Forsell. 


Österbotten. 

Brahettad: Fröken M. Palmqvist. 

Etse: Folkskolläraren J. Finnäs. 

GamlakarUby: Kapten Edvard Bengelsdorff. 

Cknnlakarieby landsf.: Folkskollärarinnan Therése Mattson, öf ver- 
korplazby, och Hemmansägaren J. Wenelius. 

Jakobstad: Folkskolläraren L. Kronqvist, adress: Jakobstad. 

Jtfppo: Bonden Johan Jangar, adress: Jeppo station. 

Katk6: Folkskolläraren £. Degerstedt, adress: Kaskö. 

Krtstinestad: Fröken Karin Fontell, Stadsläkaren Doktor Ernst 
Wendelin och Folkskolläraren Otto Hannus. 

Kristinestads lands/.: Folkskolläraren E. A. Hummelgård och 
Handlanden Mikael Mängs, adress: Tjöckby. 

Kronoby: Fil. Mag. Johannes Klockars och Folkskolläraren 
Anders Bäck, adress: Kronoby, Knifsund. 

Kv^/laks: Folkskolläraren K. V. Åkerblom. 

Lappfjärd: Folkskolläraren Frans Teir, adress: Lappfjärd, 
Kyrkoby; Folkskolläraren Fr. O. Rehnbäck, adress: Lapp- 
fjärd, Mörtmark; Bonden Axel Grannars, adress: Jjapp- 
fjärd, Härkmeri, och Folkskolläraren J. J. Wadström, 
adress: Lappfjärd, Dagsmark. 

Larsmo: 

Maiaks socken: Orgelnisten M. Hagberg, adress: Vasa, Malaks. 

Maxmo: 

Munsala: Folkskolläraren A. Svedberg. 

Mustasaari: Pastor A. R. Hedberg, Gamla Vasa haltpunkt, och 
Folkskolläraren Ang. Rosendahl, adress: Toby. 

Nedervetä: Landtbrukaren Elias Slotte. 

Nykarieby: Normalskolläraren K. F. Spolander och Lärarekandi- 
daten O. E. Smeds. 


206   Svenska Folkskolans Vänners ombud i fuwember 1905, 


Nårpes: Folkskolläraren £. V. Hannus, Finnby; FolkskoUäraien 
J. Kronqviat, Rangsby; Folkskolläraren J. Rosenback, 
Kåtnäs, Bäckby, och Folkskolläraren J. A. Ekman, 
Yttermark. 

Oravais: Orgelnisten O. Krook, adress: Oravais. 

Pörtom: Possessionaten Alfr. Sjöberg, adress: POrtom, Alholma. 

Federsö: Folkskolläraren F. V. Westerland. 

Pwirmo: Folkskolläraren Vilhelm Rödas. 

Beplot: Landthandlanden Johannes Gustafsson, adress: Replot, 
Björkö, och Orgelnisten Earl Kniper, adress: Replot 

Sideby: Folkskolläraren M. Gran, adress: Sideby, och Folkskol- 
läraren A. E. Teir, adress: Sideby, Skaf tung. 

Solf: Folkskolläraren S. Antell. 

Teerijärvi: Folkskolläraren K. J. Sundell. 

Uledborg: Vågmästaren A. Brunberg. 

Vasa : Fröken Ellen Stenbäck och Borgmästaren Hugo Malmberg. 

Vörd: LArarinnan Anna Staffans, adress: Vörå, Kovjoki, och 
Apotekaren Joel Salin. 

Ofvermark: Folkskolläraren Viktor Vinberg. 


Öfriga Finland. 

Davidstad:  Folkskollärarinnan  Nina Nylund,  adress:  Kallio- 

koski bruk. 
Haapakoski: Kamreraren Georg Bawe, adress: Haapakoski bruk. 
Hausjärvi: Ingeniören N. W. Bergmann, adress: Riihimäki. 
Heinola: Fröken Esther Thomé. 
litis: Fröken Thilda Stråhle, adress: Kausala. 
Joensuu: Kollegan, Magister Isak Smeds. 
Jyväskylä: Stationsinspektor Felix Hedberg. 
Kangasala: Kanslirådinnan Hilma Liljestrand. 
Koskis: Magister V. öhberg, adress: Järvelä station. 
Ktwpio: Fru Signe Hällfors. 

Mänttä: Disponenten J. Boedecker, adress: Filppula, Mänttä. 
Nykyrka: Veterinären J. A. Stenius, adress: Nykyrka, Vi borgs län. 
Fyhäjärvi: Förvaltaren T. Francke, adress : Pyhäjärvi, Viborglän. 
Ruovesi: Possessionaten Magister A. Aminoff. 


Svenska Folkskolans Vänners ombud i november 1905.  207 

Buokclaks: Förvaltaren Karl Mansén, adress: Imatra. 

Byttylå: Stationsinspektom Hj. Montell. 

Sakkcia: Apotekerskan Jndith Studd. 

Sordavala: Restauratör F. Forsström. 

S:t Michd:  Fröken Alina Antell och Stationsinspektom G. A. 

Lindholm. 
Tammela: Skolf öreståndaren Valfrid Weckman, adress: Hump- 

pila, Forssa. 
Tammerfors: Ingeniör Rob. Witting. 
Tavastehtu: Magister Valdemar Sippel. 
VaUceala: Skogsförvaltaren Hjalmar Andersin, adress: Eirjokivi, 

Savolaks banan. 
Viborg: Redaktör Carl Joh. Tollet. 
VSlmanstrand: Disponenten E. v. Haartman. 


S:t Petersburg: Trafikdirektörsassistenten O. v. Zansen. 


Ständig medlem erhåller S. F. V:s skrifter frän och med 
det år han eller hon till föreningen inbetalat 100 mark. 

Årsmedlem erhåller skrifterna för hvarje år medlems- 
afgiften erlägges. 

Flyttar medlem till annan ort, behagade han anmäla 
detta hos ombudet på den ort, dit flyttningen skett. 

Då nya medlemmar inträda i föreningen, är det onödigt 
att för hvarje sådan till kassören insända anmälan härom, utan 
kan detta ske förslagsvis i början af april, september eller 
december. 

Ombaden behagade /ö^e kalenderårets sktt till föreningens 
kassör, Ingeniör Fr. Rosberg i Helsingfors, inleverera det löpande 
årets afgifter. 


Innehållet i Svenska Folkskolans Vänners 
Kalendrar I— XX. 


(Emedan de 11 första årgftngarna ej bära någon nummer 
å titelbladet, uppräknas de här såsom följer: 1886-1, 1887—11, 
1888— m, 1889 -IV, 1890— V, 1891— VI, 1892— VH, 1893— Vm, 
1894-IX, 1896 -X och 1896 -XI). 

Uppsatser af historiskt och kultnrhistoriskt innehåll. 

Carstens, C: Raseborg, V 18. — Ur Pärnå sockens historia, VI 

123. — Nådendal, historisk skildring, XIII 117. — Pärnå 

sockens historia, XX.   (Bilaga). 
—8: Lovisa— Vesijärvi järnväg, XIX, 194. 
CygruBUBy O.: Pehr Brahe den yngre, III 1. — Åbo slott, XTTT 47. 
D., T. S.: Transvaal och boers, XIV 210. 
d. (Ernst Lagus): Hertzen-stoden i Strömfors, I 160. 
Federley, C. B.: Finlands järnvägar, XVI 71. 
Qrotenfelt, O.: Några folksägner angående striderna i mellersta 

Savolaks,  VIII 49. — Några  Savolaks-minnen från 1808 

års krig, XI 27. 
Hagforsi K, J.: En högtidsdag, III 46. 
Heikd, I. A.: Arbetarnes  ställning hos de forne grekerne och 

romarne, VII 61, - Den grekiska kulturens historia, XII 

66. — Ur en romåres dagbok, XVIII 21. 
J(äilerholm),H(Uma): Några blad ur Olofsborgs historia, XV 121. 
Jamson, N. O.: Tjuda pedagogi i Kimito, XVII 81. 
Karsten, Anton: Från Kökar, VII 148. 


InnehdUet i Sv. F. 7. Kalendrar I-XX. 209 


Memander, Konrad: Nägra kyrkor i sveDska Österbotten, XVII 
116. — En färd till Ålands kyrkor, XVIH 145. 

Meinander, Valter: Pärnä sockens minnen från 1808 års krig, 
xvn 27. 

Nardling, I. O.: Z. Topelins* ö, XX 77. 

Nordmann, P.: Ett blad ur boktryckerikonstens historia, VII 
86. — Nägra blad nr Sibbo sockens historia, VIII 85. — 
En förordning från eden gamla goda tiden», X 115. — 
Borgbacken, XIV 125. — Några anteckningar om de fin- 
ska städemas uppkomst, ålder och lägen, XIX 91. 

OMs, P. K: Från Kvarkens strand, XVII 77. 

Ofjeniark, K, T.: Om förfinskningen af den svenska befolknin- 
gen i vårt land» IX 64. 

SchybergsoHj M. G.: Kastelholm, IV 16. — Det finska univer- 
sitetet, V 1. 

S., K. A.: Billnäs bruk, XI 82. 

SUidius, Uno: Spillror af svenskt fomtidslif, IX 118. — Några 
bilder från det kyrkliga uppfostringsarbetet på 1600>talet 
i Finland, XH 72. 

—a: Dagsmarks folkskola 1873—1903, XVIH 50. 

Åkerblom, K, V.: Blad ur Replot sockens historia, XIX 145. 

Ohberg, Viktor: Om brödets och särskildt julbrödets helgd hos 
svenskarna, XII 86. — Nobelska stiftelsen, XVIII 38. 


Leftiadsteckningar ocli nekrologer. 

Ählqvistj W.: Ferdinand de Lesseps, II 87. 

AChrenJberg), J.: Julius af Lindfors, XVIH 197. 

BergroUi, Hugo: Viktor Rydberg,  X  136. —  Gladstone  och 

Bismarck, Xm 163. 
Broberg, K T.: Carl Henrik Alopseus, Vn 169. — A. F. Gran- 

felt, vn 175. 
Bäck, Johannes: Fredrik Gabriel Hedberg, VHI 121. 
Carpdan, Tor: Viktor Forselius, XX 109. 
C(ygnoeu8), G.:  Ferdinand Juselius, XV 70. 
Flodin, K: Adolf Leander, XIV 120. — Gunnar Wennerberg, 

XVI 182. 

14 


210 TfifiehdUet i St\ F.  V. Kalendrar I— XX. 


Ou8taf88on, F.: Josef Pippingsköld, VII 178. 

Q., J. M,:  Carl Johan Mattsson, XVH 179. 

—g-n:  Werner Woldemar Söderhjelm, XIX 217. 

Hagfors, K. J.: Frans Edvard Conradi, 111 68. — Isak Erik 
Vik, III 85. — Anders Svedberg, IV 25. — Johan Hag- 
man, IV 96. 

Hdkd, I. A.: Julius Fredrik Leopold Krohn, III 62. 

H(tdtin), A.: Hugo af Schultén, VI 205. — Karl August Ta- 
vaststjema,  XIH  164. — Theodor Lindh, XIX 209. 

—i-:  Rudolf Virchow, XVH 160. 

Jakobsson, Naima: Elisabeth Blomqvist, XVI 118. 

Jemström, Joh.: Johan Arrhenius, IV 101. 

Klockars, J.: Anders Chydenius, XVH 68. 

Krogius, AU: Louis Pasteur, X 140. 

L(agu8), E.: Fredrik Pacius, VI 212. — Max af Schultén, XIV 
101. — Porthan och Runeberg, XVIH 16. — Carl Snoil- 
sky, XVin 188. 

Laurén, Esther: Spelmans Gusta, XIII 225. 

Lille, Axel: Vilhelm Grefberg, I 109. — Henrik Adlercreutz, 
VU 185. — Ernst Rönnbäck, VUI 130. 

L(ess), J.: Mac Mahon, VIU 137. 

L., A.  W.: Edvard Duncker, IX 131. 

L—m, K.: August Engelbrekt Ahlqvist, IV 180. 

L(dngström) , Mia: Aurore Karamzine, XVII 166. 

—It-: Karl Robert Mahnström, XV 89. 

Meclielin, L.: Robert Montgomery, XTTT 158. 

Moring, K.: Johan Stenberg, I 117. 

JV^., A.: Joachim Kurtén, XIV 118. 

Noi'dmann, P.: Gustaf Adolf Åberg, UI 134. — Alexander Bern- 
hard von Weissenberg, V 130. — Karl Gustaf Linden, 
VI 210. — Zachris Topelius, XIII 146. — Karl Teodor 
Broberg, XVI 95. — Adolf Erik Nordenskiöld, XVI 122. 
— Vilhelmina Nordström, XVII 170. — Anders Johan 
Nygren, XVII 180. — Gustaf Julin, XVH 180. — Nils 
R. Finsen, XIX 220. — Fanny Palmen, XX 176. 

— n.:  Leopold Mechelin, V 93. 

Eeuter, O. M.: Sextus Otto Lindberg, IV 169. 


InnehdUet i Sv. F. V. Kalendrar I— XX, 211 

Bosenqviat, V. T.: Zacharias Joachim Cleve, XV 82. — Carl 
Jacob Arrhenius.  Johan Elias Strömberg, XVI 105. 

— r— :  Oscar Norrmén, IV 152. 

S(alomon), O.: August Abrahamson, XIII 181. 

—8t: Henrik Slätis, XVU 181. 

Svensén, EmU: Arthur Hazelius, XVI 128. 

Tigerstedt, Bob.: Till Elias Lönnrots minne, XVII 16. 

TämvaUy K: Johannes Bäck, XVI 101. 

Wcenerherg, Th. & Esttander, C, E.: Hjalmar Munsterhjelm, 
XX 66. 

V(albäck), F. J.: John Ericsson, IV 157. 

WUUbrand, B. F. von: Alexander Brunou, U 98. 

Wrede, B. A.: Axel Vilhelm Liljenstrand, X 126. 

Ohberg; Leon.: Robert Rostedt, IX 144. 

Ohberg, Viktor: Uno Cygnseus, IH 38. — Adolf Fritiof Neovius, 
X 131. — Theodor Holmström, XVH 173. — Hugo Ala- 
rik Hollmerus, XVU 176. — Karl Johan Slotte, XVHI 
203. — Johannes JernstTöm, XVin 206. 

Frans Emil Humble, 1 120. — Alexander lU, IX 1. 
— Från dödens skördefält 1904, XIX 236. - Viktor Fe- 
derley, XX 183. 


Berättelser. 

AMgren, Ernst: Mor Malenas höna, XVU 60. 

Ahrenberg, Jac: Också en bokhandlare, U 74. — Ett minne 
från mina pojkår, XIV 70. 

Aina (Forsman): Svartbäck-Rikas bröllopsresa, IJ 169. — Hus- 
bonden på Bärga, lU 164. 

Andersson, Otto:  1 skären, XIX 124. 

Blom, L.: Gårdfari-Matfs dröm, VIU 101. — Hvad som hände 
kyrkvaktaren, IX 12. — Med förebud, X 66. — Frieri, 
XI, 101. — Ensam, XU 106. 

Drosinis, Georgios: En julberättelse, öfvers. från ny grekiskan 
af I. A. H., XX 42. 

Forsberg, Anders: Fiskarens hemlängtan, XV^UI 63. 


212 InnekdUet i Sv. F.  V. Kalendrar I--XX. 

G(rotenfdt), O.: Trotjänare, X 82. 

Gdnge Rolf (K. E. Wichmann): Flyktingarna på Sandön, VI 64. 

Göran Smed (se Helsingius). 

Hagman, J.: En välgörare, I 126. 

Hedberg, J.: Från lek till allvar, VII 43. — Ett minne från 
sångfesten i Ekenäs, VU 106. 

Heikd, I, A.: Nu måste ni inrätta folkskolor, XIII 97. 

Hdsingius, G. A.: En anklagelse, U 132. — Samhällets foster- 
barn, dess — olycksbarn, VHI 116. 

Hertzbcrg, R.:  Arbete, IV 31. 

Jansson, Algot: Skogstorpet, XIX 117. 

J- n. K: Hemåt, XIV 66. 

Lagerlöf, Sdma: Guds vandringsman, XI 67. 

L., A.: Sparsamhet, XV 167. 

Lindh, Th.:  Smulgråten, I 166. 

Lyheck, Mikad: Höbärgniugsfolk, I 63. 

Nordmann, P.: Under fattigmans tak, n 160. — Moster Maisu, 
m 89. — Resan till Rinum, XII 174. — Fyra små be- 
rättelser, XIX 46. 

Numers, Gunnar von: Vadmalsrocken, XVII 182. 

Nygren, J. A.: År från år, VH 141. 

Nyländer, J, W.:  En hälsning till en moder, XVI 144. 

— n (Alhet-t Hidén): Ett minne från hafvet, VHI 94. 

Parus Äter (Adde Weman) : Från svunna dagar, XVIII 86. — 
Pust-Lena, XIX 72. — Vallflickan, XX 86.  . 

Reuter, Jonatan: För barnens skull, XVH 43. — Till en lots- 
hustrus minne, XIX 202. 

Rosenqvist, V. T,: J. L. Runebergs födelsedag, firad i Borgå 
18V,74, XIV 47. 

Sten, Allvar (Naima Jakobson): Willi, en gatpojkes historia, 
X 43. 

Tegengren, K. V.: Förlåtelse, V 83. 

Tdstoy, Leo: Där kärleken är, där är Gud, XIV 86. 

Åkerblom, K. V.: Från landsvägen, XIX 128. 

Ohberg, Viktor: Kapellanstjänsten i Lilla, VIII 86. — Den nya 
kapellanen i Lilla, IX 42. 


InnehdUet i 8v, F. V, Kalendrar I— XX. 213 

Dikter. 

Äkeste (Nina Runeberg): Seatons hämnd, X 120« 

El(m, L,: Guds frid, godt folk I, VII 166. — Friskt mod, VIU 
93. — Råd, X 63. 

BoreniuSy Carl: Till vårt svenska språk, VII 145. 

F. (Gustafsson): Valkyrians visa, XV 135. 

Fågd Bld (L, Saxen): Vt Kanteletar, IX 29. 

Q(roienfdt), O.: Valet, XI 39. 

Gdnge Bolf (K. E. Wichmann): Fiskarhustrun, U 131. — Sture- 
dikt, m 34. — Erik Puke, m 36. — Glädje, UI 66. — 
Bön, VI 119. — Var tröst, VI 120. — I höst, VI 121. — 
Gref Arvid Horn, VH 81. 

—g (V, öhberg): Måltidsböner, XV 160. — Bön vid ett nytt 
års  början, XV 176, 

HelsingiuSj G. A.: Tiggaren Simon, XIV 183. 

Bolländer, N. A.: Böljan svallar, XV 154. — O bröder, följen ! 
XVm 94. 

Layus, Aina: Lyckoland, XVm 27. — Prolog, X\Tn 54. 

Laurén, Ludvig: Vår, XIII 186. — Runebergs dröm, XIV 36. 
— Solnedgång,  XV 93. — Linnean,  XV  94. — Prolog, 

XVI 35.  — David  och  Natan,  XVI  39.  — Åskväder, 

XVII 105. — Snösmältning, XVH 148. — öfver en ung 
flicka, XVn 149. — Herdarnas julnatt, XIX 16. — Var 
lugn, XIX 176. — Julotta, XX 19. 

lAndhj Th„- Nylänningarnas marsch, VU 110. — Dikt vid säng- 
festen i Borgå, Xni 114. — Tre dikter, XIX 212. 

L., L,: Kyrkoruinerna, XU 124. 

Lybeck, Mikael: Den unga sommaren, XII 54. — Floras dag 
1848 »% 1898, XIU 45. 

Molander, Anna: österbottningarnas sång, XH 70. 

Möme Arvid: Sång till Österbotten, XX 98. 

Nardmann, P.: Hemma, IV 99. — Farfars kista, VUI 112. — 
Till en tafla af Edelfelt, Xni 198. — Fyra historiska 
skämtedikter, XIV 219. — En visa om träden kring mitt 
sommarhem, XIX 114. 

Nordström, Wilhelmina: Älfvornas marknad, IV 148. — Tvenne 
dikter, X 160. 


214 Innehållet i Sv. F. V. Kalendrar I— XX: 


Ohls, F. E.: Fram till seger, ljusets unga skara, XI 100. — 
Templet, XI 152. — Ljusets band, XVI 63. — Ljusets 
vakt, XVm 121. 

Panis Äter (Ädele Weman): På skidor, XVII 114. 

Bågnar (fftdt): Min första vikingafärd. Vill 148. 

Renter, Joyiatan: Karlatag, I 29. — Skärgårdens pärla, I 31. — 
Lotsen, II 169. — I stormens stund, VIII 147. — En ny 
skola under nödåret, IX 116. — Motvind, XIH 144. 

R, W.: Glömd, V 134. 

Muneberg, J. L.: Om Guds ord och församling, två psalmer, 
II. 

S., M. A.: Skärgårdsflickan, III 61. 

Snoilsky, Carl: På Vernamo marknad, XVIII 187. — Folkets 
sångmö, XVIII 192. — Den tjänande brodern, XVIII 194. 
- Borgå, XVIII 196. 

Tavaststjei-na, Karl A.: Finlands offer, 11 148. 

Tegengren, Jacob: Plöjarens aftonsång, XVIII 19. — Mig skräm- 
mer ej sorgens skugga, XX 107. 

—t—: Nyår, II 1. 

Topelius, Z.: I aftonlugn, XIII 19. 

Öhberg, Viktoi-: Hvar äro himlame?, IV 64. — Sommarmorgon 
i skogen, V 144. — Morgon- och aftonbön, IX 143. — 
Var redo, X 124. — Promemoria, XI 66. — Vårt eget, 
XI 91. — Den högsta lycka, XI 144. — Trohet i döden, 
Xin 80. — Hvilostundens lofsång, XIII 104. — Hem- 
trakten, XV 115. — Boerland, XVI 61. — Mot slutet af 
år 1901, XVI 70. — Tillförsikt, XVin 120. 

Osterblom, Frans: Hemming Gadd, XII 84. — Min hembygd, 
XIV 45. — Världens lön, XIV 53. - Heliga land, XV 
54. — Skärkarlssång, XV 112. — Statt upp, min son!, 
XVI 17. — En bondes visor, XVH 22. 


Dramatiska arbeten. 

Bengts, Fia: Xär Kådback-Kalle låg sjuk, XVI 161. 

Nervänder, Ellen:  c Lasse liten», XIX 226. 

Nordmann, F.:  Karlssons kalf, skämt i en akt, XV 162. 


Innehållet i Sv, R V. Kalendrar I- XX. 215 

Xumers, G. von: Ny'-8lu*-dan8en, VIII 11. 

Xyströnt, Maria: Sjömansgossar, skadespel med sång, XIII 200. 

Paras Äter (Adéle Weman): Fosterland, sagospel, XIV 77. 


Uppsatser rörande naturen ocli näringslifvet. 

Borenius, E.: Om af verkning af skog, XIX 138. 

Flygare, John: Några ord i sy tningsf rågan, XIX 132. 

Funihjélm, Anni: Litet om Finlands allmänna slöjdförening, 
XVII 99. 

Myrstén, Carl: Om ett första försök i rotfruktsodling, XII 189. 

Ohlsson, G. Bj.: Om insamling af medicinalväxter i Finland, 
Xni 81. 

Beiiter, O. M.: Ängsmasken och medlen att bekämpa dess 
härjningar, VII 10. — Skadeinsekter i våra fruktträd- 
gårdar, XII 153. — Xyheter och en gammal bekant, XV 
114. — Husflugan, en naturhistorisk monografi,  XX 48. 

Rindell, ArtJiur: Finlands mossar och deras odling, XX 100. 

Stenvall y A,: Biskötseln en lönande biinkomst, XVII 72. 

Wikström, Emil: Bakteriologin och landthushållningen, XV 56. 


Reseskildringar ocli uppsatser af geografiskt innehåll. 

A., ^y.: Ett besök å världsutställningen i Paris, IV 80. 

Broberg, K, T,: En färd till Amerika, I 67. 

Brotheiiis, V. F.:  Kolaexpeditionen  1887, m 14. — I hjärtat 

af Asien, XI 111. 
Carstens, C: En  natt på  Vesuvius, I 97. — Fridtjof  Nansens 

polarexpedition, XII 98. 
el (E, Lagus): Ett och annat från Schweitz, in 52. 
H.: Anteckningar från en guldletningsfärd till Ivalo, VIII 57. 
Kordmann, P.: Om  dynerna, XI 38. — Genom Skibelund till 

Knut Pedersens efterskola, XVI 63. 
K(ordmann), 8(igne) M.:  Reseminnen från Gudbrandsdalen i 

Norge, XVm 29. 
Kyffién, A. J.: Öfver Kvarken, VII 95. 


216 Innehållet i Sv. F, V. Kalendrar I—XX. 


Medicinska uppsatser. 

CoUan, A. von: Om ögats skolande, XIX 33. -— Uttalanden af 

Hippokrates XX 186. 
Hagelstam, Jarl:  l^ågra ord  om ärftlig sjaklighet, II 151. — 

Om den asiatiska koleran, VII 116. 
Holsti, Hugo: Spritdrycker och arbete, XIX 19. 
SchtUtén, Max af: Den första hjälpen vid plötsliga olycks- och 

sjukdomsfall, X 162. 
Suckadorff, V.: Hälsovården i folkskolan, II 3. — Dammet och 

dess betydelse för människans hälsa, IX 97. 


Uppsatser af jnridiskt inneliäll. 

Cederhclm, Arne: Om straffsystemet uti strafflagen för Finland 
af den 19 dec. 1889 och förordningen om verkställighet 
af straff af samma dag, V 96. 

G(rotenfelt) A.: Om fångars villkorliga frigifning, XI 146. 

HäUfors, Edv.: Kortfattade råd för menige man rörande lag- 
fart, inteckning, bouppteckning och testamente, XIX 80. 

Neovius, F.: Strafflagen och ordningsstadgan för finska militä- 
ren af den 16 juli 1886, I 144. 

Nordmann, P.: Till de små jordbrukarena, XVI 44. 

Wrede, B.: Sveriges samhällsskick i äldre tider, XVI 20. 

Anvisningar  och  formulär  för folkskoleansöknin- 
gar, X 99. — I^gen om lega af jord på landet, XVIII 213. 


Uppsatser rörande byggnadsverk. 

Ahrenberg, Jac.: A bo stads nya bibliotekshus, XVIII 111. 
Aspelin, Valdemar: Ritning till kreatursstall, XIX, 188. 
Cajander, L. V.: Anteckningar om Borgå domkyrka, IV 40. 
Gv^stafsson,  F.: Läroverkets  för gossar och flickor nya hus, 

IX 60. 
Heikd, I. A.: Kristenhetens största kyrka, IX 36. 


InnehdUet i Sv, F. V. Kalendrar I- XX. 217 


Im (Ludv, Meinander): Nord-Östen jökanalen, X 89. 
— n; Nya stadsarkivet i Helsingfors, V 146. 
Nordström, E,: Byggnaden för konst och konstflit, I 94. 
Nyberg, Blenda: Eget hem, prydligt hem, XVIII 79. 

Det  nya  folkskolehuset  i  Helsingfors,  I  9 
Nya standerhuset, IV 179. 


Uppsatser af folkloristiskt ooh lingvistiskt innehall. 

Andersson, Otto: Om den österbottniska folkdansen, XVIII 123. 

Hagman. J.: Barn- och ungdomslekar i svenska Österbotten, 
in 137. 

Lagus, E.: Något om insamlandet af svenska folkvisor, I 37. 

BenvaR, L, T.; Några prof på åländsk folkpoesi från senaste 
tid, V 136. 

Turman, Janne: Språkförhållandena i norra Pargas, V 65. — 
Några hednamiunen i pargasbons folkdiktning, VI 104. 

Åberg, G,: Åm tåm tri brödrena, drakana och häksan, folksaga 
upptecknad i Pyttis, I 188. — Om de tre bröderna, dra- 
karna och det förtrollade slottet, folksaga upptecknad i 
Helsinge, U 206. 

tTydor»  från  Borgå  socken och Kökar,  I 48. — 
Ordstäf och tankekorn, II 231. 


Uppsatser af pedagogiskt ooli skolUstoriskt innehåll. 

Bengs, Werner:  Huru en folkskola fås till stånd, IX 67. 

Bergroth, Hugo: Ett par ord om vår rattstafning, XVI 136. 

Broberg, K. T.: Om små- och ambulatoriska skolor på lands- 
bygden, Xm 187. 

Ehrström, Gertrud: Några uppgifter om fasta och ambulato- 
riska småskolor, XVH 108. 

Englund, F. 7.; Till frågan om folkbildningens befrämjande, 
n 69. 


218 InnehdUef i Sv. F. V. Kalendrar J— XX. 


Foi-sius, Valter: Folkhögskolan i Borgå, IV 66. 

EhgforSj K. J.: Folkhögskolan i Skandinavien, I 7. 

Hagnmn, J.l Nykarleby seminarium (1882), I 84. 

Heikd, I. A.: Chaatauqna eller en högskola i hvarje hem, XUI 
23. — Småskolor och småskoleseminarier, XX 21. 

J., K. F.: Något om arbetet för folkupplysningen, XH 126. 

Lönnbeck, G.: Litet om folkundervisningens och folkskoletan- 
kens utveckling i Finland, IV 108. 

Meinander, Valter: En folkhögskola i Jämtland, XVII 50. 

Nordmann, P.; Något om folkskolomas fortsättningskurser, 
XIV 38. 

Bosfedt, Rob.: Om folkskolans och folkhögskolans förhållande 
till hvarandra, VHI 1. 

Stenvall, A.: Sydvästra Finlands svenska folkhögskola, XX 33. 

Strömberg, F: En slöjdkurs vid Nääs, XI 92. 

Wendell, L.: Om sommarbarn trädgårdar, XIX 110. 

Fortsättningsklass vid högre folkskola, VI 199. — 


Landtdagar ocli årsöfversikter. 

Carstens, C: Återblick, I 196. — Återblick, II 223. — Återblick, 
in 127. — Återblick på 1890, V 119. — Återblick, IX 
164. — Återblick på 1897, XU 167. 

Heikel, I. A.: Landtdagen ]888, III 99. — Landtdagen 1904— 
1905, XX 116. 

Lagus, E.: Landtdagen 1891, VI 1. 

Schybergsmi, E.: Landtdagen 1894, IX 76. 

öfversikt  af  representationssystemen i olika län- 
der XX, 166. 


Årsberättelser. 

Svenska Folkskolans Vänner 1882- 1887, II 203; 1882-1892, VII 1. 

Svenska  Folkskolans  Väymers  årsberättelse  1889—1890, V 148; 

1894, X 1;  1895, XI 1;  1896, XII 1;  1897, XIII 1; 1898, 


Innehållet i Sv, R V, Kalendrar I-XX. 219 


XIV 1;  1899, XV 17;  1900 XVI  1;  1901 XVH 1;  1902, 
XVm 1;  1903, XIX 1;  1904, XX 1. 

Svenska Bildningens Vänners i A bo årsberättelse för 1896, XI 
10:  1896,  XU  10;  1897,  XHI  9;  1898, XIV 20;  1899, 

XV 26;  1900,  XVI  11;  1901, XVH 9;  1902,  XVIH 9; 
1908, XIX 243; 1904, XX. 

Svenska Odlingens Befrämjares i Vasa årsberättelse för 1895, 
XI 16; 1896, XU 12; 1897, XIU 14; 1898, XIV 8; 1899, 
XV 30; 1900, XVI 14; 1901, XVH 11; 1902, XVHI 10; 
1903, XIX 11. 

Svenska Klubbens i Borgå årsberättelse för 1898, XIV 12; 1899, 
XV 36; nov. 1902-okt. 1903, XVLH 142; 1903, XIX 245. 

Svefiska Odlingens Vänners i Kristinestad årsberättelse 1898, 
XIV 16; 1899, XV 32; 1900, XVI 16; 1902, XVHI 12; 
1903, XIX 13; XX 196. 


Uppsatser af blandadt innehall. 

Äsclian, Ossian: Om kontroll öfver handeln med lifsmedel, 1 141. 

Bergroth, G. E.: öf versikt af nykterhetsrörelsen i Finland, II 190. 

B(arenius), G.: Metersystemet, kort redogörelse, I 177. 

Broberg, K. T.: Om sjömansmissionen, IV 1. — Det sjunde 
nordiska skolmötet, X 149. 

C(arstens), C: Ett triumftåg, V 73. 

Cederhohn, Äme: Om likbränning, III 111. 

CygncniSy G.: Postväsendets införande i Finland, Hl 76. — K. 
Finska Hushållningssällskapet 1787—1887, XII 134. 

Ekman, Oskar: Litet om simkonsten, XVIII 95. 

Flodin, K: Den finska tonkonsten på resa i Europa, XV 137. 

Grottnfdt, O.: Om Runebergs dikt « Svanen», XIX 178. -- Om 
Runebergs dikt «Vid en källa», XX 38. 

Grördund, K: Svenska Folkskolans Vänners sång- och musik- 
fest i Åbo 1897, Xn 17. 

Heikel, I. A.: En medeltidspredikan, VI 94. — Något om våra 
tillnamn, XI 20. — Yttranden af en grekisk filosof, XIX 168. 

Häggman, Ossian: Om slöjd, Vn 74. — Några siffror belysande 
Finlands utrikeshandel, XX 189. 


220 Innehållet i Sv. F. F. Kalendrar I—XX. 


Im (L. Meinander): Finlands handel under år 1894, X 83. 

M(einander), K.: Frälsningsarmén, Y 113. 

Meinander, V.: Sång- och musikfesten i Borgå 11—12 juli 1898, 
Xm 106. 

Nordmann, P.: Svenska Folkskolans Vänners musikfest i Eke- 
näs den 4-6 juli 1891, VI 35. — Tillägg till första upp- 
satsen i Svenska Folkskolans Vänners kalender 1892, 
Vin 162. -- Ett motstycke i Frankrike till Svenska Folk- 
skolans Vänner i Finland, IX 8.— Svenska Folkskolans 
Vänners musikfest 1895, X 6. — De svenska akademiska 
feriekurserna 1895, X 26. -- Svenska Folkskolans Vän- 
ners elementarkurser 1899, XIV 230. — Människor och 
djur, XVI 55. — Till Hembygdens Vänner i Klmito, 
XIX 224. 

Nyländer, J. W.: Tal vid en folkfest i Nyl. skärgården, XIV 24. 

Ohls, P. E.: Valsörarnas fyrinrättning och lifvet vid densamma, 
XV 143. 

Oljemark, K. T.: Almanackan och tidräkningen, XV 41. — 
Finlands folkhögskolor förenade med landtmanna- och 
husmoderskolor läseåret 1903—1904, XIX 120. 

Bosenqvist, V. T.: Frid på jorden, XX 16. 

Staditis, Uno: Konstnärsbildning och folkbildning, XVIII 68. 

Söderhjelm, Torsten: Finland på världsutställningen i Paris, 
XV 96. 

Tarkkanen, M.: Finska sjömans- och emigrantmissionen, 
XVn 161. 

miner, C. & Lhidman, V.: Om slakt af husdjur, XVni 56. 

V(albäck), F. J,: Sång- och musikfesten i Ekenäs, XIV 193. 

Warén, A.: Huru den obesuttne kan vinna jord, XIV 131. 

Svenska litteratursällskapet i Finland, I 33. — 
Namn för årets dagar, I 212, II 238, IH 164, IV 140, XII 
203. — Bokförteckning, I 218. — Svenska Folkskolans 
Vänners biblioteksutskott, X 184. — Några allmännyttiga 
uppgifter, xm 236. - En röst från Amerika, XTV' 191. 
— Storfurstendömet Finlands vapen jämte landskapsvap- 
nen, XV 177. — Förteckning öfver lärare och lärarinnor 
vid Finlands svenska landsfolkskolor höstterminen 1901, 


InnehdUet i Sv. F. 7. Kalendrar J-ZX. 221 


XVI 161. — De europeiska ländernas ytinnehåll och folk- 
mängd 1900, XVII 188. — Förbrukningen af åtskilliga 
njutningsmedel i olika länder, XVII 189. — Förbruk- 
ningen af hvete och råg samt potatis i olika länder 
åren 1891—1896, efter «Almanack för alla 1902», XVII 
190. — Några statistiska uppgifter rörande vårt land, 
XVin 209. — Adresser att observeras af sjömän och 
andra personer, XVIII 236. ■— Det inre af ett finskt 
pörte, text till en bild, XIX 122. — Text till kalenderns 
första sida, XIX 242. — H. K. M:s Nådiga manifest an- 
gående åtgärder för den lagliga ordningens återställande 
i landet, XX 161. — Kalenderns omslagsbild, XX 198. 
— Förteckning öfver ett antal romaner, berättelser och 
dikter, behandlande ämnen ur Finlands historia, XX 199. 


Bilaga till Svenska Folkskolans Vänners Kalender 1905.*) 


Ur Pämå sockens historia. 


Fortsättning. 

Sedan året 1 891, då en väsentlig del af Pärnå 
sockens historia ingick uti denna kalender, hafva fjor- 
ton år förflutit. Hoppet att framdeles finna tid och 
tillfälle att sammanskrifva en fullständigare historia öf- 
ver socknen har icke gått i fullbordan. Som emeller- 
tid under årens lopp något material för ändamålet sam- 
lats, har jag ansett mig böra delgifva kalenderns läsare 
ett och annat ur detsamma i den män utrymmet så- 
dant tillåter. 

Under fjorton år kunna många förändringar in- 
träffa, och sådana hafva ingalunda heller saknats i 
Pämå. Sålunda finnes nu att bland industriella före- 
tag omnämna 


Röjsjö bränntorffabrik. 

Vid pass fyra kilometer norrom Lovisa stad ut- 
grenar sig sedan snart tre års tid vid Kuggom halt- 
punkt å Lovisa — Vesijärvi järnväg en bibana åt väster. 
Denna fem kilometer långa bana leder till Röjsjö 
mosse, hvilken redan i korthet finnes omnämd uti 
denna kalender för året 1891.  De torrläggningsförsök, 


*) Tryckningen bekostad af enskild person. 


Ur Fårnd sockens historia. 


hvilka därförinnan gjorts och af särskilda orsaker stran- 
dat, upptogos sedermera partielt, dels af friherre V. 
M. von Bom i odlingssyfte å Sarvlaks andel i mossen, 
dels i dennas nordostligaste område af Röjsjö aktiebo- 
lag för tillgodogörandet af mossens rikedom på rå- 
material för bränntorflfabrikation. Efter långvariga un- 
derhandlingar lyckades omsider detta bolag, hvars främ- 
ste nitiske delägare, generalmajoren Julius af Lindfors, 
tyvärr allaredan aflidit, att inköpa 500 hektarer, af hvilka 
dock endast 50 tills vidare upptagits för fabriksdriften. 
De nödvändiga förberedande dikningsarbetena påbör- 
jades i oktober 1900, och redan våren 1901 kunde fyra 
torfverk sättas i gång. Sommaren var för torftiliverk- 
ningen synnerligt gynnsam, hvarför trots ovana arbe- 
tare produktionen uppgick till vid pass 3,000 ton full- 
torr bränntorf, hvaraf dock tyvärr största delen förstör- 
des genom mordbrand. Endast en mindre del, som 
därförinnan uttransporterats eller ännu icke hunnit ma- 
gasineras, blef öfrig för anställande af experiment till 
utrönande af fabrikatets duglighet. Dessa experiment 
utföllo så väl, att bolaget följande år ansåg sig kunna 
tänka på förbättrade kommunikationer, och bygdes då 
bibanan till Kuggom. — Torftill verkningen fortsattes 
detta år 1902 med samma maskiner och bedrefs till 
en början utan störingar; men snart nog inträdde den 
synnerligt regniga väderlek, som betecknade denna 
sommar. Till följd af mossens höga läge och goda 
vattenaflopp kunde tillverkningen dock fortgå till bör- 
jan af augusti, ehuru själffallet det ständiga regnandet 
icke blott hindrade torkningen, utan äfven sönderpiskade 
och urvattnade fabrikatet, som dymedels blef af sämre 
beskaffenhet än föregående årets. Detta oaktadt blef 
den under vårsommaren upptagna torfven dock fuUt 
duglig. Uttransporteringen af fabrikatet kunde, fastän 
äfven järnvägsanläggningen led af den sällsynt ogynn- 
samma väderleken, likväl vidtaga i början af 1903, då 
den första sändningen med bantåg bragtes i markna- 
den.  Ett nytt, större torfverk af annat system anskaf- 


Ur Pämd sockens historia. 


fades samma år i och för forcerad tillverkning, hvilken 
sedan dess ostördt fortgått. 

Em större dngsdg har ock tillkommit, å Isnäs, 
sedan kommerserådet Johan Askolin den 17 decem- 
ber 1896 köpt detta gods jämte Willmansgård med 
flere underlydande lägenheter för 125,000 mark af ma- 
gister Otto Lindholm och hans hustru Emilia Holm. 

Bland andra förändringar i äganderätten till här- 
förinnan beskrifna gods kan antecknas, att sedan refe- 
rendariesekreteraren Klas Samuel Segerstråle den 21 
februari 1897 aflidit, Sarvsalö gård med underly- 
dande ägdes af hans enka Sigrid Cecilia Holm, född 
\\ 1 85 1, ända till hennes död den 28 februari 1902. 
Därefter ägdes godset af dessas barn, tills sonen Claes 
Axel Segerstråle den i maj 1904 sålde sin arfvelott åt 
sina systrar Sigrid Emilia Elisabeth, f \ ^^77 y Anna 
Helena Mathilda, f. Y 1879, och Eva Hilda Christina, 
f. 5 1884, hvilka sålunda nu äga egendomen. Denna 
har dock något litet minskats i område, enär de två 
hemmanen i Kärpä by. Lassas och Görans, tillsam- 
mans kallade Brinkas, den 9 februari 1901 för 18,000 
mark såldes åt landskam reraren i Åbo och Björneborgs 
län Felix Edvard Stenvik, som bebygger och organi- 
serar stället till en liten herregård. 

Efter det guvernören grefve Carl Magnus Creutz 
den 22 mars 1893 aflidit på sitt fädernegods Malm- 
gård, tillföll detta genom arfsförening den 17 augusti 
samma år ende kvarlefvande sonen grefve Gustaf Phi- 
lip Creutz, f. ?| 1855, för 200,000 mark. Sedan denne 
ansökt och erhållit tillstånd att jemte hustru Hortense 
Marie Jenny Morsing, f. ^ 1859, och barn flytta ur lan- 
det, försålde han godset den 26 september 1903 för 
750,000 mark åt grannen på Forsby, kommerserådet 
Johan Askolin, och öfverflyttade till Sverige, där han 
köpte ett större herregods Nyborg, vackert beläget på 
västra stranden af den stora halfö i Mälarevattnen, på 
hvilken bl. a. det historiska Hätuna och Skokloster 
förnämliga slott befinna sig. — Grefve Creutz blef dock 

16 


Ur Pämd sockens historia. 


icke svensk undersäte, utan drefs af längtan till sina 
fäders land igen, och återköpte han Malmgård af 
Askolin samt tillträdde åter godset den i juli inneva- 
rande år. 

Sedan vi antecknat dessa förhållanden, skola vi 
åter förflytta oss till skärgärden, där vi vid pass sju 
kilometer österut från Sarvsalö och tio kilometer söder 
om Pämå kyrka finna herregodset 


Näse. 

Detta är sammansatt af tio lägenheter om till- 
sammans 47i2 förmedlade mantal (lo oförmedlade), 
nämligen Näse frälse säteri om 72 "^^^ Mästlaks fem 
frälsehemman om tills. 2^/12 samt Malmsby två skatte- 
rusthåll och två skattehemman om tills. 1^/3 mtl. — 
Alla dessa lägenheters odlade ägor äro sammanslagna 
och häfdas redan i längre tid jämte stamsäteriet, med 
undantag af ett par mindre parceller, upplåtna åt jord- 
torpare, de där likasom tre innehafvare af fiskaretorp 
göra dagsverk till gården. Invid Kejfsalö västra fjärd 
har ock ett mindre jordområde varit upptaget af Katt- 
sund ångsåg, hvilken 1 860 anlades af sjökaptenen Alexan- 
der Frans Julius Brenner från Helsingfors och efter 
dennes 1870 timade död haft omväxlande ägare, tills så- 
gen för några är sedan slopades, enär godsägaren, ma- 
gister Modeen icke förnyade arrendet. — Näse gårds 
äbyggnader äro gamla och nödtorftigt underhållna trä- 
hus. Trädgården är stor och försedd med en mängd 
fruktträd, hvilkas produkter af ålder äro välkända. 
Hela jordarealen utgör endast 2,221 tunnland, men 
fiskevattnet omfattar icke mindre än 5,288 tunnland i 
område och anses vara särdeles godt. Äfven skogen 
har varit värdefull, men har tid efter annan sköflats af 
diverse spekulanter i trävaror, såsom vi längre fram 
skola se. 

Tidigaste  ägare  till Näse,  som  man i häfdema 


Ur Pämd sockens historia. 


trott sig spåra, anses ha varit en Henrik Eriksson 
Risbit i början af isootalet. Osäkert är likväl, om ej 
det Näs eller Nääs, som denne ägde jämte Pepott 
allodialsateri i Borgå socken, möjligen var Näse invid 
Borgå stad. Emellertid vet man, att Tönne Olofsson 
Wildeman gifte sig med denne Risbits dotter Brita 
och att dessas son Erik Tönnesson skref sig till Näs, 
medan sonen Arvid Tönnesson blef ägare till Tjusterby. 
Också uppgifver A. J. Hipping uti sin «Beskrifning 
öfver Pemo socken» att Näse i Pämå tillhört släkten 
Wildeman och nämner särskildt den store jorddrotten 
Arvid Tönnesson. 

Något senare eller i medlet af i6oo-talet finna vi 
generalen Fabian B er ende s skrifva sig herre till Lilj en- 
dal, Näse och Wåtskär, och med honom synes åt- 
minstone den säkert kända ägarefÖljden till detta gods 
begynna. Han föddes 1610, var gift med Catharina 
Sparre och afled I678 utan manlig afkomma. — Efter 
honom namnes en major Hans Boije såsom ägare af 
Näse. Denne, som dog 1696, var gift med sin kusin 
Brita Forbes, dotter till öfverste Ernst Forbes å grann- 
godset Idlaks. 

Antagligt är, att Näse under dessa tider till hela 
dess vidd icke ägdes af hittills uppgifne innehafvare. 
Måhända iår man snarare antaga, att blott själfva sä- 
teriet tillhört dem. Åtminstone uppgifves höfvitsman- 
nen Nils Boije 161 2 hafva ägt fyra hemman i Mäst- 
laks, och ännu mycket senare namnes 1746 öfverste 
Robert Muhl såsom ägare af två frälsehemman samt 
enkefru Eva Sofia Glansenstjema som ägarinna af 
Rusthåll i Malmsby. Denna sistnämda var dotter till 
öfverstelöjtnant Loreutzo Glayisenstjema och dennes 
hustru Edla Creutz samt gift med kaptenen Adam 
Reinhold Brunow, som afled 1743. En dotter till dessa, 
Ulrika Sofia Brunow, blef 1752 gift med öfverstelöjt- 
nanten Fredrik Anders Jägerkom, hvilken år 1763 
är upptagen såsom ägare af Näse gärd. Han afled 
därstädes 1801  samt hans hustru i Lovisa 1803.   De 


6 Ur Pämå sockens historia. 

efterlefdes af många barn, bland hvilka öfverstelöjtnan- 
ten Johan Anders och landshöfdingen Fredrik Adolf 
y äger horn. Dessa sålde 1816 egendomen åt kaptenen 
Johan Unonius, född 1767 i Lovisa, död 1837 på Näse. 
Åtminstone voro samtliga tio lägenheter samlade i hans 
hand. — Någon tid efter hans död sålde hans enka 
Gustafva Treudler, född i Åbo 1773, död i Lovisa 
1853, Näse med underlydande lägenheter åt en liflän- 
dare Johan Jannau, h vilken åter 1856 sålde godset åt 
landthushållaren Alexander Viktor Ruth, som ägde det 
i tolf års tid, hvarpå Näse å konkursauktion \\ 1868 
köptes af vicehäradshöfdingen, sedermera sekreteraren 
i Finlands bank August Wallén, Denne sålde egen- 
domen Y 1874 åt landthushållaren Fredrik Segerstråle y 
som därmed förenade Jakobsvik, två tredjedelar af 
Kabböle angränsande hemman, som han inköpt. Men 
redan året därpå den V ^^75 sålde denne egendo- 
men åt boställsinspektören kapten Theodor Winter, 
af hvilken agronomen Alexander Mortimer Wallén 
köpte Näse | 1878, efter det denne kort förut sålt 
Isnäs åt kaptenen Fredrik Hisinger. 

Detta synnerligt täta ombyte af ägare var likväl 
ej härmed slut, ty Wallén nödgades sex år senare göra 
konkurs, och inropade då fabrikanten Carl Axel Levin 
från Borgå egendomen å auktion ^ 1886, men sålde 
den ^V samma år för 70,000 mark åt filosofie magistern 
Henrik Filip Modeen från Borgå. Nu hade det natur- 
sköna, i tiden fisk- och skogrika godset omsider kom- 
mit i en mans ägo, som hade såväl vilja som förmåga 
att upparbeta detsamma ur den vanhäfd, hvari det 
småningom under föregående årtionden råkat. Mas- 
sor af stock hade tillförene försålts till Kattsund ång- 
såg och under kapten Winters tid skall skogen myc- 
ket sköflats af ett bolag, hvilket torde inköpt alla till 
props användbara träd. Men icke desto mindre synes 
denna i god växtkraft befintliga skog under omsoi^- 
fuU vård sedermera hafva blifvit värdefull igen ; ty efter 
det Modeen V  1900 aflidit sålde hans arfvingar alla till 


TJr Pämd sockens historia. 


försågning lämpliga träd för 180,000 mark åt ägaren 
af Kattsund ångsåg, kom. råd Aug. Eklöf i Borgå 
samt därpå }5 1903 hela egendomen för 225,000 mark 
åt en norsk trävaruhandlare OUo Oisen, hvilken skall 
trott sig kunna ur skogen uttaga props för hela köpe- 
summan. I hvad mån detta lyckats är tills vidare tvif- 
vel underkastadt, enär Oisen i januari innevarande år 
gjort konkurs med 263,500 mark uppgifna tillgångar 
och 293,462 mark skulder. — Den 21 juli såldes Näse 
och underlydande tio lägenheter på auktion och inro- 
pades jemte växande gröda för 84,550 mark af landt- 
brukaren Emil Brunila från Kotka. 


Rönnäs. 

Detta gamla vid Pämå vikens strand belägna 
herresäte, vid pass 3 kilometer norr om Näse och 8 
km från kyrkan, består af Idlaks berustade säteri, Ny- 
bondas frälse- och Lassas skattehemman i Attrans by 
samt Sandvik enstaka frälsehemman; de tre förstnämda 
om tills. 2^\^ och det sistnämda om ^/^ mantal. 

Idlaks utgör stamgodset och såsom dess förste 
kände ägare omtalas 1551 en nämdeman P^r Olofsson. 
Förmedels kongl. bref den 8 februari 161 6 erhöll öf- 
verstelöjtnanten Erik Mårtensson Boije till Isnäs Idlaks 
i behagelig tids förläning. Dennes dotter Christina 
blef 1652 såsom enka efter ryttmästaren Otto Bergh 
gift med general Ernst Forbes, hvars fader general 
Matts Forbes redan därförinnan ägde Idlaks äfvensom 
Mörskom gård, där han afled 1640. Hans enka Brita 
Larsdotter Creutz öfverlefde honom i tretton års tid, 
var bosatt å Idlaks och dog därstädes 1653. Hon är 
begrafven i Pärnå kyrka, hvarest såsom ett minne af 
henne och hennes man ännu finnes ett åldrigt altar- 
förhänge af sammet med Forbeska och Creutzska va- 
pensköldar, graverade på silfverplåtar jämte årtalet 
1638.  Sonen general Ernst Forbes, född -^^ 1624, blef 


Ur Pämd sockens historia. 


nu 1653 ägare af Idlaks. Samma år lät han renovera 
det altarskåp, hvilket i två delar finnes anbragdt å 
ömse sidor af kyrkans korfönster. Han var, såsom 
redan sagts, gift med Christina Eriksdotter Boije, och 
afled }^ 1677. 

Genom gifte med dessas enda barn, dottern Sofia 
Helena Forbes blef härefter öfversten friherre Fredrik 
Adolf von der Pahlen ägare af Idlaks. Denne råkade 
under kriget i Lifland uti rysk fångenskap, fördes till 
Sibirien och dog därstädes. Genom arf och utlösen 
af samarfva tillföll godset sedermera f 1764 dessas son 
öfverstelöjtnanten vid Nylands dragonregemente Fredrik 
Bogislaus von der Pahlen, som likväl icke bodde där 
utan på Porlom gärd i Lappträsk socken. Han var 
gift med Brita Magdalena Klingspor, som dog redan 
1733. År 1772 sålde han Sandvikshemmanet åt ma- 
joren friherre Robert Wilhelm De Geer till Tervik, 
och blef detta i De Geerska släktens ägo ända till 1848. 

Makarna von der Pahlens dotter Eva Sojia, f. 
1732, d. 1800, blef 1751 gift med grefve Jokan Carl 
CreutZy f. 1725, d. 1788, kapten vid Nylands infanteri 
och ägare af Malmgård, där de också voro bosatta. 
Idlaks tillföll sedermera dessas dotter Eva Christina 
Creutz, f. \\ 1 757» ^- ^79^ P^ Malmgård, gift 1776 
med sin fars kusin, löjtnanten friherre Raöbe Gottlieb 
IVrede, f. ^ 1742, död å Anjala gård ^ 1828. Denne 
tyckes dock redan den 12 juli 1804, då yngste sonen 
i detta gifte blef myndig, hafva upplåtit barnens mö- 
dernegods till skifte, hvarvid älste sonen, häradshöf- 
dingen friherre Carl Henrik Wrede, f. J 1778, blef 
ägare af Idlaks, där han ock bosatte sig. 

Denne var en man med många, delvis egendom- 
liga idéer. Att börja med flyttade han samtliga åbygg- 
nader från Idlaks gamla tomt till en naturskön udde 
vid pass en kilometer därifrån och kallade därefter 
godset Rönnäs, Ett nytt tvåvånings karaktärshus af 
trä uppbyggdes och inreddes i någon mån efter franskt 
mönster, men blef i hög grad obekvämt för en landt- 


Ur Pämd sockens historia. 


hushållare, enligt nordiska begrepp om hemtreflig bo- 
stad. På ett nära beläget bärg, hvilket han benämde 
tenipelbärget, uppfördes af sten ett tempel eller utsikts- 
tom, hvaraf ruiner ännu finnas kvar. — Invid ett fiskar- 
torp, Lökudden, anlade han vattenbassiner, uti hvilka 
han ville ur hafsvattnet genom solvärmens inverkan 
frambringa koksalt, såsom det sker vid medelhafs- 
kusten i Spanien, men misslyckades naturligtvis, enär 
hvarken vattnets sälta är tillräckligt stor i vår skär- 
gård ej heller solhettan hos oss förslår för vattnets 
snabba afdunstning. — Han var tre gånger gift: i:o 
1807 ™^^ stiftsfröken Carolina Catharina von Bom, f. 
# 1783, d. V 1813, 2:0 1818 med Ulrika Elisabeth 
Wämhjelm, f. V 1788, d. {? i8i<y, samt 3:0 i8i9med 
Fredrika Bernhardina Wrangel, f. ^ 1786, d. ^ 1852. 
Själf omkom han vådligt vid Rönnäs ^ 1837 genom 
drunkning. (Samma öde drabbade ock hans dotter 
Christina Amalia Fredrika på samma dag trettiofyra 
år senare). Enkefriherrinnan Fredrika Bernhardina 
Wrede jämte sönerna Alfons och Lennnrt samt nyss- 
nämda dotter blef nu ägarinna af egendomen. Vid 
faderns död endast sextonårig ämnade älste sonen 
Alfons Herman Lorentz Berndt Wrede, i. ^^ 1820, 
egna sig åt marintjänsten och ingick 1839 som under- 
officer vid Finska sjöekipaget, men tog redan samma 
är efter sommarkampanjen afsked och återflyttade till 
Rönnäs for att hjälpa sin mor vid jordbrukets skötsel. 
Några år senare köpte han godset af sina samarfva 
och gifte sig 1847 ^^^ sin syssling Malvina Theresia 
Hildegard Finckenberg, f. ^ 1824, d. \ 1858. Blifven 
enkling gifte han sig två år senare med statsrådsdot- 
tem Fanny Gustafva Sjögren, f. f 1839. År 1848 in- 
köpte han Sandvikshemmanet och afled i Helsingfors 
\\ 1^73' Dc^ iU^ uppförda karaktärshuset hade blif- 
vit allt mera bofälligt, hvarför ett nytt af honom upp- 
byggdes i närheten, just icke prydligt, men varmare 
och bekvämare. 

Den I maj  1874  sålde  arfvingama  Rönnäs  på 


10 Ur Pämd sockens historia. 


auktion, och inropades de tre lägenheterna Idlaks, Ått- 
rans och Sandvik hvar för sig af generallöjtnanten 
Gustaf Robert Ehmrooth, ägare af Tervik, som fort- 
farande besitter godset och tvifvelsutan med känd 
energi försatt detsamma uti godt skick och vårdar sig 
om dess rationella skötsel. 


Sundholm. 

Detta dubbelt berustade säteri om 2V24 mantal 
jämte i sambruk därmed häfdade Edö skattehemman 
om I mantal är beläget vid pass tre kilometer från 
Rönnäs samt fem kilometer från Isnäs. Sammanlagda 
arealen för båda lägenheterna är 2,140 tunnland. Sex 
torps innehafvare göra dagsverk till gården. 

Under namnet Labby omtalas godset tidigast i 
häfdema mot slutet af 1 500-talet, då en på sin tid be- 
ryktad man Henrik Mattsson Huggut synes innehaft 
detsamma. Såsom anhängare till konung Sigismund 
beröfvades honom dock hans talrika besittningar af 
hertig Carl*), som därpå förlänade dem åt Thomas 
Abbomät «h vilken en lång tid hafver låtit sig här i 
Riksens tjenst bruke och emot dess fiender ärligen 
och manligen sig förhållit, såsom ock derföre mycket 
ondt lidit och utstått». Bland dessa gods var tvifvels- 
utan ock Labby, enär detta under de villkor som se- 
dermera i afseende på de så kallade « Norrköpings 
Bcslutsgodsen» blefvo bestämde, genom konung Gustaf 


*) Uti hertigens bref af den 28 juni 1600 heter det: cAIideo- 
stund Henrik Mattsson hafver icke allenast afsöndrat sig från Rikseos 
ständers enhällige och välbetänkte beslut och hållit med den upproriske 
hopen i Finland och samt med dem och andra, så mycket honom haf- 
ver stått till görande, rädt ock därtill att konung Sigismundus t Polen 
både emot siu ed och försäkring, Sveriges lag och all naturlig kärlek 
fört utländskan här i Fosterland sitt det till att härja och fördärfva. 
Hvarföre Wi varit förorsakade — — — att lathe wederkennes under 
Cronone alle de gods och gårdar som förberörde Henrik Mattsson där 
i Finland arftligen tillhört haiva». 


Ur Pämd sockens historia, 11 


Adolfs förordnande den 24 april 161 3 gafs i förläning 
åt öfversten Samuel Kockbum och uppräknas bland de 
Thomas Abbomäts förläningar i Pämå och Borgå 
socknar, hvilka öfvergingo till Kockbum, — äfven uti 
urkunderna benämd Cobrand. Enligt uppgift af Jesper 
Mattsson Krus uti dennes « Förteckning öfver Nye och 
Gamble Frelsis Landhböndher vthi Finlandh a 161 8» 
fick Kockbum dagen efter det han erhöll förläningen 
H. K. Mtz Confirmationsbref på frälserätt å samma 
lägenheter för sina anförvandter William Vgelbys (Ogi- 
luie) bara; och gälde detta confirmationsbref bl. a. 
Labby och Kälinghöö i Pämå. Ett af dessa barn var 
sedermera landshöfdingen i Keksholms län Patrick Ogi- 
luUy som 1642 blef på svenska riddarhuset introduce- 
rad. Såväl Kockbum som Ogiluie voro skotska släkter. 
Sannolikt kom Labby sedermera för lång tid i 
Boijeska släktens ägo, måhända i början jämte Isnäs. 
Vi finna nämligen att kaptenen Claes Anders Eriksson 
Boijes enka Elin Beurrea 1686 skref sig «till Gamble- 
gård (Willmansgård) och Labby», och sannolikt inne- 
hade äfven dessas efterkommande godset, nämligen 
sonen majoren Hans Boije, sonsonen majoren Hans 
Hansson Boije samt dennes son öfverstelöjtnanten 
Kasper Johan Boije, Säkert är åtminstone, att öfver- 
sten Magnus Wilhelm von Essen genom gifte 1786 
med den sistnämde Boijes dotter Ebba Helena blef 
ägare af Labby, Dessa makar bodde likväl icke på 
Labby, utan på Haiko i Borgå socken, där de ock 
båda afledo, mannen 18 10, hustmn 1835. Af deras 
sju bam blef dottem Ulrika Ottiliana, f 1799, d. 1870, 
år 1827 blef gift med majoren Adolf Johan Gustaf 
Wilhelm von Qvanten, f. 1799, d. 1885, hvilken 1832 
dels genom arf med sin hustm dels genom inlösen 
blef ägare af Labby, hvilket gods han par årtionden 
senare sålde åt sin svåger, löjtnant Adolf Reinhold 
von Essen, f 1804 på Haiko. Denne var på orten 
vida känd för sitt stundom öfverdådigt glada lif, men 
ock  såsom  driftig  och  omsorgsfull  jordbrukare, tidi- 


12 Ur Pämd sockens historia. 

gare på fadernegodset Haiko och sedermera pä Labby. 
Han gifte sig 1836 med sin kusin Johanna Lovisa Boije, 
f. 1793, d. 1880. Deras enda barn, dottern Mathilda 
Eleonora Ulrika Lovisa, f. 1837, d. 1866, blef 1853 
gift med kaptenen vid Nylands indelta bataljon Edvard 
Emil SchantZy f. 1829, d. 1889, hvilken omkr. 1860 
köpte Labby af svärfadern, som likväl för sin lifstid 
undantog Dals vik torp, hvars jordbruk han ansenligt 
utvidgade och försatte i mönstergillt skick. Där afled 
han ock 1867. Genom borgesförbindelser tvungen att 
inköpa Jackarby stora gods i Borgå socken råkade 
Schantz sedermera i sådant af!arsobestånd, att han 
nödgades göra cession, och inropades dä Sundholm 
och Edö å konkursauktion 1870 af generallöjtnant 
Robert Gustaf Ehmrooth å Tervik, som tio år senare 
genom gåfvobref öfverlät lägenheterna åt sin son landt- 
hushållaren Carl Wilhelm Ehmrooth. Den 6 oktober 
1894 sålde denne godset för 105,000 mark åt nuva- 
rande ägaren, kommerserådet Johan Askolin. 


Fasarby. 

Denna par kilometer västerut från Sundholm be- 
lägna uråldriga by består af Knåpas allodialsäteri, Lillby 
frälsehemman samt Pesurs förare-, Jofs profoss-, Jörans 
furirs- och Lillmars rustmästareboställen. Redan 1356 
skall en Bertil Bengtsson i Passare by haft ett latinskt 
frälsebref, konfirmeradt 1608. Byns namn anses ur- 
sprungligen hafva varit Fadersal. Den har äfven uti 
häfdema benämts Fastarby och Wassarby. Uti Jesper 
Krus' Förteckning uppgifves, att sju gårdar i Wassarby 
161 8 tillhört Arvid Tönnesson (Wildeman) till Tjusterby 
och fyra gårdar i Fastarby säteri Erik Boije till Isnäs. 

Familjen Huggut var på 1600-talet bosatt i denna 
by och ägde där Knåpas och Lillby. Denna gamla 
släkt adlades 1583 och hörde till den så kallade knap* 
adeln, hvaraf kanske ock allodialsäteriet fatt sitt namn. 


Ur Pärnd sockens historia, 18 


Jämt etthundra år senare eller 1683 utslocknade ätten 
på svärdsidan genom Nt/s Hugguts då timade död. 
Genom gifte 1705 med dennes dotter Anna Christina, 
d. 1706, tillfbllo Knåpas och Lillby kyrkoherden i 
Pämå prosten Petrus Serlachius, f, 1635, d. 1738. 
Denne sålde 1723 de två lägenheterna ät generalen 
friherre Carl Gustaf Armfelt Sedan denne omkr. 1729 
äfven inköpt Isnäs, hafva Knåpas och Lillby ingått i 
denna possession och tillhöra förty sedan 17 decem- 
ber 1896 kommerserådet Johan Askolin. 

De fyra militieboställena, hvilka under gamla in- 
delningsverkets tid innehades af vederbörande militära 
funktionärer, hafva sedan 18 16 arrenderats af särskilda 
personer, bland hvilka äfven några herremän. Så inne- 
hade t. ex. länelandtmätaren hofrådet Johan Rosberg 
länge Lillmars, som fortfarande arrenderas af hans 
enka Fredrika Rosberg. Landskamreraren Felix Ed- 
vard Stenvik innehar på arrende Pesurs och Jörans. 


Särkilaks. 

Vid en norrut från Pämå viken inskjutande bukt 
ligger par kilometer ostvart från kyrkan Särkilaks gods, 
hvilket ursprungligen torde bestått af Daniels rusthåll, 
det där i början af 1600-talet ägdes af kronouppbörds- 
kommissarien Daniel Willamsson, hvars dopnamn rust- 
hållet antagligen bär. Därmed har redan från äldre 
okänd tid i sambruk varit förenadt Bondas augment- 
hemman. Tillsammans utgöra de två lägenheterna 2 
mantal med något litet mera än 1,000 tunnland jord, 
hvaraf nu mera 220 tunnland åker, indelad i åtta skif- 
tesbruk. Härtill lades för några år sedan 30 tunnland, 
inköpta från Hemmings rusthåll. Dessutom underlyda 
nu mera äfven Särkilaks tre hemman i Pitkäpää grannby, 
nämligen Finnas Va» Lassas Ve och Ny bondas Vb mantal. 

Efter Daniel Willamsons död ärfdes Särkilaks af 
ende sonen Johan Danielsson, 1649 bärgmästare i Ta- 


14 TJr Fämd sockens historia. 

västland, Nyland och båda Karelema. Denne ägde 
äfven Strömsbärgs gård i Borgå socken, där han ock 
var bosatt och hvarest 1655 sonen Peter föddes. 
Denne skref sig Petrus Serlachius, i början Serchilaxius, 
enär han tog sig namn efter fädernegodset Särkilaks, 
hvilket han ock ärfde och där han bodde allt från det 
han 1 68 1 blef kyrkoherde i Pämå ända till sin död 
?# 1738 vid 83 års ålder. Om hans verksamma lef- 
nadslopp finnes närmare redogjordt i förteckningen 
öfver Pämå församlingars prästerskap. Han var tre 
gånger gift, 1:0 1681 med Elsa Stackaéus, död 1703; 
2:0 1705 med Anna Christina Huggut, död 1706, som 
bragte i hans ägo Knåpas och Lillby lägenheter i 
Fasarby; samt 3:0 1707 med Catharina Bosin, som öf- 
verlefde honom och dog 1746. Åt honom utfärdades 
skattebref för rusthållet ^5® 1734- Under följande äga- 
res tider har också Bondas ansetts vara skatteköpt un- 
der rusthållet, men omsider uppdagades, att hemmanet 
hela tiden varit kronolägenhet, hvarför nuvarande äga- 
ren Y 1877 måste för 1,791 mark skatteköpa det- 
samma. 

Bland Serlachii tjugu barn har blott sonen Gustaf 
Serlachius efterlämnat af komlingar. Han blef ock ägare 
af Särkilaks, föddes 1710 och afled 1752; tjänstgjorde 
någon tid vid militären såsom sergeant, men blef se- 
dan jordbrukare och sysslade med skulptur. Så äro 
t. ex. de två änglarna med basuner ofvan predikstolen 
i kyrkan skurna af honom. Han var gift med Catha- 
rina Liitken, f. 171 2, d. 1788, och hade tvä söner Carl 
Johan och Gabriel, hvilka efter modems död sig emel- 
lan delade Särkilaks, som nu för en tid framåt hade 
två ägareföljder. 

Gatnla gärden eller östra sidan ärfdes af sonen 
Carl Johan Serlachius, f. 1745. Han hade extra kam- 
marskrifvare titel och lefde som ungkarl på sitt gods, 
hvilket han ^ 1799 sålde åt prosten Jakob Skogmatiy 
som afled 1807. Serlachius bodde likväl kvar pä 
Särkilaks såsom sytningsman till sin död 181 2, hvilket 


Ur Fämd sockens historia. 16 


år sjökaptenen Anders Sundberg ditflyttade såsom ägare 
af godset, hvilket han antagligen dä köpte af Skog- 
mans enka, som 1811 gifle sig med kyrkoherden Carl 
Adolf Hougberg i Lovisa och då ditflyttade. Sund- 
berg gifte sig 1 8 14 med en dotter i granngården Catha- 
rina Charlotta Serlachius, f. 1782, och afled å Särki- 
laks 1828. Hans arfvingar sålde sedermera gården V 
1834 åt boställsarrendatorn Johan Adolf Grenman, som 
äfven sju år senare tillhandlade sig andra hälften af 
Särkilaics. 

Nya gården. Under det gamla gården, såsom 
ofvan nämts, var i andra släkters ägo, stannade nya 
eller västra gården ännu en tid i Serlachiemas händer. 
Gabriel Serlachius, som ärfde denna hälft af Daniels 
och Bondas, föddes 1751, var en tid i krigstjänst och 
blef slutligen krono- och stadskassör i Lovisa samt 
afled 1796. Antagligen var det han som bebygde 
denna nya gård och äfven bodde därstädes någon tid 
med sin hustru Elisa Regina Malmstedt, f. 1758, d. 
181 2, och elfva barn, bland hvilka de två älsta dött- 
rama blefvo gifta, Catharina Charlotta, såsom redan 
nämts, med grannen Sundberg, och Sofia Elisabeth, 
f. 1783, d, 1858, med landthushållaren Gabriel Johan 
Rosenlindt. Bland sönerna öfvertog Elias Reinhold 
Serlachius, f. 1789, efter modems död godset. Han 
var först länsman i Pärnå och sedan i Ithis samt blef 
slutligen stadsfiskal i Lovisa, där han afled 1837. År 
18 19 sålde han nya gården åt sin förbemälde svåger 
Gabriel Johan Rosenlindt, f. 1779, d. 1848. Sedan 
makame Rosenlindt i tjugutvå år innehaft godset, sålde 
de det y 1841 åt samme Johan Adolf Grenman, som, 
sju år tidigare köpt gamla gården och således nu blef 
ägare af 

Hela Särkilaks, hvilket han likväl sistsagda år 
på hösten skänkte åt sin minderåriga son Gustaf Adolf 
Grenman, som dock aldrig bosatte sig där, utan sedan 
han vuxit upp öfvertog sin fars boställsarrende i Lapp- 
träsk och V ^859 sålde gamla gården  samt Y 1863 


16 Ur Pärnä sockens historia. 

jämväl nya gården åt sin svåger kronolänsmannen Carl 
Daniel Hoff ström. Denne åter sålde ^^ 1867 hela 
Särkilaks åt landthushållaren sedermera kommunalrådet 
Constantin Magnus Roselius för 52,000 mark. Härtill 
har sedermera kommit följande kostnader: 1,791 mk i 
skattelösen för Bondas, 700 mk för en parcell af Hem- 
mings rusthåll, 2,500 mk för Nybondas, 5,250 mk för 
Finnas och 5,425 mk för Lassas i Pitkäpää. Sålunda 
har hela komplexen kostat nuvarande ägaren C. M. 
Roselius i inköp 67,666 mark. Gamla gården med 
den egentliga bostadstomten är af honom så godt som 
helt och hållet ombygd och bl. a. försedd med ett 
bekvämt större boningshus. Jordbruket är ock på 
själfva Särkilaks så upparbetadt och förkofradt, att där 
nu födas 60 mjölkkor och 14 hästar, — emot 15 kor 
och lika många hästar före 1867. 


Pärnå prästgård. 

Detta gamla kyrkoherdeboställe om ett helt man- 
tal är beläget en half kilometer söder om kyrkan, är 
ganska väl bebygdt och uppgifves hafva 323 tunnland 
skattbar jord. Enligt A. J. Hornborgs matrikel upp- 
skattas rågskörden till 80 tunnor, hafre till 24 och 
potatis till 70 tunnor. Med höafkomsten underhållas 
7 hästar, 25 kor och 20 far. Enär intet torp fin- 
nes, måste jordbruket helt och hållet skötas medels 
tjänare. 


Baijars. 

Alldeles invid kyrkan ligger Baijars egendom, 
bestående af Baijars rusthåll om ^/j och Svarfvars 
hemman om ^/j2 mantal, hvilket sistnämda enligt Hip- 
ping skall tilldelats rusthållet såsom ersättning för den 
skada, som gästgifveriet, hvilket underhålles af Baijars 


Ur Pämå sockens historia. 17 

ägare,  troddes  tillfoga  rusthållet, på hvars mark det 
var beläget 

Om Baijars förtid är ej mycket kändt; i hufvud- 
sak blott att lägenheten i början af I7cx>talet, troligen 
efter stora ofredens slut, befanns öde och upptogs af 
länsmannen Johan Smahl, som äfven erhöll skattebref 
därå. Dennes son Samuel Smalén skall ytterligare hafva 
förbättrat godset, hvilket ärfdes af sonen öfverjägmästa- 
ren Smalén. Denne sålde egendomen omkr- 1790 åt 
ägaren af Sarvlaks, lagmannen Johan Christoffer von 
Morian d. y., f. 1752, d. 181 1, hvilken åter sålde Bai- 
jars åt öfverstelöjtnant Magnus Johan Ehmrooth, f. 
1767, d. 1824 därstädes, likasom också hans hustru 
Lovisa Fredrika Tandefelt, f. 1790, d. 1845. Inemot 
två månader tidigare än modem afled jämväl å Baijars 
enda barnet, dottern Sofia Christina Lovisa, f. 181 5 
och 1840 gift med kaptenen Claes Otto Seger stråhle, 
f. 1812, d. 1877. Denne blef nu (1845) jämte tre späda 
söner ägare af Baijars, hvartill förutom Svarfvars äf- 
ven hörde halfva Backas hemman i Garpgård och 
halfva Nybondas i Pitkäpää by. Dessa två sistnämda 
lägenheter försålde Segerstråle 1875, Backas åt ägaren 
af Hagaböle Elis Alexander Holm och Nybondas åt 
ägaren af Särkilaks C. M. Roselius. Baijars och Svarf- 
vars åter såldes samtidigt åt öfverstelöjtnant Theodor 
af Forselles, hvars konkursmassa 1880 sålde lägenhe- 
terna åt filosofiemagister Johan Viktor Segerstråle, 
denne samma år ät sin bror vicehäradshöfding Georg 
Otto Segerstråle, samt denne åter 1883 åt hofrätts- 
auskultanten Axel Salenius, hvilken slutligen 1891 sålde 
Baijars och Svarfvars till deras nuvarande ägare rust- 
hållaren Reinhold Henriksson, 


Thorsby. 

Denna by består af Sigfrids och Hemmings rust- 
håll samt Nygåtd,  Weckas och Nallas skattehemman, 


18 Ur Pämd sockens historia. 

äfvensom Nybondas korporalsbostklle. Tidigt omnäm- 
nes Thorsby i häfdema, och där föddes fiskaresonen 
Michael Agricola 1510. År 1584 fick dennes son, 
Christian Agricola i Reval, ft-älse på en skattegård i 
Thorsby. Ernst Larsson Creutz hade 161 2 två hem- 
man samt Emgissle Person Dufva och Jöns Person 
Ruuth 161 8 hvar sitt hemman i samma by. Äfven en 
Sabelhjerta, gift med Ruuths dotter Gertrud, finnes 
efter 1643 upptagen som fastighetsägare i Thorsby. 
Men hvem som ägde den ena eller andra lägenheten 
kan ej numera utredas. 

Thorsbygodsen ligga norrut från Pärnå kyrka och 
ganska nära densamma, isynnerhyt Hemmings och Ny- 
gård, h vilka, likasom Sigfrids, länge tillhört den fram- 
stående bonde- eller rusdiållaresläkten Grenman. Sig- 
frids tillhörde i medlet af 1800-talet släkten Lindroos, 
bl. a. en handelsbokhållare Jakob Lindroos, efter hvars 
död rusthållet köptes af C. G. Grenman på Nygård. 
Dock uppgifves Nygård 181 7 hafva tillhört grefve 
Robert Wilhelm De Geer på Tervik. Hemmings har 
jämväl länge varit klufvet i två hälfter, hvardera om 
V, mantal, hvaraf ena delen nu mera tillhör enkefru 
Christina Stephan, hvars man för par årtionden sedan 
köpte lägenheten af aflidne rusthållaren Lars Grenmans 
arfvingar. Den andra hälften af Hemmings äfvensom 
Nygård om Vs och Sigfrids *) om i mantal tillhörde 
under senare hälften af 1800-talet landthushållaren Carl 
Gustaf Grenman, som afled I883. Efter dennes död 
sålde arfvingarna alla tre lägenheterna åt en Viktor 
Mattsson från Åland, hvilken åter 1898 sålde desamma 
åt ägaren af Hagaböle, NykuUa och Backas i Garp- 
gård by Karl Karlsson, Redan året därefter sålde 
denne dessa tre Thorsby lägenheter åt Ole Andersen, 
anstäld i Hälla sågbolags vid Kotka tjänst. Sedan 
denne låtit afverka all skog, hvars träd vid roten hade 

*) Sigfrids rusthåll är den enda af Thorsby lägenheterna, som 
särskildt benämts Thorsby^ medan de öfriga burit sina hemmansDamn. 


Ur Pämå rockens higtoria. 19 


sex tums diameter, sålde han hela komplexen åt ett 
åolag^ af nitton personer för 35,000 mark. Detta bo- 
lag, hvari ingick personer af allehanda landdiga yrken, 
lät dela det hela i 26 lika delar, hvarje af omkr. 30 
tunnlands vidd, hvilka nu utgöra lika många hemmans- 
delar med särskilda namn. Härmed upplöstes bolaget 
och de nitton f. d. bolagsmännen äga nu de nya hem- 
mansdelama, än en, än två eller tre parceller. Weckas 
om ^/3 och JVallas om ' , mantal synas redan länge 
varit i sambruk och haft gemensam ägare. Före med- 
let af 1800-talet ägdes de två lägenheterna af sjökap- 
tenen Johan Rosenborg, och osannolikt är ej, att denne 
åtminstone till en del fatt dem i gifte med en dotter 
till bruksbokhållaren Gabriel Bastman, som bodde på 
Ollas. Rosenborg var bosatt på Weckas, hvilket un- 
der hans tid ombygdes. Efter hans död ägdes lägen- 
heterna af hans barn, bland hvilka jurisprofessor Johan 
Wilhelm Rosenborg, Dessa sålde dem 1859 åt rust- 
hållareenkan Sofia Grenman, som åter 1869 sålde dem 
åt sjökapten Johan Rosqvist, Af denne köpte vice- 
häradshöfding Lennart af Forselles Weckas och Nal- 
las 1872 samt uppbygde en ångsåg på stranden vid 
Thorsby sundet. Efter dennes 1872 timade död öf- 
vertog hans bror öfverstelöjtnant Theodor af Forselles 
lägenheterna och sågen, men gjorde 1879 konkurs, då 
ägaren af Hagaböle hofrättsextranotarien Elis Holm 
köpte dem på auktion och 1880 sålde dem åt kam- 
reraren Axel Honkorg, Af dennes konkursmassa köpte 
kommunalrådet C, M. Roselius y 1886 för 17,500 
mark lägenheterna, sedan sågen därförinnan blifvit för- 
såld åt Wartsala sågbolag i trakten af Salo köping. 
Roselius sålde lägenheterna åt Pämå kommun för 
samma pris, efter det sågens arbetarebostäder med 
32 boningsrum blifvit inredda till fattiggård. Weckas 
något förstorade boningshus utgör sedan dess kom- 
munal- och tingshus och Nallas är bebygdt och an- 
slaget till kapellansbol i församlingen. Weckas jord- 
bruk är utarrenderadt. 

16 


20 Ur Pämå sockens historia. 


Garpgård. 


Då Garpgård i våra dagar namnes, förstås där- 
med gemenligen Backas två hemmansdelar, hvilica länge 
bibehållit det ursprungliga byanamnet, som måhända 
i tiden härledts af släktnamnet Garp, hvilket förekom- 
mit i Finland, men veterligen ej i Pämå. Garpgård 
by, belägen närmast i nordväst från Thorsby, består 
af sagda Backas samt Ollas frälsehemman, Nykulla 
skattehemman, Hagabble skatte-, f. d. augmenthemman 
och Segersby skatterusthåll. 

Vi vilja nu betrakta dessa lägenheter hvar för sig 
och göra början med 


Ollas. 

Detta frälsehemman om ^/2 mantal hette tidigare 
Örjas och ägdes jämte grannhemmanet Biggas (Ny- 
kulla) på i6oo-talet af en Erik Markusson*), I med- 
let af 1700-talet synes det hafva tillhört grefve Creutz 
på Malmgård; åtminstone sålde grefve Johan Carl 
Creutz hemmanet åt kapellanen i Pärnå Johan Forss- 
kåhl, som afled 1775 och äfven ägde Segersby. Ge- 
nom gifte med dennes dotter Anna Margaretha blef 
bruksbokhållaren Gabriel Bastntan, f. 1759, d. 1830, 
ägare af Ollas, som efter faderns död tillträddes af 
sonen vicehäradshöfding Carl Jakob Basiman, f. }f 
1799, d. I 1879, gift med Jakobina (Jaquette) Chri- 
stiemin, i, f 1807, d. f 1885. Dessas enda barn, dot- 
tern Jaquette, f \ 1840, d. V 1879, blef ^ 1857 gift 
med kaptenen Werner Schatelovitz, f y 1826, hvil- 
ken efter svärmodems död jämte barnen i detta hans 
första gifte \l 1885 sålde Ollas åt en stockuppköpare 
Keinänen  för 18,000  mark.  Efter  att hafva afverkat 


*) Uti ett  protokoll  |^ 1665  namnes jämte  denne  kapellanen 
Nicolaus Olat Sylvius såsom fastighetsägare i Garpgård by. 


Ur Pämd soekenå historia. 21 


allt sågtimmer uti skosen sålde denne y 1886 hem- 
manet for 9,cxx> mark at nuvarande ägaren skepparen 
Adolf Fredriksson, Under häradshöfding Bastmans 
och hans hustrus tid bragtes det lilla hemmanets jord- 
bmk i godt skick, och åbyggnadema likaså i det trefha, 
gästfria hemmet, omgifvet af en nätt välvårdad trädgård 
och höga lummiga löfträd. 


Nykullfiu 

Såsom redan nämts, hette detta hemman om ^/j 
mantal fordom Biggas och synes åtminstone någon 
tid på 1600-talet haft samma ägare som granngodset 
Oljas. Enär Biggas uti en urkund 1781 säges vara 
<ett urminnes gammalt ödeshemman», hade det tvif- 
velsutan råkat i stor vanhäfd och uppläts då af Kongl. 
Majts och Rikets CammarcoUegium åt bränneridirek- 
tören Petter Nyberg (f. 1740, d. 1808) att ånyo upp- 
brytas och bebyggas; h varvid dess namn förändrades 
till Nykulla, Hvarken Nyberg eller hans arfvingar 
synas dock varit där bosatta, utan i Lappträsk, och 
torde dessa sistnämda hafva sålt hemmanet åt lands- 
höfdingen Fredrik Adolf yägerham,*) f. 176O, d. 1817 
på Nykulla. Jämte samarfva sålde han, såsom om 
Näse sagdt är, detta gods 18 16, och flyttade antagli- 
gen då till Nykulla tillsammans med sina tre ogifta 
systrar Hedvig Eleonora, f. 1763, d. 1843, Ulrika Lo- 
visa, f. 1764, d. 1 818, och Dorothea Wilhelmina, f. 
1770, d. 1839. Äfven dessa tre afledo å Nykulla, hvil- 
ket systrarna ärfde efter deras bemälde ogifte broder. 
Efter 1843, då den älsta och sist kvarlefvande af frök- 
narna Jägerhorn  åttatioårig  afled,  ägdes  Nykulla af 


*) Denne var öfverste i svensk tjänst och riddare af svärdsor- 
<^) hvilken han 181 1 förklarades ovärdig att bära, emedan han varit 
^laktig i Sveaborgs kapitulation 1808. Ingick sistsagda är i rysk tjänst, 
blef landshöfding i Kymmenegärds län 18 10 och tog afsked 18 12. 


22 Ur Fämd sockens histoiHa. 


kaptenen Fredrik Adolf von Schantz, f. 1793, d. i 
Tammerfors 1877. Han bosatte sig på Nykulla, gift 
med Elisabeth Nordensvan, f. 1805, d- 1860 därstädes. 
Blifven enkling gifte han sig ett år senare med Ida 
Leonida Gustafva Ömhjelm, f. 1840, d. 1876, och sålde 
hemmanet något år därefter åt sin fosterson kaptenen 
Edvard Emil Schants, då ägare af Sundholm, hvilken 
sedan sålde det åt hofrätts extra notarien Elis Alexan- 
der Holm å Hagaböle, med hvars ägor NykuUas för- 
sattes i sambruk. Efter dennes 1881 timade död sål- 
des Nykulla jämte Hagaböle och Backas åt kamrera- 
ren Axel Hornborg och har sedermera i sambruk med 
Hagaböle haft samma ägare som detta hemman; dock 
att en parcell däraf jämte tomten vid köpeafhandling 
Y 1903 undantogs samt nu tillsammans med tre par- 
celler från Thorsby komplexen äges af landthushålla- 
ren Karl Karlsson, hvilken äfven ånyo uppbygt detta 
nya Nykulla, kanske bättre än någonsin tillförene. 
Hemmanets gamla boningshus nedrefs nämligen af 
Hornborg och flyttades till Weckas, hvarest det upp- 
sattes såsom arbetarebostad och nu utgör Pämå kom- 
muns fattighus. 


Hagaböle. 

Detta 7$ mantals hemman, beläget strax norrom 
Nykulla, har länge varit skatteköpt augment under 
Pungars eller Fredriksbergs rusthåll i Gammelby och 
skötts af landbönder ända tills det 1840 i arf tillföll 
bankosekreteraren August Wilhelm Holm, f. 1794, d. i 
H:fors på 1840-talet, gift med Wilhelmina Katharina 
Steven, f. 1808, d. 1864. Sedan hemmanet försetts 
med nytt boningshus och nya ekonomibyggnader, dit- 
flyttade familjen 1848, d. v. s. nämda makar med sö- 
nerna Carl August, f. f 1825, d. ^ 1853 såsom råd- 
man i Lovisa, och Alexander Wilhelm Elis Holm, f. 
\\  1828,  d. V  1 88 1,  hofrätts  extra  notarie.   Efter 


Ur Påmd sockens historia. 28 


modems död blef denne ensam ägare af Hagaböle, 
hvilket han utvidgade medels inköp af NykuUa samt 
Backas ^f^ mantals hemman i Garpgärd by åren 1867 
och 1875. Äfven rusthållet Fredriksberg forvärfvade 
han sig, — hvarom närmare längre fram. 

Elis Holm var en mycket verksam man, såväl 
såsom jordbrukare som kommunalman, och åtnjöt stort 
förtroende i kommunen. Han lefde och dog ogift ef- 
ter att hafva testamenterat sin förmögenhet dels åt 
cFinlands folk» dels åt folkskolelärarenas och lärarin- 
nomas pensionskassa. 

Efter hans död såldes Hagaböle jämte Nykulla 
och Backas åt kamreraren Axel Hornborg, hvars kon- 
kursmassa sommaren 1884 försålde desamma åt bon- 
deänkan Eva Enbergy hvilken två år därefter öfverlät 
dem åt sin svärson, kontoristen Karl Johan Karlsson, 
f. V 1858. Denne åter försålde Hagaböle m. fl. lä- 
genheter V 1903 åt arrendator Karl Baumgartner 
från Strömfors för 100,000 mark. Efter att hafva af- 
)rttrat all barrskog af 13 cm diameter vid roten och 
dämtöfver, sålde han ^ samma år 1903 de tre lägen- 
heterna åt ägaren af Segersby, landthushållaren Gustaf 
Ludvig Ruuth, för 50,000 mark. 


Segersby. 

Detta gamla msthåll om ^/g mantal i Garpgård 
byalag ligger blott vid pass i kilometer nordvest om 
Hagaböle, omtalas i handlingar redan 1448 och inne- 
hades i slutet af 1500-talet af «hofmannen under An- 
ders Boijes fana», sedermera lagläsaren Jöns Hansson, 
som 1594 därå erhöll konung Sigismunds frihetsbref. 
Därefter och ännu 1640 innehades Segersby af dennes 
son provincialskrifvaren i Karelen Mårten Jonsson, 

Prosten Zacharias Stachceus, kyrkoherde i Pämå 
från 1642 till sin död 1681, ägde därpå Segersby, hvil- 
ket jämväl innehades af hans änka Karin Ruuth,  Tro- 


24 Ur Fämd sockens histoi-ia. 

ligt är, att denna sålde godset åt landshöfdingen friherre 
Lorentz Creutz d. y., hvars änka Hedvig Eleonora 
Stenbock säges hafva gifvit Segersby på lifstid åt bruks- 
bokhållaren på Forsby Pemovius och dennes hustru; 
men emellertid innehades rusthållet fortfarande af des- 
sas son häradsskrifvareu Carl Johan Pemovius, som 
äfven V 1753 erhöll skattebref därå. Såsom arfvinge 
till någon del af Creutska förmögenheten försökte Lag- 
man Johan Christoffer von Morian på 1760-talet åter- 
börda Segersby, men lyckades ej därutinnan i saknad 
af tillräckliga bevis. Ar 1740 sålde C. J. Pemovius 
Segersby åt kyrkoherdeänkan Juliana Åkerstedt, född 
Serlachius, dotterdotter till prosten Stachaeus. Efter 
hennes 1744 timade död köptes Segersby af hennes 
svåger kapellanen Peter Hipping, gift med hennes 
syster Hedvig Serlachius, men godset bördades af 
Juliana Åkerstedts dotter Märta, gift med Johan For- 
skåhl, kapellan i Pämå från 1742 till sin död 1775. 

Enligt 1696 års indelningsverk lades under Se- 
gersby rusthåll såsom augumenter Blybergs stomhem- 
man ^) samt Fin?tas, Mickos och halfva Nybondas hem- 
man i Pitkäpää by, och skatteköptes alla dessa aug- 
menthemman af Forsskåhl V 1760. Efter Forsskåhls 
död ärfdes Segersby jämte nämnda fyra augmenthem- 
man af dottern Juliana, f 1759, d. 1882, gift med 
Peter Hippings son, kapellanen i Pämå David Hipping, 
{. 1753, d. 1 819. Härigenom blef denne ägare af god- 
sen, hvilka 1822 genom gifte samma år med dessas 
dotter So^a Albertina, f V 1797, d. V 1854, tillföUo 
kapellanen i Pämå Gustaf Ruuth, f 1792 V, d. V 1827. 
Efter mannens död innehade änkan lägenheterna så 
länge hon lefde, och tillföllo dessa därpå enda kvar- 
lefvande sonen skolrektom Karl Gustaf Ruuth, f. y 
1827,  d. \\ 1885.   Gift f 1854  med  Olga Elisabeth 

*) Den 23 februari is;? förlänade konung Johan III Ull slotts- 
lofven på Wiborg Tönne Olofsson (Wildeman) för evärdeligt 2 g|rdar 
Blybftrga med därunder liggande holme. Sonen Henrik Tönnesson ftrfde 
efter sin fader Blybärga, som äfven 16 18 innehades af dennes barn. 


Ur Pämd sockens historia, 25 


Metnander, f. |- 1827, d. W 1889, hade denne bland 
andra barn dottern Olga Sofia, f. f 1857 och sonen 
Gustaf Ludvig Rimtk, f. | 1864, hvilka af samarfva 
y 1891 för 15,000 mark köpte Segersby och Bly bergs, 
sedan därförinnan y 1890 de tre hemmanen i Pitkä- 
pää bortsålts för 17,651 mark. — Den 20 juni 1903 
inköpte Gustaf Ludvig Ruuth sin systers hälft i Se- 
gersby och Blybergs för 20,000 mark, dock med un- 
dantag af vidpass 8 tunnland, hvilka af henne parcel- 
lerats och bebygts med en villa, benämd Ljungby, 
Därförinnan hade han den 16 mars 1903 för 50,000 
mark tillhandlat sig Hag^böle, Nykulia och Backas, 
så att han nu är ägare af hela Garpgård by, förutom 
OUas, äfvensom af Blybergs, tillsammans inemot 3 man- 
tal, och som kostat honom i inköp 77,500 mark. Hela 
arealen utgör 691 hektar, hvaraf åker vidpass 131, äng 
18, odlade kärr 35, skog 481, samt andel i Forsön 26 
hektar. Den odlade jorden är ordnad i två cirkulatio- 
ner, och skördas gemenligen 275 hektoliter råg, 54 hl 
kora, 800 hl hafra, 14 hl ärter, 900 hl jordfrukter samt 
170,000 kilogram hö. Å gården underhållas 15 hästar, 
80 mjölkkor, 2 tjurar, 15 ungnöt samt får och svin 
till husbehof 


Gisslarböle. 

Denna par kilometer nordost om Segersby invid 
nordligaste delen af Pämå vikens östra strand belägna 
egendom består af Bullers helt mantals skatterusthåll 
och Skri/vars frälsehemman om ^8 mantal. Beträf- 
fande dess forntid är ej mycket kändt. Jesper Matts- 
son Krus uppräknar ett hemman Gisslarböle bland 
Affwed Tånsons (Wildemans) gods 161 8. Äfven nam- 
nes Gisslarböle bland Lorenz Creutz d. y:s många lägen- 
heter. Måhända gälla dessa anteckningar dock endast 
frälsehemmanet, hvilket aldrig synes varit bebyggdt 
som herregård,  utan  utgjort  strögods  och  skötts af 


26 TJr Pömå sockens historia, 

landbönder. Rusthållet tillhörde under stora ofredens 
tid en löjtnant Zacharias Alexander Buller, och var 
detta redan 171 3 af fienden «purt spolieradt och öde- 
lagdt», hvarför Buller 1722^ fick tio års «frihet på 
Cronones Extraordinarie». Året därpå afträdde denne 
rusthållet åt sin svåger, mantalskommisarien Per Streng- 
berg, hvilken y 1732 därå af komraerce koU^um 
erhöll skattebref Af denne köpte kapellanen i Pämå 
Johan Forskåhl rusthållet 1751. Född I7i6,^var For- 
skåhl gift med kyrkoherdedottem Martha Åkerstedt 
från Mörskom och afled 1775. Af dessas barn synes 
sonen, brukspredikanten på Forsby Johan Henrik 
Forsskåhl, f. 1749, d. 1805, hafvadels ärft, dels förvärft 
tre fjärdedelar af Bullers, medan dottern Anna Mar- 
garetha, i. 1 75 1, gift med bruksbokhällaren Gabriel 
Bastman, ärfde en fjärdedel af rusthållet. Denne Jo- 
han Henrik Forsskåhl var gift med Catharina Helena 
Lyra, f 1757, d. 1819, ägde äfven frälsehemmanet, 
hvilket han troligen köpt, ehuru okändt af hvem, ty 
han lämnade såväl detta som sina tre fjärdedelar b£ 
rusthållet i arf åt sina två barn, sonen Johan Gabriel 
Forsskåhl, kapellan i S:t Michel, f. 1783, d. 1853, och 
dottern Martha, f 1771, gift 181 7 med bruksförvaltaren 
Anders Johan Ståhlberg och afliden som änka 1849. 
Dessa syskon ägde förty hvardera tre åttondedelar af 
Bullers och hälften af Skrifvars, medan makarna Bast- 
mans dotter, ogifta Eva Christina Bastman, ägde en 
fjärdedel i rusthållet. 

Makarna Ståhlberg, som bebodde och delvis ge- 
nom landbönder skötte egendomen, hade två barn, 
sonen Johan Wilhelm och dottern Martha Serafia, f. 
1820, d. 1904 i november, gift med sjökapten Carl 
Otto Carlstedt, som afled \^ 1884. Efter det Johan 
Wilhelm Ståhlberg 1855 ogift aflidit blefvo makarna 
Carlstedt ägare af Martha Ståhlbergs andelar i Gisslar- 
böle. Men redan därförinnan hade Carlstedt Y '841 
af Johan Gabriel Forsskåhl för 1,250 rubel silfver köpt 
dennes  lika  stora  andelar  i  godsen  samt \ 1843 ^ 


Vr Pämå »oekens historia. 27 

Eva Christina Bastman för i.cxx:) rubel silfver hennes 
fjärdedel i Bullers, så att han sålunda från sist- 
sagda dag jämte hustru ägde hela Bullers rusthåll 
och hela Skrifvars frälsehemman. Carlstedt omorga- 
niserade i viss mån jordbruket och ombyggde egen- 
domen helt och hållet med såväl ekonomibyggna- 
der som ett större boningshus, och det gästfria hem- 
met var ofta samlingsplats för grannar och vänner. 
— Äktenskapet var barnlöst, och för anförvandters 
räkning såldes egendomen på auktion den 7 april in- 
nevarande år 1905 samt inropadea för 90,350 mark 
af kommerserådet Johan Askolin, som därmed icke så 
litet ökat Forsby området åt söder genom dessa an- 
gränsande gods. 


Bergby. 

Vi förbigå nu Forsby, som redan 1891 beskrif- 
vits, och förflytta oss till Pämå vikens nordliga botten, 
Baggnäs fjärd, vid hvars strand vi finna Bergby skatte- 
rusthåll om 174 mantal, närmaste granngods i väster 
till Forsby. 

Denna gamla jordlägenhet uppgifves i urkunderna 
hafva varit ett ödeshemman, då det upptogs af Jo- 
kannes Canuti Teet, kyrkoherde i Pämå 1586 — 1590. 
Denne erhöll ock frihet därå. Hans änka Elin gifte 
sig sedermera med handlingsskrifvaren i kongl. krigs- 
rätten Per Gustafsson^ hvilken efter frihetsårens utgång 
åtog sig att msta för hemmanet, hvilket sålunda y 
1635 b'^f kronomsthåll. 

I början af 1700-talet finna vi en Johan Lund 
hafva innehaft msthållet, hvilket medels afhandling \ 
1 74 1 öfvergick till Forsby bruks disponent och del- 
ägare Abraham Nohrström för bolagets räkning. År 
1767 såldes Bergby åt det nya bmksbolag, hvars del- 
ägare Lars Falck år 1 778 blef ensam ägare af godset. 
Bergby bebmkades den tiden af två landbönder, såsom 


28 Ur Fåmd sockens historia. 

ock efter Falcks död 1794, då sonen kaptenen Lars 
Falck y 1 810 adlad Falckenheim, blef ägare af Bergby, 
för hvilket han *^ 1801 erhöll skattebref. — Efter 
Falckenheims 1832 timade död tillhörde Bergby dennes 
arfvingar, hvilka y 1841 för 2,857 rubel 14^7 kopek 
silfver sålde rusthallet ät kronolänsmannen, sedermera 
stadsfiskalen i Lovisa Carl Ekroos, hvilken jämte fa- 
milj bosatte sig på Bergby och uppbyggde nytt bo- 
ningshus därstädes äfvensom påbörjade omgestaltning 
af jordbruk och ekonomibyggnader. Efter hans 1848 
timade död innehade hans barn godset intill V 1856, 
då de på auktion för 6,700 rubel silfver försålde det 
åt sjökaptenen Adolf Fredrik Dahlström, född y 18 14, 
död Jg- 1884. Denne försatte såväl jordbruk som 
byggnader i utmärkt skick och gifte sig 1859 med 
Helena Kristina Fastberg, född y 1834, hvilken efter 
mannens död jämte barn bebodde Bergby tills \> 
1898, då de sålde rusthallet för 77,500 mark åt ägaren 
af Forsby, kommerserådet Johan Askolin. Samtidigt 
köpte enkefru Dahlström af Askolin Bergstontta par- 
cell af Bergby, hvilken denne därförinnan köpt på 
auktion af en trävaruhandlare Nymans konkursmassa 
för 10,000 mark. 


Gregböle. 

Närmaste granngård till Bergby i väster éxGreg- 
böle skatterusthall om ^/^ mantal och därmed 1857 
förenade halfva Backas eller Strömforsas skatterusthall 
om ^8 mantal i Erlandsböle by. — I medlet af 1500- 
talet synes Gregböle haft många ägare, hvilka måhända 
i arf bekommit olika delar af lägenheten. Uti « Hand- 
lingar till belysande af Finlands kamerala förhållanden» 
namnes, att Jost Småpiper, af adlig ätt, til Gregböll af 
kung Gustaf år 1556 till behagelig tid erhöll iVs skatt- 
mark jord. Året därpå började denne inköpa åtskil- 
liga andelar af godset,  och  nämnas  bland  säljarena 


Ur Pämd sockens historia. 39 

Greger Bertelssan i Gregböll, Michael Bentzan och 
Mickael Persson i Gammelby, m. fl. Sonen Sigfrid 
Småpiper fortsatte inköpen och erhöll den 26 mars 
1593 domarebref, uti h vilket samtliga jordköp fast- 
sULldes < Sigfrid Småpiper och hans rätta efterkom- 
mande arfvingar thenn jordenen at nijutha, bruka och 
behålla til evärdelig ägor». — Emellertid synes redan 
dennes son Mårten Sigfridsson hafva råkat i ekono- 
miskt obestånd, enär Gregböle 1668 omtalas såsom 
dennes < ödeshemman»; och antagligt är, att lägenhe- 
ten i detta skick blef kronohemman och såsom sådant 
förvärfvades af den store jordägaren friherre Lorentz 
Creutz d. y. till Sarvlaks, f. 1646, d. 1698. Äfven 
dennes änka Hedvig Eleonora Stenbock, f 1664, d. 1729, 
ägde därefter Gregböle och skänkte år 1725 lägenhe- 
ten åt sin inspektor Arvid Åberg. Dennes dödsår är 
okändt, men hans änka Susanna Ståhle ägde sannolikt 
godset till sin död 1748, då antagligen sonen Henrik 
Åberg tillträdde detsamma. Han afled 1763, var två 
gånger gift och hade i första giftet med Maria Träsk- 
man, d. 1758, dottern Eva Helena, som föddes 1754 
och antagligen redan i barndomen blef ägarinna af 
Gregböle. Vid sjutton års ålder gifte hon sig 1771 
med faltväbeln Johan Emanuel Tilljander, som redan 
1778 afled, hvarpå hon året därefter gifte sig med 
bokföraren Gabriel Sundström. Detta samma år 1779 
sålde dessa makar Gregböle åt bruksförvaltaren Johan 
Reinhold Robsahm å Forsby för 1,388 riksdaler 42 
skilling 8 runstycken. Försäljningen var egentligen en 
afträdes afhandling, enär lägenheten då var af krono- 
natur och benämdes «Småpeppars krono rusthåll nro 
90 af Nylands och Tavastehus läns dragonregimentes 
Borgå kompani, beläget i Gregböle by». När lägen- 
heten blef rusthåll, om detta var under Creutz tid el- 
ler senare, har ej kunnat utrönas; möjligen redan 1696, 
med Jordas, Baggas, Toddas och halfva Nybondas 
hemman i Pitkäpää by såsom augmenter. — Köparen 
Robsahm var blott en mellanhand,  liksom ock bruks- 


Cr Pérmd soricm» kiftoria. 


/-a/ «•. i8,o acad FaUkfnknm, blef äcare af J 
for n^n K-et han y ,80, erhö 1 siaSef - 
F^CK-eiu,e.ms ,832 timade död tillhörde Sb, 

^l^'^£i« T^^^"- t^ •^ooolänsmannen. te. 
SQck..^kaJen i Lo%Tsa  6ar/ fifnvj  hvilkén i 

";i .^"- -'g  på  Bergby och ^VpS 

S fordhnlf '^'1?''i ^^■"°^'"  Päböffd/f4 

timidas **'\^'^°"r*''>"gg°^*l«-   Efter h, 
ömade dod innehade hans bara godset intill 

ttvZ ^"ktion for 6.700 rubfl silfveX- 

h™'*:j    •**■   ^^"^^  forsatte  såväl  jord! 
^^Snader  ,  utmärkt  skick  och  gifte sig 
JieUna Knstrna Fastberg, född ^Mta, hv 
manens  dod  jämte  bara  bebodde B^gb 
if fA  k   \ ^^'^'^ nisthållet för 77.500 marl 
kLr-   1' ^^"iperserådet 7cAam Asiolhi. 
köpte enk-efra Dahlström af Askolin  Ber, 

^Lt    c^^^'  ^'■'^^'^  'Jenne därförim^C 

Tor ,^"^  en trävaruhandlare Nymans v' 
för 10,000 mark. /"«»«  k^, 

•'va Backas ellV^^^     o»^'' 
^ Gregböle haft «[1 ** V .  — ' 
es;^^!*an<*e af J?^, ^   X- 


rr^>å  ica-j  «#. 


33 


858, d. 1840, 
redrik Adolf 
-na Sofia Bo- 
vtenskap var 
brorbarn, af 
igaböle, jäm- 
1876 sålde åt 
841, d. 1883. 
2, innehafves 
m  Grönqvisty 


st i väster uti 
f Sprintas 72 
as Vi mantals 
är Sprintas, 

att stommen 

lämd Kristine- 

lända  i  tiden 

,  att döma af 

detta rusthåll 

cs hafva gifvit 

1 818 gift med 

1792, d. 1862. 

^, ärfde Sprin- 

1850 med en 

^ofia Granqvist, 

de hon godset, 

törvaltaren Otto 

cd Amanda Sofia 

^e  Sprintas 1894 åt 

/,  f. 1861  och  1891 

^iks^^on, f. 1 87 1. 

nedlet af i8oo-talet tillhört 

därefter  gått i flere händer 

— pten Johan Nybom. 


80 Ur Pämd sockens historia. 


förvaltaren Adam Klöving, på hvilken Robsahm samma 
dag transporterade afträdesafhandlingen, enär uti en 
extra anteckning af den 15 augusti 1780 Klöving för- 
klarar, att köp- och transportafhandlingen rätteligen af 
honom är slutad för bruksägaren, grosshandlaren Lars 
Falcks räkning. 

Efter dennes frånfalle 1794 ärfdes rusthållet af 
sonen, dragonkaptenen Lars Falck d. y., 1810 adlad 
Falckenheim och bosatt på Forsby. Denne skatteköpte 
rusthållet 1801 och sålde detsamma den 16 oktober 1830 
åt assessorn i revisionsrätten Jakob Meinander för 
3,500 rubel silfver. — Under en lång följd af år hade 
rusthållet därförinnan blifvit i hög grad vanskött, men 
nu kom det i goda händer. Odlingarna vårdades och 
utvidgades, hela gården nybyggdes och blef snart en 
prydlig herregård. Assessor Meinander föddes | 1796, 
blef jurist 18 13, assessor 1827 och öfverkommissarie i 
revisionsrätten 1852, tog afsked med statsrådstitel 1861 
och afled å Gregböle \^ 1866. Han efterlefdes af 
maka Henriette Catharina Solitander, f. -J- 1807, ^- V 
1886, samt en talrik skara barn och bamabam, af 
hvilka sonen generalmajoren Ludvig Meinander, f. -^\ 
1844, ^g's genom arf dels genom inköp af medarfvas 
andelar vid sin död 1903 ägde •'/loo ^ godset, — hvar- 
till hans far 1857 lagt halfva Backas rusthåll. Dottern 
Fanny Maria, f. Y 1828, ägde '7ioo» och dotterbar- 
nen tre syskon Relander ^/^qo- — Enär Ludvig Mei- 
nander, gift 1876 med Nathalia Sofia Nordntann, i, \\ 
1850, afled utan bröstarfvingar, kommer godset att åter 
tillfalla statsrådet Meinanders öfriga barn och bamabara. 

Baggnäs. 

Närmaste granne åt söder till Gregböle är Bagg- 
näs by, bestående af Rosas skatterusthäU om */^ och 
Småpeppars säterirusthåll om ett helt mantal. B)^- 
namnet skulle antyda, att släkten Bagge där fordom- 
tima varit hemmastadd,  men något sådant framgår ej 


Ur Fämd sockens historia. 31 

af tideböckeraa. — Båda rusthållen synas mot slutet 
af ijootalet hafva kommit i innehafvarenas af Tervik 
ägo, börjande med geheimerådet grefve Robert Wil- 
helm De Geer, f. 1750, d. 1820, men därförinnan voro 
de själfständiga herregods. A. J. Hipping säger, att 
Baggnäs i medlet af i6ootalet innehades af Arfvid 
R(m och Engelbrecht Småpeppar (Småpiper) « förmod- 
ligen någon ståndsperson». Dessa släkters namn bära 
ju de två rusthållen också. Sedermera uppgifver Hip- 
ping, att in på 1700-talet «på Baggnäs en Fenric Scilt 
hade inspektion på Rosens gods samt blef sedermera 
hans mag». Detta sistnämda öfverensstämmer icke 
med verkliga förhållandet, ty den fenric Scilt, som här 
namnes, äfven kallad «kometten i Pemo», var tvifvels- 
utan fänriken vid Uplands infanteriregimente Carl Ul- 
rik Schtldt, 1722 gift med Hedvtg Christina Krook, 
dotter till en arrendator Johan Krook. Faktiskt är 
ock, att samma fru Hedvig Christina Schildt jämte 
döttrama Hedvig Christina och Maria Christina samt 
sonen Johan Peter 1743, eller samma år som fänrik 
Carl Ulrik Schildt i Sverige afled, finnas kyrkskrifna 
å Baggnäs Småpeppars. — Denna familj Schildts bo- 
sättning i Baggnäs synes antyda, att densamma där 
antingen haft nära anförvandter eller kanske där ägt 
jordagods. Detta skulle ock bestyrkas däraf, att sonen 
Johan Peter Schildt, född 1735, ehuru han sedan 1755 
oafbrutet tjänade vid militären i Sverige och där avan- 
serat till maior vid Westerbottens regemente, afled i 
Päraå (mars 1789) och fiimes begrafven under kyrkans 
golf i den ståtligaste af tegel murade grafven där- 
städes. Antagligen öfverraskades han af döden under 
en resa till Pämå (Baggnäs?) för att besöka anförvand- 
ter eller möjligen i arfsangelägenheter. Hans mor dog 
redan 1753 och systrarna voro gifta, visserligen i Fin- 
land, men ingendera i Pämå. Hans hustru och barn 
funnos i Sverige och förblefvo där i Westerbotten, 
hvarest deras efterkommande allt intill närvarande tid 
varit bosatta. Johan Peter Schildts morfar var tvifvels- 


82 Ur Påmå sockens historia. 


utan den Johan Krook, som 17 12 finnes antecknad 
såsom inspektor i Artsjö och var eift med Maria 
Sprint, — måhända från Sprintas rusthlll i Erlandsböle. 
Kanske blef han senare arrendator af Baggnäs Små- 
peppars, möjligen t. o. m. ägare af godset och afliden 
före 1743, äista kyrkobokens i Pämå begynnelseår. 

Numera utgöra de två Baggnäs rusthållen en 
själfständig utgård till Tervik, hvars nuvarande ägare 
generallöjtnanten Robert Ehmrooth genom omreglering 
och nyodlingar försatt jordbruket och landthushållnin- 
gen i tidsenligt skick. 


Ganunelby. 

Denna by, belägen par kilometer norr om Greg- 
böie, omnämnes redan 1448 i en tvist med Forsby och 
Garpgård, och består af tre rusthåll och fyra hemman. 
Enligt W. G. Lagus' undersökningar hafva följande 
personer skrifvit sig «til Gamlebyi: Olof Eriksson 
Stålarm 1483; Erik Botvidsson Stålarm 1490; Olof 
Peder sson Lille 1535; Arvid Olofsson WUdeman 1563. 
Därefter dennes son Samuel Wildeman, som afled 16 12. 
Äfvenså sonsonen Johan Samuelsson 161 8. Men där- 
jämte namnes, att major Lennart Hästesko 17 16 och 
1723 varit fastighetsägare i Gammelby. €Rusthållet*, 
hvarmed tvifvelsutan menas Pungars (Fredriksberg) 
om ^6 mantal, äfven kalladt Gammelby gård, uppgif- 
ves 1722 varit öde, och ägdes då af kaptenlöjtnanten 
Brummers arfvingar, samt sedermera 1732 af kapten 
Karl Höffner. Detta är ock det enda af rusthållen, 
som varit bebygdt såsom herregård. Sedan ägdes 
detta af en familj Petman, om hvilken man ej känner 
annat, än att en Kristian Petman 1771 blef halshuggen. 
Därförinnan eller 1769 kom rusthållet i släkten Holms 
ägo. — Från året- 1780 ägdes Pungars af auditör Carl 
Fredrik Holm, f 1757, d. 1804, hvilken ändrade rast- 
hållets namn till  Fredriksberg,  och efter dennes död 


Ur Pämd sockens historia. 83 

af hans enka Hedvig Elistzbeth Lagus, f. 1858, d. 1840, 
då godset tillträddes af deras son lektor Fredrik Adolf 
Holm, f. 1789, d. 1855, gift med Carolina Sofia Bo- 
man, f. 1800, d. 1882. Som dessas äktenskap var 
barnlöst, öfvergick Fredriksberg till hans brorbam, af 
hvilka Elis Alexander Holm, ägare af Hagaböle, jäm- 
väl blef ägare af rusthållet, h vilket han 1876 sålde åt 
rusthållaren Petter Reinhold Serenius, f 1841, d. 1883. 
— I gifte med dennes dotter Hilda, f. 1872, innehafves 
Fredriksberg nu af rusthållaren Wilhelm Granqvist, 
född  1876. 

Erlandsböle. 

Denna gamla by är belägen ytterst i väster uti 
socknen invid Gammelby och består af Sprintas 72 
och Backas V4 mantals rusthåll samt Märas Vi mantals 
skattehemman. Det förnämsta af dem är Sprintt^s, 
som likväl redan länge varit klufvet så, att stommen 
utgör ''^/i2D och den frånskilda delen, benämd Kristine- 
borg ^7i2o mantal. — Sprintas har måhända i tiden 
tillhört en numera utdöd släkt Sprint, att döma af 
namnet I början af 1800-talet synes detta rusthåll 
ägts af en Gustaf Forsblom, som säges hafva gifvit 
det åt sin syster Hedvig Änder sdotter, 18 18 gift med 
Carl Henrik Calås af fransk härkomst, f 1792, d. 1862. 
Dessas son Johan Calås, f 18 19, d. 1873, ärfde Sprin- 
tas efter sina föräldrar. Han gifte sig 1850 med en 
dotter från granngården Märas, Maria Sofia Granqvist, 
f. 1824, d. 1904. Efter mannens död ägde hon godset, 
tills hon 1876 sålde det åt sin bror, förvaltaren Otto 
Wilhelm Grönqvist, f 1833, gift med Amanda Sofia 
Forsblom, f. 1838. Dessa afträdde Sprintas 1894 åt 
sonen Otto Waldemar Grönqvist, f. 1861 och 1891 
gift med Theresia Anna Fredriksson, f. 1871. 

RrisHnehorg har i mediet af 1800-talet tillhört 
släkten Falckenheim och därefter gått i flere händer 
samt tillhör nu en kapten Johan Nybom. 


84 Ur Fäitid sockens historia. 


Backas är klufvet i två hälfter, hvardera om '/g 
mantal. Den ena kallas fortfarande Backas och äges 
nu af rusthållaren Gustaf Petterssan, 

Den andra hälften, benämd Strömforsas, tillhör 
sedan 1857 ägarena af Gregböle och har skötts af 
landbönder. 

Mårat har i flere släktled tillhört släkten Gran- 
qvist och de tre senaste egarena haft dopnamnet Axel, 
Två af dessa hafva varit nämdemän och erhållit titeln 
häradsdomare. 


Härmed afslutas nu dessa anteckningar om god- 
sen i Pämå socken, och vi öfvergå till en sista afdel- 
ning, omfattande 


Pärnå församlingar och dessas prästerskap. 

Borgå är den älsta kristna församling i östra 
Nyland. Redan 1327 hade denna socken eller prästa- 
gäll, såsom det i forna dagar hette, två kapell, Stbbc 
och Pämå, hvilket förutsätter att församlingen är vida 
äldre, enär bildandet af kapellförsamlingar i alla tider 
härrört af nödvändigheten att förse aflägset boende 
församlingsmedlemmar med själavård och andra präster- 
liga förrättningar i deras hemnäjder. — Svårt är att 
numera med säkerhet kunna säga huru gammal Pämå 
församling är. Den Teetska legenden förlägger, såsom 
vi veta, dess första kyrkas uppbyggande till senare 
hälften eller slutet af 1200-talet, och osannolikt är ej. 
att faktiska förhållandet varit sådant. Antagligen skötte 
Borgåprästema i början gudstjänster m. m. i det ofant- 
ligt stora kapellet, omfattande ett jordområde, hvilket 
nu är fördeladt mellan tolf församlingar: Pämå, Liljen- 
dal, Pyttis, Elimä, Anjala,  Strömfors, Högland, Lapp- 


Ur Påmå sockens historia 35 


träsk, Artsjö, Mörskom och Lovisa samt en del af 
Kymmene. Kom så trasslet med Padis kloster 135 1 — 
1428, — omnämdt i denna kalender för året 1891, 
hvilket ansenligt hindrade kapellförsamlingens utveck- 
ling. Huruledes biskop Magnus Tavjast omsider 1428 
återlöste Borgå och dess kapeller från klostrets admi- 
nistration, är därsammastädes omtaladt. Samtidigt vid- 
togs med stiftstyrelsens ordnande i dessa trakter; men 
märkeligt nog nämner A. J. Hornborg uti sin matrikel 
öfver församlingarna i Finland, att Pyttis, afsöndradt 
från Pämå, redan 1422 säges varit pastorat. 

Huruledes de många nuvarande församlingarna 
afskilts från Pärnå, finna vi af följande uppgifter i 
nämda matrikel. 

PyUis omfattade vid afskiljandet nuvarande för- 
samlingarna Pyttis, Elimä, Anjala, Strömfors, Högland 
och delar af Kymmene. 

Elimä blef kapell under Pyttis omkr. 1530, an- 
nex under P5^s 1640 och under Lovisa 1748. Pasto- 
rat 1863. 

Anjala blef bönehusförsamling 1692 och kapell 
under Elimä 1789  samt pastorat 1863. 

Sfrömfors eller «svenska Pyttis» afskildes från 
Pyttis 1743, blef annex under Lovisa 1748 och pasto- 
rat 1863. 

Högland blef kapell under Pyttis 181 7 och själf- 
ständig församling 1838. 

Kymmene pastorat bildades 1660 med delar af 
Pyttis och Weckelaks. 

Efter det Pyttis 1422 afskilts, bestod Pämå af 
följande nutida församlingar: 

Pämå moderkyrkoförsamling sådan denna nu är. 

Lappträsk blef kapell under Pämå 1556 och 
pastorat 1575. 

Ar f SJÖ afskildes från Lappträsk såsom kapell 1636. 
Pastorat 1865. 

Mörskom afskildes från Pämå såsom kapell 1604. 
Pastorat 1633. 

17 


36 Ur Fämå sockens historia. 


Lovisa afskildes från Pämå 1748, då af stadsför- 
samlingen bildades särskildt pastorat med Elimä, An- 
jala och Strömfors såsom annexer. År 1863 upphäf- 
des dock detta förhållande; de tre landsförsamlingarna 
fingo egna kyrkoherdar och Lovisa lades som kapell 
under Pämå. Staden blef dock åter året därpå sär- 
skildt pastorat, — men utan annexer. 

Liljendal blef kapell under Pämå 1791 och är så 
fortfarande, 

Ännu äro här att omnämnas två församlingar, 
hvilka funnits men återgått till moderförsamlingen, 
nämligen Forsby och Mertilaks. 

Forsby bruksförsamling omfattade Öster- och 
Wäster-Forsby, Bergby, Gregböle, Erlandsböle, Pål- 
böle, Gammelby, Rike, Väckaby, Tetom och Kus- 
koski byar; uppstod 1691 och upplöstes 1826. 

Mertilaks kapell omtalas i urkunder 1571 och 
dess kyrka omnämnes 1577; men okändt är, när denna 
församling uppstod och när den upplöstes. Man vet 
icke ens hvar dess kyrka varit belägen, men det an- 
tages, att den funnits i Degerby (nuvarande Lovisa 
stad) eller i Gislom. Någon särskild präst torde detta 
kapell aldrig haft. Måhända föranledde dess uppkomst 
tillsättandet af en hjälppräst eller Pärnå sockens första 
kapellan 1566. — Till Mertilaks hörde följande byar: 
Fantsnäs, Kouppebacka, Räfsby, Andtby, Degerby, 
Gislom, Kuggom, Påfvalsby, Tavastby, Haddom, Skin- 
narby, Andersby och Hofmansby, — men märkeligt 
nog icke Sarvlaks. — Den 9 mars 18 10 bestämdes 
Pämå till biskopens annex, och handhades pastoral- 
vården därefter af vicepastorer ända till 10 januari 1865, 
då annexskyldigheten upphäfdes. Humledes präster- 
skapet fördelats i afseende å tjänstgöringsområde m. m. 
har i denna kalender 1891 omnämnts. Måhända kan 
det ej sakna intresse för kalenderns läsare att erfara 
något om det stora antal prästmän, som under år- 
hundradenas lopp handhaft själavården i församlingarna 
Pärnå,  Forsby,  Liljendal  och  Lovisa,  och meddelas 


Vr Pämå sockens historia, 87 


förty här en förteckning öfver ordinarie innehafvare af 
de olika prästabefattningama. 

Andreas af Pema omnämnes tidigast i häfdema 
såsom präst i Pämå kapell 1362.   Därnäst omtalas 

Johan Ambfömson Gram för åren 1369— 1381; 
men han var dock egentligen under dessa tolf år 
pastor i Borgå med förordnande «att förestå Borgå 
församling nied Perno och Sibbo kapeller». Helvik 
var kyrkoherde i Pämå 1404. Därpå inträdde Padis 
klosters cvicariers» tid. 

Laurentius Skötta (Skytte?) omnämnes 1442 som 
pastor eller tjänstgörande präst i Pämå. 

Cyprianus Andreae i Pema omtalas 1497 såsom 
präst i församlingen. Huruvida desse två sistnämde 
varit kyrkoherdar, har ej kunnat utredas. Däremot 
kan med större säkerhet sägas, att följande präst- 
män varit 


Kyrkoherdar i Pämå. 

Bartholomceus eller Bertill från 15 10 till 1537. 
Fastän denne såsom delegerad att i Novgorod afsluta 
fred med Ryssland den 9 maj 15 13 under afhandlin- 
gen skref sig «capellan«, hafva dock häfdaforskarene 
Arvidson och Grönblad funnit, att denne therr Bertilb 
varit «kirkkoherra i Pema». — För hans son 

Eskill Bertillsson utfärdades 1537 bref, «att han 
må behålla Pemo prästagäll efter sin faders död». Se- 
dan följde 

Andreas LaurentH Teyth, som var kyrkoherde 
från 1550 till 1584, och under hvars tid Pämå 1566 
fick sin första kapellan  eller kyrkoherdens hjälppräst. 

y ohannes Canuti Teet hyrkoherde från 1586 
till 1590. 

Michael Andrece Brynthe 1592 — 1619. 

Johannes Martini Teet, fömt kapellan i försam- 
lingen, blef kyrkoherde 161 8 och afled 1632. 


38 Ur Pämd sockens historia. 


Axel Simansson Borgstadius var kyrkoherde i 
Pämå från 1635 till 1640, då han erhöll Lampis 
pastorat. 

Zacharias Johannis Stachceus, född i Härkäpää 
by af Pämå socken, var tidigare pastor i Kumlinge 
socken 1631 — 1639; blef kyrkoherde i Pämå 1642 och 
afled 1 68 1.   Efter honom följde hans svärsson 

Petrus Serlachius, Son till bärgmästaren lohan 
Danielsson och dennes hustru Anna Thorvöst föd- 
des han i Borgå socken y 1655. Sitt tillnamn tog 
han af sin faders gods Särkilaks i Pämå; blef student 
1674 och prästvigdes 1680 i Pämå kyrka af superin- 
tendent Petms Bång samt antogs till huspredikant hos 
riksrådet friherre Ernst Johan Creutz på Malmgård; 
året därpå, f 1681, utnämdes han till kyrkoherde i 
Pämå och 1690 till prost i Nyländska kontraktet Under 
«stora ofreden», då en stor del präster flydde undan 
fienden till Sverige, stannade Serlachius på sin post och 
skötte icke blott sin egen församling, utan biträdde 
jämväl flere grannsocknar med prästerliga förrättningar. 
Vid kyrkomötet i Pämå 1718 var han ordförande, så- 
som ock praeces för den samma år inrättade konsisto- 
rialrätten i Nyland, hvilken gemenligen hade sina sam- 
manträden på Särkilaks, där han var bosatt. T>Tigd 
af år och sjuklighet afled han därstädes vid 83 års 
ålder den 20 oktober 1738. 

Johan Haberman blef Serlachii efterträdare. Son 
till en svarfvare Peter Haberman föddes han i Pämå 
1686. Såsom gymnasist i Wiborg blef han 1 710 jämte 
många andra af fienden förd i fångenskap till Sibirien. 
Där var han först dräng hos en officer i Tobolsk, 
men sedermera lärare i en skola, som svenske office- 
rare där 1 71 1 inrättat Ar 1722 återkonj han till hem- 
landet och blef påföljande år student i Åbo vid 37 års 
ålder; prästvigdes i Borgå 1724 och tjänstgjorde dels 
som vicepastor i Sibbo, dels som pastor vid Nylands 
infanteriregemente, tills han 1740 blef kyrkoherde i 
Pämå.   Under  < lilla  ofreden»  flydde  han  1742  till 


JJr Påmd sockens historia. 39 


Sverige, varskodd af sin långvariga fångenskap i Sibi- 
rien, men återvände efter fredsslutet året därpå till 
sitt pastorat, där han afled y 1756. Han efterträd- 
des af 

Benedikt Krook, född 1720, son till kyrkoherden 
i Hollola Benedictus Krook och dennes hustru Katha- 
rina Printz. Student i Åbo 1735 och året därpå i 
Uppsala blef han magister i Abo 1745 och docent 
1746; lektor i grekiska och hebreiska vid Borgå gym- 
nasium 1753, erhöll professors titel 1755 och utnäm- 
des 1758 till kyrkoherde i Pämå, hvarest han ock af- 
led f f  1770.   Efter honom blef 

Peter Bergh kyrkoherde i Pämå. Denne föddes 
^ 1 71 2 i Uleåborg, där hans far var handlande. Un- 
dan fienden flydde han 1742 till Sverige och blef stu- 
dent i Uppsala; biträdde 1744 finska pastorn i Stock- 
holm och prästvigdes i Uppsala 1746. Året därpå 
återkom han till Finland och tjänstgjorde i Mänty- 
harju; blef t. f. stadspredikant i Lovisa 1748 och 
skvadronspredikant vid Karelska dragonerna 1750. 
Till kyrkoherde i Pämå utnämdes han utan förslag '^^ 
1773, erhöll prostetitel 1774 och dog ^^ 1785. — Han 
efterträddes af 

Jakob Skogmariy borgareson från Lovisa, född y 
1753. Student i Åbo 1771 blef han konsistorii vice- 
notarie 1775, prästvigdes 1777 och utnämdes samma 
år till kapellan i sin födelsestad. Kyrkoherde i Pämå 
blef han f 1785, erhöll prostetitel 1787 och afled 
\ 1807. 

Efter Skogmans död handhades pastoralvarden i 
Pämå dels af kapellanen David Hipping, dels af präst- 
mannen Gustaf Serentus, hvilken sedermera blef ka- 
pellan i Heinola. Den 9 mars 18 10 bestämdes Pämå 
pastorat till biskopens annex och handhades pastoral- 
vården i församlingen från ^  1812 af följande tre 


40 Ur Fämd sockens historia. 


Vicepastoren 

Abraham Mollerus, kapellansson från Idensalmi, 
född 1773, student 1795, magister 1798, prästvigd 1799; 
tjänstgjorde i Kiuruvesi och vid finska kyrkan i Stock- 
holm 1800— 1808, predikant vid Uleåborgs bataljon 
1808 — 1810; domkyrkoadjunkt i Borgå 1810— 1812. 
Blef vicepastor i Pämå y sistsagda år och skötte 
pastoratet tills han V ^^23 utnämdes till kyrkoherde i 
Pieksämäki, där han afled V  1840. 

Carl Fredrik Relander, Son till kapellanen i 
Ithis P. J. Relander föddes denne ^ 1796, blef ma- 
gister 1 8 19 och prästvigdes samma år. Bataljonspre- 
dikant i Viborg 1822 och vicepastor i Pämå \% 1823. 
Efter femtonårig tjänstgöring i Pämå utnämdes han 
till kyrkoherde i Ithis 1838, blef kontraktsprost 1846 
och afled V  1857. 

Gustaf Roselius föddes i Thusby ^ 1809, blef 
student 1830, prästvigdes 1832, tjänstgjorde i Jockas 
och Puumala, blef vicepastor i Pämå y 1839, kapel- 
lan 1858 och kyrkoherde 1883. 

Efter det Pärnå socken 1865 befriats från att 
utgöra biskopens annex, har församlingen åter haft 
följande egna 

Kyrkoherdar. 

Oskar Ferdmand Hofdahl, rådmansson från Ta- 
vastehus, föddes V 1814, blef student 1832, prästvigd 
1840, pastorssubstitut i Borgå 1842, kapellan i Sibbo 
1845, kyrkoherde i Valkjärvi 1857, prost 1860 samt 
kyrkoherde i Pämå | 1867.   Afled ^ 1881. 

Gustaf Roselius blef såsom redan sagts biskopens 
vicepastor i Pämå 1839 och kapellan därsammastädes 
1858. Efter att sålunda i fyratiofyra år hafva tjänst- 
gjort i församlingen allmänt aktad och värderad,  blef 


Ur Pämd sockens historia. 41 


han omsider ?§ 1883 kyrkoherde i Pämå, och förun- 
nades honom att ännu i nära tio års tid, under hvil- 
ken han 1886 erhöll prostetitel och jämväl en tid 
skötte kontraktsprostegöromålen, vara församlingens 
föresyn i allt godt och nyttigt, tills han i sitt åttatio- 
tredje åldersår | 1892 skattade sin gärd åt förgängel- 
sen.  Han efterträddes af 

Hilarius Albin Ferdinand Mikaftder, född ^^ 1846 
i Åbo, student 1864, prästvigd 1868, kapellan i S:t 
Mariae i870^samt tillika curam gerens därstädes; andre 
kapellan i Åbo domkyrkoförsamling 1884; utnämdes 
till kyrkoherde i Pämå 1893 och tillträdde pastoratet 
i 1894. 

Kapellaner. 

Första serien. 

Petrus Johannis 1566. 

JohannesLaurentii 1595. 

Johannes Martini Teet, 161 5. Kyrkoherde 16 18. 
Afled 1632. 

Hieronymus Johannis 16 17 — 1623. 

Henricus 1634 — 164 1. 

Johannes Nicolai Collinus 1642 — 1678. 

Mathias Nicolai Skogman 1680 — 168.... 

Ericus Hoffman 168...— 1696. 

Justinus Simonis Totilius 1696 — 1726. Denne 
flydde vid stora ofredens början till Stockholm, med- 
hafvande en del af kyrkans silfver, hvilket han där för 
det mesta skingrade, — troligen för att kunna lifnära 
sig. Efter hans återkomst väcktes process härom, men 
han afled under rättegången. 

Andreas Henrici Hyppingius, son till brukspre- 
dikanten å^Forsby Henricus Matthiae eller Hyppingh, 
student i Åbo 169 1, brukspredikant efter fadern 17 10 
— 1726.   Kapellan i Pämå 1727 till sin död 1754. 

Petrus  Andrea  Hypping,  son  till  företrädaren, 


42 Ur Fämd sockens historia. 


född 1 71 8, student 1739, prästvigd i Åbo 1743; ka- 
pellan i Pämå 1755; död 1782. 

Henrik Hippingy företrädarens son, född 1754, 
prästvigd 1776; kapellan i Pämå 1783; död \ 1788. 

David Hipping, företrädarens äldre bror, född 
1753» prästvigd 1788; brukspredikant på Forsby 1779; 
kapellan i Pämå 1789;  död ^  18 19. 

Gustaf Ruuth, son till kapellanen i Askola Alexan- 
der Ruuth, föddes ^^ 1792, prästvigdes 181 5; blef ka- 
pellan i Pärnå ?a  1820 och afled V  1827. 

Johan Björkström, orgeltrampareson från Borgå, 
föddes 1785; blef först skollärare å Tervik 1809: präst- 
vigdes 18 1 8; blef lärare i Heinola pedagogi 1820 och 
kapellan i Pämå | 1828. Han var en lång följd af 
år afsigkommen, hvarunder tjänsten sköttes af vikarier. 
Afled V  185 1. 

Fredrik Lindberg föddes |-§ 18 14 i Kristina; 
prästvigdes 1842, tjänstgjorde i Mörskom, Lovisa och 
Pärnå (för Björkström), blef kapellan i Pämå \ 1854 
och afled V  1857. 

GusU^ Roselius, kapellan i Pämå V 1858— ?J 
1883 och tillika vicepastor till 1867. Redan omnämd 
som vicepastor och kyrkoherde. 

Otto Gabriel Gardberg föddes i Helsingfors y 
1825; prästvigdes \\ 185 1, pastorsadjunkt i Pämå samt 
därpå i Jockas 1855; t. f. kapellan därstädes V 1857; 
åter pastorsadjunkt i Pämå y 1860; t. f. kapellan där- 
städes V 1866; predikant i Höglands och Tyttersaari 
församling ? 1868; interimspredikant vid pastorsämbe- 
tet i Pämå f 1882, samt kapellan därstädes \\ 1884. 
Efter att på oUka tider hafva tjenstgjort i Pämå i till- 
sammans tjugu års tid afled han y 1902 och efter- 
träddes af 

Johan Emanuel Tuomala, född i Borgå socken 
J- 1866, student 1886, prästvigd f 1893, tjänstgjort i 
Asikkala, Hiitola, Elimä, Kerimäki, Mörskom, Krono- 
borg, Orimattila, Loppis och Mäntsälä. Kapellan i 
Pärnå \\ 1903;  tillträdde tjensten | 1904. 


Ur Fämd sockens historia. 43 


Kapellaner. 

Andra serien. 

Matthias 1619 — 1646. 

Nicolaus Olavi Sylvius, hemma från Wärmland, 
1652— 1678. 

Henricus Martini (Skägg?) 1679— 1693. 

Samuel Alventus 1694— 17 12. 

Henricus Geargii Weckman från Weckelaks, stu- 
dent 1694, kapellan i Mörskom 171 1 ochiPämåi7i2 
till sin död 1741. 

Johan Forskåhl, född 17 16, prästvigd 1740, ka- 
pellan i Pämå Y  1742 till sin död V  ^775^ 

Erik Johan Lönroth, klockareson från Pärnå, 
född 1746, lärare på Tervik 1769, prästvigd 1770, ka- 
pellan i Pärnå ff 1776; död V  ^79^- 

Lönnroth var siste andre kapellan i Pämå, ty 
efter hans död förflyttades andre kapellanen till Lil- 
jendal, hvars kapellaner förty fortsätta denna andra 
serie. 


Kapellaner i Liljendal. 

Johan Ingman, kapellansson från Askola, född 
V ^759» student 1778, prästvigd 1783, kapellan i Gu- 
staf-Adolfs socken 1791 och i Liljendal f 1793 till sin 
död ^ 1805. 

Anders Johan Kiljander, sågskrifvareson, född 
^ 1765, prästvigd 1791, kapellan i Anjala 1794 och 
i Liljendal ^ 1806 till | 1809, då han blef kapellan i 
Asikkala. Sedermera blef han 1822 kapellan i Libe- 
lits, där han dog \f 1836. 

Lars Tallgren, korporalsson från Pielavesi, född 
-^ 1 77 1, student 1795, prästvigd 1796, kapellan 1806 
och  i  Liljendal  Y  18 10  till  f  1840,  då  han  ut- 


44 Ur Fåmå Bockens historia. 

nätndes till kyrkoherde i Leppävirta, hvarest han afled 
\ året därpå. Han var far till arkitekten och litera- 
tören Nestor Tallgren, född V, 1824 i Liljendal. 

August Wtlskman, född V 181 2 i Saarijärvi, 
prästvigdes 1837, kapellan i Liljendal }f 1840 till 
1863, då han till följd af oenighet med församlingen 
afsade sig tjänsten och lefde som privatman till sin 
död V  1891. 

Edvard Mennander, son till kapellanen i Savi- 
taipale Adolf Fredrik Mennander, föddes ^ 1827, blef 
student \i 1847, prästvigdes \^ 185 1, blef predikant 
på Högland \ 1856 och kapellan i Liljendal y 1864 
till sin död V  1897. 

Henrik Johan Tyyskä, rusthållareson från Askola. 
föddes ^J 1855, blef student 1878 och prästvigdes 1888. 
Efter tjänstgöring i Lokalaks, Askola, Keksholm och 
Jaakimvaara utnämdes han ^ 1898 till kapellan i Lil* 
jendal och tillträdde tjänsten \ 1899. 


Forsby Brukspredikanter. 

Henricus Hyppingh, skref sig tidigare Hyppius; 
student 1679;  brukspredikant på Forsby 1691 — 1710. 

Andreas Henrici Hyppingius, son till företräda- 
ren, student 1691, brukspredikan/ 1710— 1726. Sedan 
kapellan i Pämå. 

Benjamin Weckman, son till kapellanen Weck- 
man i Pärnå, student 1727, brukspredikant 1736 — 1752. 
(Hvem som skötte brukspredikantstjänsten 1726 — 1736 
är okändt). 

Johan Åström; präst 1750; brukspredikant 1754. 
Död 1778. 

David Hipping, född 1753, brukspredikant 1779 
— 1789, dä han blef kapellan i Pärnå. 

Johan Henrik Forskåhl, son till kapellanen i 
Pämå Johan Forskåhl och Martha Åkerstedt, föddes 
1749,  prästvigdes  1776,  blef  1778  huspredikant hos 


Ur Fämå sockens historia. 45 


generalen frih. A. H. Ramsay på Jackarby, sockne- 
adjunkt i Pärnå 1781, e. o. predikant vid Savolaks 
fotjägareregimente 1782, pedagog i Tervik samma år, 
brukspredikant på Forsby V I790 till sin död 4 1805. 

Peter Johan Sundström, brukspredikant pa Fors- 
by y 1806 till y 1807, då han af domkapitlet afske- 
dades. Tjänstgjorde dock sedermera 1809 som pastor 
vid Vasa regimente. 

Samuel Ceder föddes i Nystad ^ 1779, '^l^f stu- 
dent 1 80 1 och prästvigd 1804, var brukspredikant på 
Forsby från |^ 1807 till \\ 181 1, då han blef kapel- 
lan i Borgnäs. Sedermera från 1830 kyrkoherde i 
Kesälaks afled han y  1833. 

Carl Tobias Belitz, länsmansson från Laukas, 
föddes !| 1788, blef student 18 12 och prästvigdes 
samma ar, brukspredikant på Forsby V 18 13 till 1826, 
då bruksförsamlingen upplöstes. Belitz slutade som 
sinnessvag. 


Lovisa pastorat 

Kyrkoherdar. 

David Starck, son till kyrkoherden i Jämsä Gustaf 
Starck och Anna Serlachius från Pärnå, föddes ^5* iZio, 
blef student i Åbo 1729, magister 1735, docent i Åbo 
1736, lektor i Borgå 1742, prästvigd och kyrkoherde 
i Lovisa pastorat Y 1750, prost 1755, teologie doktor 
1772.   Afled V  1788. 

Zacharias CygncBUs, son till kyrkoherden i Mänty- 
harju Z. J. Cygnaeus, föddes -^^ 1733, blef student i 
Åbo 1753, prästvigd 1755, magister 1757, bataljons- 
predikant 1759, pastors substitut i Mäntyharju 1763, 
kapellan i Helsingfors 1772 och samma år vicepastor 
i Mäntyharju, regimentspastor 1774, kyrkoherde i Män- 
tyharju 1775 och i Lovisa ^ 1780 till V ^^9^^ ^^ han 
blef domprost i Borgå. Året därpå eller ^ 1792 blef han 


46 Ur Färnd sockens historia. 


biskop i Borgå stift, och teologie doktor 1793. Han 
afled under Borgå landtdag ^ 1809. — Han var farfar 
till såväl professorn och skalden Fredrik Cygnaeus 
som till finska folkskolans fader öfverinspektor Uno 
Cygnaeus. 

Henrik Calonius, son till kyrkoherden i Saari- 
järvi Mathias Calonius, föddes W 1735, blef student 
1756, magister 1760 och prästvigd samma år, kapellan 
i Lovisa 1768, kyrkoherde i Kesälaks 1777 och i 
Saarijärvi 1779 samt kontraktsprost 1787. Slutligen 
kyrkoherde i Lovisa ^^  1792 till sin död ^^ 1805. 

Carl Adolf Hougberg, son till häradshöfding 
Sven Abraham Hougberg, föddes ^^ 1763, blef stu- 
dent 1784, prästvigd 1788, kapellan i Artsjö 1801, 
kyrkoherde i Lovisa \\ 1809,  prost 181 1, samt afled 

V 1840. 

Gustaf Leonard Stenbäck, son till komminister 
Gustaf Stenbäck, föddes ^^ 1809, blef student 1825, 
magister och t. f. kollega vid trivialskolan i Lovisa 
1832, rektor för skolan 1833 och för högre elementar- 
skolan i Borgå 1842, prästvigdes sistsagda år och blef 
kyrkoherde i Lovisa ^ 1844, prost 1847. Afled y 
1 86 1. Han var siste kyrkoherden i det stora pasto- 
ratet med tre socknar som annexer. Nästa kyrko- 
herden i det till Lovisa stad inskränkta pastoratet blef 

Karl Albert Hackzell, son till kommissionslandt- 
mätaren Johan Jakob Hackzell, föddes ^} 1820, blef 
student 1841, prästvigdes 1847, t. f. pastor i Lovisa 
1865  samt  kyrkoherde  därstädes f 1875 till sin död 

V 1892. 

Ivar Alarik Nicander^ född 1865, kyrkoherde 1895. 


Kapellaner. 

Nicolaus Ursinus, son till kapellanen i Ranta- 
salmi Jacobus Ursinus, föddes \% 17 16, blef student i 
Åbo 1730, magister 1741, vicenotarie vid domkapitlet 


Ur Pämd sockens historia. 47 

i  Borgå  1744,  prästvigd  1748,  kapellan  i  Degerby 
(Lovisa) samma är.   Kyrkoherde i  littis 1767.   Äfled 

^ 1786. 

Henrik Calonius, redan omnämd bland kyrko- 
herdame.   Kapellan i Lovisa 1768— 1777. 

Jakob Skogman, omnämd bland kyrkoherdame i 
Pämå.   Var kapellan i Lovisa 1777— 1785. 

Carl Östberg, son till pastorn i Jämsä Carl Öst- 
berg, föddes y 1757, student i Åbo, prästvigd 1782, 
predikant vid flottan 1783, kapellan i Lovisa ^^ 1786 
till f 1796, då han blef kapellan i littis, hvarest han 
afled J 1809. 

Henrik Adolf Lagren, son till sergeant Logren 
vid Tavastehus regimente, föddes 1762, blef student 
1782, prästvigd, kapellan i Lovisa Y ^797 till ?J 1798, 
då han blef kapellan i Sulkava.   Afled ?2  1820. 

Gustaf Schogster, rusthållareson från Thusby, 
föddes 2^ 1769, blef student 1788, prästvigd 1794, 
kapellan i Lovisa y 1800 till f^ 1804, då han blef 
kapellan i Borgå. År 18 16 blef han kyrkoherde i 
Jämsä, där han afled ^  1829. 

Anders Gustaf Argillander, son till kronofogden 
Ivar Argillander, föddes Y ^77^^ prästvigdes 1801, 
blef  kapellan  i  Lovisa  \  1805  och  afled  därstädes 

V 1830. 

Carl Henrik Hipping, son till kapellanen i Pärna 
David Hipping, föddes y 1799, prästvigd f 1821, blef 
kspellan i Lovisa Y 1831 och afled därstädes V 1873. 
Han var siste kapellan i Lovisa, enär tjänsten indrogs 
efter hans död. 

Dessa uppgifter om prästerskapet i Pämå för- 
samlingar äro hufvudsakligast hämtade ur Akianders 
Herdaminnen ; och härmed afslutas anteckningarna för 
kalendern ur Pämå sockens historia. Måhända kunna 
de tjäna som material till en framtida fullständig histo- 
rik öfver denna gamla socken. 

C Carstens, 


PRIS Fmk 1:50. 


HELSINGFORS 1006 

AKTIEB. F. TILQMANNS BOK- OCH STENTRYOKERI SAMT KEMIORAn. 


UTGIfVEH 


KRLEMDER 


GTQiFVEh nr 


SVEMSKR FOLKSKOLRUS VRMMER 


1906 


DUgUMDEFÖRSm AIWAMQEN 


x2ZS3ai3S^^S 


SFV 


HELSIMQFORS 

TIDHIllOB- * TBTOSSBI AKTIBBOLAaBTS TBTOKXU 

1906 


REDAKTÖRER FÖR DEMMR KALENDER: 

V. ÖHBERQ OCH P. MORDMRMN 

ORDF. SEKR. 

I DIREKTIOMEM FÖR SVEMSKR FOLKSKOLRMS VftMMER. 


INNEHÅLL: 

Sid. 

Svenska Folkskolans Vänners årsberättelse för 1905 1 

Om lungsot och andra tuberkulösa sjukdomar af //. Holsii . .   16 

Vår nya representation di E, S 33 

Hembygdens lof, dikt af Parus Åt^ 38 

Toner från bygden af Frans Österblom 40 

Vid midsommartid i Teerijärvi, reseminnen af P. Nordmann . .   43 

Folkskolorna i Kveflaks af K. V. Åkerblom 53 

Ungdomsföreningens i Liljendal nya hus med byggnadsritningar 

af Heirald Andersin 56 

Från folkhögskolan, berättelse af Lauri Soini, öfversatt af Arvid 

Möme 59 

Henrik Ibsen (med porträtt), dödsruna af E. Hasselblatt .... 104 

Helsning till hembygden, dikt af/ Reuter 113 

En trädgårdsstad af Qunnar Landtman 115 

Valter B. Meinander (med porträtt), dödsruna af K- T, Oljemark 120 

Ur fågel världen, skildring af/ Hedberg 125 

Martin Wegelius (med porträtt), dödsruna af K- Flodin 137 

Två ungdomsdikter af Martin Wegelius 142 

Reform af rättsvården af R, A, Wrede 145 

Kasten Antell, dödsruna 160 

Kristian Wiiala (med porträtt), dödsruna af Herman Hultin . . 164 
Här, endast här är du hemma, prolog af Frans Österblom ... 168 


Svenska folkpartiet 171 

De döfstnmmas alfabet af J, H, 175 

Från förgiagna. dagar af Parus Åter 179 

Kalenderns omslagsbild 188 

Svenska Folkskolans Vänners ombud i november 1906 185 


Berättelse 

Ofver Svenska Folkskolans Vänners verksamhet år 1905, 
afgifven till årsmOtet i Helsfnsfors den 31 mars 1906. 


Såsom en inledning till redogörelsen från föreningens 24:de 
verksamhetsår vill direktionen i korthet uttala sig om sättet för 
utgifvandet af understöd för folkbildningsflndamål samt hurusom 
dessa fördelat sig öfver olika trakter af de svenska bygderna. 

I föreningens stadgar ingår ingen t)estämning om, att stä- 
derna skulle falla utom S. F. V:s arbetsområde; det heter kort 
om godt, att föreningen ,har till ändamål att verka för folksko- 
lors inrättande bland landets svenska befolkning", men i följd 
af stadskommunemas relativt lyckligare ekonomiska tillstånd och 
tillgången på hjälpsamma folkbildningsvänner, har det i prakti- 
ken gestaltat sig så, att så godt som alla anslag utanordnats för 
befrämjandet af folkupplysnings syften i landsorten, 1 hundratals 
fall hafva ansökningarna om understöd insändts af skoldirektio- 
nema eller skolomas lärarepersonal, af föreningens egna ombud 
eller af enskilda personer, och i några tiotal fall hafva bidragen 
utanordnats på initiativ af förenings-direktionens medlemmar, efter 
att desse genom besök å respektive orter gjort sig förtrogna med 
de förhållanden, hvilka betingat utgifvandet af understöden. Detta 
tillvägagående har haft sin lättförklarliga orsak i den omständighet, 
att S. F. V. haft sin centralhärd i Helsingfors. Skulle man anse, 
att föreningens tillgångar medgåfve anställandet af en fast aflönad 
folkbildnings-konsulent, hvilken därjämte hade i uppdrag att verka 

- 1 — 


såsom vandringslärare och fOredragare, kunde en mera allsidig 
öfverblick vinnas af det vida arbetsfältet och olika orters behof 
af understöd lättare afvägas mot hvarandra. 

Nu har det visat sig, att de kommuner, där folkbildnings- 
sträfvandena varit mest lifaktiga, gjort sig päminta genom i re- 
geln väl motiverade ansökningar om understöd, medan andra 
socknar i långt mindre grad velat och vetat hålla sig framme. 
Till den förra kategorin kunna hänföras exempelvis Esbo, Liljen- 
dal, Sjundeå och Borgå landskommuner i Nyland, Korpo, Nagu, 
Kimito och Kumlinge i Egentliga Finland samt Malaks, Korsnäs, 
Vörå och Replot i Österbotten; till den senare kategorin åter 
Tenala, Bromari, Snapperiuna och Pojo, Eckerö, Geta, Finström 
och Sund samt Jeppo, Larsmo, Närpes och Purmo. Emellertid 
har redan pä grund af de ingifna och beviljade ansökningarna 
föreningens utgifter år från år stegrats så, att de icke kunnat 
täckas med influtna medlemsafgifter och räntor. Föreningens l>e- 
hållning — alla fonder oberäknade — har från 52,130 mk den 
31 dec. 1901 nedgått till 44,000 vid 1905 års utgång. Direktio- 
nen har dock ansett, att arbetet för de svenska kulturintressenas 
tillvaratagande under de närmast gångna åren icke bort lida af- 
bräck, och har därför relativt frikostigt utdelat understöd i hopp 
om att, »kommer dag, så kommer råd*. 

Föreningens fonder hafva under året ökats med .Vakt- 
mastar K. J. Kymlanders fond*, som vid emottagandet utgjordes 
af 1,635 mk 41 p. Numera aflidne vaktmästaren vid Finlands 
bank K. J. Kymlander hade nämligen genom ett den 31 januari 
1898 upprättadt testamente förordnat, att behållningen i hans bo 
skulle öfveriämnas till S. F. V. att användas i föreningens syfte- 
mål för hjälp och understöd åt behöfvande svenska folkskolor i 
landsorten. — Af sin onämnde vän i landsorten har föreningen för 
sjunde gången såsom julgåfva åt folkbiblioteken fått emottaga 
500 mk. 

Anslag till högre fasta folkskolor. 

Läseåret 1904—1905,  Esbo skärgård 250: — 

Sastmola, Kasaböle 250: — 

Replot kyricoby 200: — 

östermyra 200: — 

— 2 - 


Läseåret 1904—1905. Kökar (femte Aisanslaget) 400:- 

Karuna 200: - 

Brandö, Jurmoby 150:- 

Laseåret 1905—1906. Tusby, Björkbacka 300: - 

Hausjärvi, Hyvinge 300:- 

Kvef laks, Petsmo 250: - 

Kumlinge, Seglinge 250: - 

Kristinestad, Päsmark 250: - 

Kökar 250:- 

Iniö, Norrby 200: - 

Munsala, Mona 150:- 

Oravais, Komossa 100:- 

Oxkangar  100:- 

Mörtaiark 100: - 

Vörå, Kaltsor  100:- 


Anslagen till fasta småskolor. 

Läseåret 1904—1905. Replot, Söderuddama 300: - 

Degerby (Nyland) 200: - 

Esse, BÄckby ») 200: - 

Pyttis kyrkoby») 200:- 

Liljendal, Säfträsk 200: - 

Pemå. Bargby 100: - 

Tusby, Kervo 150:- 

Uljendal, Garpom  50:- 

Borgå prästgårdsbacken 100: - 

Läseåret 1905—1906. Replot, Söderuddama') 500:- 

Vichtis, Palajärvi 450: - 

Pargas malm 400: - 

Pargas port — Jungfrusund .... 400: - 

Houtskär, Äppiö  300:- 

Korpo, Avensor 350:- 

Kökar, östra distriktet») 250:- 


') Anslaget gäller tre läseär. 
•)    . .   två   . 

- 3 — 


Läseåret 1905—1906, Kimlto, Vretaby 200: - 

Finby, Gråböle 200: — 

Sjundeä, Fanjunkars 200: — 

Vikarfall 200: — 

Pikkala  200: — 

Borgå landsf. Ylike 200: — 

Ncdervetil kyrkoby 200: — 

Pyttis, Västerby 200: — 

StrtJmfors, Vlrböle  150: — 

Kronoby, Knifsund 150: — 

Nedervetil, Nedervetilby 150: — 

Esbo, Jupp 150: — 

,   Grans 150: — 

Ingå, Västankvam 150: — 

Borgå, Veckjärvi  100: — 

Prästgårdsbacken 100: — 

Pemå, Bärgby 100: — 

Lappträsk, Harsböle  100: — 

Tusby, Klemetskog ») lOO: — 

Dragsfjärd, Furusund 100: — 

Kyrkslätt, Haapajärvi 100: — 

Långvik  100: — 

Estby 100: — 

Strömsby 100: — 

Hindersby 100: — 

Bobäck 100: — 

Bergstad 100: — 

Gamlakarleby landsf. Rödsö  ... 250: — 

Storkotka 250: — 

Nagu, Nötö  50: — 


Till en ifrågasatt ny småskola i Finby, Förby, har utlof- 
vats 250 mk. Lärarinnan Anna Jonsson, som senaste sommar 
upprätthöll en 6 veckors elementarkurs å Länhammar i Karislojo. 
uppbar i ersättning 100 mark af Aurora-fondens räntemedel. För 
att möjliggöra några medellösa elevers besök vid Nystads svenska 


O Anslaget gäller två läseår. 
- 4 - 


folkskola utbetalades 300 mk och för likartadt ändamål 120 mk 
genom folkskolläraren K. P. Pettersson i IniO, Norrby. 

Diverse anslag. Svenska småskoleseminariet i Helsing- 
fors, som tyvän år 1905 icke fått något statsunderstöd, har af 
föreningens medel erhållit det betydande bidraget om 1,550 mark, 
utanordnadt för innevarande läseår. Till folkskollärarenas som« 
niarkurser pä Åland gafs ett bidrag om 300 mark. Samma be- 
lopp har på ansökan af Nylands svenska ungdomsföreningars 
centralutskott utlofvats för 1906 till en byrå i Helsingfors, hvilken 
skulle åtaga sig att skaffa populära föredragare till landsbygden. 
Kartor och naturalhistoriska bilder hafva till ett värde af in- 
emot 80 mark, blifvit skänkta till folkskolorna i Esbo skärgård, 
till Petalaks, Nyby och Petalaks kyrkoby, till Hiittis kyrkoby och 
Pedersö, Ostenö samt Ingå, Fagervik. 

Biblioteksverksamheten har föreningen understödt genom 
att åt Nyl. afdelningens folkbildningskommitté öfverlämna 200 
mark samt genom att till studentföreningen V. S. skänka tvenne 
vandringsbibliotek. Bokkollektioner om c. 40 band hafva expe- 
dierats till öfverby (Helsinge), Grennäs (Borgå sn.), Stensvik 
(Esbo), Paipis (Sibbo) och ett mindre antal till några inom Hel- 
singfors arbetarekretsar bildade läseringar. Af sagoboken .Tum- 
melisa' hafva åtskilliga exemplar utdelats bland folkskoleelever 
och ett större antal af föreningens skrifter såsom julgåfvor åt sjö- 
män fördelats genom Sjömansmissionsföreningen. 

Mttsikfestkommittén, såsom hvars ordförande Martin We- 
gelius fungerat, har under året blifvit förstärkt genom invalet af 
ledamöterna öfverstelöjtnant R. G. Stenius och musiker Otto 
Andersson, såsom andra sekreterare. På kommitténs förslag hafva 
af föreningens medel utanordnats 300 mark såsom understöd till 
den musikfest, hvilken den 17 juni 1906 kommer att äga rum i 
Ekenäs och i spetsen för hvilket lofvärda företag ställt sig S. 
F. V. ombud folkskolläraren J. Nordström. Till den samtidigt in- 
fallande sång- och musikfesten i Gamlakarleby hafva 500 mark 
utlofvats. Planen på en större musikfest i Helsingfors torde blifva 
realiserad i juni 1907. För att i viss mån förbereda till ett mera 
allmänt deltagande i denna, men framförallt för att lifva de musi- 
kaliska intressenas målsmän i Österbotten åtog sig direktör We- 

— 5 — 


gelius godhetsfullt uppdraget att från den 27 juni till 6 juli 19051 
leda en dirigentkurs i Kronoby. Deltagarenas antal uppgick til 
c. 20; kursen omfattade föredrag i musikens historia och teori samt 
praktiska Ofningar i körsång. Såsom ett synligt resultat af denna 
kurs kan med största tillfredsställelse antecknas, att flertalet af 
kursdeltagarena på sina resp. hemorter ställt sig i spetsen för 
nybildade körer, och många rusta sig att taga del i Gamlakarleby 
sångfesten. I det att direktionen här med tacksamhet omnämner 
detta förnyade bevis på direktor Wegelii intresse för tonkonstens 
förkofran ute i bygderna, är det så mycket smärtsammare att på- 
minna sig, att den framstående musikern och den ädle folkbild- 
ningsvännen nu för alltid slutfört sitt lifsarbete. En detaljerad 
framställning af hans verksamhet i föreningens tjänst skall införas 
i 1906 års kalender. 

Theodor Holmströms folkhögskolefond. Af fondens dis- 
ponibla räntemedel hafva under året följande anslag, utdelats, till 

Wästankvam landtmanna- och husmodersskola i Ingå. . 1,200 ') 

östra Nylands landtmanna- och husmoderskola 3,000 

Ålands folkhögskola 1,900 

Elevstipendier, fördelade på de 8 sv. folkhögskolorna  . 1,600 

Borgå folkhögskola (hälften af ett tidigare utlofvadt anslag) 1 , 130 

Sydvästra Finlands svenska folkhögskola i Pargas. . . . 1,000 
Närpes landtmanna- och husmoderskola (i penningar och 

ett pianino)  980 

Mellersta Nylands folkhögskola i Esbo (en flygel) .... 500 

Nyländska afdelningens folkhögskolekurser 800 

Sommarkurserna 1905 vid folkhögskolan i Esbo 300 

Folkhögskoleläraren Torsten Mikanders resestipendium . 400 

Beträffande fördelningen af fondens räntor har det beslut 
fattats, att samtliga ansökningar för det löpande året på en gäng 
tagas under ompröfning. På en till de svenska folkhögskolomas 
lärarepersonal riktad förfrågan om önskvärdheten af en utdelning 
af understöd åt medellösa elever samt ett resestipendium åt nå- 
gon lärare eller lärarinna har ett tillstyrkande svar erhållits. Sam- 


0 Anslaget omtaladt i föregående årsberättelse. 
— 6 — 


tidigt ingick fiAn det i Pargas den 18—19 september 1905 hållna 
svenska folkhOgskoleläraremötet en skriftlig underrättelse om, att 
mötet utsett folkhögskoleföreständarena Johannes Klockars» Karl 
T. Oljemark och Arvid Möme till medlemmar i ett utskott, hvil- 
Icet i förhållande till S. F. V. och Holmströmska fondens ränte- 
dispositioner ägde tillvarataga lärarekårens intressen samt ,tillhan- 
dagä föreningen med de upplysningar direktionen kunde finna nö- 
digt inhämta*. Direktionen skall — i sådana fall, då den finner det 
lämpligt och behöfligt att införskaffa extra utredning i någon 
fråga — med tacksamhet begagna sig af det gjorda anbudet 

Ombud äger föreningen f. n. på 117 skilda orter, nämligen 
33 i Nyland, 27 i sydöstra Finland, 32 i Österbotten samt 25 i 
öfriga delar af landet 


Nyantagna ombud äro i: 

Viborg: redaktör Carl Joh. Tollet. 
Tenala: fröken Hilda Lindqvist 
Bjämå: stationsinspektorn Georg Rancken. 
Nykarleby: serainaristen K. Vaxlax. 
Sjundeå: folkskolläraren Alarik Boström. 
Vörå: , M. Holmberg, 

öfvermark:    , Viktor Winberg. 

Lappfjärd:     , Josef Klavus. 

Sibbo: , R. J. Qvamström. 

Hammarland:  , Johan Karlsson. 

Kuopio: fru Signe Hällfors. 
Lappträsk: pastor Carl Lundberg. 

.     folkskollärarinnan Väva Thomé. 
Lemland: , Ingeborg Sommarström. 

Korpo: kofferdiskepparen J. E. Karlsson. 
Snappertuna: folkskolläraritman Anna Fagsrström. 


Vid senaste årsmöte tilldelades följande ombud, som en 
längre tid nitiskt skött sina värf, premier i värdefullare böcker: 
fru Linda Sagulin i Lovisa, förvaltaren Karl Mansén i Ruokolaks, 
normalskolläraren K. F. Spolander i Nykarleby och ingeniör N. 
W. Bergmarm i Hausjärvi. 

— 7 — 


Föreningens direktion, som under året sammantrfldt 10 
gånger, har varit sammansatt af följande personer: possessionaten 
fil. mag. V. Ohberg, ordförande, kommunalrådet bankdirelctör Abel 
Landén, viceordförande, fil. doktor P. Nordmann, sekreterare och 
ombudsman, ingeniör Fr. Rosberg, kassör, pastor Ludv. Bengels- 
dorff och friherre Tor Carpelan samt suppleanterna lektor Hugo 
Bergroth, fröken Gertrud Ehrström och professor I. A. Heikel. I 
tur att afgå vid detta årsmöte äro herrar Bengelsdorff och Lan- 
dén samt fröken Ehrström. Till revisorer utsagos vid senaste 
årsmöte herrar S. Ehrstedt och A. Schildt samt till suppleanter 
Otto Lucander och Albin Finander. 


Föreningens medlemsantal uppgick den sista december 
1905 till 4,803.  De flesta medlemmar finnas på följande orter 

Helsingfors 969 

Helsinge 253 

Abo 234 

Lovisa 145 

Sibbo 132 

Kyrkslätt 130 

Vasa 120 

Viborg 105 

Borgå landsf 104 

Borgå stad 91 

Kristinestad  84 

Liljendal 77 

Gamlakarleby 76 

Ingå 70 

Jakobstad 67 

Pemå 64 

Tammerfors  60 

Kronoby  57 

Lappträsk 54 

Jyväskylä 51 

Tusby 51 

Björneborg 50 

Fiskars 50 

Hiittis 48 o. s. v. 

— 8 — 


Af ofvanstående förteckningar framgår således bl. a. att 
Helsinge har dubbelt så många medlemmar som Vasa och att* 
Jyväskylä går framom städer med en så pass svenskatalande 
befolkning som Hangö och Mariehamn. En mångårig erfarenhet 
visar, att medlemsantalet står i direkt förhållande till den energi 
resp. ombud på olika orter utveckla. Den omständigheten för- 
tjänar ock påpekas, att i somliga städer medlemmar erhållits 
blott inom ståndpersonemas klass, medan åter i andra ej så få 
ledamöter vunnits bland handtverkare och arbetare. 


Publikationerna. Af skrifter utgifna af föreningen Svenska 
Folkskolans Vänner hafva under år 1905 utkommit: 

Haft 57, Tre föreläsningar i hälsovårdslära af A. Palm- 
berg.  64 sidor, pris 25 p., upplaga 5,700 exx. 

Haft 58. Anteckningar. Finlands historia 1809—1868 af 
M. G. Schybergson. 31 sidor, pris 50 p., upp- 
laga 5,600 exx. 

Haft 59. Albert Edelfelt, en folkelig minnesskrift af K. 
Flodin och P. Nordmann, 53 sidor, 29 illustra- 
tioner, pris 1 mk, upplaga 6,100 exx. 

Kalender utgifven af Svenska Folkskolans Vänner 1905, 
tjugunde årgången, 270 sidor, pris 1 mk 50 p., 
upplaga 5,600 exx. 

Af samtliga dessa skrifter har hvarje medlem erhållit ett 
exemplar. En dagbok, afpassad för de svenska småskolomas behof 
och tryckt i 400 exemplar, har dessutom blifvit utgifven. 

Helsingfors den 10 mars 1906. 

Viktor öhberg 
Ab. Landén. Fredr. Rosberg. 

Tor Carpelan. P. Nordmann. 


P. Nordmann. 


— 9 — 


Ofversikt af penningeställningen. 

Vinst- och förlusträknlng för är 1905. 

Inkomster: 

Saldo från år 1904  Smf 47.482:46 

Räntor 7,422: 35 

Medlemsafgifter . . , 17,282: — 

Resterande afgifter . 404: — 

Frivilliga bidrag 500: — 

9mf 73,090:81 

Utgifter: 

Skrifter utgifna under året ^mf, 8,151:08 

Understöd 14,616: 36 

Omkostnader , 2,548: 11 

Aflöningar , 3,600: — 

Bibliotek  , 143:34 

Afskrifning å inventarier , 30: — 

Behållning till år 1906 44,001:92 


Smf  73,090:81 

Föreningens affärsställning vid årsskiftet synes af nedan- 
stående sammandrag af bilanskontot. 


Aktiva: 


Kassa 

Främmande reverser 

Löpande räkning 

Depositioner 

Räntor 

Björkbacka folkskolehus 

D:o , inventarier 

Boklager 

Aktier 

Obligationer 


$mf 


949:82 

22,000: — 

— :27 

88,000: — 

1,896: — 

6,953:05 

233:65 

1.000:- 

29,011:70 

147:30 


Transport 9mfi 150.191: 79 


— 10 - 


Transport ^h^ 150,191: 79 

Inventarier  , 230: — 

Sparkassa .    9,622:24 

Diverse personer ,    2,083:30 

Abel Landéns Folkakademi-fond 

9 st. prior. aktier å 10,000 mk 
10  .    ,     .    å  1,000  , 
i Lovisa— Vesijärvi jämvägsaktieboiag 

5^ 162,127:33 


Passiva: 

Henrik Borgströms fond ^h/c 5,000: — 

Vilhelm Grefbergs stipendiefond . 1,000: — 

BrOdema Paqualens fond  , 1,000: — 

TuUuppsyningsmannen Lindens fond  . 14,000: — 

Aurora-fonden , 2,000: — 

S:t Petersburg Liedertafel fond 1,400: — 

Nyländsk understöds-fond , 1,220: — 

5:te februari-fonden . 7,000: — 

Folkbildnings-fonden 100: — 

Elementarkurs-fonden , 5,170: — 

Vilhelmina Hisingers donation , 40,000: — 

Hedvig Falckens fond  10,000: — 

Vilhelmina Nordströms fond , 27,000: — 

Västra Nylands musikfond , 1,600: — 

Vaktmästar K. J. Kymlanders folkskolefond  .... 1,635: 41 

Behållning till 1906 44,001: 92 


Ä^ 162,127:33 

Th. Holmströms folkhögskolefond. 

Inlcomster: 

Behälhiing frän föregående år 1904 ^^   4,209: 84 

Influtna räntor ,    9.997:96 

9m/:  14,207:80 


11 — 


utgifter: 

Omkostnader ^ 563:60 

Understöd , 12,810: — 

Afskrifning ä aktier 150: — 

Behållning till år 1906 . 684:20 

mr^ 14,207:80 

Fondens ställning vid årsskiftet synes af nedanstående sam- 
mandrag af bilanskontot. 

Aktiva: 

Kassa ä^    714:32 

Aktier och obligationer 38,215: — 

Sparkassa 13,799: 88 

Utestående lån .    20,000: — 

Depositioner ,   160,955: — 

Äy: 233,684:20 

Passiva: 

Kapital  ^^ 233,000: — 

Behållning till 1906 684: 20 

Äy: 233,684:20 
Helsingfors den 31 dec. 1905. . 

Fredr. Rosberg. 

Att förestående tablåer äro riktigt utdragna ur »Svenska 
Folkskolans Vänners* och .Teodor Holmströms folkskolefonds" 
hufvudböcker intyga: 

Alfred Schildt S. Ehrstedt 

Revisorer för år 1905. 


— 12 — 


Revisionsberättelse. 

Vid slutförd revision af föreningen .Svenska Follcslcolans 
Vänners" räkenskaper och förvaltning under år 1905, hvilket upp- 
drag lämnats oss vid årsmöte den 24 mars sagda år, hafva vi 
inhämtat: 

att böckerna för redogörelseåret, hvilka jämförts med till 
dem hörande verifikat, icke gifvit anledning till anmärkning; 

att föreningen tillhöriga aktier, obligationer och öfriga värde- 
handlingar, hvilka af oss nppräknats och granskats, öfverens- 
stämma med böckerna; 

att de till årsberättelsen bilagda tablåerna öfver såväl för- 
eningens ställning som Theodor Holmströms folkhögskolefond, 
som bokförts särskildt, äro riktigt utdragna ur böckerna. 

På grund af hvad vi här ofvan haft äran anmäla och då 
vi jämväl af protokollen funnit, att föreningen egnats enahanda 
omsorg och intresse som tillförene, få vi förorda för Direktionen 
och dess kassaförvaltare full ansvarsfrihet för ofvannämda redo- 
gOrelseår. 

Helsingfors den 26 mars 1906. 

S. Ehrstedt Alfred Schildt 


- 13 


Betlehems stjärna. 

1/ lar på himlen en stjärna står, 

Icke skådad i forna år, 
Mål för undrande öga. 
Icke bådar den blod och strid, 
Frid den bådar, där den så blid 
Blickar ned från det höga. 

Komna fjärran från Persien, 
Nalkas Juda de vise män. 
Stjärnan visar dem vägen. 
Världsförlossaren född nu är, 
Stjärnan därom ett vittne bär, 
Sann är anande sägen. 

Spörjande i Jerusalem, 
Höra de hvad nu Betlehem 
Mika fordomdags sade. 
Stjärnan före dem åter går. 
Tills hon stannar och stilla står. 
Därvid vordo de glade. 


14 — 


In nu gingo de vise män, 
Och för nyfödde konungen 
Pannan ödmjukt de falide. 
Sen de ned for hans fötter lagt 
Allt hvad dyrbart de med sig bragt, 
Kosan hemåt de ställde. — 

Ännu Betlehems stjärna ser 
Genom töcknen på jorden ner 
För att vägen dig lära. 
Ställ till Betlehem då din färd 
Att åt Herren som oflfergärd 
Håg och tanke hembära I 

Ludvig Laurén, 


-15- 


Om lungsot och andra tuberkulösa sjukdomar 

af Hugo HolstL 

I.   Om tuberkulos. ^) 

Under benämningen tuberkulos sammanfattar man 
alla de sjukdomsformer, som äro framkallade däraf, 
att ett särskildt smittämne, den s. k. tuberkelbacillen, 
inträngt i kroppen och därstädes vidare utvecklat sig. 
Tuberkelbacillen angriper oftast lungorna och den med 
rätta så fruktade lungsoten är just tuberkulos i lun- 
gorna. Men utom lungorna kunna äfven andra kropps- 
delar angripas af tuberkelbacillen. Den tuberkulösa 
hjärnhinneinflammationen är en mycket vanlig döds- 
orsak hos små barn.   Äfven bensystemet är ofta säte 


*) Benämniogen härrör frän det latinska ordet tuberculum, som 
betyder en liten knöl. Den första yttringen af sjukdomen bestAr nftro- 
ligen däri, att i den angripna kroppsdelen bildas smä, grähvita, ända 
till knappnålsknoppstora knölar. 

- 61 - 


för tuberkulos; höftsjukan och puckelryggen äro de 
vanligaste yttringarna häraf. Också körtlama angripas 
icke sällan af tuberkulösa sjukdomar. De hos barn 
och yngre personer så vanliga körtelsvuUnadema på 
halsen bero mycket ofta på tuberkulos. Ännu andra 
kroppsdelar, såsom tarmar och njurar, kunna angripas 
af samma sjukdom. 

Tuberkelbacillen angriper icke blott människorna 
utan äfven djuren, och särskildt gäller detta om horn- 
boskapen, hos hvilken sjukdomen är mycket vanlig 
och känd under namnet «pärlsot». 

Af alla sjukdomar, som hemsöka människosläk- 
tet, är i de nordiska länderna tuberkulosen den all- 
männaste, och den kräfver ett oerhördt stort antal 
offer. Ensamt i lungsot, den vanligaste af de tuber- 
kulösa sjukdomarna, aflider årligen i Europa mera än 
en half miljon människor, och hos oss i Finland sti- 
ger detta antal till omkring 6,000. De flesta dödsfall 
i tuberkulos träffa människor i deras bästa och kraft- 
fullaste ålder, mellan 20 — ^40 år, och det är lätt att 
inse, af hvilken menlig betydelse för ett folks välstånd 
en sådan sjukdom måste vara. 


2.   Om tuberkelbacillen, dess egenskaper och 
förekomst. 

Den bekante tyske läkaren R. Koch ådagalade 
år 1882 genom otvetydiga bevis, att orsaken till tu- 
berkulosen är en liten, endast vid stark förstoring med 
mikroskop synlig, till de lägst stående växterna hö- 
rande svampart, den s. k. tuberkelbacillen. Denna an- 
träffas i de  tuberkelsjuka  kroppsdelarna och framfor- 

- 17— a 


allt i de af lungsot lidande personemas upphostningar. 
Den har formen af en lång, smal, ofta något böjd staf, 
och af denna form härrör benämningen bacill, af det 
latinska  ordet  bacillus, som  betyder käpp, liten staf. 

Tuberkelbacillen trifves bäst vid en temperatur 
af 37® ä 38®; vid en temperatur af öfver 42® eller under 
30® upphör dess förmåga att föröka sig, men sitt lif 
och sin sjukdomsalstrande förmåga förlorar den först 
vid temperaturgrader, som betydligt afvika härifrån. 
Mot torr värme visar den stor motståndskraft; den 
lefver ännu, om den under en timme varit utsatt för 
en torr hetta af 100**. Däremot är den känsligare för 
inverkan af fuktig värme, och vid kokning af t. ex. 
mjölk dör den efter några minuter. Mot köld visar 
den stor motståndskraft; man har funnit, att den bibe- 
hållit sin sjukdomsalstrande förmåga i 6 veckor under 
ett snötäcke. Dess främsta och i praktiskt afseende 
viktigaste fiende är ljuset; utsatt för direkt solljus dör 
den inom några timmar, i dagsljuset (utan sol) efter 
några dagar. I mörker kan den däremot lefva under 
flera år. 

Tuberkelbacillerna finnas företrädesvis i närheten 
af personer, som lida af lungsot, och det är inomhus 
i bostäder, bebodda af lungsotister, och i arbetslokaler, 
där sådana sjuka arbeta, som tuberkulosen oftast ådra- 
ges. Tuberkelbacillerna kunna visserligen äfven före- 
komma ute i det fria, t. .ex. i det dam, som kommer 
upp från gatorna i stora städer, där många lungsots- 
sjuka spotta sina upphostningar, men under inflytande 
af sol och ljus förlora bacillerna snart förmågan att 
framkalla sjukdom. Faran af att ådraga sig tuberkulos 
ute i det fria är därför ganska liten. 


— 18 


3.   Huru inkommer tuberkelbacillen i mämiisko- 
kroppen. 

Vi ådraga oss lungsot oftast genom inandning 
af nud tuberkelbaciller förorenad luft. Såsom redan 
blifvit omnämndt, innehåller upphostningen af perso- 
ner, som lida af lungsot, tuberkelbaciller i riklig mängd. 
Tuberkelbacillerna kunna emellertid icke lösgöras och 
spridas från en vätska eller ett fuktigt underlag, och 
så länge upphostningen är i fuktigt tillstånd, är den- 
samma icke farlig. Helt annorlunda gestaltar sig för- 
hållandet, när upphostningen intorkat. Om en af lung- 
sot lidande person spottar sina upphostningar på golfvet 
eller på en matta i sitt rum, intorka dessa snart till 
en fast seg massa. Då man vid gående med fötterna 
trampar denna eller då man sopar golfvet med en icke 
fuktad kvast, förvandlas den intorkade upphostningen 
småningom till ett fint stoft, som vid minsta luftdrag 
hvirflar upp och blandar sig med den inandade luften. 
På detta sätt kan den komma in i lungorna och där- 
städes vidare utveckla sig. 

Men det är icke blott den på golfvet eller mat- 
tan intorkade upphostningen, som kan bhfva farlig. 
Detsamma gäller äfven, om upphostningar spottas i 
en näsduk, som förvaras i fickan. Äfven där intorkar 
upphostningen snart och, då näsduken dragés upp ur 
fickan, kan det intorkade smittämnet kringspridas så- 
som dam. Detsamma gäller äfven, om upphostnin- 
gama fastna å gångkläder, möbler m. m. 

Det är sålunda genom inandning af dam, som 
härrör från lungsotssjukas intorkade upphostningar, 
som tuberkelbacillen oftast inkommer i människokrop- 
pen.  Men äfven på ett annat sätt kan en lungsotssjuk 

- 19 - 


öfverföra smitta till andra. Vid häftiga hoststötar, 
sprider han, om han ej under hostan håller hand eller 
näsduk för munnen, omkring sig små fina spottdroppar, 
hvilka kunna öfverföra bacillerna till personer i när- 
heten. 

Utom genom andedräktsorganen kan tuberkelbacil- 
len intränga i kroppen äfven genom matsmältningsor- 
ganens slemhinna, om våra födoämnen innehålla tuber- 
Icelbaciller. Detta kan särskildt vara fallet med mjölk 
och kött från tuberkulösa djur, och farligast i detta 
hänseende är mjölken. Isynnerhet om komas jufver 
är angripet af tuberkulos, innehåller mjölken tuberkel- 
baciller i riklig mängd. Men äfven om jufret är friskt, 
kan mjölken från en af pärlsot lidande ko ofta inne- 
hålla tuberkelbaciller. Det är därför alltid förenadt 
med en viss fara att förtära okokt mjölk, om man ej 
vet, att denna härstammar från friska djur. Denna 
fara är i synnerhet stor för barn, som äro mera mot- 
tagliga för tuberkulos och som enligt regeln äfven for- 
tära mera mjölk till födan. Kött, som härstammar från 
tuberkulösa djur, innehåller stundom också tuberkel- 
baciller, men då köttet oftast förtäres kokt eller stekt 
och tuberkelbacillerna därigenom dödats, är faran af 
att  på  detta sätt ådraga sig tuberkulos ganska liten. 

Smittan kan äfven förmedlas genom begagnande 
af knifvar, skedar, glas och andra kärl, som användts 
af lungsotssjuka och på hvilka tuberkelbaciller kunnat 
fastna. 

Tuberkelbacillen kan vidare inkomma i kroppen 
genom såmader och bristningar i huden och slemhin- 
norna, och torde hos barn tuberkulos icke sällan fram- 
kallas på detta sätt. Man har i smutsen under bar- 
nens  naglar  icke sällan funnit tuberkelbaciller, hvilka 


20 


väl odast kommit dit, då barnen krypa omkring på 
golf, å hvilka lungsotssjuka spottat sina upphostningar. 
Med sina smutsiga fingrar öfverföra barnen tuberkel- 
bacillema till de små såmader och utslag, som de ofta 
hafva å läppamas samt mun- och näshålans slemhinnor 
äfvensom å huden i ansiktet och a hufvudet. Bacil- 
lerna föras sedan af väfnadssaftema vidare och stanna 
i lymfkörtlarna, där de vidare utveckla sig. På detta 
sätt torde den hos barn så vanliga tuberkulosen i hals- 
körtlama ofta hafva uppkommit. 

Slutligen må det nämnas, att smitta kan öfver- 
fåras genom kyssar af m lungsotssjuk person, i syn- 
nerhet om han bär skägg, enär upphostningen lätt kan 
fastna å skägget. Barn och personer med såmader å 
läpparna äro mest utsatta för fara att härigenom ner- 
smittas. 

4.  Om mottaglighet för tuberkulos. 

För uppkomsten af tuberkulos fordras det nöd- 
vändigt, att tuberkelbacillen inkommer i människokrop- 
pen. Ingen tuberkulos utan tuberkelbadll. Man far 
emellertid icke tro, att hvarje i kroppen inkommen 
tuberkelbacill skall gifva upphof till en tuberkulos sjuk- 
dom. Tuberkelbacillen är så allmänt utbredd, i syn- 
nerhet i de stora städerna, att de flesta människor san- 
nolikt ofta inandats densamma, men flertalet människor 
lider ju dock icke af tuberkulos. 

Det fordras en viss mottaglighet för tuberkulos, 
för att den i kroppen inträngda tuberkelbacillen skall 
utveckla sig och framkalla ett sjukdomstillstånd. Den 
friska och starka människan besitter i sin kropp en 
mängd  skyddsinrättningar,  förmedels hvilka hon kan 


21 


oskadliggöra såväl tuberkelbacillen som andra smitt- 
ämnen, om dessa icke inträngt i alltför stor mängd. 
Hos en svag och sjuklig människa äro dessa skydds- 
inrättningar ofullkomligt utvecklade, och hennes mot- 
ståndskraft mot inträngda sjukdomsämnen är därför 
mindre. 

En sådan* mottaglighet för tuberkulos är ofta 
medfödd och förekommer i synnerhet hos barn, hvilkas 
föräldrar lida af tuberkulos. Det är en gammal erfa- 
renhet, att barn af föräldrar med lungsot ofta fä tu- 
berkulos. Tidigare har man antagit detta bero därpå, 
att själfva tuberkulosen vore nedärfd från föräldrarna. 
Noggranna undersökningar hafva emellertid visat, att 
det är endast i undantagsfall, som man redan i moder- 
lifvet funnit fostret behäftadt med tuberkulos. Det är 
icke sjukdomen själf, utan endast mottagligheten för 
densamma, som är medfödd. Då till denna medfödda 
mottaglighet ännu kommer den omständigheten, att så- 
dana barn genom samlefnaden med sina tuberkulösa 
föräldrar äro mycket utsatta för smittämnets öfverfö- 
rande, kan man lätt förstå, hvarför tuberkulos så ofta 
utvecklas hos dem. 

Medfödd mottaglighet för tuberkulos förekommer 
icke endast hos barn af tuberkulösa föräldrar; den kan 
äfven förefinnas hos barn, hvilkas föräldrar vid tid- 
punkten för barnets aflelse genom svåra sjukdomar 
eller af andra orsaker äro mycket försvagade. En så- 
dan vanlig sjukdom är den, som framkallas genom 
missbruk af spritdrycker. Alkoholisters barn äro ofta 
klena och hafva liten motståndskraft såväl mot tuber- 
kelbacillen som mot andra sjukdomsämnen. Den med- 
födda mottagligheten mot tuberkulos yttrar sig vanli- 
gen i en klen, spenslig kroppsbyggnad, lång och smal 


22 


hals, platt och långsträckt bröstkorg, från ryggen ut- 
stående skulderblad, tunn och genomskinlig hud samt 
svaga muskler. 

Mottagligheten för tuberkulos behöfver icke alltid 
vara medfödd, den kan äfven senare under lifvet för- 
värfvas. Allt det, som verkar försvagande på kroppen, 
ökar denna mottaglighet. Det kan här ej komma 
ifråga att uppräkna alla de orsaker, som verka försva- 
gande på människan och därigenom göra henne mot- 
taglig för tuberkulos. Jag skall därför inskränka mig 
till omnämnande af några de allmännast förekommande. 
Hit hör då främst fattigdomen. Erfarenheten från alla 
länder visar, att tuberkulosen mest härjar bland de 
fattiga klasserna, och beror detta därpå, att dessa icke 
kunna förskaffa sig eller äro okunniga om betydelsen 
af de viktigaste villkoren för en god hälsa: frisk luft, 
närande föda och tillräcklig hvila från arbetet. Hit 
höra vidare sorger och bekynmier af oHka art, öfver- 
ansträngning och nattvak, täta barnsängar och lång- 
varig digifning samt missbruk af spritdrycker. Denna 
sistnämnda omständighet verkar icke blott direkt, där- 
igenom att den försvagar kroppen, utan äfven medel- 
bart genom att uppsluka de medel, som borde användas 
till anskaffande af goda bostäder och god föda. 

Äfven sjukdomar, särskildt sådana inom ande- 
dräktsorganen, göra människan mottaglig för tuberku- 
los. Under friska förhållanden bildar luftvägarnas slem- 
hinna ett visst skydd mot tuberkelbacillens innästlande; 
men då slemhinnan blir sjukligt förändrad, få bacillerna 
lättare fäste i densamma och utveckla sig vidare. Till 
sådana sjukdomar höra i främsta rununet mässling, 
kikhosta och influensa. 

Slutligen  må  det  nämnas, att vissa yrken göra 

- 23- 


människan mera mottaglig för tuberkulos. Hit höra 
sådana yrken, där, under arbetets utförande, ett fint 
dam uppkommer, som verkar retande på luftrörens 
slemhinna. Af särskildt skadlig art är det dam, som 
härstammar från mineraliska eller metalliska ämnen, 
enär sådana damkorn äro mycket hvassa och hårda. 
Sådana yrken äro stenhuggare-, glasslipare-, jämfilare- 
och järnsvarfvareyrken m. fl. Andra yrken verka skad- 
ligt därigenom, att man under arbetet intager en fram- 
åtlutande, böjd kroppsställning, som gynnar uppkomsten 
af lungsot. Genom en sådan kroppsställning försvåras 
bröstkorgens och lungornas utvidgning, och i sådana 
ofullständigt utvidgade lungor finna tuberkelbacillema 
en gynnsam jordmån för sin utveckling. Till sådana 
yrken höra sömmerske-, skräddare- och skomakareyr- 
kena jämte flera andra. 

I öfverensstämmelse med hvad i det föregående 
blifvit framhållet, kunna de åtgärder, som böra vidta- 
gas för att hindra tuberkulosens uppkomst och sprid- 
ning, afse dels: i) att hindra smittämnets inträngande 
i kroppen och dels: 2) att göra kroppen mera mot- 
ståndskraftig mot smittämnet. 


5.  Åtgärder  att  hindra  smittämnets  inträngande i 
kroppen. 

Det har redan flera gånger blifvit framhållet, att 
tuberkelbacillen oftast inkommer i vår kropp genom 
inandning af dam, som härstammar från lungsotssjukas 
intorkade upphostningar. Den viktigaste skyddsåtgär- 
den är därför att afhålla lungsotssjuka personer att 
spotta sina upphostningar på ställen, där dessa kunna 

— 24 — 


intorka. Kännedomen om faran häraf bör spridas i så 
vidsträckta kretsar som möjligt. Särskildt böra de 
lungsotssjuka själfva allvarligen göras uppmärksamma 
på den fara, för hvilken alla de personer, som lefva 
och bo tillsammans med dem, äro utsatta, i fall icke 
tillräcklig försiktighet i detta afseende iakttages. Men 
äfven för den sjuka själf innebär det en icke liten fara 
att inandas med tuberkelbaciller bemängd luft, ty sjuk- 
domen kan härigenom utbredas till sådana ställen af 
hans lungor, som förut varit friska. Enär upphostnin- 
gama redan i sjukdomens början, innan ännu den 
sjuka själf eller hans omgifning har reda på beskaffen- 
heten af hans lidande, kunna innehålla tuberkelbaciller, 
bör allt spottande inomhus på andra ställen än i sär- 
skilda spottkärl på det noggrannaste undvikas. Den 
lungsotssjuka bör äfven erinras därom, att han icke 
bör hosta mot andra personer och särskildt vid svårare 
hösts fotar hålla hand eller näsduk för munnen. Dessa 
försiktighetsmått böra utom i hemmen iakttagas öfver- 
allt, där den lungsotssjuka inom hus kommer i berö- 
ring med andra personer. Särskildt är detta af vikt i 
arbetslokaler, där den lungsotssjuka ofta arbetar hela 
dagen tillsammans med många andra i samma rum. 
/ arbetslokaler bör därför ett tillräckligt antal spott- 
kärl vara uppställda och anslag i närheten anbragta, 
hvilka uppmärksamgöra på betydelsen af detta försik- 
tighetsmått. När en gång insikten om den stora be- 
tydelsen häraf trängt in i det allmänna medvetandet, 
bör man kunna hoppas, såväl att arhetsgifvarena skola 
anskaffa sådana spottkärl till arbetslokalerna, som äfven 
att arbetarena själfva skola vaka däröfver, att deras 
arbetskamrater begagna sig utaf dem. Utom i bostä- 
der och arbetslokaler böra spottkärl uppställas äfven i 


25 


skolor, kyrkor, samlingslokaler, järnvägskupéer m. jfl. 
ställen, där en mängd människor samlas och där smitt- 
ämnet lätt kan spridas. 

Spottkärlen böra helst vara af metall, så att de 
kunna uthärda hetta och ej lätt gå sönder; de böra 
stå stadigt och vara halffyllda med vatten. De måste 
vara försedda med vid öppning, så att man ej spottar 
bredvid och böra dagligen tömmas i afloppsledning 
eller å afträdet. Upphostningama fa ej blandas till- 
sammans med sopor, där de kunna intorka, ej heller 
med sådant köksaffal, som användes till kreatursföda. 
Spottkärlet rengöres dagligen genom noggrann skölj- 
ning med kokande vatten, till hvilket man sätter en 
tesked soda. 

Det är dock icke blott de å golfvet spottade 
upphostningama, som kunna utbreda smittänmet. Äf- 
ven de af den lungsotssjuka begagnade kläderna blifva 
ofta förorenade med upphostningar. Alla af sådana 
sjuka begagnade kläder^ böra därför behandlas med 
stor försiktighet. De orena linnekläderna fa ej förva- 
ras tillsammans med andra personers kläder. De böra, 
innan de bortföras från sjukrummet, sättas i ett sär- 
skildt kärl, fylldt med vatten, och där förvaras, till dess 
de öfverflyttas till bykkärlet, i hvilket de underkastas 
en grundlig kokning under minst 72 timme. 

/ rummet, där den lungsotssjuka vistas, får nå- 
gon torrsopning af golfvet icke ega rum, emedan däri- 
genom det å golfvet aflagrade dammet, som kan inne- 
hålla tuberkelbaciller, drifves upp i luften och därefter 
inandas. Golfvet bör ofta, helst dagligen rengöras med 
fuktiga trasor, hvilka efter användningen renas gerwm 
kokning eller uppbrännas. Inredningen i rummet bör 
vara enkel : stoppade möbler, mjuka mattor och andra 

— 26 — 


damgömmor böra undvikas. Det är önskligt, att rum- 
met jämte inredningen några gånger om året under- 
kastas en grundlig rengöring. Därvid böra trärnoblery 
föremål af glas och metall samt oljemålade väggar 
noggrant af torkas med fuktiga trasor ^ tapeter rengöras 
med fuktade ock välutkramade tvättsvampar, golfvet 
omsorgsfullt skuras. Stoppade möbler, sängkläder och 
mjuka mattor aftorkas först med fuktade trasor och 
föras sedan ut i det fria, där de i solljuset vädras och 
piskas. Ännu verksammare än en sådan rengöring är 
desinfektion af rummet, utförd af sakkunnig person, 
men i många hem är en sådan omöjlig på grund af 
bristande utrymme. De af den lungsotssjuke begag- 
nade säng- och gångkläderna böra icke användas af 
andra personer , innan de undergått noggrann rengöring 
eller ännu hellre smittrening i en s. k, desinfektionsugn. 
För att förebygga faran af att tuberkelbacillen 
införes med födan, särskildt mjölk och kött, bör man 
sträfva att begränsa tuberkulosen bland nötboskapen 
och därjämte öfvervaka försäljningen af dessa födo- 
änmen. Dessa åtgärder äro emellertid svåra att i prak- 
tiken genomföra, och det säkraste skyddsmedlet är att 
förtära dessa födoämnen endast i kokt eller i stekt 
tillstånd. / synnerhet bör man vid uppfödandet af späda 
barn, om hvilka man kan antaga, att de hafva sär- 
skild mottaglighet fär tuberkulos, iakttaga att gifva 
dem endast kokt mjölk, ifall man ej med säkerhet vet, 
att mjölken härstammar från ett friskt djur. Den 
största renlighet måste iakttagas, för att födoämnen 
under förvaringen ej måtte förorenas med tuberkel- 
bacillhaltigt damm. Genom iakttagande af renlighet 
måste vi äfven skydda barnen mot faran att med sina 
fingrar  öfverföra tuberkelbaciller till såmader och ut- 


27 


slag,  som  de  hafva.   Att ofta tvätta barnens händer 
är därför af stor betydelse. 


Ett mycket verksamt medel att hindra tuberkel- 
bacillens spridning är vidare inrättandet af särskilda 
anstalter för behandling och vård af tuberkulossjuka 
och i synnerhet för sådana, som lida af lungsot. Vi 
veta numera, att personer lidande af lungsot ofta kunna 
botas, om de tidigt komma under lämpHg behandling, 
och genom hvarje botad lungsotist minskas naturligt- 
vis tuberkelbacillens spridning. Men äfven då sjukdo- 
men redan framskridit så långt, att ett återställande 
till hälsan icke mera är möjligt, minskas faran för 
smittans utbredning genom den sjukas öfverförande 
till en sjukvårdsanstalt. Denna fara är i synnerhet stor 
i de fattigas bostäder, där den sjuka ofta måste ligga 
i samma rum, som flere andra personer, och särskildt 
löpa barn, som uppväxa under sådana förhållanden, 
stor risk att blifva nedsmittade. Men ännu i ett annat 
afseende är vistelsen på sådana anstalter nyttig, ty de 
sjuka få därunder lära känna, såväl huru de böra sköta 
sig, för att deras sjukdom skall taga det möjligast 
lindriga förloppet, som äfven alla de försiktighetsmått, 
som de böra iakttaga för att icke öfverföra smitta till 
andra. När de sedan återvända till sitt hem och sin 
verksamhet, hafva de förvärfvat sig en kunskap, som 
kommer både dem själfva och deras omgifning till 
godo. Inrättandet af ett tillräckligt antal sjukvårds- 
anstalter för tuberkulosister är därför icke blott ur 
människokärlekens synpunkt önskvärdt, utan är äfven 

- 28 - 


en  viktig  faktor i kampen mot tuberkulosens utbred- 
ning. 

Slutligen vill jag äfven framhålla, att om läka- 
rena åläggas att för hälsovårdsmyndigheterna göra an- 
mälan om de af dem behandlade fallen af lungsot, så 
kan detta bidraga till hämmande af sjukdomens sprid- 
ning. Genom en sådan aiunälan kunna nämligen hälso- 
vårdsmyndigheterna fa reda på, när inom vissa gårdar, 
i vissa fabriker eller verkstäder ett större antal fall af 
lungsot inträffa, och vidtaga åtgärder for smitthärdar- 
nas oskadliggörande. 


6.   Bekämpandet  af mottagligheten  för tuberkulos. 

Barn, hos hvilka man kan antaga, att en med- 
född mottaglighet for tuberkulos förefinnes, måste ge- 
nast från födelsen synnerligen omsorgsfullt vårdas. Om 
tnodem har lungsot, får hon ej amma barnet, men då 
erfarenheten visat, att barn uppfödda vid bröstet mindre 
ofta fa tuberkulos än barn uppfödda på annat sätt, är 
det önskligt, att en frisk amma anskaffas. Om för- 
äldrarna lida af lungsot, är det bäst att barnet får 
sofva i ett skildt rum, åtminstone bör det icke få ligga 
i samma säng som dess lungsotssjuka föräldrar. Det 
är bättre, att barnet uppväxer på landet än i staden, 
och det bör fa mycket frisk luft. Under den varma 
årstiden bör det vara ute i det fria nästan hela dagen, 
men äfven under vintern bör det redan från andra 
lefnadsåret dagligen vara ute någon stund. Födan 
bör vara riklig och lättsmält; bäst är mjölk och mjölk- 
rätter samt hafregrynsgröt. Den hos sådana barn så 
vanliga  benägenheten  for  katarrer i luftvägarna  be- 

— 29 - 


kämpas bäst genom aftvättningar med vatten af rum- 
mets temperatur. Uppträda hos sådana barn tecken 
af s. k. skrofler (körtelsvullnader å halsen, långvariga 
hudutslag och flytningar från näsa, ögon och öron) 
böra de helst sändas till någon anstalt för vård af 
skrofulösa barn. Erfarenheten har visat, att barn, som 
lida af skrofler, sedermera ofta fa tuberkulos, och in- 
rättandet af sådana anstalter är därför äfven ett medel 
att förebygga uppkomsten af lungsot och bör på allt 
sätt understödjas. 

Vid val af lefnadsyrke för sådana barn bör man 
helst välja yrken, som äro förenade med mycken vis- 
telse ute i det fria, såsom landtbrukare-, trädgårds- 
mästareyrket m. fl. Till yrken, där erfarenheten visat, 
att lungsot ofta förekommer, såsom t. ex. fabriksarbe- 
tare-, sättare-, sömmerskeyrket m. fl. böra sådana barn 
ej fa komma. Man bör icke låta förleda sig däraf, 
att flere af dessa yrken kunna förefalla att vara lätta 
och lämpade för de ofta muskelsvaga barnen. Dessa 
skenbart lätta yrken, hvilka för utöfvandet icke erfordra 
någon större kroppsansträngning, äro ofta just de, 
inom hvilka lungsot mest härjar. 

Hvad för öfrigt bekämpandet af mottagligheten 
för tuberkulos vidkommer, så är spridandet af kunskap 
uti allmän hälsovård, särskildt bland de lägre klasserna, 
en viktig åtgärd. Inom dessa klasser förefinnes så 
godt som ingen kunskap beträffande hithörande ämnen, 
och särskildt förstår man ej betydelsen af frisk luft. 
Därför ser man äfven på landet så många bleka barn, 
som lida af blodbrist, icke så mycket på grund af 
fattigdom och otillräcklig föda, som ej fast mera på 
grund af föräldrarnas okunnighet om betydelsen af 
frisk  luft.   Det  är  ju  mycket  vanligt att fönstren i 

- 30 — 


boningsrummen på landet ej ens kunna öppnas. För 
bibringande af en sådan kunskap borde det i folksko- 
lan meddelas undervisning i hälsovårdslärans enklaste 
grundsatser, och kunde i sammanhang därmed en kort 
redogörelse lämnas för tuberkulosen, dess sätt att ut- 
breda sig och de medel, hvarigenom smittfaran kan 
undvikas. 

Mottagligheten för tuberkulos och dennas stora 
utbredning sammanhänger för öfrigt med en mängd 
sociala missförhållanden. Erfarenheten har visat, att 
det är bland de fattiga klasserna som tuberkulosen 
mest förekommer. Ett förbättrande af dessa klassers 
ställning genom ökade arbetslöner och förkortad ar- 
betstid, särskildt inom hälsovådliga yrken, kommer sä- 
kert att minska tuberkulosens utbredning. Motarbe- 
tandet af alkoholismen, som på många sätt gynnar 
uppkomsten af tuberkulos, verkar i samma riktning. 
För arbetarena i städerna är särskildt bostadsfrågan 
af stor betydelse i detta hänseende. Det är i arbeta- 
renas trånga, öfverbefolkade boningsrum, dit en sol- 
stråle aldrig intränger och där ett fönster sällan eller 
aldng öppnas, som tuberkulosen oftast ådrages. Jämte 
bostäderna utgöra arbetslokalerna den största faran för 
uppkomsten och spridningen af tuberkulos, och stor 
uppmärksamhet bör egnas åt öfvervakandet af tillstån- 
det inom dem. 

Göra vi nu en sammanfattning af det ofvan- 
anförda, så finna vi, att de åtgärder, som kunna vidtagas 
för att motarbeta lungsoten, äro följande: 

1} Inrättandet af anstalter för lungsotssjuka och 
barn lidande af skrofulos. 

2) Spridandet af insikter uti den allmänna hälso- 
vården. 

- 31 — 


j) Utbredandet af kännedom om lungsotens natur 
och sätten för smittans öfverförande, med särskildt 
framhållande af huru farliga upphosiningama kunna 
vara, 

4) Uppställande af särskilda spottkärl i fabriker, 
verkstäder, arbetslokaler och andra ställen, där en mängd 
människor sammanträffa, 

5) Förbättrande af de fattigare klassemas lef 
ncuisomständigheter och särskildt beredande af bättre 
bostäder åt arbetarena i städerna, 

6) Införande af anmälningsplikt för läkare af 
tuberkulosfall. 


OfvaostÄende uppsats, prisbelönad af MedicioalstyrelseD, har med 
författarens benägna tillstånd blifvit införd i denna kalender. Professor 
Holsti har på anhållan i originalupplagans manuskript vidtagit några 
smärre uteslutningar; detta har skett för vinnande af utrymme för 
andra uppsatser. 


~- 32 


Vår nya representation. 


Enkammarsystemet hade, då yrkandena på dess in- 
förande hos oss först framträdde, karaktären af 
ett slagord, men ett slagord, som på det ena hållet 
ansågs liktydigt med en trollformel, innebärande en 
lösning af nästan alla samhällsfrågor, på det motsatta 
däremot fruktades såsom något, hvilket innefattade 
hvarken mer eller mindre än samhällets omstörtning. 
När sedan skälen för och emot i lugn afvägdes, 
befanns det emellertid, att ifvem på den ena sidan 
märkbart aftog, likaså motviljan på den andra. Det 
blef nämligen efterhand allt klarare, att hufvudvikten 
icke låg därpå, huruvida den nya representationen 
skulle bestå af endast en kammare eller vara fördelad 
på två, utan det väsentliga i reformen var införandet 
af allmän och lika rösträtt för såväl man som kvinna. 
Och i denna del var opinionen från början enig. Den 
kunde icke vara annat efter den mångåriga, gemen- 
samma kampen för lag och rätt. 

— 33 — 3 


Då frågan kom till afgörande inom landtdagen, 
godkändes därför reformen så godt som enhälligt. De, 
som minst sympatiserade med den, funno den i hvarje 
händelse oundviklig. Det stora flertalet leddes af öfver- 
tygelsen om, att den var afpassad efter våra förhållan- 
den, sådana de under de senast förflutna åren kommit 
att gestalta sig. 

Men väl förtjänar framhållas, att reformen af mån- 
gen, ja af flertalet hade ansetts oantaglig, om icke val- 
lagen, såsom skedde, infört ett verkligen proportionelt 
valsätt. 

Det har visserligen sin riktighet, att en folkrepre- 
sentation, sammansatt på grund af proportionella val 
och i sig afspeglande de olika idéer och intressen, 
som inom samhället göra sig gällande, icke i lika mon 
som en representation, där ett stort flertalsparti är det 
bestämmande, kan slå de stora slagen, kan utföra de 
genomgripande och enhetliga reformerna. Men den 
är å andra sidan bättre skyddad mot de stora miss- 
tagen, de stora försyndelserna och missbruken. För 
ett land i den politiska ställning, som vårt, ligger det 
i själfva verket hufvudvikt på, att äfven de små kraf- 
terna i samhället och de intressen, kring hvilka de 
fylka sig, kunna göra sig gällande och, jämväl de, (i 
den luft och det ljus, som de behöfva för att kunna 
trifvas och växa till. 

Må det gärna erkännas, att en folkrepresentation, 
där intet parti ensamt för sig har makten, kommer att 
vara ett blott alltför tacksamt fält för partiöfverens- 
kommelser, äfven sådana, hvilka icke alltid bära oegen- 
nyttans prägel. Det politiska lifvet är ju än mindre 
än de flesta andra grenar af den mänskliga verksam- 
heten blottadt på svaga sidor.  Men det förefaller dock, 

— 34 - 


som om de tillfälliga öfverenskommelsema mellan skilda 
partigrupper vore mindre ödesdigra, mindre demorali- 
serande, än om vi samt och synnerligen uppgå i några 
iå, stora partier, i hvilka all själfständighet, all indi- 
viduell egenart går förlorad. 


Den svenska nationaliteten har vant sig att inom 
vår representation intaga en betydelsefull plats. Äfven 
under senaste tid, då den inom borgareståndet trängts 
undan och blifvit endast ett mindretal, har den dock 
fortfarande kommit att intaga en framskjuten ställning 
inom denna den gamla representationens tredje kam- 
mare, på samma gång de svenskatalande inom det 
första ståndet ännu ogensägligen varit de vida vägnar 
öfvervägande. 

Inom den nya representationen däremot är en 
mycket anspråkslös ställning anvisad åt den svenska 
befolkningens representanter och deras språk; dock 
icke så anspråkslös, som den varit det i vårt bonde- 
stånd. Ty ett icke ringa antal af de finskatalande, som 
komma in i den nya representationen, skall sannolikt 
förstå svenska, såsom nästan alla inom det på nog så 
demokratisk bas utsedda borgareståndet vid senaste 
landtdag. Vistelsen vid minst tre landtdagar å rad och 
åhörandet af de andraganden, som därvid hållas på 
svenska språket, liksom umgänget med lika tänkande 
bland dem, som hafva svenska till modersmål, kommer 
äfven i sin mon att bidraga till, att jämväl de finska- 
talande, åtminstone såvidt de hafva högre skolbildning 

— och antalet af dessa måste år för år blifva allt större 

— lära  sig att i någon  mon uppfatta de uttalanden, 

- 35 — 


som göras pä svenska. Det vore lyckligt, om så blefve 
förhållandet. Ty tolkning, om den öfverhufvud är möj- 
lig i en så mångtalig och förmodligen mångordig för- 
samling, som vår nya representation, är en mycket klen 
ersättning för hvad den politiska talaren själf kan 
bjuda. 

Men den svenska nationalitetens betydelse i den 
nya representationen må blifva större eller mindre. 
Dess plikt är i hvarje händelse att, såvidt i dess för- 
måga står, bidraga till det gemensamma arbetet för 
ett dyrbart fosterland. 


Den närvarande tiden S3aies väl föga egnad för 
tal om samarbete och förståelse mellan dem, som bygga 
och bo i detta land. Men tecken tyda dock äfven på, 
att bitterheten och splittringen på många håll, där 
särskildt språkhatet förut haft den tacksammaste jord- 
mån, nu börjar gifva vika för insikten om, att det fin- 
nes utrymme nog, verksamhet nog för alla i detta 
land, som blott vilja arbeta för dess väl. 

Äfven det klasshat, som alstrats af förgående 
tids brist på folklighet, men kanske än mer af årtion- 
dens upphetsningsarbete, äfven det skall väl aftaga, 
om icke försvinna, då alla, svenska- som finskatalande, 
arbetaren som köpmannen och industriidkaren, man som 
kvinna, sida vid sida med lika rätt gå till valurnan 
och deras representanter sedan med lika rätt deltaga 
i lagstiftningsarbetet. 

Olikhet i språk, intressen och åskådning kommer 
att  fortbestå,  striden  mellan  olika meningsriktningar 

- 36 - 


att fortgå. Men därvid bör dock större rum än hittills 
kunna lämnas för förståelse äfven för den politiska 
motståndaren och förtroendefullt samarbete för gemen- 
samt väl. Det är detta Finlands folk framför allt vän- 
tar och fordrar af sin nya representation. 


Efter endast några månader skola valen till den 
nya landtdagen äga rum. Hvarje medborgares och 
medborgarinnas plikt är att taga del i dem. Endast 
sålunda kan landtdagen blifva ett troget uttryck för 
hvad som rör sig inom nationen, ett troget uttryck 
för dess önskningar och sträfvanden. 

E, S, 


- 37 - 


Hembygdens lof. 


Sjung hembygdens lof, 
jag lämnar ej trolös min faders gård, 

min bamdomsvärld, 

min enkla härd. 
Här grönskar tufvan så sommarvarm, 

hon är moder min, 

hon är moder min, 
jag vill dröja vid modersbarm. 

Jag ilar ej hän 
till bygder i fjärran, till städers larm, 

där frestelser gå, 

där hjärtan ej slå 
mot vilsna främlingen varmt och godt. 

Ja, du moder min, 

o du moder min, 
vid din barm har min vagga stått. 


38 - 


I midvinternatt 
stå dunmjuka drifvor vid kojans fot, 

och stugan full 

af månskensgull 
blir sagopalats för mitt unga sinn'. 

Ja, moder min, 

du hembygd min, 
i lif och i död är jag din. 

I midsommarskrud 
syrenerna prunka vid höganloft, 

och svalor små 

af gräs och strå 
de bygga sitt bo på min farstukvist. 

Du hembygd min, 

du moder min, 
du är skönaste torfvan förvisst. 

Och såge jag än 
de rikaste riken i rosors prakt, 

med drufvors vin 

som röd rubin, 
jag bytte dem ej mot min hembygs jord, 

hon är moder min, 

hon är moder min, 
hon, min snötyngda täppa i nord, 

Parus Äter, 


39 - 


Bilder från bygden. 

Af 

Frans Österblom. 


Nu blåser April i sitt väderhom, 

nu går han i marker och skogar 

och siar om regn och sol för mitt kom, 

om fyllda lador och logar. 

Han lockar mig ut i dagsmejans glis, 
där faltet i solen blinkar, 
och kråkorna bära kvistar och ris 
till bon i backar och brinkar. 

Än far jag ej plöja min täppas teg 
och mylla mitt kom i jorden, 
ty tjälen är djup och syran seg 
och våren nyckfull i norden. 


- 40 - 


Men redan är luften ångande full 
af jorddoft och gärdesglinder, 
och safterna sjuda i markens mull 
som blodet i mina kinder. 

Mitt hjärta blir firilt af svällande sång, 
af allt det friska och glada, 
som sträfvar mot ljuset i hult och vång 
och glittrar kring loft och lada. 

Jag vallar och går i vägarnas modd 
med solens glans i mitt öga. 
Allt grönare lyser tegamas brodd, 
allt blåare himlens höga! 


II. 


Ren märker man i öster en dagrand i rödt, 

men än vill dalens mörker ej flykta; 

ty ännu har ej nattskärran spunnit sig trött, 

och ännu brinner lysmaskens lykta. 

Än sofver den, min hembygd, i dimmornas flor, 

och ännu vandrar natten, så mild som en mor, 

med tröst till alla små och betryckta. 

Nu glömma de likt fåglar i buskar och träd 
all lifvets långa äflan och aga 
— nu drömma de sig gå genom gulnande säd 
med själen smekt af sång och af saga. 
Välsignad vare natten, som har en vänlig vrå 
för mänsklighetens styfbam — ty fattig och grå 
är dagen för de svultna och svaga. 

— 41 — 


Jag älskar dessa små, dessa namnlösa små, 

som träla tungt med spade och slaga, 

tills ögonen bli skumma och kinderna grå, 

men som dock ej sitt öde beklaga. 

Jag älskar dem för deras försakande mod, 

för det de tåligt vattna vår jord med svett och blod, 

fast andra ofta skördarna taga. 

Och finge jag fördela gudsgåfvor bland dem, 

allt godt och gladt och vänt jag dem unnar, 

då skulle jag strö solsken och sång i deras hem 

och mätta många hungriga munnar. 

Men för de små är porten till paradiset stängd. 

De fa ej gå i Edens välsignade ängd, 

ej dricka ur dess sorlande brunnar. 

Än sofva de därinne i stugor och loft 
med själen smekt af sång och af saga, 
mens granens kottar sprida sin kådiga doft 
och dimmor genom dälderna draga. 
Välsignad vare natten, som har en vänlig vrå 
för mänklighetens styf barn — ty fattig och grå 
är dagen för de svultna och svaga. 


- 42 - 


Vid midsommartid i Teerijärvi. 


Den utomordentligt väl lyckade musikfesten den 17 
juni 1906 i Gamlakarleby nalkades sitt slut, och 
mitt öga och mitt hjärta hade (agnats vid anblicken 
af de tusentals högtidsklädda män och kvinnor, som 
från vidt skilda österbottniska svenska kommuner stämt 
möte i den flaggprydda feststaden. Belåten ströfvade 
jag omkring, samspråkande än med den ena, än med 
den andra, som råkade i min väg. Hände sig så, att 
jag kom i samtal med en lång smärt medelålders man 
med något, som jag ville kalla amerikansk frimodighet 
öfver sitt väsen; vi talade om det vi nyss sett och 
hört. Korta, raska följde svaren, och då vi skiljdes åt, 
fick jag veta, att mannen, den jag träffat, var hemma 
från Teerijärvi kyrkoby, 4 mil frSi Gamlakarleby. 

En grupp unga flickor i ljusa dräkter och hvita 
musslinsdukar, som inramade täcka solbrända ansikten, 
hade  lägrat  sig  vid foten af några skuggiga björkar. 

— Från hvilken trakt äro de här sångfåglarna 
hitflugna? sporde jag. 

- 43 — 


— cFrån Teerijärvi», svarade den modigaste leende 
och sände en förstående blick åt en yngre man, hvars 
dirigentmärke  lät mig ana, att han var körens ledare. 

Vi bytte handtag och ord, och en stund senare 
befann jag mig i samspråk med en folkskollärare, som 
hade den vänligheten att inbjuda mig till en midsom- 
marfest i sin hemort. 

— Hvart skall jag då resa, sporde jag. 

— Till Teerijärvi, naturligtvis. 

— Äro då alla människor här hemma från denna 
socken? frågade jag undrande. 

— Nej, icke alla, men ett par personer från hvarje 
gård torde nog finnas här. 

— Det måste vara ett vaket och för sång intres- 
seradt folk, som bor i er socken, sade jag. 

— Jag vill ej skryta med de våra, men var så 
god och hälsa på oss. Vår socken, som bestar sig 
ett 40tal små sjöar samt höga berg och djupa dalar, 
liknar ej alls de vanliga österbottniska slättmarksbyg- 
derna; det är vackrare där, tycka vi. 

Vi skildes åt. — Efter att jag under de följande 
dagarna betraktat dynerna vid Yxpila, besökt Pedersöre 
65oåriga gråstenskyrka, vandrat längs Esse-å, svettats 
på Kronoby-slätten och njutit af gästfrihet i det dam- 
miga Jakobstad, befann jag mig aftonen den 21 juni 
på ett godståg som från Kållby station rasslade i väg 
norrut. Några helt ruskiga och halfrusiga cpropsjassar» 
vräkte sig på bänkarna, spottade åt alla väderstreck 
och använde med förkärlek och öfvertygelse såsom 
tilltalsord inbördes: saatanan-perkele. 

Jag vände misslynt sällskapet ryggen och upptog 
ett samtal med min granne, en fryntlig medelålders 
svenskatalande man. 

— Jag emar resa till Teerijärvi, för att där hålla 
ett föredrag i ungdomsföreningens lokal, yttrade under- 
tecknad inledningsvis. 

— Det var trefligt att höra, inföll mannen leende; 
dit reser äfven jag, och jag är för resten ordförande i 
föreningen. 


— 44 


— Se det var god tur; nu följas vi åt och jag 
vet att jag kommer i goda händer 1 

Följande morgon vid 8-tiden vände vi ryggen åt 
Gamlakarleby och kuskade af åt sydost, samma väg, 
längs hvilken Otto v. Fieandt efter nederlaget vid Kars- 
tula retirerat. Vi avancerade emellertid i den mån, den 
lata slqutshästens goda vilja det tillät. 

Slättbygdens solstekta magra ängsmarker ersattes 
småningom af sköflade skogsbygder, och en och annan 
däld omväxlade med kullar. TUl höger framskymtade 
efter en timme spetsen af Nedervetil l^rktom, och icke 
långt därifrån svängde vägen fram vid foten af Slotte- 
släktens stamhemman. Sedan följde ett fagert väg- 
stycke utmed stranden af Stora, kantad af lummiga 
björkar. 

Lötbacka finska gästgifveri i Kaustby passerades 
vid I -tiden, och en half timme senare Timmerbacka i 
Teerijärvi. Därifrån var färden ej mera lång till målet, 
Teerijärvi kyrkby, vackert belägen på Hemsjöns norra 
strand. Jag erhöll ett godt kvarter hos vänliga män- 
niskor i skolhuset och skyndade att se mig omkring i 
kyrkbyn, cstaden» kallad. 

Vid sidan af hufvudlandsvägen reser sig på en 
kulle den gulmålade sockenkyrkan, uppförd 1774. Innan 
jag nådde fram dll kyrkan, hade jag att passera förbi 
klockstapeln, vid hvars väg fattiggubben i brun kolt 
och hvita strumpor hängde fasfcspikad. Jag skänkte 
honom en undrande blick och en slant, som skram- 
lande reste ned i hans bröst. Trädde så in i det ljusa 
templet för att taga dess märkvärdigheter i skärskå- 
dande. De voro dock ej många: en altartafla för 130 
år sedan utförd af någon icke-konstmålare, ett par 
ljusstakar af mässing från 1600-talet och en åldrig 
mässhake. 

Ur kyrkoarkivets historiebok gjorde jag följande 
anteckningar. 

Teerijärvi kapellförsamling under Kronoby pasto- 
rat daterar sin uppkomst från år 1669, då den första 
kyrkan den 31 januari invegs af kyrkoherden Jacobus 
Brennerus och uppkallades t Vår Frälsares kyrka».  År 

- 45 - 


1 6/ 1 fingo de då ännu fåtaliga boarena rätt att kalla 
en egen predikant, och kung Karl XI skänkte dem en 
kyrkklocka. Sexton år senare donerade äfven en af 
stamböndema, Daniel Olofsson, en klocka såsom ersätt- 
ning för, att hans hustrus lik fått lägerstad under kyrk- 
golfvet; 1 701 byggdes en klockstapel och kyrkan för- 
storades. Jag läste vidare: c År 1714 föll denna för- 
samling tillika med hela Österbotten under ryssames 
svåra öfvervälde, hvilka här som annorstädes grufveliga 
framforo  intill 1721, då Gud åter förlänade oss fred». 


Klockstapeln och kyrkan. 


Då jag efter en stund besökte kyrkoherden, gaf 
han mig följande upplysningar om ortens befolkning i 
närvarande tid. 

Den kyrkskrifna menigheten utgjordes vid utgån- 
gen af 1905 af 3,434 personer. Af dessa torde unge- 
får 500 vistas i Amerika. Dit afresa många, men äfven 
många vända åter. En tur till nva världen betraktas 
såsom en småsak, och i hvarje gärd finnes det någon 
familjemedlem, som varit därborta en tid. Några skad- 
liga inverkningar  af emigrationen  kunde  ej  påvisas. 

- 46 - 


Teerijärviboama äro ett rörligt och vaket folk, men 
detta har icke hindrat dem frän att bevara sina gam- 
maldagsseder och sitt egendomliga bygdemål. Guds- 
tjänsterna besökas träget, och en underström af den 
evangeliska riktningen gör sig på troslifvets område 
flerstädes gällande. Bruket af rusdrycker har till den 
grad aftagit, att nykterhetsbröllop (med 600—800 gäster) 
äro de vanligaste. På det högsta gladde det mig att 
höra, att hvarken pastorn eller hans företrädare under 
summa  15  tjänsteår  sett någon berusad Teerijärvibo 


Kommunalstugan. 


och att det allmänt anses för en skam om någon visar 
sig ute i dryckesrördt tillstånd. 

Detta var allt goda nyheter för mig som i min 
egenskap af Helsingforsbo tyvärr ofta fatt se de mest 
afskyvärda superiscener utspelas i Finlands hufvudstad. 
Jag begaf mig nu förbi det lilla prydliga kommunal- 
huset åter till kyrkbyns folkskola och iakttog där bland 
annat, att skolhuset inrymde en stor tambur, långt större 
än de s. k. normalritningarna förorda. I byggnaden 
finnes plats för en dubbelskola (öppnad 1891); de öfriga 

- 47 - 


folkskolorna äro placerade i Småböndersby, i Kort- 
järvi, i Kolarn och i Hästbacka. Min sagesman, folk- 
skolläraren K. J. Sundell, en af Svenska Folkskolans 
Vänners ombud på orten, kunde ock i egenskap af 
kassör vid kommunens sparbank uppgifva, att insätt- 
ningarna vid senaste års slut uppgingo till den bety- 
dande summan af 576,657 mark. I sanning ett vackert 
bevis på de goda Teerijärviboamas sparsamhet och 
omtänksamhet I Sockneboama hålla väl samman i lust 
och nöd; det bevisade sig under de politiska ofards- 
åren och äfven däri, att idén om andelsverksamheten 
uppbäres. Man visade mig ett nyss rest långt gärde, 
utfördt af ett dussin bönder såsom talkkoarbete. En 
af dem sade skämtande, att nu kunde ortens kapita- 
lister, d. v. s. folkskollärarena, kantorn och prästen 
gärna bestå litet röd färg, så skulle det nya staketet 
vackert pryda upp hela kyrkvägen. 

Ett annat bevis på resultatet af samverkan var 
det i kyrkbyn placerade mejeriet. Insjö andelsmejeri, 
en fullt modem inrättning, där dageligen c. 3 — 4,000 
kilo mjölk separeras och tjämas och därifrån hvarje 
vecka 16 ä 17 drittlar «fint smör» expedieras till Hangö. 
Anläggningen, som endast ett år arbetat, hade kostat 
c. 3 5, 000 mark; den lönar sig godt, och det formärkes 
redan, hurusom bönderna börja vinnlägga sig om ängs- 
skötseln och anskaffandet af bättre mjölkkor än de 
förut fostrat i fähusen. 

Långt från kyrkbyn besökte jag en bonde, som 
ej är delägare i mejeriet; han menade, att han och 
hans husfolk vill ha <frisk mat», de vilja ha smör och 
ordentligt mjölk för att kunna arbeta. Därför csläppte 
han ej akem att gå i c linda», utan odlade fortfarande 
råg och hafre till husbehof Det föreföll nästan, som 
han ansett, att mjölkpengama från mejeriet icke skulle 
hafva någon stadig välsignelse med sig, ty han sade, 
att de hastigt gingo åt, när hela brödfödan och annat 
måste köpas. Mannen i fråga var alltså ingen vän af 
idén om andelsmejeriers behöflighet och nytta, men 
vare det hans ensak, som ej bör klandras. 

Af en annan sockenbo erhöll jag flere uppgifter 

- 48 - 


om det med framgång på orten bedrifna nykterhets- 
arbetet. Jag minnes han uppgaf, att kyrkoherden J. W. 
Fontell år 1895 tagit initiativet till stiftandet af Teeri- 
järvi nykterhetsförening och att denna vid sitt senaste 
årsmöte räknade 336 medlemmar, den högsta siffra 
någon likartad svensk förening i vårt land har att 
uppvisa. 

Midsommaraftonen nalkades, och inom min nyss- 
förvärfvade lilla vänkrets blef det beslutet, att vi kl. 8 
skulle samlas i Ungdomsföreningens nya hus.   Vägen 


Folkskolan i kyrkobyn. 

dit var likaså kort som lätt att finna, ty det prydliga 
huset står inom kyrkbyns område, och öfver taket sva- 
jade flaggan, det af gammalt öfverenskomna tecknet 
att medlemmarna borde samlas. 

Medan midsommarsolen ännu stod högt uppe öfver 
den nordvästra horisonten, kastande sitt klara sken öfver 
landskapet och Memsjöns stränder, vandrade vi till 
vårt mål, och en af föreningens ifrigaste medlemmar 
förtäljde för mig följande drag ur dess historia. 

Initiativet  till  bildandet  af  Teerijärvi ungdoms- 


- 49 - 


förening togs 1894 af studerandena H. Alfr. Forss och 
Alfred Wiik, folkskolläraren K. J. Sundell samt förenin- 
gens nuvarande ordförande bondesonen J. E. Häst- 
backa, numera prokurist i Jakobstad. 

Bestyreisens uppgift blef ingalunda lätt. Brist 
rådde på, snart sagdt, allt, som behöfdes, för att den n}^ 
föreningen skulle kunna arbeta, och de gamlas fördomar 
voro till en början rätt starka.  De många hinder, som 


J. E. Hästbacka. 

ställdes i vägen, öfvervunnos dock, tack vare ledarenas 
hänförelse för sin sak och deras enighet 

Sina första möten höll föreningen i en bondstuga 
å Hästbacka hemman. Behofvet af ett eget hem 
gjorde sig allt mer märkbart, och i juni månad år 1895 
invegs Teerijärvi ungdomsförenings nya « Ungdoms- 
hem», som det första i sitt slag i svenska Österbotten. 

Efter 2 års ordförandeskap nödgades den ener- 
giske initiativtagaren Alfr.  Forss afsäga sig ordförande- 

- 50 - 


skåpet. Läraren K. J. Sundell öfvertog nu ledningen 
af densamma och innehade ordförandeskapet under 
flere år, intill år 1901 då J. E. Hästbacka öfvertog 
platsen. 

Allt efter som föreningen arbetade, begynte för- 
domen mot dess sträfvan vika. Anslutningen blef större 
och det första i största hast uppförda «Ungdomshem- 
raet» visade sig alltför anspråkslöst att fylla de kraf, 
man ställde på ett ungdomens hem. Helt plötsligt 
uppenbarar sig ett gynsamt tillfälle att förverkliga tan- 
ken på ett eget rymligt hus. Ordföranden J. E. Häst- 
backa meddelade, att konsul Wilh. Schauman i Jakob- 
stad lofvat skänka icke mindre än 670 timmer. 

Så beslöts byggandet. Ritningen uppgjordes af 
en sockenbo, byggmästar J. Högdahl, och förärades åt 
föreningen. 

Ur förlägenheten vid tomtens anskaffande hjälptes 
föreningen af Hästbacka, hvilken inköpte det hemman, 
under hvilket platsen hör, och skänkte tomten samt 
dessutom 500 mark till byggnadskassan. 

Sålunda uppbyggdes föreningens nya hem, som 
det nu står. Det kostade ungefär 14,000 mark, för- 
utom det arbete föreningsmedlemmarna själfva nedlade, 
hvilket torde belöpa sig i kontanter till omkring 1,100 
mark. Det nya vackra huset invegs för sitt ändamål 
den 3 september 1905. 

Föreningens skuld utgör f n. 9,900 mark. Med- 
lemsantalet utgjorde vid ingången af år 1906 147. 
Föreningen sammankommer till månadsmöte i regeln 
andra söndagen i hvarje månad. Mötet börjar kl. 
5 e. m. och fortgår till 11 på aftonen. Endast en 
timme af denna tid är tillmätt dansen. Ett möte får 
dock icke afslutas med dans, utan är denna vanligen 
förlagd i midten af programmet. 

Föreningen är delad i 6 kretsar, och de skilda 
kretsarna sköta turvis om programmet. 

Allt detta fick jag höra, och det var ju idel goda 
nyheter. Lifligt intresserad trädde jag in i ungdoms- 
föreningens hus; där såg jag den stora prydliga salen 
med scen (där följande dag Ett skärgårdsäfventyr af Z. 

-51 - 


Topelius skulle spelas) snart fylld af en talrik ungdoms- 
skara, hörde homkapellet spela, sångkören sjunga och 
såg några gammalmodiga folkdanser utföras. Där blcf 
ock taladt, och man förstod hvarandra godt. 

Då midsommardagen bröt in, skildes vi åt, och 
när jag några timmar senare lämnade Teerijärvi, med- 
förde jag  ytterst  angenäma minnen från denna bygd 


Ungdomshemmet i Teerijärvi kyrkoby. 

med dess hurtiga, vakna svenska befolkning. Det för- 
tjänar att lägga märke till, att socknen på tre sidor 
är omgifven af rent finska trakter, men ingen förfinsk- 
ning har här ägt rum. Teerijärvibon håller med rätta 
styft på den svenska kulturens rätt till utveckUng och 
fortbestånd. 

P. Nordmarm. 


- 52 - 


Folkskolorna i Kveflaks. 


Ar 1874, då bränn vinsskatten började användas «till 
* 1 nyttiga kommunala behof», uppstod tanken på in- 
rättandet af en högre folkskola i Kveflaks. Vid en 
kommunalstämma härom beslöts enhälligt, att af bränn- 
vinsmedlen bilda en stående fond för en folkskola, som 
borde uppföras efter 4 år. 

När prosten Edvin Karsten blef kyrkoherde och 
kommunalstämmoordförande i Kveflaks, upptog han 
genast frågan om en folkskolas inrättande. Härom 
kunde församlingsboma dock icke komma öfverens. 
Kyrkobyboma fordrade, att hela socknen skulle gemen- 
samt efter mantal bygga folkskolan. Utbyboma an- 
sågo, att Kveflaks by komme att draga största nyt- 
tan af folkskolan och ville därför blott med hälften 
mot kyrkob)^! bidraga till kostnaden. 

Följande höst 1878 infann sig en Vassorbo hos 
prosten och bad honom komma till Vassor och hjälpa 
vassorboma att inrätta en folkskola. Prosten följde 
med, och vid ett talrikt besökt byaråd, som hölls i all 
hemlighet för de öfriga sockneborna, inrättades en 
folkskola i Vassor. 

- 53 - 


När bud härom kom till Västerhankmo, höll man 
som bäst på att uppföra en ny småbamsskolelokal. 
I byn funnos flere vakna och beslutsamma bönder, 
som genast beslöto följa vassorbomas exempel. I all 
tysthet hölls den 25 mars 1879 byaråd i Västerhankmo, 
dit prosten äfven afhämtades, och Västerhankmo folk- 
skola inrättades. 

När underrättelsen kom till kyrkobyn, att folk- 
skolor blifvit inrättade i Vassor och Västerhankmo, 
väckte det förvåning och missräkning. Nu hade kyrkoby- 
borna gått miste om utbyamas bidrag till sin folkskolas 
inrättande, och man fruktade dessutom att senaten ej 
skulle bevilja lönebidrag åt lärare till flera folkskolor i 
en så liten kommun. Ledsamt nog råkade prosten 
Karsten för en kortare tid vara bortrest, så att by- 
borna ej kunde anlita honom vid inrättandet af deras 
folkskola. Man anlitade t, f. kyrkoherden M. Elenius, 
som upprättade protokoll och ansökan. På grund af 
några formfel däri återsändes dessa. Ett nytt byaråd 
hölls (den 8 april 1 879), hvarvid förhandlingarna leddes 
af prosten Karsten. Nu inrättades en högre folkskola 
för Kveflaks kyrkoby. Och för att markera kyrkobyns 
behof af folkskola antecknades i protokollet, att kyrko- 
byn utgör 11V12 mantal eller omkring Ya ^if hela för- 
samlingen. 

I stället för att följa de andra byarnas exempel 
började nu bönderna i Petsmo, Koskö och Österhankmo 
byar anföra besvär öfver detta tilltag att inrätta flera 
än en folkskola i socknen och önskade uppbära sina 
andelar af brännvinsmedlen för hvad ändamål de helst 
ville. Först sedan det blifvit fråga om socknens indel- 
ning i folkskoledistrikt, som f. n. väntar på fastställelse, 
har tanken på folkskolors inrättande i Petsmo, Koskö 
och Österhankmo uppstått hos dessa bybor. Hösten 
1904 var därom fråga i Koskö, och bidrag beviljades 
af S. F. V. och S. O. B., men i brist pä ledande kraf- 
ter slocknade det lilla intresse, som då förefanns. Man 
ville afvakta senatsutslaget om distriktsindelningen. I 
Petsmo uppkastades samtidigt folkskoleplaner. Man 
beslöt  bygga  eget skolhus till hösten 1906.   Men så 

- 54 - 


kom distriktsindelningen äfven här och afklippte det 
vackra beslutet. Man skulle afvakta dess fastställelse. 
I Petsmo hade emellertid uppstått ett lifligt folkbild- 
ningssträfvande, och dess ledare beslöto komma byns 
folkskolevänner till hjälp. På ett talrikt besökt byaråd 
den lO sept. 1905 beslöts efter flera timmars diskus- 
sion, att, trots några bönders ifriga protester, inrätta 
en folkskola i hyrd lokal, och den trädde i verksam- 
het den 29 sept., hvilket tillfälle artade sig till en hög- 
tidsdag, hvars innebörd tolkades i en hel rad tal, bl. a. 
berördes Petsmo bys äldre skolförhållanden. 

En blick på skolornas närvarande elevantal visar, 
att folkskolorna nu vunnit socknebomas förståelse. 
Kyrkobyns folkskola, som läseåret 1903 — 1904 hade 
21 elever, ägde 1905 — 1906 84, Vassor folkskola 45, 
Västerhankmo 26, ett stort antal nog för den byn, och 
Petsmo folkskola 31 elever, d. v. s. så många utrym- 
met medgaf. 

Hvad särskildt det nya skolhuset faf 1904) i kyrko- 
byn beträffar, så torde det vara enastående bland vårt 
lands landsfolkskolor däri, att i dess jordvåning finnas 
både badstuga, källare och vedlider. 


Sedan ofvanstående för ett år sedan nedskrefs, 
har folkskolesaken ytterligare tagit ett godt steg framåt 
i Kveflaks; Koskö och Österhankmo byar hafva blifvit 
skilda folkskoledistrikt, och i den senare byn har en 
ny folkskola trädt i verksamhet den 28 aug.  1906. 

K,  V. Åkerblom. 


55 


Ungdomsföreningens i Liljendal nya hus. 


1 början af detta år beslöt Ungdomsföreningen i Lil- 
jendal att försöka förverkliga sin länge närda plan 
att anskaffa ät sig en egen lokal och på samma gång 
skaffa tak öfver hufvudet åt småskolan i kyrkobyn. 
Arkitekten Harald Andersin i Helsingfors, underrättad 
om denna afsikt, åtog sig att gratis utföra de nödiga 
ritningarna. Sålunda restes stenfoten till det egna hem- 
met under sommarens lopp, och då dessa ord i sep- 
tember skrifvas, har arbetet nått upp till takstolarna. 
Byggnaden står å en skogig backe i Liljendal 
kyrkoby, i närheten af folkskolan och kyrkan. Jämte 
en större festsal af c:a 140 m^ golfyta inrymmer den- 
samma en tambur och skolsal med ett ytinnehåll af 
45 m-^. Skolrummet kan vid fester och sammanträ- 
den användas som restaurationslokal. I förening med 
förenämda lokaliteter inrymmer byggnaden bostad för 
småskolelärarinnan, bestående af rum och kök, samt 
ett mindre skafferi. Köket är projekteradt väl stort, 
för att kunna användas för fester i den öfriga lokalen. 
Byggnaden utföres af stock, som erhållits såsom 
gåfva af ortens befolkning och dels afverkats från tvenne 
inköpta skogslotter. 

- 56 - 


Nedanstående förteckning åskådliggör behofvet af 
särskilda byggnadsmaterialier. 

60 m^ grundmurar för ugnar och sockel. 


3,400 löp. m. stock (15X17) till väggar och bär- 
bjälkar under vaslaget. 

740 löp. m. (15X22) vasar. 

840 löp. m. spiror till takstolar. 

620 löp. m. spiror till skalning på vasarna. 

270 mf plankgolf. 

- 57 - 


400 m* bräder till trossbotten. 
280 m^ mellantak af spåntade bräder. 
500 m* utskottsbräder till yttre tak. 
500 m* takfilt eller takspån. 

3 st. dörrar 1,300X2,150. 

I st. dubbel jktre dörr 1,300X2,150. 

6 st. dörrar 2,100X800. 

I st. köksdörr 2,100X900. 

I st. yttre köksdörr 2,100X900. 

5 st. fönster 2,050X1,250. 

4 st.    »    1,600 X 1,200. 
4 st.    »    1,300X800. 

10 st.    »    1,000X650. 


Ungdomsföreningen i Liljendal lyckönskas till vin- 
nandet af eget hem 1 Måtte andra likartade föreningar 
i de svenska bygderna försöka följa exemplet. Kanske 
kunna ritningarna komma till användning. 

— n. 


58 — 


I     1   ^^rfTVrfl^-^^^^^^ 


Från folkhögskolan. 


Berftttelse  af Laurt  Somt\  med  författarens  bemyndigaode öfversatt 
af Arvid Mörne, ' ) 


Folkhögskolans invigning. 

Under nattens lopp hade vi i sakta mak åkt till sta- 
den.  Först pä morgonsidan kommo vi fram. 

Därför var John Blund synnerligen efterhängsen på 
morgonen — ~ — han  ville inte gärna släppa oss bort. 

Eller egentligen höll han oss inte kvar han 

hade släpat oss hvem vet hvart. Hela kroppen skakades 
af slädens stötar, och snöklimpama knarrade under hästens 

') Lauri Soiois bok cKansanopistosta» är, såvidt uodertecknad 
▼et, i sitt slag den enda i värt land. För dem, som stä vara svenska 
folkhögskolor nära, främst elevförbundens medlemmar, borde därför en 
öfirersättning af densamma vara välkommen. Att den anda, som genom- 
strömmar Soinis skildring, är en annan än den, som råder i våra svenska 
skolor, är själffallet. Men vi skola dock där återfinna en mängd drag 
ur vårt eget folkhögskolelif. Det kan ha sitt intresse att lära känna 
både likheterna och olikheterna mellan de finska skolorna och våra. 
Det skall endast stärka vår kärlek till den egna skolan. — Soinis bok 
utkom på Otavas förlag 1898. Vid öfversättningen har ett kapitel 
bortlänmats.   Några smärre uteslutningar ha dessutom företagits. 

A. M - e. 


- 59 - 


hofvar. En höjd skymtade fram mellan lundens snötyngda 
löfverk genom den nattliga luften, där en dimma som lik- 
nade ett (in t duggregn drog fram. 

En  backe tycktes taga vid nedanför oss nu 

började vägen just slutta nedåt.   Släden löpte förskräckligt 

fort det började riktigt hvina om öronen —  — 

huru skall det gå här 

— »Båten afgår genast». 

Hvad fantiserar bror Elias om båten — —- — håll, 
håll, kära bror — — — inte går ens båten så där fort. 
Stopp, stopp, Elias, annars bli vi till mos nedanför backen. 

Jag försökte ropa, men jag vet ej, hvad som tyngde 
mitt bröst och snörde ihop min strupe, altnog, jag fick inte 
ett ljud ur mig. 

— Hör på!   Om en halftimme går båten. 

— Hvad? 

— Båten. 

— Hvart? 

— Dit till den där skolans invigning. 

Mina ögon öppnades på vid gafvel, och mitt första 
göra blef att se efter, om hästen ännu stod på benen. Men 
hela hästen S3mtes inte till, och jag befann mig inte i slä- 
den utan i sängen. 

— Jaså till folkhögskolans invigningshögtid! 

Och då flyktade sömnen från mina ögon — flyktade 
som dimman för morgonbrisen. En timme återstod ännu 
till ångbåtens afgång, men det var inte för mycket. 

Där låg ängbåten redan och stånkade och pustade 
vid bryggan. Det måtte säkert ha börjat kännas kväfvande, 
då buk och bringa voro fyllda med folk och därtill fidlt 
på bogarna, så mycket båten bar. 

Vi foro. Ångbåten svängde rundt, vände fören mot 
sundet och styrde dit, flåsande och pustande svart rök ur 
pipan. Vattnet bröts i skum under propellern, häfdes i 
vågor, som begynte rulla fram i vårt kölvatten. Nya vågor 
hvälfdes ständigt efter hvarandra, och trötta af att rulla 
sjönko de yttersta slutligen ihop. Men i ännu större vågor 
rullade vattnet vid ångarns sidor, då det makade sig undan 
för den väldige resenären. Med runda ryggar vältrade de 
sig framåt efter hvarandra,  rullade sida vid sida mot land, 

- 60 - 


störtade  i  raseri  mot  stranden,  där de dånande brötos i 
skum. 

Sä drefvo vi upp vågor och bräckte vågor och styrde 
framåt öfver viken, ut genom sundet och därifrån på den 
öppna fjärden. 

Helt visst var denna ångbåtsfärd i grund och botten 
andra lik, men det kändes, som funnes där dock en egen- 
domlig olikhet Jag kände det ungefär lika, som då jag 
med min far för första gången for till kyrkan och nyfiken 
väntade att få se det ståtliga templet, hvaröfver jag hört 
grannens lilla Bengt uttala sin häpnad och beundran. 

Och detsamma tyckte jag mig hafva iakttagit hos mina 
reskamrater, hos dem nämligen, som stodo omkring mig, 
men af hvilka jag inte kände någon på förhand. Alla 
tycktes de vara vid sä allvarligt lynne, och om de skrattade, 
gjorde de det som man brukar skratta vid högtidliga tillfallen. 

Vägen var inte lång, men den nyfikna väntan på re- 
sans mål gjorde, att den tycktes lång som en hel evighet 
Och likväl kände jag en blyghet, som liknade fruktan och 
som ständigt tillväxte, ju mer jag nalkades målet för vår 
resa. Det kändes nästan, som om en varmare och mildare 
luftkrets omgaf folkhögskolan, hvilken jag icke riktigt vå- 
gade närma mig och hvilken drog mig till sig och samti- 
digt stötte mig ifrån sig, båda på en gång dess starkare, ju 
närmare vi kommo medelpunkten i densamma. 

£n sådan med fruktan blandad högtidsstämning, en 
sådan rörd längtan visste jag mig icke hafva känt vid nå- 
got annat tillfälle, än då jag som po}kslyngel för första 
gången var på läsförhör — och därför tog den nu hela 
min varelse i besittning. £n dunkel högtidsslöja tycktes 
hölja de skogiga stränderna, på hvilkas lägsta ställen höstens 
första nyssfallna snö lyste. Och till och med ångbåtens 
enformiga dunkande blef altmer mjukt och melodiskt. 

Jag gick ned i salongen, emedan jag kände frossbryt- 
ningar i den höstliga blåsten på den stora fjärden. Där 
nere kunde jag inte låta bli att nu och då titta ut, dess 
oftare, ju längre vi hunno. Men då jag betraktade land- 
skapen genom det lilla fönstret, hade det högtidliga hel- 
hetsintrycket gått förloradt Genom fönstret kunde jag af 
stränderna  se  endast  en  bit i sänder af det, som råkade 

-61 - 


vara midt emot, än en vik eller en remsa af en udde, än 
snöfläckar på strandbrädden eller kanske en grå gård om- 
gifven af sina åkrar. 

Maskinen dunkade och mitt hjärta dunkade . . . likväl 
lär maskinen ha dunkat högre. 

Men för resten fortsatte vi fården nästan ljudlöst. 
Endast ibland sade någon med litet otålig uppsyn åt sin 
kamrat: cböija vi inte snart komma fram» och försjönk 
sedan åter i väntan. 

Slutligen 3rttrade någon, som sett ut genom fönstret: 
«Nu syns den i alla fall redan». 

— «Jaså, folkhögskolan?» 

— «Ja, den står där bland björkarna». 

Jag tittade ut genom fönstret som de andra. Och 
där syntes den mellan björkarna. Snöflingorna hade bredt 
ut sig som en duk på taket. 

Vår ångbåt gaf ankomstsignal ät folket på stranden. 
Snart böljade skrofvet skälfva, då propellern slog back och 
trossen kastades ut. 

Vi stego ner på bryggan och betraktade omgifningen. 
Halfva himmeln var klar, fastän den varit helt och hållet 
molnbetäckt tidigare på morgonen. Under molnets kant 
bröt just en rosafärgad dager fram och upplyste markens 
tunna snötäcke. 

— Hvart gå vi härifrån? 

— Månne inte raka vägen till folkhögskolan. 

Vi begåfvo oss sedan af i gåsmarsch både de, som 
hade varit på liåten, och de, som mött på stranden, de, 
som kände hvarandra, slutande sig i grupper, och de, som 
inte hade några bekanta, hvar och en för sig. Vi gingo 
först längs bryggan upp till stranden och sedan från backens 
krön öfver åkern till folkhögskolegården. 

Alldeles märkvärdig blef mitt sinnes skygghet, når 
jag gick där allena. Och jag ville inte ens på något sätt 
våga stiga in genom dörren, innan de andra sköto mig 
med sig. 

Men vid dörren mötte oss en hjärtlig och vänlig 
man, hvars alla rörelser tycktes ledda af en varm vänskap- 
lighet och i hvars ögon glimmade en oemotståndligt tilldn- 
gande glädtighet.   Utan att fråga af någon, nästan utan att 

— 62 — 


ens själf tänka därpå, kände jag på mig, att «det där är 
föreståndarn», och min besvikning skulle säkert hafva 
känts olidlig, om saken hade råkat förhålla sig annorlunda. 

Där inne fanns och dit kom alltjämt hoptals männi- 
skor, mest ungt folk, hvilkas anleten liksom efter en 
förut uppgjord öfverenskommelse afspeglade samma bland- 
ning af skygghet, glädje och förhoppningar, som jag själf 
kände. 

De äldre hade naturligtvis intet skäl att vara sä där 
oförnuftigt oroliga — hvarken de, som hade kommit för 
att slgutsa sina anhöriga, eller de, som annars i egenskap 
af vänner eller misstrogna granskare kommo för att se be- 
gynnelsehögtiden i denna nya inrättning. 

Men de unga gingo till den vänliga mannen, hvars 
anlete syntes färadt af så många ansträngningar, och an- 
mälde sin ankomst. Och då han önskade oss välkomna, 
kändes hans ord så hjärtliga och därför gjorde det också 
ett så lugnande intryck på ens sinne. Vi började vara som 
hemma, ty blygheten smälte till en mild och ren högtids- 
känsla, som kändes som en förening af Ijuf fromhet och 
sund glädje. 

När sedan högtidligheten började och man sjöng en 
psalm ur psalmboken, kändes det, som om äfven däri fun- 
nits en upplifvande kraft, en stark andakt mer än någonsin 
förr. Och den bön, som socknens gamla prost höll, värmde 
sinnet och uppväckte omotståndligt i mitt bröst en suck 
mot höjden, en suck, som jag ej på långa tider hade vå- 
gat tillåta mig, för att kantänka inte sätta min mandom på 
spel. 

Men där reser sig ju föreståndarn för att tala. Han 
vet, att i hopen finnas mänga, som hafva kommit hit med 
tviflande undran i sinnet, och han vet, att där också finnas 
vänner, som hoppas, att här skall vakna längtan efter ljus 
hos deras folks ungdom, hos den kommande generationen, 
och som inte vilja söka sak emot folkhögskolan för de 
svagheter, som vidlåda allt mänskligt arbete. Han har velat 
glömma denna olikhet hos sina åhörare, men den har lik- 
väl något inverkat på innehållet af hans tal, när han all- 
varligt småleende förklarar sitt arbetes syftemål. 

cÄrade  medborgare!»  säger  han  och likasom skå- 

- 63 - 


dande mot något aflägset fjärran står han en stund i be- 
grundan. «När jag råkar på någon savolaksare, som böljar 
ett arbete» och frågar honom: «hvad blir det däraf», svarar 
han vanligtvis: chvad det än må bli, så kan man ju inte 
ännu säga det». Ett dylikt kringgående, obestämdt svar 
har alltid på det högsta förargat mig. 

Nu skall jag med mina arbetskamrater börja ett ar- 
bete, och till min ledsnad märker jag, att jag själf måste 
begagna mig af det där förargliga svaret Jag måste rik- 
tigt på savolaxvis svara den spörjande, att «hvad det än må 
bli, så kan man ju inte ännu säga det». Men för detta 
ovissa svar finnes denna gång också ett försvar. Materia- 
let vid detta arbete är icke träd, icke sten, icke lera, utan 
unga människor, som ha sitt eget hufvud, likasom de stå 
på egna fötter, som ha sitt eget sätt likasom sina egna 
anlag. 

Men om också resultatet är så här ovisst, så äro vi 
likväl på det klara med syftemålet. Och säkert hoppas vi, 
att arbetet skall medföra något godt Utan denna visshet 
hade vi inte vägat taga ihop med ett så stort och viktigt 
arbete, och utan ett säkert hopp hade inte häller I, ärade 
medborgare, gjort er så mycken möda för denna folkhög- 
skolas skull. 

Men förhoppningarna bedraga alltid i någon mån, 
bedraga därigenom, att vi vanligen rikta dem högre äD 
värkligheten kan nå. Då bör man ösa kraft och förtröstan 
ur arbetets nödvändighet, dess betydelse. 

Och är då detta arbete nödvändigt, det arbete, som 
åsyftar ungdomens andliga förkofran?   Är det viktigt? 

Du har säkerligen, min medborgare, o(tsL betraktat 
ditt folk, detta folk, hvars själ är din egen. Du har sett 
mycket godt hos detsamma, du har gladt dig åt dess seghet, 
dess tålamod, dess framsteg. Men du har helt visst äfven 
sett mycket hos detsamma, hvaröfver du ej gläder dig. Du 
har sett mycken råhet, mycken brist på ömhet, mycken 
oredlighet, mycken tomhet i lifvet. Och i ditt sinne har 
rört sig en lefvande känsla af att något borde göras — 
och mycket — så att folket och särskildt dess ungdom 
skall komma ur detta tillstånd. 

Men hvad? 

— 64 - 


Erfarenheten och psykologin säga: lär! Om du vill 
fyDa denna andliga tomhet, så — lär ! Gif kunskaper, rikta 
själens kunskapsförråd, därmed fylles tomheten. Du vill 
åstadkomma mera ömhet, ett kraftfullare, ädlare känslolif. 
Lär, gif sådana kunskaper, till hvilka känslan sluter sig och 
som väcka känslor. Du vill förädla viljan. Lär åter! Gif 
alltjämt kunskaper, som väcka eller i framtiden kunna väcka 
mäktiga sedliga känslor till lif. Viljan lyder känslorna. 
Endast genom att hos vår ungdom uppväcka sunda, goda 
känslor kunna vi helt och hållet förjaga det onda från 
dess sinnen. 

Och om du värkligen känner vårt folk, så har du 
hos dess ungdom — och äfven hos de gamla — trä£fat 
på lust att lära, kunskapstörst, en rörande längtan till det, 
som hägrar i fjärran. Jag förmodar, att endast detta om- 
nämnande väcker i din håg minnet af många sådana erfa- 
renheter. Hos mig uppväcker det ett minne, som jag skall 
omtala. 

För par år sedan kom till mig en man, som sökte 
inträde i folkhögskolan. Ansökningstiden hade redan gått 
ut, alla platser voro fylda. Jag kunde altså inte lofva ho- 
nom inträde. Jag lofvade dock per telefon gifva bud till 
kyrkobyn i hans hemsocken, om någon plats i folkhögsko- 
lan skulle råka bli ledig. 

Med tungt sinne gick mannen ifrån mig. 

Han fick likväl inträde i folkhögskolan och berättade 
sedan, hur tryckande tung och lång väntan hade känts. En 
dag hade han gått ut i skogen, men känt sig så hopplös 
till mods, att han alldeles glömde att jaga. Hans egen 
hopplöshet hade gjort att äfven skogen såg så sorgsen och 
tvinsjuk ut. Men då han kom hem, var där en gubbe från 
granngården, som berättade: «Det skulle sägas till åt dig, 
att du får komma dit du önskar». «Hvart får jag dä 
komma?» hade han gladt frågat «Själf lär du veta det 
bäst», svarade gubben. «Månne jag få komma till folk- 
högskolan?» «Nå, så sade de bara på telefonkontoret, att 
dit du önskar dig, dit får du komma». 

Och från folkhögskolan kom ju detta budskap. Han 
tyckte sig hafva fått sin allra käraste önskan uppfylld. Då 
han sedan begaf sig bort på våren, talade han icke mycket 

- 65 - 5 


— endast grät, täraraa hindrade honom frän att tala. Jag 
tänkte, att han säkert var tacksam för att folkhögskolan 
fanns till. 

Men hvarför söker jag på långt håll bevis för nöd- 
vändigheten af värt arbete. Denna talrika hop af ungdom, 
som nu har anländt äfven till denna folkhögskola, bevisar 
det ju redan för sin del. 

Och jag hoppas, mina kära elever — jag vänder mig 
nu till eder — att en ren längtan efter kunskaper har fört 
eder hit. Endast i detta fall kunnen I här få edra för- 
hoppningar uppfyllda, endast i detta fall uppfyUen I all- 
msG]iietens fordringar. Kommen i håg, att denna allmän- 
het, som genom sina ansträngningar har ska£fat oss denna 
gemensamma arbetsplats, fordrar allvarligt arbete i gengäld 
och är vår granskare pä samma gång som vår välgörare. 
Jag hoppas, att den bedömer oss välvilligt, icke med någon 
nedlåtande barmhärtighet, utan rättvist, från synpunkten af 
det rätta. Jag vet, att vårt ansvar blir oss en tung börda, 
men om vi i endräkt söka bära den på våra femtio par 
axlar, så är det ingen fara. 

Men att hafva burit bördan, att hafva uppfyllt all- 
mänhetens fordringar — skulle detta blifva eder enda vinst 
af eder härvaro? Nej, som belöning lofvar jag eder gläd- 
jen af en fri utveckling. Jag önskar att man förstår mig 
alldeles efter mina ord. Då jag talar om en fri utveckling, 
så använder jag med afsikt ordet fri. Icke för att offra 
åt frihetsidén, utan för att jag tror och har pröfvat, att en 
fri utveckling bäst får fram alla krafter hos ungdomen, och 
vi vilja på allvar väcka alla ungdomens goda krafter. 

Med frihet förstås icke här själfsvåld och godtycke 
utan en fri underkastelse under sedlighetens lagar. Något 
annat rättesnöre finnes icke, vi säga blott: gör endast det, 
för hvilket du kan stå till svars inför Gud, människorna 
och ditt samvete. Detta är ett svårt och plikter, tunga 
plikter medförande program, och det för ibland också till 
misstag. Men utvecklande är det Och för att utvecklas 
hafva vi samlats här och inte allenast för att hyfsas. 

Till detta utvecklingsarbete hälsar jag eder, kära ele- 
ver, hjärtligt välkomna på samma gång som jag tackar den 
allmänhet, som har förskaffat oss ett sådant tillfälle till ar- 


bete som detta. Jag innesluter till sist vårt allvarliga arbete 
i Guds hägn. Jag tror, att han vill beskydda ett arbete, 
som göres i hans namn och till hans ära, och hvars huf- 
vudsyfte är att förklara Guds afbild i människan.» 

Han slutade. Alla voro rörda, fastän orden voro 
enkla och inte lysande grannlåtsord. Jag kände i mitt 
bröst, att talet lämnat kvar hos mig någonting fordrande, 
nästan skrämmande, men likväl kändes det så godt 

Jag kände det, som om jag hade varit på villovägar, 
vandrat länge i ödemarken och ropat af längtan, men som 
om nu till sist genom den löfrika småskogen grinden till 
ett efterlängtadl hem skymtade fram för min syn. Och 
därför torde ett så starkt utbrott af glädje hafva fyllt mitt 
bröst, att det prässade fram stora tårar i ögonvrårna. 

Jag drog mig undan i knuten där jag stod, och me- 
dan de andra sjöngo «Savolaxams sång», torkade jag mig 
i ögonen. Ty jag skämdes smått öfver att tåras på det 
sättet 

Men då den förnämligaste delen af högtidligheten 
var förbi och vi tillbragte aftonen tillsammans i folkhög- 
skolan, sjungande våra första sånger, då voro tårarna redan 
borta och mitt lynne slog öfver i en hemtreflig kamrat- 
lighet 

Jag trodde nästan, att jag varit där all min tid och 
att jag aldrig skulle begifva mig därifrån. 


Ett sångarfolk. 

Hvem af oss finnar har inte skrutit med vårt folks 
diktarbegåfning. Och det är ju också härligt att tänka, 
att man tillhör ett folk, som slumrande i nattligt dunkel så 
konstrikt har kunnat göra sånger af sina ängars i dagg 
glimmande lindor och sina uråldriga granskogars sus. Ännu, 
sedan de förvandlats till sånger, kan man ju höra i dem 
granskogens djupa, melankoliska sus och ännu skymta ju 
fram ur dem ängar med daggdroppar på sina vaggande 
stränl 

- 67 - 


Men sorgligt käns det, dä man säger, att värt folks 
sängargåfva försvinner. 

Då vi vandra ut i de djupa ödemarkerna, råka vi 
emellertid en mängd unga människor, som hafva i förvar 
stora bundter af dikter, som de själfva författat. Jag har 
träflat på hela fem i en enda by. Hvem vet hvad för en 
sängarskara det slutligen skulle blifva, om man finge reda 
på alla. Men vi känna inte till dem, emedan vi ha läit 
den välsignade skrifkonsten, som förhjälper våra blyga folk- 
skalder att gömma undan sina alster i någon skräpgömma, 
så att de inte behöfva sjungas i hemfolkets och grannarnas 
närvaro  för att sedan tagas i förvar af sångens beundrare. 

Jag vill alls inte påstå, att de sånger, som de nu lef- 
vande diktat, klinga som den vackraste folkpoesi. Men 
likväl har jag bland dem träffat på så mycket vackert, att 
jag har skäl att tro, att vårt folks sängargåfva ännu fin- 
nes till. 

Och hvem vet, i huru Ijufva toner vårt folks stränga- 
spel ännu kan bringas att klinga, om också alla sofvande 
i våra ödemarker skulle tillägna sig de andliga sträfvandena 
och om en förklarad nationalitetskänsla växer sig stark med 
tillhjälp af yttre stormar. Och af denna egna andliga kraft 
skulle vårt folks sånger sedan svälla, dess hemlandsglans 
skulle de återspegla. 

Sådant har jag åtminstone drömt mig, dä jag erinrat 
mig våra många versmästare och särskildt dem, som blefvo 
poeter, medan vi voro i folkhögskolan. 


Där i folkhögskolan hade vi småningom börjat känna 
i våra bröst en stark kraft, som alltmera tillväxte, då vi 
hörde föreståndarns och lärarenas föredrag. En tid ut- 
vecklades och spändes denna kraft djupt inom oss, tills 
den slutligen bröt fram i form af en riklig diktflod. 

Vi hade där i folkhögskolan en särskild historiograf, 
som hvarje vecka i «Kamraten» skref en återblick på lif- 
vet i kamrathemmet. En gång, det lär ha varit vid mid- 
vinter, hade vår ärade historiograf fått i sitt hufvud att 
gladt öfverraska bladets läsarkrets genom att kläda sin vecko- 

- 68 - 


öfversikt i poetisk dräkt. Men när man böljade läsa upp 
cKamrateni», fick han själf till sin förvåning se, att den inne- 
höll bara dikter. Det fanns under dikterna hela tio signa- 
turer, och hvar och en af dem hade ämnat med sina strofer 
öfverraska vår ungdomsskara, hvilken som bäst fördjupade 
sig i kunskapens örtagård. 

Vår ärade historiograf förmodade, att orsaken till det 
rikliga diktflödet var, att vinden några dagar blåst från de 
karelska runotraktema och därifrån sannolikt medfört den 
poetiska inspirationen. 

Men denna kväll var det glädje och fröjd i vår gärd 
dessa endast gissningsvis kända skalder till ära. Vi sjöngo 
mer än förr, och vi valde sådana sånger, som bäst passade 
för våra egna sångarpojkar. 

Men hvad vi sedan började skrifva dikter med feber- 
aktig ifveri Vi hade en bostad, i hvilken sju ynglingar 
bodde och som vi därför hade kallat Jukola. *) Redan 
bland dessa jukolabröder fanns det hela fyra, som öfvade 
sig i skaldskap. Alltid om kvällarna, då man hastigt tagit 
notis om morgondagens ämnen och till nattens inbrott 
hunnit räkna de räkneexempel, som vi fått till hemarbete, 
sutto vi alle man kring bordet och började väfva fram vers. 
Och då brödraflocken drog sig tillbaka till sängarna och 
föll i sömn, blef oftast ännu ett brödrapar kvar, täflande 
i sångkonst, sittande midt emot h varandra, med glödande 
kinder och eldiga känslor utgjutande på papperet sitt hjär- 
tas innersta, accompagnerade af brödraskarans snarkande 
andetag. 

Och så fortsattes det ända till våren. Den ena skal- 
den fick fart af den andra, redan tack vare denna ädla 
täflan. Och de poetiska fläktarna förtrollade allt flere och 
flere, sä att « Kamraten» oftast innehöll bara vers och nästan 
hälften af vår kamratkrets om våren bestod af diktargossar. 

Om våren — då svällde naturligtvis versflödet till det 
yttersta och forsade med högre vågor än förr. 


*) Efter de sju brödemas hemgård i Alexis Kivis roman «Seit- 
semän veljestä». 


Jag har senare varit i sfillskap med dessa vara skal- 
der, och dä ha vi läst upp våra verser för hvarandra och 
kritiserat hvarandras alster. Och dä ha vi tyckt, att hvars 
och ens skaldeäder häller pä att klarna och flödar allt ri- 
kare i sin fåra. 

Och därför är det för mig sä skönt att tro, att sän- 
gargäfvan ännu finns kvar hos värt folk, fastän tonerna en- 
dast ljuda i diktarenas bordslädor. Men om hvaije sjal 
kunde väckas, om hvaije hjärna kunde fyllas med tankar, 
hvaije hjärta med kärlek och med ifvems eld, dä tror jag 
att diktare skulle uppträda, som kunde bringa sitt stränga- 
spel att ljuda som sma känslors tolk, åtminstone sä, att 
de själfva kände tillfredsställelse däröfver. 


Föreståndarn. 


Ett barn af folket var han från födelsen. Men han 
hade slagit sig på den lärda banan och mträdt vid univer- 
sitetet Där hade han gått och drifvit med kamrater, suttit 
i glada lag och äfven aflagt examina. 

Men engång om våren, då han hade återvändt till 
sm hemtrakt från hufvudstaden, och dä bygdens frodiga 
och friska natur gjort sinnet känsligare än vanligt, hade 
hos honom vaknat ett större deltagande än förr för de 
människors öde, som, bundna vid den karga jorden, dag 
efter dag fingo böka och träla, betalande skatter ät dem, 
som voro nästan fria från arbete och lefde glada dagar. 
Där stretade de med svetten i pannan, andligt förslöade, 
och lyfte på mössan åt dem, som föga aktade dem och sågo 
dem öfver axeln. Då fann han för sig en lifsuppgift: han 
ville komma och gifva åt sina bröder och systrar i öde- 
marken det, som han, tack vare en blidare skickelsel själf 
hade erhållit, han ville komma och väcka till lif hos sina 
medbröder själfkänsla och hållning, lust och vilja att komma 
upp ur dalen och hjälpa dem, som själfva idke förmådde 
resa sig. 

- 70 - 


Och så blef han folkhögskoleföreständare. 

Han hade redan verkat i åratal och fått vana och 
säkerhet, och hans arbetes resultat gaf honom ny ifver och 
lifaktighet 

Som en allmogeman färdades han om somrarna i 
skogsbygderna, samtalade med husbönderna, frågade efter de 
ungas företag, intressen, fröjder och sorger. Han ville 
noga lära känna, hurudan den jord var, som han skulle 
odla, hurudana de hjärtan voro, i hvilka han skulle utså 
<len andliga väckelsens frön, och hvad de behöfde för att 
få, växtkraft. Som en bror rörde han sig ibland dem och 
försökte väcka längtan efter upplysning. 

Han såg, huru alla där borta i grunden voro goda 
människor, men som ett täckelse öfver den goda bottnen 
såg han mycken själfviskhet, mycken brist på öppenhet 
och rättframhet. Han såg, att i denna brist hade alla deras 
klandervärda egenskaper sitt ursprung. 

Snart betraktade grannsocknarnas innevånare honoro 
som sin vän, som en vän togo de emot honom och gärna 
besökte de honom. Och engång, då folkhögskolans läseår 
böljade, mins jag, att han talade på följande sätt: 

« Jag hälsar er inte välkomna hit för att lära er skygg- 
het eller för att sluta eder in i ert skal, utan för att blifva 
öppenhjärtliga, komma underfund med er omgifning och 
förstå er själfva och andra. Främst skulle jag önska, att 
ni lärde att känna er alldeles fria, men att tillika älska dem, 
som omge er, så att ni inte kan använda er frihet orätt. 
Med hänsyn till min undervisning ville jag, att ni förskaf- 
fade er ett sådant omdöme, att ni bedömer, om den anda, 
i hvilken jag undervisar, är riktig, och äfven utan omsvep 
uttalar er mening. Om ni på detta sätt följer med, skall 
undervisningen hos eder bära de bästa frukter. Tillegna 
eder en vänlig öppenhjärtlighet, gör edra tankar rena, så 
att ni inte behöver dölja dem för någon, uppfyll edra 
plikter så, att ni fritt kan utföra allt i allas åsyn, försök 
blifva fria från edra svagheter! Och bäst kan ni befria er 
frän dem, då ni öppet erkänner dem för andra och med 
kärlekens kraft i samråd sträfvar framåt. Jag för min del 
vill inte vara ett undantag, mot mig kan ni göra anmärk- 
ningar, då jag misstar mig, och till mig kan ni utan fruktan 

- 71 - 


anförtro edra bekymmer och behof, och tillsammans kunna 
vi försöka råda bot på dem.» 

En käck, glad anda rådde i hans fölkhögskola. Gladt 
och fritt kommo eleverna till sina platser, något fint skick 
och några artigheter fördrades icke af dem. Fritt och utan 
att bindas af antagen sed uppträdde de, och de uppmana- 
des att lägga hufvudvikten vid det andligt sköna. De upp- 
fordrades att göra hvarandra sådana tjänster, af hvilka den 
andra hade värkligt gagn eller åtminstone glädje. 

På den praktiska undervisningen satte han lika stort 
värde som på den andliga. Hans ideal var, att hvar och 
en skulle få tillfälle att dela sin tid mellan kroppens och 
själens vård och befordra bådas hälsa och välbefinnande. 
Därför syntes honom folkhögskolans arbete ensidigt, om 
där sattes värde endast på det andliga. När sinnena där 
voro mest upplifvade, då borde man direkt väcka intresse 
äfven för ett lifligare ekonomiskt framåtskridande. 

Till enkelhet i lefnadsvanor uppmanade han sina 
elever. Han visade dem med säkra kalkyler, att hvaije 
medborgare kan använda hälften af sin tid till andliga sys- 
selsättningar, om hvar och en uppställer för sig enkla for- 
dringar på lifvet och hvar och en använder sina kroppsliga 
krafter till arbete åtminstone i den mån, som han behöfver 
rörelse för att hålla sig alldeles frisk och sund. Då skulle 
också de andliga sträfvandena blifva mycket kraftigare och 
sundare. 

I folkhögskolan fanns en matlagningsskola, i hvilken 
hölls en utomordentligt enkel matordning, ty icke ens smör 
bestods oftare än någon gång, då det icke fanns någon 
kokt rätt. Föreståndaren åt med sin hustru samma rätter 
vid samma bord. Då någon af eleverna någon gång på 
tal om matordningen frågade, huru föreståndarn kan komma 
till rätta med sådan mat, svarade han: 

— Huru skulle jag kunna uppmana er att göra nå- 
got, som jag ej själf uppfyller? Och kunde jag då ens 
hoppas, att ni skulle sätta tilltro till mig. Jag hoppas, att 
ni får ert program alldeles bestämdt, och att ni lär er att 
äfven fordra dess uppfyllelse af andra. 

En gång var han till följd af några större motgångar 
på  mycket  vresigt humör och uppträdde missnöjdt också 

— 72 - 


under timmen. Några flickor hade börjat samtala om saken 
och en rättfram, äkta finsk flicka hade åtagit sig att göra 
anmärkningar mot föreståndarn. Sådant skulle andra inte 
vågat göra, och därför varnade de henne oupphörligt för 
att gå, men flickan gick bara och beklagade sig modfäld 
öfver, att också de hade det svårt, då föreståndarn var vid 
dåligt lynne. Länge hade de sedan samtalat om saken, 
och föreståndarn uppträdde därefter lika gladt som förut. 
£n annan gång hade en af de manliga eleverna uppträdt 
så uppstudsigt mot slöjd- och ritlärarn, att denne nödgats 
göra en anmärkning hos föreståndarn. Föreståndarn hade 
bedt dem försöka slita tvisten sig emellan. Likväl kallade 
han eleven till sig, lade ut saken och sade, att det var 
elevens plikt att be om ursäkt Eleven tryckte tacksam 
föreståndarns hand och gick till lärarn för att komma 
öfverens om saken. 

För att få frisk luft brukade vi vanligen under mel- 
lantimmarna svänga om i ring ute på gården. Inne drog 
det duktigt, emedan man, trots den strängaste köld, öpp- 
nade fönstren under kvarterna. Vanligtvis sjöngo vi, medan 
vi dansade ringdans, någon sång ur sångboken. Men en 
kvällstund om vintern gingo vi ut på gärden och stämde 
upp andra ringdansvisor, fastän vi vanligen alls icke sjöngo 
ute i skymningen. Medan vi dansade, sågo vi föreståndarn 
gå förbi och gå in utan att säga ett ord, fast både han 
och de andra lärarena oftast brukade dansa med. 

Under följande timme var föreståndarn allvarligare 
än vanligt. Efter bönen började han hotfullt allvarligt 
tala: 

— «Jag drömde senaste natt en dröm, som gjorde 
mig mycket orolig. Den tryckte och plågade mig, den 
ville förstöra all fred i mitt bröst. Man klagade för mig 
öfver, att ni hade missbrukat er frihet, låtit den utveckla 
sig till själfsvåld. Människorna ha fått veta det, de döma 
därför eder och hela vår folkhögskola.» 

Vi hörde leende på början, väntande på hvad det 
egentligen skulle blifva däraf. Föreståndarn lade sedan 
bort sin skrämmande allvarliga uppsyn, men det blef vår 
tur att blifva allvarliga, då han, ef^er att ha sagt hvad han 
ville göra oss uppmärksamma på, fortsatte: 

- 73 - 


— «För min del ser jag ej heller någonting ondt i 
de vanliga ringdansvisoma, dä de sjungas med friskt sinne. 
Men människorna, framför allt de gamla, ha ju om dem en 
helt annan uppfattning, och dä de, i s^nerhet i skymnin- 
gen, höra dem härifrän folkhögskolan, kan däraf uppkomma 
hvad för slags prat som helst På ryktets snabba vingar 
kan sådant prat spridas hur vida som hälst och blifva ett 
till och med stort hinder för vårt arbete. Jag tror, att ni 
också i människomas ögon vill förblifva aktningsvärda och 
önskar  detsamma  åt  den  inrättning, i hvilken  vi  arbeta. 

ViU ni det?» 

Vi vilja! ljöd det bestämda svaret från hvarje mun, 
och vi höllo också vårt löfte. 

Många minnen hafva vi elever af honom, och vi 
glömma dem aldrig. Men hvarför skall jag fortsätta med 
att räkna upp dem, hvar och en ser ju redan af detta, 
huru han rörde sig ibland oss som en bror och huru vi 
högaktade honom som vår far. 


Föredrag. 


Vi hade varit i folkhögskolan från början af november 
till inemot jul. Vi hade där forskat i bibeln och försökt 
läsa den, så att vi förstodo, i hvilket syfte och med hvilket 
sinnelag den tidens store män hade skrifvit hvart och ett 
ställe. Vi hade med historiens genier ftlrdats långt borta 
i forntidens natt, då finnarna okända ströfvade pä Asiens 
stepper och kanske sjöngo sina första sånger. Vi hade 
börjat våra färder till lands och sjöss, jämfört andra länder 
med vårt och försökt klargöra, hvilka lefnadsvillkor vi här 
hade att vänta. Från vår rikliga diktning hade vi insupit 
hemländsk lifskraft i våra bröst och studerat vår i blom- 
ning stadda nationalliteraturs första knoppningstider. Vi 
hade beundrat det underbara i naturen odi de skapade va- 
relserna och förvånat oss öfver, huru människan har börjat 
behärska naturkrafterna och likväl själf är en kraft i denna 

~ 74 - 


natur, tinderordnad hennes oföränderliga lagar. Vi hade 
sökt upp nya, förnuftigare banor för värt folks hufvudnä- 
ringar, vi hade gjort upp ritningar, enligt hvilka vi sä prak- 
tiskt som möjligt skulle bereda oss själfva bostäder, vi hade 
lärt oss att bruka pennan och att vackert och ledigt skrifva 
värt Ijufliga, finska spräk, vi hade med siffrornas hjälp be- 
redt oss att redogöra för hvad vi förtjäna och ge ut — 
ja allt möjligt hade vi redan lärt oss! 

£n afton före jul, dä vi under den sista timmen öfvat 
oss i uppläsning ur Fänrik Stals sägner, sä att det kändes 
i märg och ben, och då därefter aftonbönen var hällen, 
steg föreståndarn ner från katedern och ställde sig bredvid 
den med en mycket menande uppsyn. 

— Ja, sade han och såg på oss småleende. Nu 
borde ni börja visa, hvad ni duger till. Kanske den här 
första raden åtar sig att förbereda ett program för oss 
andra till nästa söndagseftermiddag. 

Om den saken hade redan förut talats så mycket, 
att vi godt förstodo, hvad han menade. Under veckan voro 
de unga ständigt på bestyr, pratade och öfverlade i hem- 
lighet. Om söndagen skulle de uppträda och framföra, 
hvad de hade förberedt Och vi andra hade en kritikers 
allvarliga min, ty vi skulle klargöra, i hvilken punkt fram- 
ställningen var felaktig. 

En sång klingade och ekot dog bort. Programmet 
skulle bölja. Tvekan tycktes råda, hvem som skulle väga 
sig fram till först En beslutsam yngling, en groflemmad 
gosse för resten, besteg slutligen katedern, harklade sig 
och började: 

— Goda kamrater! — — — 

Han hade valt frihetsbegreppet till föremål för sin 
framställning. Och med Ijudelig stämma berättade han, 
huni han föreställt sig friheten förr och nu. Beskref, huru 
han i folkhögskolan fått en helt annan föreställning om och 
en helt annan känsla för friheten — om han ens hade något 
begrepp alls om den saken förut Han sade sig icke upp- 
fatta friheten såsom rätten att föra bud, så mycket man 
behagar. Tvärtom sade han sig vid tanken på det rätta 
frihetsidealet känna en sådan helig fläkt, som kännes sä 
Ijuflig,  men samtidigt medför någon slags fruktan i sinnet 

— 75 - 


Han menade, att en dylik känsla är ett af friheten stärkt 
pliktmedvetande. Han trodde, att denna känsla hos hvaije 
människa i större eller mindre grad hade till följd, att yttre, 
påtvungna gränser mellan rätt och orätt icke behöfdes, utan 
att en enkel och klar sedlig lag styrde henne. 

Detta var hufvudinnehållet i hans föredrag, ty frihe- 
tens alla sidor sade han sig icke förmå utveckla. Till sist 
berättade han: 

«Då jag kom hit till folkhögskolan och här inte fanns 
något anslag, där ordningen i huset stod bestämd, kändes 
det som ett slags träldom. Då jag hade gjort mig sä ytterst 
dunkla föreställningar om denna inrättning, kändes det 
skrämmande, och jag undrade, huru man riktigt skall bära 
sig åt här, som sig bör. Men nu saknar jag inte längre 
några ordningsregler, utan jag är endast samma människa 
som förut Jag känner det, som skulle här finnas en troll- 
kraft, som låter hjärtat förstå, hvad man får göra och hvad 
man inte får göra. Denna kraft håller nog emot, så att 
jag inte gör något, som skadar andra eller mig själf, om 
jag bara försöker följa dess röst 

Till slut klingade ur femtio strupar den mäktiga 
sången : 

Äprihet är det bästa ting». 

Sedan uppträdde en annan af gossarna, en kortväxt 
karl. Han höll föredrag om lapparna, och om dem på- 
minde han Qckså själf genom sin litenhet. Han berättade, 
att också de egentligen äro finnar. Han hade flitigt kno- 
gat igenom åtskilliga böcker, sett efter i Kalevala, Boken 
om vårt land och annorstädes, där det helst något litet 
talades om lapparna. Så hade han satt ihop åt sig en väf 
af de trådar han fått tag på, och nu bredde han ut den 
för sina kamrater till påseende. 

Till afslutning sjöngo vi: aSpring, min snälla ren!» 
£n flicka med blida ögon och brunt hår smög sig 
därefter fram. Hon hade satt till pappers sitt föredrag, i 
hvilket hon med de hjärtligaste ord uppmanade oss att 
skona husdjuren. Bl. a. berättade hon om en vacker häst, 
som hon hade lekt med som barn, som med en god kam- 

- 76 - 


rat. En gäng hade hon försökt omfamna den, men gjort 
det så oskickligt, att hon med fingret hade skrapat ett sär 
i dess panna. Sedan hade den åldrats, blifvit långsam och 
mager, men man hade allt fortfarande tvingat den att draga 
stora stocklass och slagit den, om den inte orkade. Men 
hur vänligt hade den inte alltid sett pä henne, då hon om 
aftonen förde bröd åt den och smekte och klappade den 
pä halsen! 

Efter föredraget sjöngo vi: «Gif oss en dryck nr 
den svala flod:» 

Följande talare talade om sitt begrepp om det sköna. 

Ännu framträdde den kvällen en blåögd ung flicka. 
Hon berättade om sina sommarminnen från betesmarkerna 
vid hemgården, hvars hushåll hon i många somrar tycktes 
ha skött. Hon berättade om sina kor, om den susande 
tallskogen invid ladugården, om de sköna kvällarna, då hon 
satt på stugans tröskel och sydde och såg, hur skogen 
speglade sig i träskets vatten. Nog var där också ledsamt 
ibland, men nästa sommar ämnade hon inte ha ledsamt, 
då skulle hon ta böcker med sig och sjunga sånger, som 
hon lärt sig här i folkhögskolan. 

Medan vi hörde på detta, blefvo våra sinnen veka 
och varma, och vi sjöngo finare än vanligt: 

«Skönt det är på hemmets strand, 
på den branta klippans rand». 

Många af dessa «framställningari> — som vi på före- 
ståndarns förslag började kalla dem, fastän vi först kallat 
dem föredrag — ha präglat sig djupt i mitt minne. De 
flesta valde sina ämnen från hemförhållandena, som stodo 
dem själfva närmast och alltså voro mest kända och kära. 
En och annan framställde, hvad han lärt i folkhögskolan 
eller läst i böcker, i synnerhet mot våren, då vi mera hade 
tillägnat oss det som lärdes. Och efter framställningarna 
följde alltid kritik. 

Ordförande valdes likasom till våra diskussionstim- 
mar. Mången skref ned på papper de punkter, om hvilka 
han ämnade anmärka; — af anmärkningar bestod det mesta 
af vår kritik.   Till sist gaf föreståndarn sitt utlåtande, hvar- 

- 77 - 


vid  älven  förtjänsterna  togos i betraktande  vid  sidan  af 
svagheterna. 


De voro som sparfungars försök att flyga, dessa våra 
första framställningar. Men nu efteråt har jag sett många 
af kamraterna med rodnande kinder och blixtrande ögon 
stå på talarens plats på folkfester och soiréer och förklara 
för sin hembygds folk de känslor och tankar, som röra 
sig djupast i deras hjärtan. 


Ett besök. 


Vi voro en flock på närmare tio folkhögskoleelever 
och vi körde hem till jul längs en väg, som gick genom 
snöiga skogar och ödemarker. 

Sjungande, pratande och stojande körde vi öfver tre 
mil genom idel vildmark, där inga andra människoboningar 
syntes till än ett och annat alldeles litet torp. Då vi nal- 
kades den första byns gårdar, hade det redan varit mörkt 
i fem  timmar och våra hästar hade blifvit våta och trötta. 

Den första gården vid vägen var emellertid stor och 
ståtlig, så att det nog passade att begära nattkvarter där. 
Dessutom var gårdsfolket litet släkt med en af gossarna i 
vår skara, hvilket vi tyckte gaf rätt åt hela kamratkretsen 
till nattkvarter. 

Vänligt togo de ju emot oss. De förde oss raka 
vägen in i kamrama, och värdarna, två ogifta bröder, kommo 
för att prata. Deras syster, den enda kvinna i gården, som 
hörde till värdsfolket, började tillsamman med pigorna be- 
styra om kafie, efter att först ha räckt hand åt de främ- 
mande. 

Fast jag såg den där flickan så godt som bara ett 
ögonblick, observerade jag någonting så egendomligt i hen- 
nes ansikte, att min blick ovillkorligen drogs till att granska 
henne  närmare.   När  hon skrattade, skymtade där fram i 

- 78 - 


skrattet nägontmg starkt sorgblandadt I ansiktet och de 
bnma ögonen glödde ett så genombittert tungsinne, att jag 
genast förestälde mig hennes lif utan en smula glädje under 
ärataL 

Samtalet förflyttade sig naturligtvis öfver till folkhög- 
skolan. Bröderna tycktes betrakta det som en höflighets- 
plikty dä vi just kommo därifrån, om de också annars hade 
önskat höra någonting, som stod dem närmare. Jag iakt- 
tog, att deras åsikter om folkhögskolan voro någorlunda 
missriktade, fastän de inte i vår närvaro kommo fram med 
några skarpare omdömen. Vi började emellertid berätta i 
kapp, hvad hvar och en hade tyckt mest om i folkhög- 
skolan. 

Men hvad vi än talade om, kunde jag inte för ett 
ögonblick glömma bilden af flickan, som jag nyss hade 
sett. Den hade så grott m i mitt sinne, att mina läppar 
vid tanken på henne omedvetet härmade det drag af ve- 
mod, som låg öfver hennes. Och så snart hon bara rå- 
kade komma in i rummet, tvingades mina ögon att betrakta 
henne. 

Det intryck hon gjorde på mig stärktes ständigt Ve- 
modet i detta ansikte var något så mäktigt, att äfven ett 
stenhårdt  hjärta  hade  känt  medlidande vid åsynen däraf. 

Jag vaknade ur mina betraktelser och började lyssna 
till de andras samtal. Bröderna tycktes med allt större m- 
tresse och nyfikenhet höra våra skildringar af förhållandena 
vid folkhögskolan. De hade ju inte förut vetat någonting 
annat om dem, än hvad de ryktesvis hört berättas. 

Efter kvällsvarden voro par tre af oss gäster i rum- 
met bredvid främmandkammam i förd med att betrakta 
gärdens märkvärdigheter, och värdinnan i gården — Hanna 
tycktes hon heta — visade oss omkring. De andra gä- 
sterna sutto i främmandkammam, där samtalet med vär- 
darna fortsattes. 

Mina kamrater råkade höra något intressant af diskus- 
sionen i det andra rummet och gingo dit Sålunda blef 
jag på tu man hand med Hanna. 

När vi sutto där på hvar sin sida af bordskanten gick 
samtalet snart öfver till folkhögskolan. Jag omtalade för 
henne  de  händelser  ur  folkhögskolelifvet,  som  tydligast 

- 79 - 


stannat i mitt minne. Jag berättade om våra muntra kam- 
rataftnar, om de hänförande föredragen och andra folkhög- 
skoleförhällanden. Ibland framskymtade någonting gladt i 
hennes ögon, men sedan försjönk hon äter i sitt tungsinne, 
och jag tyckte mig märka ett drag af bitterhet i hennes 
mungipor. Ibland frågade hon till och med om ett och 
annat, men det såg ut, som om hon hållit emot frågorna 
och inte velat ha upplysning om de saker frågorna gällde. 

Då föreföll hon mig som en sluten bok, om hvilken 
man någon gång har hört något vackert berättas och där- 
för så gärna ville öppna. 

Jag försjönk i tankar. Jag tänkte på henne, som om 
jag någon gång i tiden hade sett henne, men nu vore fjär- 
ran från henne. Hon försökte taga upp diskussionen igen 
genom att fråga, om vägen i ödemarken var igenyrd. 

Inte synnerligen, svarade jag först om en stund, lik- 
som uppvaknande. 

Och därmed afbröts samtalet åter. 

Men jag hade en omotståndlig lust att fä veta, hvad 
som egentligen rörde sig bakom detta anlete. 

Litet skyggt frågade jag till slut — Hvarför ser Ni 
sä där melankolisk och sorgsen ut? Har någon i Er släkt 
nyss dött.^ 

— Ja, svarade hon med sorgsen stämma. 

— Kanske någondera af Edra föräldrar? 

— Mor. 

— Dog hon alldeles nyss? 

— Nog är det ju redan två år sedan, men alltid 
kommer man ju ihåg det. 

— Far lär ha dött förut? 

— Ja.   Jag minns från hans tid bara en enda kvälL 

— Bara en enda kväll! 

Hon  talade  med  en  så underbar, sorgbunden röst, 
att den ljöd som svag, melankolisk musik. 
Hon fortsatte: 

— Han hade kommit hem från marknaden och jag 
minns som i en dröm, hur han höll mig på sitt knä och 
gaf mig snask. Det lär ha varit russin. Jag var två är 
när han dog. 

— Ni har väl mycket saknat honom. 

- 80 - 


— Hvad skulle jag sakna honom, dä jag inte mins 
honom dess mera. Mor saknar jag sä mycket mer, det 
var ju hon, som berättade hvad jag vet om far. 

— Sörjer Ni Er mor mycket ännu efter två år? 

— Ja — ofta  måste jag till och med gråta. 

Hon  log  och hennes leende föreföll inte nu framtvunget, 
fast det fortfarande var så vemodigt 

— Mången  skulle  inte  sörja så många år, yttrade 

jag. 

— Men hon var så god. Hon nändes inte neka 
mig någonting, som jag bara riktigt ville ha. Jag skulle 
inte ens ha fått komma i folkskolan den enda vårvintern 
jag fick vara där, om hon inte då hade lefvat. 

— Men den saken blir ju inte annorlunda, fast man 
sörjer — man förlorar bara sin ungdomslycka, för- 
sökte jag kantänka trösta.   Ni borde försöka vara glad. 

— Nog borde jag ju det, erkände hon. Men jag 
har aldrig i mitt lif kunnat vara riktigt glad. Alltid samma 
längtan. Och jag kan inte ens göra någonting däråt, jag 
blir ibland alldeles trött på mig själf. 

— Öfver hvad sörjer Ni då? 

— Inte förstår man det ens alltid själf, men sinnet 
är dock fullt af sorg och längtan. Som barn lär jag ha 
varit litet gladare, men så snart jag lämnat folkskolan, högg 
längtan tag i bröstet på mig, och under de sista åren har 
den bara vuxit till. Och så pina människorna mig och 
försöka leta efter orsakerna, men månne inte skaparn ha 
giiVit en en sådan natur, och åt den saken kan man ju 
inte göra något. Möhölä Maiju — i kojan där bakom 
åkrarna — hon säger alltid, att min håg kantänka står till 
Helsingfors eller annars ut i stora världen. Men jag skulle 
inte fara, om de betalade hvad som helst Och just nu 
där i stugan  gick  det  mig  så till hjärtat, när skomakarn 

sladdrade  — alldeles  som jag skulle bry mig det 

minsta om hans fttetmän och dylikt 

Medan hon yttrade dessa sista ord hade hennes me- 
lankoli pfvergått nästan till harm, som till och med hon 
själf genast därpå måste skratta åt 

— Och ofta käns det mte häller så tungt, som de 
tro, fortsatte hon litet lifligare.  Jag tror nästan, att om jag 

- 81 - 6 


finge bli en riktigt glad människa, skulle jag börja sakna 
min forna längtan. Människorna kunna inte ana, huru godt 
det ibland käns, dä man får kasta sig i famnen pä sina 
dimdunkla sorger. 

— Kanske man kan blifva så förtrogen till och med 
med sorgerna, att man saknar dem, sade jag. 

— Det kan ju vara rena vanan, medgaf hon. 

Så öppnades hennes hjärtas bok blad för blad, me- 
dan vi sutto där. 

— Det tycks göra så godt att en gång fä berätta 
om sina bekymmer åt en, som inte skrattar åt dem, sade 
hon under en paus i sin berättelse. 

Hon sade sig allt från liten ha varit sådan, att hon 
aldrig hade något nöje ens bland sina gelikar, och hon 
tyckte, att hon förde med sig tystnad och någonting tungt 
hvart hon kom. När hon blef större, hade hon alltid gått 
upp på bodans vind, där det fanns ett fyrrutigt fönster utåt 
sjön, och därifrån «sett långt bort». Ibland hade hon 
känt det, som om hon inte riktigt vetat om hon värkligen 
var här, på hembodans vind, eller långt bortom ^öar och 
skogar, där hon kunde se ett högt blånande bärg och en 
gård, som liknade en stor ruin, på dess topp. 

— Så längtade och drömde jag, min toka, sade hon. 
Det kändes så tomt och hopplöst, att jag nästan förvånade 
mig öfver andra unga, som kunna vara så glada och nöjda, 
fastän jag inte ens själf förstod, hvad jag saknade. 

— Har Ni inte tänkt besöka folkhögskolan? frågade 

jag- 
Men aldrig skall jag glömma det intryck denna min 
fråga tycktes göra på henne. Det såg ut, som om hon 
fått ett sting, hennes kinder blefvo röda, och denna rodnad 
flämtade som glödande kol. Till slut brast hon ut i grät, 
en gråt hk ett häftigt utbrott ur molnet, när det med ens 
vill utgjuta sig öfver hela himmeln. 

Det föreföll mig som om hon afsiktligt velat undvika 
allt tal om folkhögskolan, då hon talade om sin längtan. 
Nog hade hon ju ju tänkt på folkhögskolan. Hon 
hade önskat sig dit i höstas, bedt och till och med gråtit 
Men de hade inte låtit henne fara, utan bara kallat henne 
fjoWig- 

- 82 - 


— Våra karlar bry sig inte om annat än sina arbe- 
ten och sin grödas växt, sade hon, och hennes sinne blef 
nedslaget som ett barns, som inte tycker om» att föräldrarna 
inte låta det gä till skrinnbacken. — De säga bara, att «dit 
ska' man ännu och fördärfvas och bli herrskap! Hålls du 
bara pä mattan, om du engång ämnar stanna här». 

— Nästa höst måste man försöka igen! uppmanade 
jag. 

— Om det sedan blir dess bättre. Man får bara 
sedan plågas så mycket mer, om man först ger sig in på 
att hoppas. 

— Huru hade Ni förut tänkt Er folkkögskolan ? frår 
gade jag. 

Det kunde hon ju inte riktigt säga, om hon ens alls 
tänkt sig den på något särskildt sätt Hon hade bara tänkt sig 
någontig i stil med kyrkbyns fölkskola. Den skulle stå 
pä en likadan backe, men där inne skulle finnas någonting 

så så — hon kunde  inte riktigt säga, — så varmt 

och klart — — — 

I somras, berättade hon, då jag gick och hoppades 
på att fä komma dit, kände jag mig ofta skrämd öfver, att 

de  kanske  också  där håna  och plåga en; jag 

min stackare är ju så hvardaglig och enkel. 

Och äfven det hade skrämt henne, att hon kanske 
ingenting skulle förstå. Och om hon skulle bli efter alla 
de andra, skulle de skratta. 

— Är Ni rädd för sådant i folkhögskolan! utropade 
jag ifrigt. Och jag kunde inte på något sätt få tag på de 
rätta orden för att beskrifva den känsla af jämlikhet, som 
råder i folkhögskolan. 

Hennes ansikte blef åter upplifvadt under min jäm- 
likhetspredikan. Med en litet hoppfullare uppsyn utropade 
hon: 

— Den som fick komma dit! 

Därmed upphörde vårt samtal. I den andra kam- 
marn hade de andra fortsatt sin diskussion om folkhög- 
^olan, och då jag öppnade dörren, hörde jag just den 
ena af bröderna säga: 

— Nog måste man väl fara dit och se någon gång 
i vinter. 

- 83 - 


På morgonen, medan det ännu var skymning, fort- 
satte vår glada skara sin resa. Hanna var på gården med 
lykta i handen för att hjälpa oss i väg. 

— Tack själfva bara för alltsammans! svarade hon 
på våra tacksägelser för nattkvarteret Det kändes alldeles, 
som om jag varit där. 

— Sörj inte för mycket, tröstade jag. Jag tror, att 
Ni får komma nästa höst. 

Men jag märkte, hur sorgsen hon såg ut, då hon 
blef stående där. Nere vid åkergrinden såg jag hennes 
lykta blinka på den mörka gården, jag såg den ännu, när 
vi åkte in bland de snöiga löfträden. 

Och under f^den tänkte jag på hennes hopplösa 
hopp och kom ihåg hennes af saknaden präglade ansikte. 
Hon framstod för min fantasi som en sippa om våren, som 
ödet har ställt bland höga och täta granar. Där längtar 
och lider hon, hoppas utan hopp och vill utan viljekraft 
komma ut på öppnare marker, där solen skiner. 

Och här i ödemarkerna finnes det ju en mängd sä- 
dana sippor, som lida och längta till döds inne i grandju- 
pet — eller dö bort utan att ha längtat 

Men låt oss hoppas, att solen en gång stiger sä högt, 
att den med alla strålar skiner också på granskogens blom- 
mor, både på dem, som längta, och dem, som inte göra 
det, och värmer själfva granarna så, att de börja blomma! 


Nytt innehall. 

Esaias vandrade efter sitt kvamlass försjunken i tankar. 

Hästen, ett stoföl på tredje vintern, hoppade framför 
släden och slog takt till sina steg med hufvudet, så att 
den ljusa manen vajade. Det torra och kalla vädret hade 
bragt fölet på raskt humör, och gången öfvergick emellanåt 
till traf. Allt som oftast bligade fölet pä Esaias, liksom 
för att be om ursäkt, och försökte sedan, så godt som i 
nästa ögonblick, åter sätta i traf.   Lusten att trafva tycktes 

- 84 - 


alldeles bränna i hästens hofvar, men då den efter hvaije 
försök hörde ptru bakifrån, iick den lof att åter börja gä. 
Tittade sedan för att roa sig på de snöiga stubbarna» som 
stucko upp ur drifvorna, och på hvarje snötäckt skräptall 
vid vägkanten. 

I sina nya pjexor med hvita skaft traskade Esaias efter 
släden, betraktande den unga hästen, som han hade på sitt 
namn, och dess konster samt lyssnande till medarnas knar- 
rande, köldens brak i dungen bakom småskogen och talg- 
mesamas  ti tä på  de  närmaste snöiga ungträdens grenar. 

Esaias hade just, medan han gick där, småleende tänkt 
öfver människorna och hemförhållandena, sådana de tedde 
sig, då han kom hem från folkhögskolan till jullofvet. Hur 
vackra hade inte hemförhållandena förefallit efter hvaije 
hälst litet längre bortavaro! De hade synts så enkla och 
nästan grofva, men ändå så mycket trefligare och kärare 
än förr. När Esaias erinrade sig, att han efter helgen åter 
skulle begifva sig till folkhögskolan, kändes det, som om 
han riktigt tyckt synd om att skiljas från hemmet. Men 
den sorgen upphörde ändå genast, när Esaias närmare tänkte 
på folkhögskolan. Och nog kan man ju också vara borta 
hemifrån en vinter! 

Åt farsgubben fick Esaias lof att duktigt småle, när 
han gick där ensam och funderade. Hur full af aktning 
hade denne inte betraktat sin från folkhögskolan just åter- 
komna  son nästan  som  hade  han varit präst. 

Men i den blicken fanns också ett allvarligt forskande drag, 
blandadt med den aktningsfulla beundran. Far tycks dock 
inte ha upptäckt några svåra fel, efter han höll honom om 
natten som sin mest aktade gäst. När mor hade ämnat 
behandla honom som en vanlig familjemedlem och inte ens 
hämta smör åt «den främmande», då sådant inte fanns för 
den öfriga familjens räkning, så hade far sett långt på 
henne och sagt: « finns det inte mera ens smör i vår gård ?» 
Mor hade bara skrattat till på sitt hjärtliga sätt, tagit sin 
nyckelknippa från kroken i ugnsknuten och hämtat frän 
bodan en stor smörbit på en träskifva. 

Esaias tänkte därvid småleende: vore det väl hans 
fel, om de nu skulle klandra honom för att agera herre, 
när de först på det där sättet skämde bort honom. 

■:-85 - 


På morgonen efter sin hemkomst hade han hört, att 
ett par af komas klafvor voro sönder, och då han sedan 
sökt vidjor för att laga dem, *- när nu drängen hade 
ett sådant bråk med sina slädstolpar — hade farsgubben 
betraktat hans bestyr från sitt hörn af bordet, där han satt 
och knöt nät, med en glad och gillande min. Men sedan, 
under dagen, när man stigit upp efter måltidsrasten, odi 
han hade gått till fadern och frågat, om inte fölet skuUe 
orka dra mull med de andra hästarna under de par dagar 
det ännu var kvar till jul, hade fadern svarat vänligt som 
åt ett litet barn: 

— «Nå, var nu bara litet som främmande här, när du 
nu hinner dröja så kort tid. Nog tyckas ju de här arbetena 
lida så småningom, om du också h vilar dig litet.» 

Det skulle bara ha felats, att han hade börjat agera 
herre hemma på det sättet — is3mnerhet som han i folk- 
högskolan redan hade börjat känna det ständiga sittandet 
så plågsamt! 

Och då han inte hade gifvit efter, hade far till slut 
sagt: 

— «0m du nödvändigt vill arbeta, så gör ett span- 
målslass och kör till kvarnen med ditt föl!» 

Vid kvarnen hade alla sett på honom som pä en ut- 
länning — eller som om han alls inte mera hade varit en 
vanlig människa. Vauhkola gamla husbonden hade tittat 
under lugg, då de möttes, bakom Myllylä rian, och muttrat 
någonting med en hånfull min. Månne han mindes histo- 
rien från i höstas, då hans klagovisor gingo om intet och 
Esaias ändå for till folkhögskolan ? Mjölnarvärdinnan hade 
genast bjudit honom in i kammarn, och medan hon kokade 
kaffe och det dracks, hade hon prällat om sin flickas bref 
och hennes goda uppförande i mäjeriskolan. Hvad hon 
nu riktigt må ha menat med detta myckna prat om flickan 

— Nästa  höst  tycks  hon  komma ut från skolan. 

Det var ju en godhjärtad flicka, de hade vuxit upp och 
lekt tillsammans. — — — 

Esaias måste le för sig själf, då han märkte, på 
hvilka vägar hans tankar hamnat. 

Mjölnaren hade först uppträdt egendomligt. Han 
hade  torkat  handen  på  kanten  af sin mjöliga mössa, då 


han skalle säga goddag. Esaias hade dä skrattat högt och 
båda hade varit litet generade» då de skakade hand. Men 
stelheten försvann, och när de sedan tillsammans buro 
säckarna i kvarnen, tyckte Esaias, att de voro bättre vän- 
ner än någonsin. 

Esaias såg sig omkring. 

Hur underbart fårgrik skiftade inte drifvan, och hur 
mjuka gungade inte snöflagorna på tallarnas barr! Hela 
trakten var så högtidlig och själfull. Det kändes värkligen, 
som om den snöiga och isiga skogen hade lefvat och an- 
dats. Esaias tyckte det var underligt, att han förr hade 
kunnat gå med döfva öron och blinda ögon äfven längs 
denna väg midt igenom all denna skönhet 

Där gick vägen just öfver en rad af backar, de högsta 
i trakten. Uppe på backen nedanom den högväxta tall- 
skogen fanns en sådan där aflång däld med långsluttande 
sidor, som man ofta ser pä sand- och grustäckta åsar. I 
Esaias sinne blänkte fram en iakttagelse, som riktigt grep 
honom i hjärtat, då han observerade dälden. Nog hade 
väl denna ås uppkommit under istiden, hvarom föreståndarn 
under geograiitimmarna berättat. Stora isbärg ha funnits 
pä dess båda sidor, hvarest de stora nyrödjade ängarna 
nu ligga och hvarest den holmlika sjön flåsar under 
isen. Men här har det starka flödet brusat fram mellan 
isarna, och i ingröpningen där uppe på backen har en is- 
holme legat. Sedan ha isarna börjat smälta på hvardera 
sidan om flödet och vältrat sig fram i riktning mot hafvet, 
ungefilr där Hukkala by nu ligger. Då har vattnet fritt 
fatt sprida sig från denna sin gamla fåra, och af den med- 
släpade sanden och gruset har här bildats en backe. Men 
där isholmen fanns, fick sanden inte, fäste, och därför har 
det  uppkommit  en sådan dalskåra på åsens högsta ställe. 

Esaias försökte föreställa sig, huru trakten sett ut, 
om han hade betraktat den, då ismassorna flydde därifrån. 
Det måtte ha varit ett rassel och buller och brak! Nu 
först tyckte sig Esaias ha fått en riktigt lefvande uppfatt- 
ning af föreståndarns förklaringar. På samma gång kändes 
det riktigt skrämmande, då han tänkte, att också denna 
backe för honom hade gömt dessa sina storartade minnen, 
kanske för aUa tider, om han inte hade besökt folkhögskolan. 

— 87 — 


Och han mindes också ett tal af föreståndarn, i hvilket 
denne hade förliknat ungdomen vid en flödande vår, då 
träsket skakar bort isen från sin yta för att få bölja fritt 
eller i vårliga kvällar ligga spegellugnt och spegla stran- 
dens blommor. 

Medan Esaias gick och tänkte på allt detta, hade 
fölet gått öfver slättmarken högst uppe på åsen, och när 
vägen började slutta neråt, hoppade Esaias upp på mjöl- 
säckarna. På andra sidan af åsen lågo öppna svedar, och 
där uppifrån var en så vidsträckt och mäktig utsikt, att 
Esaias riktigt måste stanna hästen för att få betrakta den i 
fred. 

öfver deras egen med småskog beväxta hage såg 
man på andra sidan viken en väldig binge gårdar belägna 
huller om buller på backarnas brinkar, man såg snöhvita 
åkrar på åsarnas sluttningar, gärdesgårdar i alla riktningar 
längs åkrarnas kanter och bortom gårdarna åter snöiga 
svedar samt tallskog skiftande i hvitt och grönt Ännu 
längre borta en rad af höjder skiftande i blått, blånande 
vildmark slumrande i dimmans slöja och här och hvar en 
tjock ljus rökpelare. 

Esaias visste inte, hvad han mest tyckte om af allt 
detta, och inte lär någonting särskildt ha behagat honom, 
ty öfveralt fick man ju se sådant. Men det var denna 
rena, mäktiga helhet, som alldeles tjusade och berusade 
sinnet. 

Åter blänkte där fram i Esaias medvetande kunskaper, 
som han hade inhämtat i fäderneslandets historia. Hvad det 
nu må ha varit, som återkallade dem i minnet! Esaias undrade, 
hur det skulle kännas, om kriget nu vore i antågande ur 
den blånande ödemarken och dessa tjocka, bolmande rök- 
pelare vore ft krigets vårdkasar, fäjdens eldar». Och i Esaias 
bröst kändes det så godt, då han visste, att man inte be- 
höfde frukta någonting dylikt. 

Från krigsminnena vände sig Esaias tankar till våra 
grundlagar, hvilkas innehåll också hade förklarats i folk- 
högskolan i sammanhang med fosterlandets historia. Han 
kände det, som om han kunnat mycket lugnare slå sig ner 
just  där  på  sina  mjölsäckar i deras  hägn.   Det  kändes 


88 — 


nästan, som om frän dessa lagar värme hade strömmat ut 
i den vintriga kölden. 

Med alla dessa tankar och känslor kände sig Esaias 
mycket lyckligare än någonsin förr. Det var, som hade 
bygderna och hela lifvet fått nytt innehåll, som hade de 
snöiga tallarna, gårdarna där borta och rökpelarena kunnat 
förtälja om händelser, gamla och nya. 

Men fölet hade småningom börjat stiga ner för backen, 
medan Esaias reflekterade. Släden började skjuta på^, och 
den unga, linmanade hästen ville inte hålla emot, utan bör- 
jade springa. Språnget ökades snart till vildt traf, oberoende 
af Esaias' ansträngningar att hejda. Släden slog och slängde 
i stenarna, som ännu stucko fram ur det tunna snötäcket, 
och Esaias väntade hvarje ögonblick att bli slungad i sko- 
gen med sina säckar. 

De kommo dock lyckligt ner för backen. Esaias lät 
fölet springa ända in på gården med samma fart. 

Och då han hade selat af sin häst, gjort sörpa åt 
den och sedan gick hem till den varma stugan, kändes 
lifvet så Ijuft och godt. Och han var vid så gladt lynne, 
att han inte ens ville kunna äta. 


Vallfart. 


I en ödemarksby, på sidan om « stort folks» byg- 
der, dit den steniga vägen ledde genom granskogen, där 
var han född, där hade han växt upp och framlefvat sina 
dagar. 

Han var ende sonen i byns rikaste gård, men inte 
var den gården därför någonting att hurra för. Den stod 
bara på egna fötter, var skuldfri och oberoende af andras 
godtycke. Kanterna af gårdens gamla åkrar, som täckte 
den flacka sluttningen, nådde ned till vikens strand. Invid 
den högsta åkerrenen stod gården vid foten af en tallbe- 
växt kulle. Tvärs öfver åkrarna låg den andra gården, och 
bakom  den  ännu  par likadana små gårdar.   De grå går- 


daraa, som syntes på andra sidan viken pä den vägiga 
backsluttningen, hörde också i jordaboken till samma byalag. 

Där hade byfolket lefvat skildt från den öfriga värl- 
den, flitigt hade de knogat med sitt arbete, badat om kväl- 
larna och varit nöjda. Om söndagarna hade de gamla 
besökt hvarandra för att resonnera om vädret, om årsväx- 
ten, om trädans plöjning, höanden och vinterarbetena. De 
unga hade om sommarkvällarna rört sig i flockar på den 
släta . malmen vid byns utkant, dansat, slagit boll, stuckit 
sig in i skogen för att kurtisera och om vintern suttit i 
någon bastu, slagit kortlapparna i bänken samt, när blodet 
beg}mte koka i ådrorna, ställt till dansgille i den aflägs- 
naste gården. 

Länge hade man lefvat där på detta sätt. De unga 
hade lärt sig sådana seder af de gamla, och de gamla 
klandrade de unga därför, sedan de själfva stadgat sig. 
Ibland hade också någonting nytt nått fram dit, först hade 
sådant förhånats och begabbats och sedan hade man till- 
ägnat sig det 

Så började den ambulatoriska skolan besöka byn 
hvaije vinter, par veckor i stöten. Han, ende sonen i 
byns rikaste gård, hade också gått i den par tre vintrar, 
pluggat katekesen, bibliska historien och psalmboken och 
präntat bokstäfver på en stentafla. Där hade gifvits nyck- 
lar, som förmedlade tillträde till gästabuden i vetandets 
slott, dunkelt anade han dess glans, men den tycktes inte 
angå honom. Han lät dörren förblifva läst och gömde 
nycklarna i rockfickan. 

Men en gång, då han var i kyrkbyn, råkade han 
se, att böcker funnos till låns i kyrkbyns lånebibliotek. 
Då det tycktes kosta bara femton penni i året, och man 
tycktes få b3rta hur ofta som hälst, menade han, att man 
ju kunde ha dem i gården. Så hade han kommit sig för 
att taga par böcker, under måltidsrasterna började han titta 
i den ena och den började draga honom med sig. Där 
berättades så vackert och trefligt om en fattig gosse och 
flicka, som ville skafi'a sig eget ahem och bröd», så att 
han på intet sätt kunde afhålla sig från att läsa boken till 
slut för att få veta, om de fingo sitt eget hem. Om aft- 
narna, under måltidsrasterna och om söndagarna fingo tan- 

— 90- 


kama flyga med bokens innehåll, så att han endast nätt 
och jämt hann sticka sig in hos grannen och alls inte tog 
del i de andra ungas dans. Efter fem dagar fick han se, 
att gossen och flickan (mgo sitt eget hem, emedan de med 
fast vilja sträfvade mot sitt mål. 

Sedan böckerna blifvit lästa till slut, hade han, då 
han for till kyrkan, tagit ut nya och åter nya. På det 
sättet började han resa kring land och haf, hemma och 
ute, bygga upp bilder i sina tankar och jämföra hemför- 
hållandena med dem. Det begynte kännas, som om han 
lefvat i sömn förut och småningom börjat längta efter upp- 
vaknande; nu höll han pä att vakna och kände glädje där- 
öfver. 

Han talade om sina fynd också för andra unga, vi- 
sade sina böcker och beskref deras innehåll. £n del bör- 
jade tycka om böckerna, sökte först upp de ställen, om 
hvilka Elias hade berättat, och förleddes småningom till 
att se också på andra sidor. Fastän andra hade förklarat 
böckerna vara onödiga och varit missnöjda med, att de 
sutto och knogade med dem, hade dessa fi likväl jämt och 
ständigt släpat hem till sig de af Elias, ende sonen i byns 
rikaste gård, lånade böckerna och sedan också själfva be- 
gifvit sig att låna. Och så hade där bildats en grupp, nära 
nog tio man stark, en grupp af ynglingar, som inte hunno 
gä och hälsa på flickorna om natten, så ofta som de andra, 
eller om söndagarna deltaga i alla ungdomens danser. 

Senaste höst satte de ihop sina besparade pengar och 
prenumererade på en tidning till trakten. Bladen fingo cir* 
kulera från gård till gård, och först efter veckor kommo 
de fram till de sista för att läsas, men då voro de också 
så grundligt genomlästa, att det inte blef annat än hål 
kvar. Också dessa tidnmgar förvandlades snart till dagligt 
bröd. Man måste alltid se på dem som till dessert efter 
middagen, helst på sådant bland de bästa bitarna, som man 
redan hade läst och ansåg förtjäna att läsas om. Man bör- 
jade finna väntan lång, tills kyrkfolket hämtade dem från 
handelsmannen, och småningom blef det sed att samlas på 
söndagseftermiddagen i den rikaste gårdens stuga, dit tid- 
ningarna dll först kommo. 

Småningom  började  tidningarna allt oftare innehålla 

— 91 - 


notiser om en ny inrättnings om hvilken bjms ungdom för 
första gången hörde talas. Och slutligen framträdde en 
lång, högtidlig artikel, i hvilken det berättades, att en folk- 
högskola hade öppnats i grannsocknen. Då klappade hjär- 
tat och en oklar längtan fyllde sinnet. 

Tanken på folkhögskolan bar Elias sedan dess en 
gäng för alla i hågen. Dit flögo alltid tankarna och i faor 
tasin försökte han föreställa sig denna skola. Han erinrade 
sig hembyns ambulatoriska skola och kyrkb}ms folkskole- 
hus, som stod på en hög kulle, det ståtligaste huset näst 
kyrkan. Dessa två bilder blandades ihop till en, som för 
fantasin blef allt vackrare och klarare. 

Så hamnade i den aflägsna skogsbyn en broskyr, i 
hvilken det berättades om förhållandena vid skolan. I Elias 
fantasi om folkhögskolan inblåste den en lefvande anda, 
och så blef densamma för honom brännpunkten i hans 
fjärran hägrande förhoppningar. 

Också de andra unga, som hörde till Elias parti, läste 
boken och hade redan förut läst notiserna i tidningen. I 
den där aflägsna ödemarksbyn började man diskutera om 
folkhögskolan, när man kom tillsamman, och inom den i 
det närmaste dohöfdade ynglingaskaran, brände den sig för 
alltid in i sinnena. 

När den långa vintern kom, och det inte längre var 
en sådan brinnande brådska med hvardagsbestyren, upp- 
kom hos Elias den tanken, att om man skulle ha farit pä 
besök till den där folkhögskolan! I veckotal funderades 
det sedan på saken och diskuterades, de utomstående 
kommo fram med hotelser, tvifvel och misstro, men till 
slut  bestämdes  likväl  dagen, då man skulle ge sig i väg. 

Och engång på vårvintern, när mullsläpningen var 
slut i de flesta gårdar och alla, som fortfarande hade för 
afsikt att lefva, hade radat långa trafvar sommarved i sina 
lider, då stego ynglingarna en söndagsmorgon på sina ski- 
dor och begåfvo sig till byns rikaste gård. Där smorde 
de skidorna på gården, inväntade hvarandra och gjorde tå- 
remmarna i ordning. Gledo sedan åstad med långa steg, 
stötande med stafvama. Mot folkhögskolan riktades ski- 
dorna, och den fma snön yrde kring skaran. 

De  skidade  genom  granskogar, genomkorsade öde- 

— 92 — 


marker, ilade ner för bärgens sluttningar. De svagare bör- 
jade tröttna, men också de kommo efter i fåran, som de 
starkare hade plöjt upp. Och när de började bli efter allt 
för mycket, väntade de starkare. Man gick in i en gård 
för att äta en bit af vägkosten, men gaf sig inte ro att 
hvila. Musklernas strängar spändes allt mer och framåt 
bar det 

Slutligen började kvällen skymma. Men ur skymnin- 
gen glimmade emot dem det klara skenet, som från folk- 
högskolehusets fönsterrad lyste ut öfver sjön, mot hvilken 
de gledo öfver de insnöade enbuskarna. Elias, som ski- 
dade förut, stannade på isen, pekade mot ljusskenet och 
ropade åt sina kamrater: 

— Där är den nu! 

Deras hjärtan klappade af blyghet och glädje då de, 
efter att ha stretat sig fram öfver isen, anlände till folk- 
högskolans gård, och hjärtklappningen blef ännu häftigare, 
då de hviskande inträdde i folkhögskolans tambur. Genom 
en öppen dörr lyste ljus från salen, där den glada ung- 
domsskaran  sittande i ring fördref sin söndagseftermiddag. 

Föreståndarn kom från salen ut i tamburen, sedan 
han märkt de främmandes ankomst. Han hälsade på dem 
så enkelt och utan krus, som om han varit en riktig bonde, 
och frågade hvarifrån de voro och hvart de begåfvo sig. 
De främmande kände sig först blyga, men föreståndarns 
enkla uppträdande bragte snart blygheten att skingras. En 
efter annan drogo de sig in och satte sig i rad på bänken 
invid dörren. 

Men föreståndarn steg glad in i salen. Han kastade 
en blick på de främmande, såg på sina elever och åter 
på de främmande.   Och därpå sade han: 

— «Ja, här ha vi ju gäster, som synes. Sällsynta 
gäster, men dess mera välkomna. De äro från ödemarken, 
från en aflägsen by. De ha hört berättas om vårt arbete 
och kommit hit för att se. Vi hafva inte väntat dem, men 
dess gladare äro vi. Våren välkomna, välkomna i vår krets 
som våra kamrater!» 

Mera sade han inte, men han sade det med en så- 
dan hjärtlighet, att det drog med sig både de hemmava- 
rande  och  de  främmande.   Sedan gick han till sin plats 

- 93 - 


bland eleverna. Men] han satte sig inte, utan säg bara 
leende omkring sig och sade till slut: 

— Komma vi inte mera ihåg ens vår hälsningssäng? 

Ungdomsskaran reste sig. Det gick en dallring genom 
luften och det kändes, som om väggarna velat vika undan 
för den raska och hänförda sängen: 

Var välkommen enhvar under ungdomens tak, 
som vill räcka oss hand till förbund! 
Vill du älska värt mål, vill du värna vär sak, 
bygg pä frihetens, kärlekens grund! 

En glad rodnad steg pä de unga sängarenas kinder. 
Gästerna stodo länge tysta och orörliga. Men sedan ville 
Elias tala. Länge sökte hans läppar efter ord, tills han 
fick dem fram, osäkra och af brutna: 

Goda — — — kära — goda människor!  Vi 

kommo  hit vi  visste  inte vi kunde 

inte  ens drömma. Jag skulle tacka men 

— jag tack för oss alla! 

Talaren stod ännu en stund pä sin plats likasom vän- 
tande pä nya ord, men dä sädana inte infunno sig, satte 
han sig längsamt, drog fram sin af modem fållade näsduk 
och torkade sina kinder, pä hvilka nägonting vått runnit 
ner från ögonen. Härunder smålog han åt sitt taL Han 
ångrade, att han alls försökt tala. 

Men stunden var en högstämd högtidsstund, en varm 
hjärtats fest. Hvar och en i rummet andades kraftigare än 
vanligt och allas ögon glänste fuktiga. 

De främmande hade alldeles förvandlats till hemfolk. 
De måste vara med och sjunga och leka, fastän de kände 
sig blyga och fastän de tyckte, att de inte voro människor 
ens, dä de inte kunde de där sångerna, som eleverna 
sjöngo. 

Om morgonen sutto de i föreläsningssalen en timme, 
innan folkhögskolearbetet började. Föreståndarn skulle ännu 
haft arbete med att förbereda sin historieföreläsning, men 
han kom till gästerna, frågade efter nyheter från deras 
hemby och berättade om folkhögskoleförhållandena. 

Hela  dagen sutto  de utan att röra sig pä sista bän- 

- 94 - 


ken i folkhögskolan bakom eleverna, följde noga med ar- 
betet och åhörde föredragen. På eftermiddagen ställde man 
tiU diskussion. Disknssionstimmen flyttades till denna efter- 
middag, så att gästerna skulle få vara med om den också. 

Man diskuterade om jämlikhet Varm genklang fram- 
kallade i gästemas hjärtan de hänförda yttrandena, att vi 
alla äro jämlikar, blott vi i mån af våra krafter ärligt fylla 
vår plikt, vår yttre ställning må sedan vara en drängs, en 
daglönares eller den allra högsta. Föreståndarn sade, att 
vi blifva jämlika, när vi vid granskning af naturen och 
böckerna eller genom andra studier lära känna vårt eget 
värde. Hvar och en är i sin ställning lika nödvändig som 
skofreln i kvarnhjulet ; därför har ingen af oss rätt att för- 
akta den andra och ingen skäl att krypa fbr den andra. 
Låtom oss lära känna våra plikter som människor, som 
medlemmar af nationen och mänskligheten, låtom oss växa 
andligt så högt vi kunna! Låtom oss uppställa för oss ett 
ädelt mål, inte allenast för vår egen lycka utan så, att vill- 
koren för densamma stå i samklang med lyckan för alla 
dem, i hvilkas midt vi lef/a! När vi lära oss detta, då ha 
vi kraft att förvärkliga våra egna fordringar pä oss själfva 
och andra, och då kunna vi erkänna också den svaga som 
vår jämlike. Och hos den svaga måste vi i främsta rum- 
met försöka uppväcka den rätta känslan för hans eget män- 
niskovärde; därigenom får han kraft att höja sig. Låtom 
oss sträfva till andlig jämlikhet, lära älska våra medmänni- 
skor, af hvilka hvar och en är människa lika mycket som 
hvem som hälst af oss, och lära oss, att allt, som på jor- 
den finnes, existerar endast för att bidraga till de nu lef- 
vandes och kommande släktens gemensamma lycka. Däri 
ligger den högsta jämlikhet vi kunna fatta från den stånd- 
punkt, till hvilken mänsklighetens utveckling nu hunnit, 
däri den högsta lyckan, att vi kunna söka vår egen lycka 
i allas. 

Elias sprang hänförd upp. Han förstod inte att be- 
gära ordet, utan sade med skälfvande stämma, bestämdt 
och manligt: 

— Jämlikar äro vi alla inför Gud! Lefve jämlik- 
heten! 

Han  gjorde  en  åtbörd  med handen och steg i sin 

- 95 - 


ifver ut i tamburen. Dä han inte visste, hvarför han hade 
begifvit sig åstad, återvände han och satte sig på sin plats. 

Efter aftonbönen sjöngo eleverna ännu för sina gäster, 
samlade i en stor skara omkring katedern. Gästerna stodo 
i dörren, också de i en grupp. Där stodo de som två 
krigshärar emot hvarandra, men den mindre flocken ville 
förena sig med den större. Okända förhållanden hade ett 
ögonblick skymtat fram för dem, som solstrålar blänka 
fram ur molnets springa, när snön smälter om våren. Också 
de ville vara med i den strid, som måste föras för andlig 
frihet både mot andra och mot dem själfva. 

Men där i fonden sjöng den större flocken sina hur- 
tiga sånger. Mellan sångerna deklamerade de enstämmigt, 
deklamerade kraftigt, så att rösterna Ijödo som åskan: 

Smid med kraft, smid med kraft, 
stadigt håll i släggans skaft! 
Fosterlandets unga smeder, 
smiden om och om igen! 
Lycka smider ungdomsskaran, 
Finlands lycka smider den. 

Sedan talade föreståndarn, tackande fbr besöket och 
skickande hälsningar till gästemas hemtrakt 

— Då ni nu varit här och lärt känna vårt arbete, sä 
halsen dem, som icke känna det, sade han. Halsen dem 
och sägen, att de äro välkomna hit för att åtminstone se, 
om de också inte skulle ha lust att tillsammans med oss 
börja sträfva andligt framåt. Våren själfva välkomna hit 
tillbaka och hämten andra med er! 

— Jag kommer i alla fall nästa höst, sade Elias. 

— Och jag! 

— Och jag! 

Så ljöd det från många munnar och de talandes ögon 
speglade en lefvande ifver och deras anleten en fast vilja. 
När gästerna gingo, sjöngo eleverna i dörren: 

Jag vet ett land, långt upp i högan nord, 
ej varmt och rikt som söderns länder, 

— 96 - 


men hjärtan klappa där för fosteijord, 
och frihet bor, ja frihet bor 
på Saimens gröna stränder 


Ynglingarna stego pä sina skidor och vände deras 
spetsar mot sin hemby. 

— Vi ska hurra, ropade Elias. 

Och de hurrade så att byggningen ekade, medan de 
med ungdomens svällande kraft skidade framåt. 


£n ung åldring. 

Han, mannen, som går pä femtiotalet, har redan länge 
varit sin sockens duktigaste karl. Han har besökt alla 
kommunalstämmor, fastän han bott två mil från kyrkan, 
han har ledt stämmorna samt med ifver och framgång ar- 
betat  till förmån för kommunens allmänna angelägenheter. 

Hemma har han ett stort bibliotek, hvars alla band 
han många gånger studerat från pärm till pärm, hvarje 
gång med en behållning af nya ämnen för eftertanke. När 
han kommer i sällskap med någon, som vet mer än han, 
försöker han alltid draga diskussionen öfver på sådana om- 
råden, där han tror sig få höra något nytt Han frågar 
och utbreder sig, vänder och vrider på orden, bifaller och 
säger ibland emot, fastän han är af samma mening som 
den han talar med, tvingande den andra att komma fram 
också med sina innersta tankar. Och ofta har han bara 
med sina frågor gjort sin vän villrådig, väckl sådana spörs- 
mål, som inte häller för den andra varit klara. På det 
sättet har han ibland tillintetgjort dennes åsikter, förmått 
honom att tänka på de dunkla och vacklande punkterna i 
sin uppfattning, så att en tanke, som han förut ifrigt har 
förfäktat, har kunnat synas alldeles barnslig. 

Men  alt  detta  har han gjort bara för att själf lära. 

- 97 - 7 


Och när han arbetat pä sin åker eller rört sig på 
sin äng, har han stannat och granskat hvaije blomma, hvarje, 
äfven det minsta, föremål och lyssnat till hvaije fågels sång. 
Därför känner han hvaije blomma, som växer på hans 
trakt, och hvaije fågel, som sjunger i hans skogar. Och 
ingenstädes lider han af ensamhetens längtan. 

Men dä en folkhögskola öppnades i trakten, måste 
han få komma dit genast, den första vintern. 

— Ty (ÖT den gamla hälla åren alltid pä att ailaga, 
sade han. 

Och han kom dit, denne i tjock vadmal klädde hus- 
bonde, som var öfver fyratio år gammal, med händer hård- 
nade af arbete, med en plöjares knotiga ansikte, en röd- 
jares breda hake och pä haken ett grånande savolaxskägg, 
— men som likväl var en af vårt lands finaste män. 

När han kom till folkhögskolan, verkade han bly- 
gare än någon enda af oss andra. Som ett blygt barn på 
ett främmande ställe granskade han allting, likasom om han 
tviflat, huruvida man fick vidröra det. Och då han yttrade 
någonting, särskildt åt föreståndarn och lärarne, sade han 
det så noga hopsmidt och öfverlagdt och med ett generadt 
småleende. 

Fastän vi andra redan hade blifvit fullt hemmastadda 
i gården, märktes en dylik blyghet fortfarande i hans sätt 
att vara. Det såg ut, som hade någon osynlig hand stjri 
hans minsta rörelser, så att han aldrig skulle gå i vägen 
för andra.   Också  denna hans tröghet värkade S3rmpatisk. 

Han försökte aldrig säga några kvickheter, men när 
han började tala, hörde alla med förnöjelse på honooL 
Man visste redan på förhand, att i orden från hans mun 
fanns en enkel kärna, som inte innehöll någonting besyn- 
nerligt, men likväl alltid någonting värdefullt 

Och hur andäktigt hörde han inte på föredragen! 
Jag måste ofta vända mig om för att se på hans andäktiga 
ansikte, som var uppmärksammare än någon annans. Och 
om ingen annan kunde svara på föredragams frågor, kunde 
han det oftast, isynnerhet om frågan rörde hemtraktens för- 
hållanden. 

I räkning och ritning blef han snart den främsta 
genom  sin  outtröttliga flit   Det gjorde en godt i hjärtat. 


när man säg honom sitta vid sitt bord midt i ungdomsska- 
ran, försjunken i decimalbråk, andra bråk elier sorter, eller 
under andra timmar förklarande för sig själf modersmålets 
rättstafningsregler. 

Och hur allvarlig, med läpparna litet längre än van- 
ligt, sysslade han inte under ritningstimmarna med modeller 
till landtmannabyggnader eller husgeräd. Mest omsorgs- 
fullt gjorde han upp ritningar till ett tidsenligt fähus, eme- 
dan han redan i tre år sade sig ha funderat pä att uppföra 
ett sådant på sin gård. Husgerådsritningama kopierade han 
också allesamman, emedan han sade sig behöfva dem om 
vintern under de långa kvällarna. Husgerådsartiklar, som 
han förfårdigat som aftonarbete till afsalu, voro redan förut 
eftersökta af alla. 

Under jordbruksföredragen raspade och rispade hans 
penna ständigt, ty han ville bevara åtminstone hufvuddra- 
gen af dem till framtida studium, så att han dess nog- 
grannare skulle kunna följa deras anvisningar, när det gällde 
att fä fälten i bättre skick och rödja nyodlingar i det stora 
kärret,  hvarom  han ibland talade med en ägares stolthet. 

Den, som såg honom endast, då han sålunda var i 
fiillt bestyr med att planera allehanda förbättringar i sin 
ekonomi, kunde ha trott honom vara en träl under de nu- 
tida materiella förbättringssträfvandena. Men annat tänkte 
den, som såg honom sjunga, diskutera eller gömma i sitt 
hjärta de idéela frön, som utsåddes under föredragen. 
Hvilken värme strålade inte då ur hans sträfva drag, och 
hur glänste inte då ungdomsfriskheten i hans gråbruna 
ögon! 

Om vinterkvällarna läste han flitigt sina läxor och 
kommunalkunskap — ynglingen, som gick på femtiotalet 
•Läxor» kallade han nämligen med andäktigt allvar de 
ämnen, som lärame alltid om kvällen sade, att de skulle 
taga upp följande dag både under öfnings- och föredrags- 
timmarna. Öm någon, ofU likasom med förundran, råkade 
nämna hans ständiga flit, svarade han vanligtvis med en 
rös^ som om han nästan bedt om förlåtelse: 

— Ja, sä att tiden inte går i raisk, när man nu en 
gäng har lyckan att vara så här uteslutande sysselsatt med 
att lära sig. 

- 99 - 


Sålunda tillbragte han sin vinter i folkhögskolan, han 
som hade förstått att lära sig någonting för hvaije fåra han 
plöjde i sin hemåker. 

Men på våren, då han gaf hand åt föreståndarn vid 
afskedet från folkhögskolan, tycktes han vilja prässa honom 
mot sitt bröst med hela sin plöjarkraft, som under vintern 
varit ur bruk, — så skälfde hans ansikte, när han allvar- 
ligt sade: 

— Nu, när man har kommit litet i farten, måste man 
härifrån! 

Men tack vare dessa sista ord och allt det öfriga hade 
hans bild präglat sig djupt i mitt hjärta. Åtminstone, när 
jag i tidningarna observerar någon notis om hans hem- 
sockens fredliga kommunalstämmor, står han lefvande fram- 
för mig. Och då tänker jag alltid: är det värkligen bara 
vackra ord att kalla vårt folk ett vetgirigt folkl 


Skilsmässan. 


Vintern hade förflutit på folkhögskolan under fullt 
bestyr med att inhämta kunskaper. Det var som om vi 
småningom vaknat ur en dvala och börjat se vår omgifning 
i ljuset af en ny morgon. Vi hade i folkhögskolan förts 
till vetandets höjder, därifrån vi betraktade utsikten och 
tjusades af hvad vi sågo. Men vår utsikt syntes oss dock 
så trång och begränsad; vid synranden sveptes landskapet 
i de blånande skogarnas täcke, och ur deras midt reste 
sig ansenligare höjder, dit vår håg längtade för att skåda 
ännu vidare. 

Som bröder och systrar hade vi arbetat i folkhög- 
skolan och som en familj kände vi oss. Sida vid sida 
hade vi utvecklats, och vi kände det, som om andliga band 
hade bundit oss samman med hvarandra och med våra 
lärare. 

-- 100 - 


Men småningom nalkades skilsmässans stund, dä vår 
ungdomsskara måste ut i världen för att tjäna en skonings- 
lös kritik till måttstock för, hurudan man blir i folkhög- 
skolan — på en enda vinter. 

I det sedvanliga, glada bråket och bestyret började 
allt oftare blandas sådana vemodiga högtidsstunder, som 
doldes i hjärtat, utan att så mycket märkas. Flickorna lära 
också någon fridfull aftonstund ha gråtit jämte lärarinnan, 
men vi, karlfolk, kände inte någon oöfvervinnelig lust till 
sådant. 

Och till sist kom afslutningsdagen med sin enkla 
högtidlighet. Många voro gästerna inte, och granna festtal 
höllos inte heller. Socknens präst höll bön, nedkallande 
välsignelse öfver vinterns arbete, och föreståndarn uppma- 
nade oss i sitt afskedstal att redligt sträfva mot ljuset under 
arbetet i hemmet, att söka blicka allt vidare, att ständigt 
växa och utvecklas. 

Men ingen af oss hade lust att ännu den dagen fara 
bort. Vi ville än en gång samlas i kamratkretsen, för att 
tillsammans tillbringa den sista kvällen, sjunga våra sista 
sånger och säga hvarandra farväl. 

Tysta sutto vi i skolsalen, medan solen gick ned och 
det började skymma. Sången tog inte riktigt fart och våra 
glada aftonlekar voro alldeles glömda. 

Föreståndarn kom till oss från sitt rum. Också 
i hans ansikte afspeglade sig afskedets sorg, men han 
försökte ändå småle som förr, då han trädde in i vår 
krets. 

— Nog kunna vi väl ännu sjunga, sade han raskt 
och tillika sorgset och satte sig. 

Vi sjöngo och sutto åter tysta. Men denna tystnad 
likasom talade, den talade hjärtats varma språk, hvaraf de 
vackraste ord äro endast skuggor. 

Några af oss försökte också tolka sina känslor i ord, 
som dock inte riktigt ville komma fram. 

En flicka steg fram och ställde sig framför liönnrots 
byst, som stod kvar på estradbordet efter dagens fest. 

Kära kamrater! sade hon och började snyfta. — Kära 
kamrater, sade hon på nytt och brast ut i full gråt. Nu 
måste  — vi — skiljas — härifrån. Fortsättnin- 

- 101 - 


gen pä talet blef en nästan högljudd gråt, och hon måste 
gå och sätta sig på sin plats. Vi måste le åt hennes tal, 
och hon log också själf midt i tårarna. 

Nu fingo vi också höra föreståndarn säga oss sina 
sista ord. 

— «Unga vänner!» sade han. «Vi ha nu här arbetat 
hela vintern och hunnit till våren. Nu är det vår i natu- 
ren. Drifvorna ha nästan smultit bort och isen håller på 
att smälta i sjöarna. På markerna flödar vattnet och ger 
ät vallens växande brodd den fuktighet den behöfver. Trä- 
sken svälla öfver sina bräddar, sträfva ut ur sina stränders 
tränga krets, och bäckarna flöda öfver. Det raska, vårliga 
•lifvet framträder öfverallt där ute. När bäcken sväller, frukta 
vi, att den skall bringa skada. Men låtom oss inte vara 
alltför rädda; om vi inte hade flödrika vårar, skulle vi inte 
ha växtrika somrar och skörderika höstar. 

Men hvarför skall jag på längre håll söka efter vå- 
rens bilder, våren har jag ju här framför mig också. Ni 
äro unga, edra krafter äro i sin bästa växt Jag hoppas 
och tror, att också i edra hjärtan finns vårlig lust att lefva 
och växa. Också i hjärtat rör sig vårflöde och vårstormar. 
Men de uppfostra oss, efter våren kommer också till 
människohjärtat den harmoniska sommarn. Alla män- 
niskor genomlefva sina stunder af bekymmer, men också 
sorgen är hf, och i lifvet växa vi starka, om vi vilja blifva 
starka.» 

Skymningen smög långsamt in i folkhögskolesa- 
len. Och i skymningen sutto vi, småleende med fuktiga 
ögon. 

Följande dag samlades vi alla om morgonen i folk- 
högskolan. Vid flaggan, som svajade på gården sedan 
första maj, sjöngo vi vår afskedssång och begåfvo oss af 
alla tillsamman ända till vägskälet, där vi måste skiljas åt 
i tvä grupper. 

— «Kom till oss och hälsa på, tag rundligt tid på 
dig», ljöd det från många munnar. 

Men hvarför skall jag med min grofva penna alls 
försöka skildra denna heliga och rena sorg och afskeds- 
stunden, som sveptes däri. 


- 102 


Den stunden var läng och hjärtevarm, småningom 
tog den slut, hvar och en steg på sin kärra och böljade 
köra eller begaf sig till fots i v^ mot hemmet och dess 
arbeten. Vårdagen strålade varm och klar öfver landska- 
pet, men när de hvita näsdukarna vifUde, drog det som 
en kall fläkt genom luften. 


103 


w^j^mmi% 


Henrik Ibsen. 


+ 


IJen 23 maj 1906 bragte telegrafen underrättelsen, 
^^ att Henrik Ibsen, samtidens störste skald i norden 
och en af världslitteraturens förste, upphört att finnas 
till. Budet var väntadt och som diktare hade den 
gamle ensamme längesedan talat ut. Men så stor var 
ännu hans makt öfver sinnena, så stark hans ställning 
i diktens riken, att hans bortgång kändes som en oer- 
sättlig förlust och lyste kungssorg öfver hela den bil- 
dade världen. 

Henrik Ibsen föddes i den lilla staden Skien på 
Norges sydkust den 20 mars 1828. Hans fader här- 
stammade från en välmående köpmanssläkt, som i tiden 
invandrat från Danmark; hans moder var af tysk här- 
komst. Släkten hörde till de tongifvande på orten, 
men när Henrik, som var den äldsta sonen, fyllt åtta 
år, inträffade en ekonomisk kris, som satte familjen på 
bar backe. Som halfvuxen yngling sändes han därför 
till Grimstad, där han fick plats på ett apotek. Här 
skref han sitt första dramatiska arbete cCatilina» (1850), 


— 104 — 


HENRIK IBSEN 


en revolutionär dikt, som i sin jäsande ungdomlighet 
redan röjde det gryende geniet. Framgången var icke 
öfverväldigande. En del af upplagan måste säljas som 
makulatur till en hökare för att skaffa författaren mat 
och kläder. Det oaktadt fortsatte han med sin skrift- 
ställarverksamhet jämte det han läste på studentexa- 
men. Om hösten 1850 blef han student och kort 
efteråt uppfördes hans skådespel «Kaempeh0Jen» (Käm- 
pahögen) på Kristiania teater. 

Uppmärksamheten var nu riktad på den unge 
författaren. Följande höst anställdes han vid Bergens 
teater mot skyldighet att hvarje år skrifva ett skåde- 
spel för teatern. Samvetsgran nt uppfyllde han sin 
förpliktelse. Från denna tid härstamma fyra skåde- 
spel, de flesta byggda på romantiska motiv ur folk- 
diktens ämneskrets och skrifna på vers — i såkallad 
kämpavisestil. 

Återkommen till Kristiania fördjupade han sig i 
de gamla nordiska sagorna och författade under in- 
trycket af deras vilda skönhet sitt första meta bety- 
dande drama «Haermaendene paa Helgeland» (Käm- 
pame på Helgeland, 1858). Höjdpunkten af denna 
period i hans diktning betecknar emellertid «Kongs- 
emneme» (Kungsämnena, 1864), där skalden med djup 
historisk blick och utomordentlig tragisk storhet skildrar 
en episod ur sitt lands historia. I den mörke Skules 
kamp med den Ijuse Håkon om Norges krona ned- 
lägger han mycket af sitt eget förhållande till den 
jämnårige skalden Björnson, hvars lätta framgång och 
strålande tro på sig själf han jämförde med sitt eget 
förtärande tvifvel och sin hårda kamp för diktarkransen. 

Men redan tidigare hade han fått blicken öppen 
för verkligheten.   Kvinnofrågan  är just under uppseg- 

-i 105 - 


ling, och diskussionen om äktenskapsmoralen ger gen- 
ljud i vida kretsar. Ur denna atmosfär framgår cKxr- 
lighedens komedie» (Kärlekens komedi, 1862), en sko- 
ningslös, men varmt poetisk kritik af kärlekens rätta 
halt. Det var en svår tid för honom själf och hela 
norden. Han är i krig med samhället hemma, hans 
ekonomiska ställning är undergräfd och han betrak- 
tas allmänt som ett misslyckadt geni, som hvem 
som hellst kan se öfver axeln. Slutligen lyckas det 
dock hans vänner att skaffa honom ett litet stipen- 
dium. Med det som stöd reser han utrikes för att 
bosätta sig där för hela tjugoåtta år — den bästa 
mannaåldern! 

Det var vid tiden för Danmarks sista strid om 
Sönderjylland. Varmt hängifven skandinavismens idé 
om nordens enhet kände Ibsen Sveriges och Norges 
uraktlåtenhet att hjälpa det nödställda broderfolket 
nästan som ett löftesbrott. Hans bitterhet och män- 
niskoförakt funno häri ny näring. Strafftalet till sina 
landsmän höll han med <Brand» (1866). Han upp- 
ställde här bilden af den obeveklige pliktmänniskan, 
som gör viljan till sin gud och kämpar sin hårda strid 
med samhället och vanemoralen, tills han går under, 
emedan han icke kan fylla det stränga krafvet på en- 
het i lära och gärning. Motstycket till denna gestalt 
af järn och eld är «Peer Gynt» (1867), den lättvindige, 
själfbedragande fantasimänniskan, som alltid går utan- 
för svårigheterna och ljuger sig fri för sig själf och 
andra. I dessa två glänsande och tankestora skapel- 
ser nedlade Ibsen hvad han saknade och återfann hos 
nationen. De bära därför, trots sin poetiska rikedom, 
ett starkt polemiskt drag. De äro också hans sista 
arbeten  på  vers.   Efter  dem  undergår hans syn på 

— 106 — 


diktens uppgifter och medel en förändring. Han låter 
romantiken fara och ställer samtiden inför verklighe- 
tens spegel för att den däri skall se sig själf med alla 
brister och fel. Därtill ägna sig framförallt ämnen ur 
det dagliga lifvet och prosans rättframma språk. Innan 
han dock upptar detta värf, samlar han sina erfaren- 
heter och drönunar i ett stort «världshistoriskt» dub- 
beldrama «Kejser og Galilxer» (Kejsare och Galilé, 
1873), det verk han själf satte högst bland de sina 
och hvilket, utan att såsom konstverk vara det främsta 
af dem, öppnar den djupaste inblicken i hans lifs- 
åskådning och tänkesätt. Dess grundtanke är tron på 
ett tillkommande « tredje rike», hvarken kejsarens (an- 
tikens) eller galiléns (kristendomens), utan bägges till- 
sammans i en högre förening, med lifsförande källor 
både under Golgata och Adams lund. — I mellantiden 
utgaf han en samling «Digte> (Dikter, 1871), som vid 
sidan af skarpa, polemiska inlägg i dagens frågor inne- 
sluter pärlor af klar och djup tankelyrik. 

Tidigare publicerad t är skådespelet «De unges för- 
bund» (De ungas förbund, 1869), där Ibsen med blodig, 
träffsäker satir gisslar det politiska lycksökeriet och blot- 
tar partiintrigemas dunkla vägar. Med detta skådespel 
börjar egentligen räckan af hans omstörtande sam- 
fundsdramer. « Samfundets st0tter» (Samhällets stöd, 
1877) afslöjar hyckleriet i samhäUets bärande lag, egois- 
men och affärsintressena under borgardygdens mask. 
cEt dukkehjem» (Ett dockhem, 1879) visar halfheten 
i ett äktenskap, där hustrun icke är den jämnbördiga 
parten, utan blott en behändig leksak i mannens hän- 
der. Detta stycke skapade med ett slag hans rykte. 
Det uppfattades som en upprorsförklaring från kvin- 
nans  sida  och  gaf anledning  till en hel litteratur af 

- 107 - 


skrifter för och emot. Men detta var dock intet mot 
den storm, som bröt lös efter «Gengangere» (Gengån- 
gare, 1 88 i), detta den moderna litteraturens största 
drama med sin skakande domedagsstämning och sina 
dystra skuggor af förstörande ödemakter. Aldrig förr 
hade äktenskapets och f^miljelifvets dolda afgrunder 
så obarmhärtigt blottats. Det var ett angrepp, som 
bragte hela den konventionella moralen att vackla. 
Ingen teater vågade till en början uppföra dramat 
Och den allmänna meningen lyste tämligen enhälligt 
både stycket och dess diktare i bann. Men Ibsen gaf 
ett svar, som hade både näbb och klor. Det var «En 
folkefiende» (1882), som visar huru den enskilde, som 
träder upp för sanningen och det allmänna bästa, rå- 
kar ut för opinionens dom och förföljes som samhäl- 
lets värste fiende. Sin uppgörelse med genomsnitts* 
människans ynkedom och försumpning företar han med 
«Vildanden» (1884). Det är på samma gång det slut- 
liga uttrycket för hans egen bottenlösa misstro till lif- 
vet och människorna. Hvad tjänar det till att begära 
sanningen, då människorna ändå inte bry sig om att 
taga fasta på den? Hela lifvet är byggdt på en grund- 
val af lögn och inbillning, och lyckan är ett bländverk, 
som ej tål verklighetens nyktra och klara ljus. « Vild- 
anden» är idealismens fullständiga bankruttförklaring. 
Men när förhållandena engång äro sådana, män- 
niskorna så skröpliga, hvarför då begära så mycket 
af dem, hvarför ställa fordringar, som ingen kan upp- 
fylla ? Man märker, att Ibsen efter detta kommer in i 
en humanare syn; han får intresse för det enskilda 
fallet och studerar det som produkt af omständighe- 
terna. På samma gång blir det honom lättare att fälla 
en  friande  dom.   «Rosmersholm>  (1886) växer fram 

- 108 - 


som en mild, försoningsfuU skildring af kärlekens re- 
nande makt och «Fruen fra havet» (Frun från hafvet, 
1888) låter valet «i frihet och under ansvar» utmynna 
i en seger för människans sunda natur. De dunkla, 
förstörande maktema kunna betvingas. Men det kostar 
strid, c Hedda Gabler» (1890) har icke viljan att upp- 
taga den. Därför går hon under, berusad af sina 
otämda drifter, och förgör i egoistiskt öfvermod lyckan 
hos sig själf och de beklagansAärda, som råka in under 
makten af hennes onda begär. 

Under alla dessa trägna arbetsår besökte Ibsen 
blott några gånger och då helt flyktigt Norge. Han 
trifdes icke i de små förhållandena, och hans landsmän 
bemödade sig ej heller synnerligt om att vinna honom 
åter. Emellertid blef längtan till hemlandet med åren 
den gamle diktaren för stark, och sommaren 1891 bröt 
han upp från Miinchen, där han i långaf tider haft sitt 
egentliga hem, för att bosätta sig i Kristiania. Norges 
hufvudstad var genom kommunikationemas utveckling 
icke längre en sådan afkrok af världen som förr. Men 
Ibsen drog icke nytta af detta förhållande. Under 
återstoden af sin lefnad kom han, den forne orolige 
flyttfågeln, icke utom nordens gränser. 

Men det var med detsamma som om några af 
förbindelsetrådama till yttervärlden skurits af. Dikta- 
rens fantasi liksom stänges inne inom hans inre värld 
af tankar och syner. De mystiska elementen och den 
svårtydda symboliken, som fjärma den från verklighe- 
ten, tränga sig allt längre fram. De läto sig märkas 
redan i «Vildanden» och bröto sig fram här och hvar 
i skådespelen efter det. Men först i «Bygmester Sol- 
ness» (1892) växa de ut i full styrka. Historien om 
denne byggmästare, som börjar med att bygga kyrkor, 

- 109 - 


sedan bygger hem för människor och sist slår sig på 
att bygga luftslott för framtidens prinsessa, är icke 
blott individens typiska öde och Ibsens egen lifshista- 
ria, utan hela det åldrande konstnärsskapets tragedi, 
gifven med den säkra verklighetston, men också med 
den mystiska dubbelklang, som ljuda samman i Ibsens 
natur. Ett lika rent psykologiskt spörsmål upptager 
han i « Lille Eyolf» (1894), där han utgående från för- 
hållandet mellan föräldrarnas kärlek sig emellan och 
till barnet belyser den besvikne sökarens väg till öfver- 
tygelse och klarhet. Den dramatiska svagheten i detta 
skådespel öfvervinner Ibsen åter med «John Gabriel 
Borkman» (1896), där ränningens alla trådar samverka 
för att framhäfva bilden af det strandade geniet, som 
lefver i sin inbillade storhet och aldrig lär sig inse, 
att framgången för alltid gått förbi hans dörr. Hans 
sista verk är epilogen «Naar vi döde vaagner» (När 
vi döda vakna, 1899), en vidräkning med konstnärs- 
lifvets illusioner och nederlag, som verkar med själf- 
bekännelsens hemska sannfärdighet. Konstnären, som 
för fantasins gyckelbilder offrar verklighetens enda och 
fulla lycka, förgriper sig på lifvet och plundrar sig 
själf på tillvarons bästa frukter. Äro Ibsens tidigare 
nutidsskådespel uttryck för en stor och stridbar män- 
niskokunskap, så präglas dessa hans ålderdoms ska- 
pelser af en rik och stilla visdom, som omger dem 
med en rymd af isande grubbel och skarpa, (järrblik- 
kande tankar. 

Icke blott som skapande ande, utan också som 
diktare för scenen har Ibsen varit en förnyare och 
banbrytare. Det moderna dramat undergår genom 
honom så till innehåll som form en genomgripande 
förändring.   Man  far  ögonen  upp för själamas t3^ta 

- 110 - 


tragedier, de som utspelas inom människorna, utan 
stora ord och lidelsefulla utbrott. Belysningen faller 
helt och hållet tillbaka, mot det förflutna, och perso- 
nerna afslöja sig till bottnet af sitt väsen genom dessa 
samtal, som i högre grad än hos kanske någon annan 
diktare äro en det talade ordets konst. 

I det dagliga lifvet var Ibsen inbunden och förbe- 
hållsam, svår att komma in på lifvet och ofta hård och 
sträng i sina omdömen om personer och förhållanden, 
men alltid rättvis och ärlig i sin öfvertygelse. Han 
genomskådade lätt dem han kom i beröring med, och 
ofta blef hans intresse för medmänniskorna närmast 
konstnärens för modellen. Men hans skenbara otill- 
gänglighet var den förnäma mannens beväpning mot 
en påträngsen värld och under den kalla ytan bar han 
ett varmt och rikt hjärta. Han genomlefde sin dag 
med regelbundenheten hos ett urverk. Hans lilla kor- 
rekta företeelse var under de dagliga promenaderna 
på Kristianias gator en af stadens största sevärdheter. 
De sista åren af sitt lif tillbragte han, tyngd af år och 
sjukdom, mest inomhus, i sitt ^historiska» fönster vid 
en af Kristianias mest trafikerade platser. 

Det är svårt för samtiden att döma om en dik- 
tares storhet. Synvinkeln blir så lätt för kort. Men 
för oss, som sett Ibsen i hela glansen af hans världs- 
rykte och vuxit upp under det lefvande intrycket af 
hans förkunnelse, är han den ende och store. På 
sanmia sätt som Dante, Shakespeare, Voltaire och 
Goethe öfverskuggar hans väldiga gestalt en hel tids- 
ålder. Han var en stor frihetskämpe, icke en af dem 
som strida för politiska eller sociala ideal, men en af 
dem som pekat på grundvalen och ändamålet för dem alla 
—  människoandens frigörelse.   Lifvets förnyelse hvi- 

- 111 - 


lar hos nya släkten af fria, framåtsträfvande individer 
På vandringen mot dem har Ibsen varit en af dem 
som gått före och visat vägen. Hans verk tillhör där- 
för framtiden och skall aldrig dö. 

Emil Hasselblatt. 


- 112 — 


wmÅ^mmm^im^mm^^m. 


Hälsning  till  hembygden vid musikfesten i 
Ekenäs 1906 

af 
Jonatan Reuter, 


Var hakad, bygd, i ton och sång, 

var hälsad, sköna vårl 

Väl är den vinter hård och lång, 

som varar flera år. 

Men efter vinterbojans tvång 

står våren upp igen en gång — 

Var hälsad unga vårl 

Var hälsad, du bygd, med röda hus 

vid lummiga dungars rand, 

var hälsadt, du hafvets mäktiga brus, 

vid Nylands klippiga strand 1 

Nu susar skogen igen som förr 

i vaknande sommarvind, 

som gläntar vänligt på stugans dörr, 

mildt smekande barnens kindl 


— 113 — 


Var hälsad, du fader, som sofver tungt, 

var hälsad, du moder, som hvilar lugnt, 

ej hörande stundens ord! 

Hell Eder, som stapplande stegen ledt 

och gifvit oss hemrätt här, 

stom sträfvat och lidit for oss och bedt, 

och varit oss alltid när! 

Det, som I lärt oss, ej kan förgå, 

men blifvit oss lifvets skatt. 

Än höra vi Edra hjärtan slå 

för oss utur dödens natt. 

Du vår, som l3^er, hvart än vi se, 

du nya och stora tid, 

du fordrar och kräfver — välan vi ge 

med mod oss i tidens strid! 

Må vi gå framåt, som fädren gått, 

till heder för oss och dem, 

och må vi lämna det arf, vi fått, 

förökadt i tryggadt hem! 

Du fader, som sofver i kullen tungt, 

du moder, som hvilar i mullen lugnt» 

vi skola sträfva, som I ha'n gjort, 

för det, som är rätt och stort! 

Var hälsad, bygd, i ton och sång, 

var hälsad, unga vår! 

Väl var den vinter hård och lång, 

som varat flera år. 

Men efter vinterbojans tvång 

är våren här igen en gång — 

Var hälsad, frihetsvår! 


- 114 — 


En trädgårdsstad. 


Vid järnvägslinjen mellan London och Cambridge 
ligger den lilla stationen Letchworth, och omkring 
den har man grundlagt en stad som är afsedd att bli 
olika alla andra. Det är den s. k. Garden City eller 
cTrädgårdsstaden», ett samhälleligt experiment, hvars 
namn innebär, hvad företaget afser att utgöra. Man 
har igångsatt ett storartadt försök att länma invåname 
i de öfverbefolkade storstäderna tillfälle att återvända 
till landsbygden, men under sådana förhållanden, att 
ingen af städemas verkliga fördelar skulle gå förlorad. 
The Garden City afser att förena det bästa af staden 
och det bästa af landet och att utelämna bådas nack- 
delar. 

När man anländer till stationen, har man från de 
närmaste låga kullama en fri utsikt öfver det tämligen 
öppna landskapet Liksom i allmänhet på den engelska 
landsbygden mötes blicken af en rik grönska. Skogar 
finnas visserligen ej, men smärre lundar samt frodiga 
ängar och fält, afdelade genom häckar. Det lyser af 
rödt och hvitt bland grönskan. Hela trakten är be- 
strödd med grupper af byggnader i dessa färger, nära 
nog så långt man kan se för kullamas skull. The 
Garden City skall icke bilda en sammanhängande hel 

— 115 - 


stad, utan ett system af byar, afskilda genom öppna 
marker, och af dessa byar äro nu två eller tre i det 
närmaste färdiga. Husens väggar äro hvita eller åtmin- 
stone ljusa, och de röda tegeltaken skimra grannare 
än en löfskog om hösten. När man vandrar längs ga- 
torna — eller vägarna, hvilketdera man vill kalla dem 
— ser man, huru ny staden är. I själfva verket date- 
rar sig dess början så sent som till september 1903. 
Många af husen ha just blifvit färdiga; vid alla gator 
håller man på att bygga nya. De små trädgårdarna 
kring hvarje hydda äro också alla i sin begynnelse, 
man ser endast nyss anlagda planteringar. Detsamma 
gäller alléerna längs vägen. Men man kan ej neka, 
att det ser inbjudande ut. I stället for de ändlösa rader 
af precis dylika hus man påträffar i de engelska stor- 
städemas utkanter, äro hyddorna här alla olika. De 
äro uppenbarligen byggda efter ritningar af arkitekter, 
man har fast stor vikt vid ett trefligt yttre. Med nöje 
betraktar man dessa gator och de många små stugorna 
och trädgårdarna. ÖA^erallt har forsorg dragits om 
ljus, utrymme och trefnad. Sådant är det allmänna 
intrycket staden gör på de besökande. 

Det är öfverbefolkningen i de stora sfädema, som 
foranledt uppkomsten af The Garden City, liksom af 
så många andra försök att skapa bättre existensvillkor 
for de stora massorna af städemas befolkning. I Lon- 
don t. ex. bo i medeltal närmare 25,000 personer sam- 
manträngda inom området af en kvadratkilometer. Den, 
som sett fattigkvarteren i världsstaden med deras smuts 
utan like och deras befolkning i den yttersta nöd, har 
fatt en inblick i de forhållanden, under hvilka tusende 
och åter tusende af stadens invånare bo. 

Storartade ansträngningar ha visserligen gjorts i 
London och andra städer att förbättra bosättningsfor- 
hållandena bland befolkningens lägsta lager. Så har 
man, t. ex. i Whitechapel, med stora kostnader inköpt 
och nedrifvit massor af hus och anlagt breda gator 
tvärs igenom de trångbodda fattigdistrikten. Men till 
och med dylika medel ha visat sig vara otillräckliga. 
Då  man  ombyggt  de osunda kvarteren i det inre af 

- 116 — 


staden, har följden i många fali blifvit den, att befolk- 
ningen i lika stora massor sammanträngt sig i andra 
distrikt, t. ex. i förstäderna. 

A andra sidan ha försöken att återföra öfverflödet 
af städemas befolkning till landsbygden härintills i all- 
mänhet misslyckats. Det har visat sig, att de folkele- 
ment, man förmått utflytta till landet, ej kvarstannat där, 
utan sökt sig tillbaka till städerna. Svårigheter och 
nöd möter visserligen där de flesta, men man har en 
gång för alla vant sig vid stadsförhållandena. Utvan- 
dringen från städerna har synnerligast därför ej tagit 
uppsving, emedan nära nog det enda arbete, som statt 
till buds på landet, varit jordbruk och därmed i sam- 
band stående sysselsättningar. 

Med insikt om dessa förhållanden ha grundlägga- 
rena af The Garden City gått till sitt verk. SärskUdt 
har man hoppats på framgång för tillvandringen från 
städerna genom att inom den nya bosättningen lämna 
tillfälle till alla de slag af ärligt arbete och verksamhet, 
som finnas att tillgå i städerna. Fabriker, uppförda 
under iakttagande af alla hälsovårdens och nyttans 
fordringar, ingå som en viktig del i planen. Och i 
själfva verket hoppas man, att många fabriker skola 
finna det förenligt med sin fördel att öfverflytta sin 
verksamhet till The Garden City. Jordräntan är där 
så mycket lägre, och lefnadskostnadema ställa sig billi- 
gare. Särskildt borde The Garden City ägna sig för 
sådana fabriker, med afseende å hvilka transportkost- 
naderna, vare sig för råämnet eller den tillverkade va- 
ran, ej spela någon roll. 

Nu har man emellertid ansett det vara nödvän- 
digt att genast vid grundläggningen af den nya kolonin 
ha hela planen för densamma färdig, så att sedan icke 
under anläggningarnas och befolkningens tillväxt samma 
missförhållanden måtte insmyga sig, hvilka man önskat 
undvika. Hufvudprincipen har varit, att hvarje hus 
skall ha en egen trädgård, där invånarne kunna arbeta 
på lediga stunder, ej endast för sin vederkvickelse, utan 
äfven för att öka sin inkomst.   Alla, och i synnerhet 


— 117 — 


barnen, skola föras så nära naturen som det är möj- 
ligt i en stad af The Garden Citys beskaffenhet. 

Från början har man vidtagit åtgärder att före- 
bygga öfverbefolkning. För detta ändamål ha bestäm- 
ningar träffats inskränkande rättigheten att uppföra 
byggnader på de enskilda jordlotterna. Redan vid 
stadens grundläggning ha därjämte vidsträckta områ- 
den reserverats för parker och öppna platser. Och 
för att hindra att markerna kring staden af främmande 
ägare blefve använda för olämpliga ändamål omges 
The Garden City med ett bälte af öppen jord, som 
endast nyttjas till odling. Fabrikerna anläggas vid 
östra delen af staden, åt hvilket håll de förhärskande 
vindarna blåsa. Detta område afskiljes dessutom genom 
trädplanteringar. 

En mycket viktig princip är att företaget skall 
ekonomiskt bära sig. The Garden City är icke afsedt 
att bli en välgörenhetsinrättning, som upprätthålles 
genom gåfvor. Det nuvarande bolaget, som äger sta- 
den, inledde sin verksamhet år 1903 med ett aktieka- 
pital om nominellt 300,000 pund eller 7,500,000 finska 
mark, och det är bestämdt, att ränteutdelningen ej får 
öfverskrida 5 ^/q. Möjliga öfverskott användas till före- 
tagets förbättrande. Stadens område, 3,818 acres eller 
1,546 ha, inköptes från 14 olika jordägare för sam- 
manlagdt 3,789,225 finska mark. Som fullfardig är sta- 
den afsedd att inrymma 35,000 personer. För närva- 
rande är invånarantalet 2,ooo. Man har redan inrättat 
talrika butiker, tvenne skolor, post- och bankhus, en 
stor samlingshall, vattenledning och gasverk. 

Skall man kunna antaga, att The Garden Citys 
betydelse en gång blir sådan, att vi häri få se en typ 
för framtida städer? Mycket beror därpå, huru de eko- 
nomiska beräkningarna komma att slå in, mycket därpå, 
om människor bosätta sig i staden, om fabriker komma 
att anläggas där o. s. v. — i detta nu räknar The 
Garden City fyra smärre fabriker och plats har för- 
värfvats för sju andra. Synnerligt lysande te sig dock 
icke för närvarande utsikterna med afseende å de mate- 
riella fördelar kolonin är i stånd att erbjuda sina invå- 

— 118 - 


nare. Ehuru företaget är byggdt på andelsverksamhets- 
principen, ha dock t. ex. byggnadskostnadema och 
med dem hyrorna ställt sig ganska höga, och icke hel- 
ler prisen på förnödenheter äro tillsvidare anmärknings- 
värdt lägre än anoanstädes i England. I allmänhet 
förefaller det, som om The Garden City kunde utgöra 
en lämplig bosättningsort för de mest burgna arbeta- 
rena och för personer ur medelklassen, men knappast 
vore i stånd att draga till sig de lägst stående folkele- 
menten. Men oberoende om företag sådana som The 
Garden City kunna direkt inverka på befolkningsför- 
hållandena i de nuvarande städerna, kan kolonin åtmin- 
stone eftersträfva att bereda sina invånare en så lycklig 
bosättning som möjligt. Och huru som helst, se vi i 
The Garden City ett storartadt, praktiskt inlägg i en 
af framtidens mest vidtgående frågor. 

G, Landtman. 


— 119 — 


Valter B. Meinander. 


Folkhögskolan är ännu 
ung i vårt land. Dock har 
döden redan hunnit göra sin 
skörd inom densamma, en 
skörd, som under det nu 
tilländagångna året varit sär- 
skildt dyrbar. Tvenne ny- 
ländska skolor hafva där- 
under drabbats af förluster, 
och bland dem Östra Nylands 
folkhögskola synnerligen 
kännbart, i det dess före- 
ståndare gått bort ur tiden. 
Torsdagen den 7 juni skattade nämligen magister 
Valter Birger Meinander åt förgängelsen. Tio år tidi- 
gare på dagen eller den 7 juni 1896 log lifvet emot 
honom gladare än någonsin tillförene. Han hade då 
vid 1 8 års ålder vunnit lyran, och framtiden med hop- 
pets vida värld låg öppen för honom. Få hafva väl 
blickat in i denna framtid med större lust att verka 
än han, med redligare håg att utan prut offra sina 
bästa  krafter  för  genomförandet af de idéer, som de 


— 120 


svurit tro. Själf kunde han dock lika litet som någon 
annan ana, att hans verksamhetstid skulle bli så kort, 
att hans lefnadsbana så snart skulle vara ändad. Då 
dödsbudskapet spriddes kring bygderna, blef man sla« 
gen med häpnad. Man ville till en början icke tro, 
att det var sant, att Valter Meinander var borta, att 
just han, som forefallit friskare och lefnadsgladare än 
de flesta, fallit offer för liemannen. Men denne låter 
icke beveka sig. Det är, som han mången gång skulle 
välja sina offer just så för att visa oss, huru förgänglig 
vår tillvaro är, huru lätt äfven den rödaste kind kan 
omskifta i färgen och hvitna. 

Blef Valter Meinanders lefnadsbana mänskligt att 
döma kort. så var den dock tillräckligt lång för att 
lämna märkbara spår efter sig. Man kan om honom 
med skalden säga: « Långt var det lif dock han lefva 
fått, om lif är bragd», ty bragd var hans lif redan då, 
när de flesta af hans kamrater ännu endast sutto vid 
Gamaliels fötter för att inhösta vetandets frukter. Han 
trädde tidigt ut i den offentliga verksamheten såsom 
föredragshållare, såsom ledare af förberedande folkhög- 
skolekurser och såsom ifrare lör ungdomsföreningsrö- 
relsen. Med detta ha vi redan antydt riktningen af 
hans lefnadsbana, men i denna antydan kunna vi tillika 
finna förklaringen till de omständigheter, som gåfvo 
hans lif dess yttre gestaltning. Slumpen spelar därvid 
oftast en vida mindre roll, än man i allmänhet tror, ty 
människan är en produkt af sin omgifning. Hon gripes 
i sin ungdom af de idéer, som röra sig i tiden, och 
hon blir i bästa fall en bärare af desamma. Lycklig 
därför den människa, som tidigt kommer under god 
påverkan, som redan i barndomen far mottaga ädla 
intryck samt insupa upphöjda tankar och idéer, som 
kimna  verka  bestämmande uppå hennes lifs riktning. 

Valter Meinander hade den lyckan i rikt mått. 
Född i Viborg den 2 mars 1878, var han son till me- 
kanikern Dion Meinander och hans maka Laura, född 
Relander. Han genomgick Borgå lyceum och tillhörde 
såsom student Nyländska afdelningen, bland hvars mest 


— 121 — 


intresserade medlemmar han räknades. Han var bl. a. 
ett år dess sekreterare. 

Vid sitt inträde i afdelningen kom han genast 
med uti folkbildningsarbetet. Han blef gripen af in- 
tresse för detsamma, och han drefs att verka af kärlek 
till hembygden och sitt svenska modersmål. Här ha 
vi den enkla, men därför icke mindre storslagna upp- 
ränningen till hans lifsgäming, och. hans lifslinje löper 
äfven utan några större afvikningar mot sitt bestämda 
mål. Dock hade han otvifvelaktigt äfven stora betin- 
gelser för den lärda skolan. Af naturen begåfvad med 
ovanliga lärareanlag skulle han helt säkert äfven i den 
skapat sig en bemärkt plats. Nu kommo de lärospån 
han gjorde i densamma omedelbart folkbildningsarbetet 
till godo, ty till detta drogs han med oemotståndlig 
håg, och folkhögskolan blef den yttre ramen, inom 
hvilken han här ville utföra sitt verk. 

I folkhögskolekretsar väckte Valter Meinander 
redan tidigt uppmärksamhet, och man hälsade i honom 
snart en kraftig medhjälpare, på hvilken man föste stora 
förhoppningar. Den, som kände honom närmare, vet 
också, att det var väl rustad han gick till detta sitt 
värf. Utom den personliga läggningen, som i hög 
grad gynnade honom, hade han genom grundliga stu- 
dier förvärfvat sig dessa gedigna och säkra kunskaper, 
som äro ett oeftergifligt villkor för en lyckad folklärare, 
som vill verka i en folkhögskola eller såsom föreläsare 
bland folket. Han hade därjämte genom resor vidgat 
sin blick för lifvets olika förhållanden, på samma gång 
han stiftat närmare bekantskap med folkhögskolan i de 
Skandinaviska länderna. 

Sina vunna erfarenheter fick han äfven göra i 
någon mån fruktbringande under de trenne år det för- 
unnades honom att verka i folkhögskolans tjänst. Tvenne 
år verkade han vid Mellersta Nylands folkhögskola och 
det sista året vid Östra Nylands landtmanna- och hus- 
moderskola, som till stor del kan betraktas såsom hans 
skapelse. Denna skola gjorde äfven en synnerligen 
vacker början, som lofvade godt för framtiden, hvilket 
främst  var  Valter  Meinanders  förtjänst,  om det ock 

— 122 — 


måste medgifvas, att jordmånen här redan var beredd 
och de värsta stötestename undanröjda. 

I folkhögskolan lämnar Valter Meinander ett stort 
tomrum efter sig, men om möjligt ett ännu större så- 
dant lämnar han i den Nyländska ungdomsförenings- 
rörelsen. Här var han en sällsynt lifvande kraft. I 
många år verkade han såsom ordförande för Nylands 
svenska ungdomsföreningars centralutskott och gaf i 
denna egenskap ilere betydelseftilla uppslag. Bland 
annat väckte han förslag om bildandet af Nylands 
svenska ungdomsförbund och deltog i startandet af tid- 
skriften <För nyländska hem», h vilken skulle blifva 
ett  organ  för  de nämnda -föreningames  sträfvanden. 

Valter Meinanders verksamhet var sålunda i hög 
grad omfattande, men den bildade tillika någonting 
helgjutet och präglades af en sällsynt enhetlighet, pa 
samma gång den uppbars af ett varmt och hängifvet 
intresse. Däraf framgången. Hängifvenheten var en 
frukt af hans ideella lifsuppfattning. Det var någonting 
af konstnärens heliga ifver, som besjälade honom, och 
han var påtagligen skald i Ibsens mening, så tillvida, 
att han skådade idealet bakom sin gärning. 

Han föll i sin ungdoms vår, men han föll med 
segerkransen omkring pannan, och den oändliga saknad 
han lämnade efter sig vittnar mer än nog om styrkan 
och rikedomen uti hans personlighet. Hans jordfard 
blef i sitt slag någonting enastående på landsbygden. 
En ofantlig skara människor hade samlat sig på Pemå 
kyrkogård, där jordfästningen försiggick. Gående, åkande, 
med ångbåtar samt med rodd- och segelbåtar infann 
sig Östra Nylands svenska belolkning för att göra den 
sista tjänsten åt den man, som helt fattat dess hjärte- 
lag och som egnat hela sitt hjärtas kärlek och sin bety- 
delsefulla lifsgäming åt denna befolkning och dess bästa. 
På grafkullen nedlades kransar och buketter i hundra- 
tal, under det tårade ögon och sorgsna ansikten hos 
den församlade mängden gaf den för Valter Meinanders 
personlighet och betydelse för sin hembygd beteck- 
nande bilden af ett folk i sorg. 

Så förtälja tidningame. 

— 123 — 


Den aflidnes verksamhet hade främst varit ett 
såningsarbete. Han fick ej lefva tillräckligt länge för 
att se frukterna däraf, men han förskonades äfven ifrån 
att se tistlar och törnen spira upp bland sådden, ty 
sådant kan väl aldrig helt undgås. Dock veta vi, att 
han var för sundt och praktiskt anlagd för att af dy- 
likt låta sig nedslås. Tvärtom äro vi öfvertygade, att 
detta endast skulle manat honom att ännu mera vårda 
och ansa sina plantor för att säkerställa skörden. 

Nu är han borta, och vården och ansen bli en 
annans. Huru de än utfalla, kunna vi säga, att Valter 
Meinanders utsäde var godt. Det var kärna och växt- 
kraft uti detsamma, hvilket äfven låter oss hoppas, att 
frukterna icke skola uteblifva. 

K, r. o. 


- 124 


Ur fågelvärlden 

zi John Hedberg. 


I.   Kråkor. 

Hvem känner ej kråkan! Där hon tungt flyger 
genom luften, sitter uppspetad på en gärdesgård eller 
klumpigt men gravitetiskt promenerar på vägar och 
stigar, känner väl hvarje människa vid första ögon- 
kastet igen den gynnaren. 

Hvarfbr då kosta papper och trycksvärta på den 
allbekanta fågeln? 

Förlåt! 

Läs bara vidare. Följ med en stund, och följ- 
den skall ofelbarligen bli ett erkännande af, att de 
fleste ändå veta litet om kråkorna samt, att det ej var 
så onödigt att lyfta litet på den flik, som för mången 
döljer kråkans natur och mest karakteristiska egen- 
heter. Det är ofta tyvärr så, att vi om det, som lig- 
ger oss närmast under ögonen, veta oändligt litet. Så 
också beträffande kråkorna. Sanna påståendet efter 
genomläsningen af det följande! 

Kråkorna höra till Tättingamas på grupper, fa- 
miljer, släkten och individer rika fagelordning.  De äro 

— 125 — 


bröder med korpen och kajan, kusiner till skatan, nöt- 
skrikan och staren, fjäderfä som vi till det yttre känna 
förträffligt. Vacker är kråkan ej. Vore synd att säga 
annat. Men under hennes fula gråsvarta dräkt döljer 
sig en klok och förslagen varelse, som vet att komma 
tillrätta i alla lifvets förhållanden, att draga nytta af 
dem och vända hvad som helst till fördel för sig. 

Kråkan är allätare, d. v. s. till föda åt henne du- 
ger hvad som helst, som blott är egnadt att stilla en 
osläcklig hunger och förträfflig matlust. Och häri lig- 
ger nyckeln till hela hennes varelse. 

En del fåglar lefva uteslutande af insekter eller 
deras ägg och larver å buskar och trän. Andra^ lif- 
nära sig af allt, som flyger och far genom luften. Äter 
andra äta frön och växtdelar af olika slag o. s. v. 
Och enhvars egendomlighet med afseende å födan 
präglar hela hans uppträdande, hans sätt att bära sig 
at, allt det kännetecknande för den eller den fågeln, 
hela hans intelligens. Men kråkan står såsom allätare 
öfver allt sådant. För henne duger hvad som helst. 
Hennes lif, seder och bruk bli därigenom fria från alla 
trånga begränsningar. Hon måste känna allt och veta 
att vända allt sig till godo. Hennes uppfostran måste 
vara mångsidig. Hon måste bli slug, mång^vetande 
och listig, och hon bHr det äfven i stigande grad, ju 
längre hon lefver. En gammal kråka är så slug — 
som endast en kråka kan vara det. 

Då kråkan unders bitti på morgonen drager fram 
hufvudet från vingens skydd och lämnar nattkvisten, 
vet hon i regeln ingenting om hvar eller huru hon skall 
skaffa sig mat. I detta afseende är hvar dag ny för 
henne. Hon får se sig för, bäst hon kan, eller också 
svälta, hvilket en kråka med godt hufvud dess bättre 
alldrig behöfver, om förhållandena ej äro särdeles ogyn- 
samma. 

Kråkan flyger således i den tidiga morgonstun- 
den ut i världen, fram till den nejd, hon anser vara 
sitt eget och några andra nära vänners särskilda mat- 
område. En anständig kråka har nämligen sitt sär- 
skilda rofområde och jaktgebit, sängkammare och vist- 

— 126 — 


hus, så att säga, oftast långt skilda från hvarandra, 
och det inträfTar alldrig, att kråkan sofver i visthuset 
eller tvärtom.   Hon vet bättre än så. 

Alltså — kråkan flyger ut i morgonväkten. Flyk- 
ten är tung och otymplig, och träffar det så, att stark 
vind blåser emot, kryssar och sneddar man fram, så 
godt sig göra låter. Är vädret mycket hårdt, händer 
att hon ej alls kommer fram dit man velat, utan far 
vända och tumlar af hals öfver hufvud till någon helt 
annan plats. Men huru som helst härmed, spännes 
den skarpa blicken och allt mötande iakttages på det 
omsorgsfullaste. Hvarje anbud begagnas ögonblickli- 
gen. Spild säd på tegen, en död sork, utkastade af- 
skräden från människomas bostäder, ärter, bönor, fisk, 
daggmask, sniglar, ängsmask, fågelungar eller ägg, vissa 
växtdelar — allt duger. Och erbjuder sig in- 
genting själfmant, söker man upp något promenerande 
på marken, eller man väntar å någon sittplats ut, hvad 
komma kan. 

Tänk, huru dylikt lif kan skärpa intelligens och 
observationsförmåga. Man blir vis och erfaren däraf. 
Men man blir också en listig röfvare, tjufstrykare och 
skadegörare, som kråkan utan all fråga är. Värre, ju 
längre hon lefvat. På åkern rycker hon upp brådd- 
plantan, for att komma åt utsädeskomet i roten. Har 
ett slagregn blottat grundt liggande frön, då har krå- 
kan dukadt festbord. Jordegaren behöfde kasta ut 
mindre utsäde på sin teg, om ej denna tjufstryker 
funnes. Då den mäjade säden står i skyl eller på 
stör, slå kråkoma svart ned på den och ett par korn- 
tal går kanske i deras kräfvor. I skogslaggama, där 
småfågeln håller till och häckar, plundras deras bon 
på ägg och ungar. I skären är kråkan en landsplåga 
med afseende a sjöfågelns ägg och ungar. Hvilken 
skada hon gör å Eiderfagelns bon är allbekant. Och 
såsom röfvare tål kråkan ingen medtäflare. Hon vill 
vara ensam om sin häck- eller jaktmark. Det behöf- 
ves blott, att skuggan af en falk, hök eller öra faller 
öfver hultet där kråkan håller till. Vips flyger en 
kråka upp, kallande med sträfva skrän andra kamrater 

— 127 — 


till hjälp. I ett nu äro flere tiotal samlade, och in- 
kräktaren förföljes under öronbedöfvande spektakel 
öfver fält och kullar med en djärfhet utan like. På 
så sätt kunna kråkor äfven vara till skydd och gagn 
för värnlösa småfåglar. Ville kråkan blott dämpa sin 
egen roflystnad, kunde dess långa syndaregister något 
movsägas af denna frivilliga tjänst såsom ordningspolis 
och banditförföljare. 

En skildring från Mahult i Sverige rörande ett 
dylikt af kråkor arrangeradt angrepp mot dufhök, be- 
lyser förträffligt huru därvid kan tillgå. * Det heter 
härom: « Höken — vare sig han på något specielt 
sätt retat kråkorna eller dessa af nedärfd fiendskap 
upptagit striden — hade råkat midt i flocken af dessa 
sina bittra ovänner, som skrikande anföilo honom på 
alla sidor. 

Roflfägeln, tydligen på det högsta generad, sökte 
först genom att höja sig i luften komma undan. Men 
det lyckades honom ej, ty än var det en än en annan 
af förföljarna, som uppifrån gaf den en töm. Omsider 
förlorade höken tålamodet och började själf anfalla de 
närgångnaste kråkorna. Detta skrämde dem först. 
Men blott till en början. Ty snart förnyade de an- 
fallen, flockvis och ursinnigare för hvar gång. Det 
är ej omöjligt, att höken dukat under för öfvermakten, 
om han ej slutligen lyckats gripa en kråka. 

Denna « spände» han så grundligt i sina klor, att 
hon uppgaf gälla ångestskrik, hvilka mycket väl hör- 
des genom det hundrastämmiga kraxandet. Nu blef 
flocken ånyo skrämd och skingrade sig, ett tillfälle, 
som höken begagnade till att hastigt undfly, sedan 
han  befriat sina klor från den illa tilltygade kråkan.» 

En särskildt outsläcklig fiendskap hyser kråkan 
mot ufven — stora bergsufven. Huru denna känsla 
ursprungligen kommit till, hör till de naturens hemlig- 
heter, hvilka åtminstone tillsvidare blifvit outransakade. 
Det vill synas, att ingen anledning till ovänskap, afund, 
konkurrens om födan eller dylikt borde finnas till mel- 
lan kråkan och ufven. Den senare visar sig ej om 
dagen.  Jagar endast på natten, medan kråkan sofver, 

— 128 — 


och deras tillhåll fördelar sig i regeln på skilda ter- 
ränger, ufvens i storskogens kråkans i hagmarkema 
och kring fälten. De borde därför sällan träffas och 
äfven annars hafva intet att skafTa med hvarandra. 
Men oberoende häraf äro kråkorna, som sades, ufvens 
bittraste fiender. 

Häraf begagnar sig också människan till kråkor- 
nas fördärf. Jägaren hatar kråkan, ty denna är jakt- 
banans mest skadliga bevingade röfvare, som fälles 
och förgöres hvarhelst hon anträffas. En särskild sport 
är «kråkskytte för ufn Därvid tillgår, som följer. Jä- 
garen har uppfostrat eller på annat sätt skaffat sig en 
uf. En skjutkoja uppföres å något lämpligt fält. En 
morgon under hösten, då kråkorna samlat sig i flockar 
från 50 till 100 stycken, unga och gamla om hvar- 
andra, fästes ufven i toppen på en lång stång, som 
reses i närheten af skjutkojan. Därpå kryper skytten 
in i kojan, bidande sin tid. 

Ufven är moltyst. Blinkar med ögonlocken, vri- 
der på hufvudet och slår stundom med vingarna, men 
ger ej ett ljud ifrån sig. Ingen kråka finnes inom syn- 
håll. Men väntan blir likväl ej lång. Snart har en 
på långt håll fatt syn på ufven. Hon ger omedelbart 
till ett hest skrän och styr direkt på arffienden. Skrä- 
net höres af andra kråkor, hvilka ögonblickligen lämna 
sina tillfälliga förehafvanden, för att ila kamraten till 
hjälp, allt under det hvarje fågel höjer samma hesa 
skrän. Snart blir det till ett förtvifladt spektakel kring 
ufven. Kråkflocken ökas för hvarje minut. Svartfå- 
geln ilar till från alla vädersträck. Deras förnuft är 
totalt slut, aktsamheten likaså. Hatet mot ufven har 
farit af med båda. Hela skocken flaxar kring flenden 
under ohyggliga skrän och halsbrytande volter. Jäga- 
ren skjuter midt i flocken, skott på skott, och fäller 
fåglar i massa, så många han lyster. Hela svärmen 
befinner sig i vildaste uppror. Dess skrik förtager 
smällarna af skotten — men ufven bara blinkar med 
ögonen och låter spektaklet passera, ja, han har ju ej 
annan utväg, fängslad, som han är vid sin stång. När 
leken så är slut, ligga döda kråkor rund t om på slag- 

— 129 — 9 


fältet. Jägaren har gjort trakten fri från en stor mängd 
röfvare och samma batalj kan förnyas följande morgon 
tills hela kråkstammen är starkt förminskad. 

Så kan det blinda hatet bringa till och med krå- 
kans klokskap på fall. Men då passionerna ej rasa, 
är hon sannerligen den slugaste baddare i hela fagel- 
världen. Man ser stundom förvånande exempel härpå. 
En gammal inspektor på Kjuloholms fideikommiss i 
västra Finland berättade för många år sedan följande 
pikanta kråkhistoria. 

«En vinter lade jag, som itiin vana var, ut stånd- 
krokar under isen på sjön där nere, men hade gemen 
otur. Gång på gång fann jag refven uppdragen på 
isen och betet borttaget från kroken. Jag kunde ej 
förstå, hvem illgämingsmannen kunde vara, eller anled- 
ningen till sprattet. Tänka hur mycket jag ville, kom 
jag ej till någon som helst rimlig förklaring, tills jag 
af en ren händelse öfverraskade bofven. 

Jag gick ned till isen en morgon och såg någon- 
ting svart skymta fram ute vid en af krokarna. Smög 
närmare i skydd af en grandunge och såg — ja hvad ? 

Jo, en kråka, som med näbben högg sönder den 
nattgamla isen i refhålet. När detta var gjordt, tog 
hon tag i refven och drog upp den ett stycke, place- 
rade sa foten på refven, grep tag längre fram och 
halade småningom upp alltsamman tills agnfisken låg 
på isen och kråkan med stor försiktighet at upp den, 
slugt aktande sig för att fastna på kroken. — Den 
fördömda röfvaren! 

Hon fick snart med lifvet plikta för sina bragder, 
och jag har skäl tro, att ingen annan kråka här ännu 
lärt konsten, ty sedan fingo mina krokar vara i fred.» 

Själf upplefde berättaren engång något i kråkväg, 
som förtjänar omtalas. Skog- och vildvaktaren i den 
jaktförening i mellersta Nyland, hvars chef jag var, 
hade en höst lagt ut ett kalfkadaver, späckadt med 
strykninkapslar. Hans afsikt därmed var, att förgöra 
någon del af de räfvar, hvilka då förekommo i om- 
näjden synnerligen talrika. För att främja sitt syfte 
hade han också släpat en stekt katt långa vägar fram 

- 130 — 


till åteln. Den Ijufliga lukten i den stekta missens 
färdlinier skulle ofelbarligen locka hela omnäjdens mick- 
lar till den rara kalfven .... och så var följden gifven. 
Jag sade jägaren, då han berättade, huru han ställt 
till, att hela saken skulle misslyckas. Ingen räf skulle 
låta lura sig af hans åtel, Men han var tvärsäker på 
sitt företag, räknande främst på de unga årsräfvama, 
hvilkas  slughet  ännu ej kunde vara högt uppdrifven. 

De tva första nättema medförde emellertid intet. 
Ingen hade rört vid kalfven. Tredje morgonen gick 
jag med för att se, huru allt gått. 

Jo, jag tackar! Redan på långt håll hördes krå- 
korna kraxa på platsen, och jägarens äfven annars 
långlagda ansikte blef par tum längre. De bofvarna 
hade han alls icke räknat med. 

Då vi kommo i synhåll, sågs en svärm af par tio- 
tal kråkor under slagsmål, skrik och spektakel, kalasa 
på kalfven. Det gick lustigt till kring åteln, men ingen 
syntes det minsta besvärad af späckningen. Nå, vi 
sågo en stund tysta på, och så sände jägaren en svärm 
svarta hagel bland dem. Flere kråkor föUo på platsen 
och de andra togo luft under vingarna. Jag har alldrig 
sett en svärm kråkor fly med sådan hast. Så trädde 
vi fram ej litet nyfikna. Hälften af kalfven var sön- 
dersliten. Men ej en enda giftkapsel hade gått åt. 
Några lågo till och med liksom med afsigt fösta åt 
sidan. Och antagligen hade ändå ingen enda kråka 
haft minsta personliga erfarenhet om giftkapslars för- 
därfliga värkningar. Då man ser någonting ur djur- 
lifvet, som man ej kan förklara för sig, skylles vanli- 
gen allt på instinkten. Ja! Ja! — men hvad är då 
denna instinkt? 

Jägaren sade ej ett ord, jag ej häller. Situatio- 
nen var för ömtålig. Men då han böjde sig ned och 
plockade ihop sina rara kapslar, svor den annars stilla 
mannen en ful ed. Om den gick ut öfver kråkornas 
slughet  eller  sin egen enfald — må han afgöra själf. 


* * 


— 131 — 


Kråkorna äro ej stannfåglar hos oss. 

Deras närmare släktingar korpen, kajan, skatan 
och nötskrikan stanna, som enhvar känner, kvar här 
öfver vintern. Många af våra minsta fåglar låta ej 
heller skrämma sig af köld och snö. Tänk blott på 
mesarna, gärdsmygen m. fl. Men kråkan, den rarin- 
gen, begifver sig i regeln af, då vintern infaller. Det 
bär åtminstone i väg till Estland eller till Sverge, ehuru 
hon är en bland de första fåglar, hvilka återvända i 
vårbrytningstiden. Dessa utflykter bli emellertid krå- 
korna stundom rätt ödesdigra, huru klokt de än af- 
passas och beräknas. Det är ingen lätt sak, att på 
kråkvingar flyga öfver Finska viken eller Ålands haf, 
då man har en tung och obäklig kropp att bära på 
och ej är någon mästare i flygkonsten. En länsman 
i Eckerö gaf engång en dråplig skildring öfver kråk- 
flyttningen, som bör komma i tryck. 

Det var på den tiden, då posten till Sverge ännu 
vintern om forslades öfver Åland och Ålandshaf i 
öppna segelbåtar. Posten låg då en senhöstdag på 
Signilskärs utklippor, afvaktande att den starka väst- 
liga stormen skulle* bedarra eller åtminstone draga sig 
sydåt. Utklipporna i farleden voro samtidigt svarta 
af flyttande kråkor, som klokt sökt sig fram öfver pas- 
sen ända hit ut, men nu skulle parera Ålandshaf i en 
enda ansträngande flygning. Det var ej ens att tänka 
på, att taga detta håll i motstorm. 

Både posten och kråkorna bidade därför sin tid 
och hoppades på omslag i vinden. Postroten hade 
sin matsäck förstås och led ingen nöd. Men kråkorna 
hade intet att äta på de kala skären, i all synnerhet 
ingenting, som förmådde mätta tusental hungriga mun- 
nar. Det var en pröfning för kråkorna, som tog styit 
på, och den blef lång, ty stormen höll ut i tre dygn 
utan afbrott. 

Tredje morgonen hade stormen bedarrat och vin- 
den dragit sig öfver till sydost. Det blef lif på Sig- 
nilskär, Postroten seglade ut och kråkorna lyfte i massa. 
Båda hade samma mål och medvind.   Det bar af med 


— 132 


fröjd. Hela luften var fyld af hungriga kråkor, hvilka 
skulle  öfver till svenska sidan, för att skaffa sig mat. 

Men höstvädret är opålitligt. Hafvet var ej pas- 
seradt till hälften, innan en rykande storm åter stack 
upp från väster åtföljd af trindsnö. Postbåten vände 
och länsade undan tillbaka mot Signilskär. Samtidigt 
gjorde kråksvärmama helt om och piskades i stjärten af 
en rifvande snöstorm, som förmörkade dagens ljus. 
Hundratal kråkor slogo utmattade ned i postbåten, men 
vräktes i sjön, för att ej tynga ned den äfven annars 
styft prässade farkosten. Andra hundratal föllo snö- 
höljda i hafvet och kastades där upp och ned af de 
rasande sjöarna. 

Sådana äfventyr utsättas kråksvärmama kanske 
ofta för under sina flyttningsfarder. Men det är sällan 
människoögon bevittna nederlaget, och det är därför 
väl, att vittnesmålet uppbevaras. 


Människan såsom «skapelsens herre», den intelli- 
gentaste och mest utvecklingsmöjliga af alla lefvande 
varelser, söker vända allt i naturen sig till gagn. Be- 
träffande djurvärldens släkten och arter gäller därför 
för henne främst frågan: äro de till nytta eller skada 
för det bruk af naturen hon bedrifver. Och då intet 
djur torde kunna kallas uteslutande skadligt, måste 
för och emot omsorgsfullt vägas mot hvarandra, för 
att det skall vara möjligt att draga fram rätta slut- 
satsen. 

Hvad kråkorna vidkommer, måste de betecknas 
såsom obetingad t skadliga fåglar å jaktbanan och för 
vildnaden. Deras roflystnad och begär att plundra 
de nyttiga småfåglarnas bon på ägg eller ungar, kan 
ej i nämnvärd grad motvägas af andra egenskaper. 
Därför förföljer jägaren och skogsmannen oblidkeligt 
kråkan,  sättande  pris  på hennes hufvud och premie- 

— 133 - 


rande kråkdödandet med ställvis storartade resultat 
Men kråkan är, såsom redan sades, listig och aktsam. 
Att komma en äldre kråka in på lifvet med bössa i 
handen, är kinkigt nog. Därför ställes list mot list, 
hvarpå redan ett exempel anförts, och det kan ju ej 
fela, att människan därvid afgår med segern. Hölle 
man ej sålunda efter kråkorna, skulle de utan tvifvel 
snart öfverflygla allt odladt land i den civiliserade värl- 
den, och det är att märka, huru de stora kråksvär- 
mama alltid hålla till på eller rundt om odlingarna i 
hagar och parker eller skogslaggar. I vildmarkerna 
ser man henne sällan och, där sa sker, endast tillfäl- 
ligtvis. 

Lika obetingad kråkhatare, som jägaren af nyt- 
tighetsskäl är, blir naturvännen på grund af skönhets- 
synpunkter. Kråkan är ful, klumpig, stor, framfusig 
på ett i hög grad besvärande sätt. Hon fördärfvar 
endast med sin tillvara idyllen af en vacker vårmor- 
gon. Därtill kommer under fortplantningstiden hennes 
högljudda skrän och kraxanden. Dessa tränga likt 
skärande missljud genom den Ijufva småiagelkonserten, 
dominerande allt omkring sig i vida kretsar. Lyssna 
till rödhakens vemodiga sång, sylviornas täcka driller 
eller lärkornas trillande toner ur högblå luft, och du 
skall i regeln snart störas i din rena fröjd af detta 
hesa skrän, man ej kan undgå, där blott kråkor finnas 
till. Det kommer likt allt annat fult i lifvet, görande 
sig påmint midt i den renaste glädje. — Bort därför 
med dessa osköna skrän ! Låt oss gifva rum för sång 
och skönhet, däraf finnes ej för mycket i världen. 
« Skapelsens herre» har full rätt att reglera detta. 

Beträffande kråkans skadlighet eller gagn för jord- 
bruket tvista de lärde ännu i viss mån. Det vill säga, 
« kammarlärde», hvilka hämtat allt sitt vetande ur böcker, 
intet direkt ur naturen eller egna iakttagelser, tala om 
kråkans nyttighet som förstörare af skadliga larver och 
dylikt. De peka särskildt på ängsmaskens härjningar, 
anförande, huru dessa tagit till samtidigt med att män- 
niskan begynt förfölja kråkorna och nedsatt deras 
antal. 

- 134 - 


Ja, väl! — Ängsmaskarnas härjningar höra den 
tid af kulturen till, då man halfodlat stora vidder utan 
att ännu förstå bruka dem rätt, med andra ord, just 
innevarande kulturperiod i vårt land. Kråkförföljandet 
är barn af samma tid. Men dessa båda företeelser 
ha intet att skaffa med hvarandra, om de också upp- 
träda samtidigt. Kråkorna förtära ängsmask i vissa 
gifna fall, men den mängd de göra af med är som en 
droppe i hafvet. Droppen må ligga där eller tagas 
bort. Härjningen kan ej regleras därmed. Intensivare 
brukade vallar, välafdikade fält, afskaffandet af gräs- 
bevuxna dikesrenar m. m. — se där kampmedel mot 
ängsmasken, i bredd med hvilka kråkornas måltider 
försvinna till intet. 

Den, som skrifver detta, har iakttagit härjningar 
af ängsmask, där kråkor funnos i massor, och gjort 
detta med spänd uppmärksamhet, ty det gälde egen 
torfva, och de kammarlärdes ord Ijödo så fagert i öro- 
nen. Iakttagelsen blef en grundlig missräkning. Krå- 
korna syntes sällan på de maskangripna fälten. De 
drefvo sitt vanliga spel å andra håll, gifvande sin när- 
varo förnimbart tillkänna på mångahanda sätt. Fälten 
åtos bruna af maskarna medan kråkorna jagade på 
vanligt sätt och plundrade ett rapphönsrede i oangripna 
åkrar. Efter den betan betalade berättaren ut lo penni 
för hvarje dödad kråkunge, utan att ängsmasken sedan 
dess veterligen härjat näjden i fråga. 

Men lat oss taga fram böcker. 

Aug. Emil Holmberg säger i sin bok 9, Skandina- 
viens fåglar %y häftet I, sid. 268: — «Äfven för landt- 
mannen äro kråkorna icke så sällan ganska besvärliga, 
dels därigenom, att de i trädgårdarna tillgripa och 
förtära bär, frukter och hvarjehanda grönsaker, dels 
emedan de på åkrarna bortplocka den utsådda säden 
eller upprycka de späda plantorna». Låt detta vits- 
ord af en lärd, som själf observerat mycket och hört 
sig för bland sakförståndigt folk, gälla fullt ut. Det 
skall ej jäfvas lätt. 

Men sist och slutligen bör enhvar iakttaga och 
döma  själf   Sådant  skärper  omdömet  och  skänker 

— 135 — 


större tillfredsställelse, än mången tror. I dens ögon, 
som skrifver detta, äro kråkorna väl förtjänta förföl- 
jelse från människornas sida. Kråkor höra ej stigande 
kultur och civilisation till. Deras hesa skrän minna 
om råa tider, slagfält, fylda med lik, och kalasering 
på as. 


— 136 


MARTIN WEGELIUS. 


Martin Wegelius. 


t 


Bland denna kalenders läsare finnes väl en och annan^ 
som tillhört en sångkör och sjungit under Martin 
Wegelius' ledning. Han — eller hon — ihågkommer 
nog den beundrade, men mycket fordrande dirigenten. 
Då han höjde taktpinnen och med skarpa blickar öfver- 
for sin kohort, så var det väl ingen som förblef oupp- 
märksam. Enhvar kände att han hade dessa pröfvande 
ögon riktade på sig. Det gällde att göra sitt allra 
bästa, att noga bevara i minnet de anmärkningar leda- 
ren förut hade framställt — och framför allt ville man 
vara honom i lag och underlätta hans ansträngande, 
tålamodspröfvande arbete genom att sjunga rent, fullto- 
nigt, taktfast och musikaliskt nyanseradt. 

Martin Wegelius hade under många år under- 
visat säng i skolor. Hela hans lif var deladt mellan 
pedagogens mödosamma värf och den fria konstnärens 
glada, om också knappt mindre mödosamma skapande. 

— 137 - 


Däraf kom sig den makt öfver sinnena han ägde, vanan 
att bli hörd och åtlydd, fordran på odelad uppmärk- 
samhet och på en blind tro, att han, läraren, satt inne 
med den högsta kunskapen och den yppersta förmå- 
gan.  Wegelius hade med andra ord auktoritet. 

För vårt lands svenska bygdebefolkning var väl 
Martin Wegelius mest känd i denna sin egenskap af 
sångledare vid de stora musikfesterna. Åtminstone kom 
man härunder i personlig beröring med honom och 
lärde sig att älska och förstå den hängifne, oändligt 
intresserade, öfverlägset bildade, enkle, folklige, men 
också bestämde och noggranne mannen. Hur gärna 
underkastade man sig icke för den goda sakens och 
för hans skull besvärliga, ofta tröttande repetitioner, 
blott för att sedan, då allt var lyckligen ändadt, mot- 
taga hans hjärtevarma tack och en gladt strålande blick 
ur hans ögon! 

Då budskapet om Martin Wegelius* död d. 22 mars 
i år nådde till bygderna, var det väl ingen som skulle 
förblifvit oberörd däraf, men helt visst många som 
hade klart för sig att en stor musikalisk talang, en upp- 
höjd karaktär och en sann fosterlandsvän gått hädan. 

Vid sitt frånfälle var Wegelius 60 år gammal. 
Han hade utgått från ett strängt religiöst, ja pietistiskt 
sinnadt hem, där de s. k. sköna konsterna — poesi, 
musik och måleri — betraktades nästan som synd. 
Då den unga gossen tidigt visade anlag just för dessa 
lifvets glada lekar, uppväckte detta ett stort bekym- 
mer hos de fromma föräldrarna. Men Martin förstod 
att drifva igenom sin vilja; han hade redan tidigt klart 
för sig att litteraturen och tonkonsten skulle bli de 
ämnen, åt hvilka han ville ägna sig, och blifven stu- 
dent kastade han sig äfven i armarna på sådana slags 

- 138 - 


studier. Medan han förberedde sin magisterexamen, 
hängaf han sig tillika åt flitiga musikaliska öfningar. 
Dessa resulterade i några vackra tonskapelser, hvilka 
tilldrogo sig en så liflig uppmärksamhet, att Wegelius 
tilldelades statsunderstöd för att i utlandet bli i stånd 
att fortsätta sina musikaliska studier. Han dröjde i 
olika repriser i Tyskland, sände därifrån flere bety- 
dande prof på sin skapande musikaliska talang och 
återvände så hem, rik på erfarenhet och förmåga, men 
fattig på framtidsutsikter. Under flere år nödgades 
han genom privata musiklektioner och undervisning 
i skolorna draga sig fram, tills tanken på inrättandet 
af ett musikinstitut i hufvudstaden — ett slags hög- 
skola för unga musikidkare — uppstod hos ett antal 
konstvänner och Wegelius blef vald att förestå denna 
undervisningsanstalt. 

Nu hade han funnit ett mål för sitt lif, ett stort, 
betydelsefullt arbete, åt hvilket han kunde ägna alla 
sina krafter och hela sin förmåga. Hos honom inne- 
bodde en särskild lust att organisera, d. v. s. på ett 
ordnadt, i alla afseenden lämpligt sätt inrätta och styra 
ett stort företag. Han var som klippt och skuren 
härtill. Från en blygsam början utvecklade sig musik- 
institutet till en första rangens läroanstalt i sitt slag, 
utslaggifvande i alla musikpedagogiska frågor, efter- 
sökt af elever från hela landet och uppmärksammadt 
i utlandet, så att de förnämsta tonkonstnärer därifrån 
gärna läto sig fastas vid det aflägsna konservatoriet i 
Helsingfors. Alla vårt lands unga tonsättare och sån- 
gerskor genomgingo sin första utbildning vid musikin- 
stitutet, och alla, i synnerhet tonsättame, hade Martin 
Wegelius att tacka för det varmaste intresse, den bästa 
uppmuntran, de klokaste råd och anvisningar.  För de 

— 139 - 


musikstuderandes behof utgaf han flere läroböcker samt 
skref en diger, i ett glänsande språk affattad historia 
om musikens utveckling i Europa från äldsta till nu- 
varande tid, för hvilket arbete han af Finlands ständer 
tillerkändes ett större pris. Under de sista åren af 
sitt lif åtnjöt Wegelius dessutom ett årligt understöd 
af staten såsom ett erkännande för det viktiga lifsvärf 
han uträttat. 

De vackra, melodiska sånger Wegelius kompo- 
nerat samt tonsättningama för kör och orkester för- 
skrifva sig för det mesta från yngre år. Men äfven se- 
nare hittade ingifvelsens hulda genius väg till honom, 
om ock sparsammare. Bland Martin Wegelius' mest 
omtyckta sånger må nämnas « Karin Månsdotters vagg- 
visa» till Z. Topelius' ord samt bland hans större 
verk den högstämda kantaten «Den 6 Maj», beställd 
af universitetet för dess minnesfest öfver Johan Ludvig 
Runeberg kort efter nationalskaldens död. 

Till Martin Wegelius' mångsidiga begåfning hörde 
äfven en ypperlig talareförmåga. Vid många olika 
tillfallen, såsom vid invigningen af «Vårt lands» ton- 
sättares, Fredrik Pacius', minnesstod i Kajsaniemi, togs 
denna hans talang i anspråk. Engång under feriekur- 
serna i Helsingfors höll han lättfattliga föredrag i mu- 
sikens historia, och ehuru han talade flere dagar i en 
timmes tid, behöfde han ej tillgripa några skrifdiga 
anteckningar, utan föredraget flöt så otvunget och form- 
fuUändadt ur hans mun, att det i samma affattning 
skulle ha kunnat tryckas*). 


*) I unga dagar, cx:b någon gäng äfven senare, skref Martin 
Wegelius vars. Ett par prof pä dessa ungdomsdikter meddelas pi 
annat ställe i denna kalender. 


140 — 


Han hann till för allt, var intresserad och verk- 
sam i mångahanda allmänna företag af ideell bärvidd. 
Men varmast älskade han tonkonsten. Den skulle bli 
en hela folkets egendom, icke blott några fa utvaldas; 
dess förädlande inverkan på hjärta och sinne skulle 
förspörjas af enhvar; den skulle bidraga att förena de 
olika folkklasserna, lära hög och låg att värmas af ett 
gemensamt mål: musikaliska mästerverks möjligast goda 
utförande, och tonkonsten skulle sålunda bidraga att 
göra lifvet ljust, tankarna glada och sträfvandena högt 
syftande. 

Mycket, af hvad Martin Wegelius innerligast öns- 
kat och kärleksfullast eftersträfvat, har gått i fullbor- 
dan. Hans lifs arbete var icke iafängt. Därför fick 
han, den gode arbetaren, ett ärligt erkännande i lifs- 
tiden, och efter hans död flätar minnet sin vackraste 
krans kring hans gärning. 

K. Flodin, 


— 141 — 


Två ungdomsdikter af Martin Wegelius. 
Under Asuntas björkar, 

vid afresan från Keuni d. 8 augusti 1864. 

Vågorna stilla brusa, 
Björkarna sakta susa, 
Solen så vänligt ler, 
Går öfver haf och länder, 
Kända, älskade stränder. 
Härligt strålande ner. 

Än till afsked den blickar. 
Blomman tigande nickar, 
Sorgsen tycks fågelns sång. 
O, jag förstår dess toner! 
Fordom från fjärran zoner 
Har jag dem hört en gång. 

« Hastigt fröjderna ila, 
Glädjen vill icke hvila, 
Är här nere blott gäst, 

— 142 - 


Och när flydd är dess timma, 
Tycks oss dess svinnande strimma, 
Lysa Ijufvast och bäst». 

Vemodsfull är din visa, 

Ej kan den hjärtat Hsa, 

Fågel pa grönan kvisti 

Men när så sorgset du kvittrar, 

Tåren i ögat glittrar, 

Och jag mins hvad jag mist. 

Minnen från forna dagar. 
Intet er mer förjagar 
Från mitt klappande bröst I 
Annat allt vill jag glömma, 
Blott med er vill jag drömma, 
Njuta er saliga tröst. 


Aftonfantasi. 

Tyst jag går i gröna lunden, 
Vandrar under björkars skugga 
Med min kärlek gömd i bröstet, 
Med den dyras bild i hjärtat. 

Allting är så tyst och stilla. 
Björken drömmer, granen tiger. 
Blomman blundar; blott i aspen 
Hörs ett sorl bland lätta löfven. 

Ensam sky på himlen tågar, 
Sväfvar fram med hvita vingar 

— 143 — 


På sin ändlöst vida bana — 
Milda stjärnor lysa vägen. 

Liksom den min tanke ilar 
Utan mål i rymder vida. 
Blott en stjärna lyser vägen. 
Stjärnan är mitt hjärtas kärlek. 

Stilla, hjärta! Hvarför störa 
Kvällens underbara stillhet.^ 
Hvarför utan rast och hvila 
Ständigt klappa uti oro? 

Dock jag vet du kan ej lugnas. 
Förrän vid den huldas hjärta 
Du (ar hvila ut och drömma 
Saligt om en evig lycka. 

Då skall all din oro stillas, 
Då skall hvarje kval försvinna, 
Liksom våg i haf sig lägga 
Efter dagens strid till hvila. 

Dröm till dess som blomman drömmer 
Ljuft om anad framtids lycka, 
Dröm om än ej födda vårar, 
Då din kärlek skönt skall knoppas. 

Glad du sen ur drömmen vakne, 
När dess saga blifvit sanning. 
När din längtan ren är stillad 
Och ditt hopp har blifvit visshet. 


144  - 


'BM 


Reform af rättsvården. 


En af de viktigaste förutsättningarna för att ett folk 
skall kunna uppnå en högre odling i andligt och 
materiellt hänseende, att det skall gå framåt i välstånd, 
bildning och sedlighet, är att det eger en fast samt 
tillika frisinnad och folkelig rättsordning. Det måste 
fördenskull betraktas såsom en stor förmån att Finlands 
folk såsom arf från sin förening med Sverige bibehöll 
en rätt, som i allt väsentligt var afpassad efter folkets 
behof och rättsuppfattning samt därför kunde äfVen af 
folkets breda lager omfattas med kärlek och förtroende. 
I detta förhållande ligger ett starkt stöd för vårt folks 
själtbestånd äfven i framtiden. 

När ett folk skrider framåt i utveckling, måste 
äfven dess rätt utvecklas och ändras för att fortfarande 
vara lämpad efter de numera förändrade lefnadsför- 
hållandena. 

Så har ock skett hos oss på vidsträckta områden 
af vår rätt.   Sedan landtdagarna på 1860 talet började 


145 


10 


sin verksamhet, har bland annat straffrätten helt och 
hållet omgestaltats ; vi hafva erhållit ny kyrkolag, sjölag, 
vämepliktslag och utsökningslag; näringslagstiftningen 
och i förening därmed skyddslagstiftningen för arbetare 
äfvensom jordlegorätten hafva utvecklats och äro ånyo 
underj omarbetning. Och slutligen har landtdagamas 
sammansättning och verksamhet, hvilka tidigare regle- 
rats genom landtdagsordningen af den 15 april 1869, 
undergått genomgripande förändringar genom den ny^ 
landtdagsordningen af den 20 juli 1906, jämte vallagen 
af samma dag. Dessutom har en mängd reformer ge- 
nomförts, hvilka här måste förbigås. 

Ett område af lagstifningen, på hvilket förändrin- 
garna hittills varit jämförelsevis föga betydande, är 
processrätten eller stadgandena om domstolarna och 
rättegången. Visserligen medförde indragningen af lag- 
mans- och kämnersrättema (1868), genom att minska 
domstolsinstansemas antal i tvistemål från fyra till tre, 
en kännbar förkortning af rättegången i de mål, som af 
partema dragas till högre rätt. Men själfva rättegångs- 
förfarandet förblef häraf oberördt, och de förändringar 
däri, som senare vidtagits, hafva endast hänfört sig 
till enskildheter. 

Hvad nyss sades om den finska rättens folkliga ka- 
raktär gäller visserligen i hög grad äfven processrätten. 
Redan nämndens deltagande i rättskipningen vid härads- 
tingen gifver denna ett drag af folkelighet, som är eg- 
nadt att för den väcka förtroende hos landtbefolkningen. 
Härtill kommer att rättegångsförfarandet vid under- 
domstolarna är så enkelt, att i det stora flertalet mål 
partema kunna utan biträde af rättslärda sakförare 
själfva föra sin talan. Af icke ringa betydelse är slut- 
ligen att rättskipningen hos oss är jämförelsevis billig. 


146 


Men oaktadt dessa obestridliga fördelar motsvarar 
vårt domstols- och rättegångsväsen numera icke utveck- 
lingens kraf. 

Det måhända mest iögonenfallande missförhål- 
lande, hvaraf rättskipningen hos oss för närvarande 
lider, består däri att häradstingen till stor del förrättas 
icke af häradshöfdingame själfva utan af unga, oerfarna 
\dkarier. Detta förhållande, som visserligen samman- 
hänger med det hos oss rådande befordringssättet, står 
tillika i sådant beroende af särskilda omständigheter 
rörande både domstolsinrättningen och rättegångsför- 
farandet, att det ej kan aflägsnas utan en genomgri- 
pande reform af hela processrätten. Viktigast af de 
omständigheter, som här afses, är rättegångens skrift- 
lighet, hvilken, hvad underrättetna beträffar, ej består 
däri att partema vore skyldiga att skriftligen framställa 
sina påståenden, utan däri att allt hvad partema i sa- 
ken anföra och hvad eljest i rättegången förekommer 
skall antecknas i protokollet för att utgöra grund för 
domen. Då nämligen vid häradsrätterna protokollförin- 
gen åligger häradshöfdingen ensam, uppstår härigenom 
för honom en så stor arbetsbörda att han i det stora fler- 
talet domsagor icke kan själf förrätta alla ting, utan 
nödgas öfverlämna en del af dem åt sina biträden eller 
åt andra, yngre jurister. 

En annan icke mindre påtaglig brist i vårt rätte- 
gångsväsen är rättskipningens långsamhet. Orsaken 
till denna ligger visserligen, hvad häradstingen beträffar, 
till stor del däri att lagtima ting hållas endast tvenne 
gånger årligen. I de fall, då för målets handläggning 
erfordras flere domssolssammmanträden, å^å därtill 
åratal. 

Att emellertid denna orsak till långsamheten icke 

- 147 - 


är den enda framgår däraf att målens behandling, äfven 
då de höra till rådstufvurätt, tager en öfver höfvan 
lång tid i anspråk. I själfva verket beror detta miss- 
förhållande på flere med hvarandra samverkande orsa- 
ker. En bland dessa är skriftligheten, som ej blott 
öfverhopar domaren med ett tyngande skrifarbete, till 
skada och hinder för hans egentliga uppgift, att afgöra 
rättstvister, utan äfven på mångfaldigt sätt bereder möj- 
lighet för illvilliga parter att draga ut målens behand- 
ling på längden. En annan orsak till långsamheten 
består däri att målen, då de bringas inför domstolen, 
vanligen äro så bristfälligt förberedda att äfven på denna 
grund uppskof ofta måste medgifvas. Till de långt 
utdragna processerna bidrager slutligen äfven den stora 
hopningen af mål i öfverrättema. Denna åter beror i 
sin tur på flere orsaker, af hvilka visserligen några äro 
af tillfällig art, i det de sammanhänga med de senaste 
årens politiska tilldragelser, men andra härröra af dju- 
pare liggande grunder, hvilka hänföra sig till såväl rätte- 
gångssättet som domstolsinrättningen. 

Vi nödgas slutligen beröra en brist i Finlands 
domstolsväsen, hvilken det visserligen icke är lätt att 
på ett påtagligt sätt uppvisa, men som det oaktadt 
ofta nog gör sig kännbart gällande. Våra underdom- 
stolar, som öfver hufvud på ett tillfredställande sätt 
afgöra den stora mängden enklare mål, äro däremot 
alltför svagt utrustade för handläggningen af verkligen 
svåra och invecklade mål. I häradsrätten är ordföran- 
den enda lagfarna medlemmen af domstolen och bär 
således vid pröfningen af sådana mål, hvilka ej kunna 
bedömas af nämndens medlemmar, en börda, som öfver- 
stiger en enda mans krafter. Vid de mindre städemas 
rådstufvu rätter är förhållandet såtillvida ännu og3ainsam- 


148 


mare» att borgmästaren, hvilken här likaledes vanligen 
är den enda lagfarna donistolsmédlemnien, till följd af 
låg aflöning och ringa praktisk öfning i regeln såsom 
domare är vida underlägsen de flesta häradshöfdingar. 
Endast de största städemas rådstufvurätter, i hvilka tre 
lagfarna medlemmar deltaga i målens behandling, er- 
bjuda med afseende å sin sammansättning större säkerhet 
för en sakkunnig pröfning jämväl af svåra och inveck- 
lade mål. Emellertid har emot organisationen af stä- 
demas domstolar öfvei* hufvud den anmärkning gjorts 
att medlemmame i dem, ehum ämbetsdomare, tillsättas 
genom val, hvarvid ofta helt andra synpunkter än de 
sökandes skicklighet och lämplighet för domareämbetet 
göra sig gällande. 

Rättegångsväsendet lider slutligen stort men äf- 
ven däraf att hvarken de allmänna åklagarena, å hvilka 
det ankommer att åtala brott, eller sakförarena,hvilka 
skola biträda partema i rättegången, på långt när alltid 
förmå tillfredsställande fullgöra dessa uppgifter. 

Det kan tilläggas att det isynnerhet är vid be- 
handlingen af svåra brottmål, som bristema i vårt rätte- 
gångsväsen träda klart i dagen. 


Statens plikt är att upprätthålla den gällande rätts- 
ordningen. Denna uppgift — en af de största och vik- 
tigaste — fullgör staten genom sin rättsvård och isyn- 
nerhet genom den rättskipning, som utöfvas af dess 
domstolar. Rättskipningens ändamål är nämligen att 
beifra kränkningar af rättsordningen samt meddela en- 
hvar samhällsmedlem det rättsskydd, hvaraf han kan 
hafva behof. 

Visseriigen vore det i flere afseenden lyckligast 

— 149 — 


om människorna kunde undvika att öfver hufvud gå 
till rätta med hvarandra eller, då detta synes vara 
omöjligt, att de åtminstone skulle afhålla sig från onö- 
diga rättegångar. Särskildt vore en inskränkning af rätte- 
gångamas antal önskvärd med afseende å Finland, där 
processlystnaden i jämförelse med förhållandet i andra 
länder, isynnerhet de skandinaviska, fortfarande är myc- 
ket stor. Men då, äfven om förhållandena i detta af- 
seende skulle väsentligen förbättras, rättegångar alltid 
komma föras, bör staten så inrätta sina domstolar och 
det processuella förfarandet vid dem, att den som vid 
domstol fullföljer sin goda rätt verkligen kan komma 
i åtnjutande däraf För att rättskipningen skall mot- 
svara sitt ändamål, bör den vara ej blott säker, utan 
äfven, såvidt möjligt, snabb och ej öfver höfvan dyr. 
En sen rättvisa är nämligen till sitt praktiska resultat 
ofta nog föga bättre än ingen rättvisa alls. A andra 
sidan medför en långsam och osäker rättskipning för 
den försumliga och tredskande en stor lockelse att 
icke godvilligt uppfylla sina förpliktelser, medan en 
snabb och säker rättskipning tvärtom afskräcker honom 
från att låta det komma till rättegång. 

Med ledning af anförda synpunkter har Finlands 
regering — sedan äfven landets ständer i en petition 
framhållit behofvet af en genomgripande förbättring af 
rättegångsväsendet — låtit genom en kommitté utarbeta 
förslag till en sådan reform. Kommitténs arbete full- 
bordades år 1900 och utkom följande år från trycket, 
men har på grund af de därefter rådande tidsförhållan- 
dena ännu ej ledt till lagstiftningsåtgärd. Då ifråga- 
varande förslag antagligen utgör ett af de viktigaste och 
mest omfattande lagstiftningsarbeten, med hvilka Fin- 
lands nybildade folkrepresentation under den närmaste 

- 150 - 


framtiden kommer att taga befattning, kan det äfven af 
denna orsak vara af intresse att taga kännedom om 
hufsoidpunktema i förslaget 

En af de ledande grundsatserna vid kommitténs 
arbete har varit att af det nuvarande rättegångsväsendet 
bibehålla allt som är af verkligt värde och ändra en- 
dast det som påkallar ändring. Till de viktigaste för- 
bättringarna hör genomförandet, såvidt sig göra låter, af 
muntlighet och omedelbarhet i rättegången. Man har 
utgått från den, äfven genom processen i andra länder 
bekräftade erfarenheten att den dom, som grundar sig 
på hvad domaren själf omedelbart hört af parter och 
vittnen, i de flesta fall vida säkrare träffar sanningen, 
än den som endast stöder sig på en skriftlig framställ- 
ning af hvad i rättegången förelupit. Ett skriftligt pro- 
tokoll kan, äfven om det affattas med största omsorg 
och samvetsgrannhet, aldrig medföra samma grad af 
visshet, som domarens egen iakttagelse af det som 
försiggår inför rätten. 

Men utom denna högst väsendiga förmån medför 
muntligheten flere andra viktiga fördelar. I motsats 
till skriftiigheten, som lätt leder till vidlyflighet och 
formväsende, är mundigheten egnad att påsk3mda rätte- 
gången samt åstadkomma en fri och naturlig förhand- 
ling mellan domaren och partema. Vid en sådan för- 
handling, där hvarje påstående genast kan bemötas, 
är det ock vida svårare för parten att komma fram 
med osanning, än i en skriftväxling. Och medan det 
skriftiiga förfarandet utesluter möjligheten för utom- 
stående att följa med rättegången, låter det muntliga 
förfarandet väl förena sig med en dylik offentlighet, 
hvilken äfven på detta område utgör en hälsosam kon- 
troll öfver myndighetemas verksamhet. 


151 


Muntlighets- och omedelbarhetsprincipernas ge- 
nomförande påkallar emelleräd ändringar icke blott med 
hänsyn till rättegångsförfarandet utan äfven beträffimde 
domstolamas inrättning. 

Till förebyggande af missförstånd bör främst näm- 
nas att muntligheten ingalunda gör allt protokoll öfver- 
flödigt. Men väl kan protokollet i ett muntligt förÉa- 
rande af&ttas betydligt kortare än i ett skriftligt. Då 
vidare enligt förslaget vid alla underrätter skulle anställas 
särskilda tjänstemän (kanslister) för protokollföringen 
och kansligöromålen, blefve domaren befriad från en 
stor del af det skrifningsarbete, som nu åligger honom. 
För allmänheten åter vunnes härigenom den fördelen 
att rättsökande, som icke träffa domaren hemma, ej 
såsom nu behöfde återvända med oförrättadt ärende, 
utan kunde få sina angelägenheter uträttade genom 
kanslisten, hvilken vore skyldig att dagligen vissa tim- 
mar uppehålla sig å domsagans kansli. 

För öfrigt skulle häradsrätterna, såsom härintills, 
bestå af häradshöfding och nämnd. Och då förslaget 
afser att upphäfva städemas särskilda domsrätt, till 
följd hvaraf de flesta städer komme att förenas till ge- 
mensamma domsagor med kringliggande landsbygd, 
skulle häradsrätternas verksamhet i regeln utsträckas 
jämväl till städerna. Endast i de städer, hvilka äro 
stora nog att allena för sig bilda särskilda domsagor, ^) 
skulle ifrågavarande domstolar, hvilka i dem äfven finge 
bibehålla namnet rådstufvurätt, bestå af en häradshöf- 
ding, utsedd på samma sätt som häradshöfdingama på 
landet, samt tvenne af staden valda bisittare. 


*) Dessa städer äro enligt nuvaraDde förhållande åtta, nämligen 
Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Björneborg, Vasa, Uleäborg, 
och Kuopio. 

- 152- 


Vid dessa domstolar (häradsrätter och rådstufvu- 
rätter) skulle äfven framdeles det stora flertalet mål 
handläggas. Däremot skulle för de största och vikti- 
gaste målen, hvilka äro jämförelsevis fa till antalet, 
inrättas särskilda underdomstolar, så utrustade att de 
vore väl egnade att pröfva sådana mål. Dessa dom- 
9tolaiK kallas i förslaget lagmansrätter, men äro både 
till sammansättning och till sin uppgift någonting helt 
annat än de forna lagmansrättema. De utgöras <snligt för- 
slaget af tre rättslärda domare, nämligen en lagman 
såsom ordförande, samt tvenne häradshöfdingar, äfven- 
som, vid behandlingen af brottmål, fyra folkvalda nämn- 
demän, hvilka icke, såsom häradsnämnden, rösta gemen- 
samt, utan hafva enhvar sin särskilda röst liksom de 
rättslärda domarena. I behandlingen af tvistemål i lag- 
mansrätten skulle nämnden icke deltaga, emedan de 
tvistemål, som höra till denna domstol, ofta innehålla 
svåra rättsfrågor, hvilkas pröfning förutsätter juridiska 
insikter. 

Enligt hvad redan antyddes skulle till lagmans- 
rätten höra grofva brottmål samt tvistemål af större 
vikt, såsom mål angående fast egendom, äktenskap, arf 
och testamente m. m. Hvad beträffar sådana mål, 
som endast genom värdet af det fordrade äro af viss 
vikt, skulle det bero af partema, huruvida de ville låta 
dem handläggas af häradsrätt, hvilken då vore behörig 
att upptaga dem, medan de annars skulle höra till lag- 
mansrätt. Vidare skulle lagmansrätten hafva uppgiften 
att såsom andra domstol pröfva mål, som genom vad 
dragas dit från häradsrätt. 

För att antalet lagtima ting vid häradsrätterna på 
landet skall kunna ökas, hvarigenom uppskofven i må- 
lens behandling blefve kortare, är det nödvändigt att 

- 153 - 


domsagornas omfång genom delning minskas samt tings- 
slagens i någon mån ökas, så att hvarje domsaga i 
regeln kan bilda ett enda tingslag. Enligt kommitténs 
förslag kom me domsagomas antal, som för närvarande 
är 62, att ökas till 121, hvarvid dock bör beaktas att 
dessa domsagor skulle omfotta äfven städerna, hvilka 
för närvarande bilda särskilda rättskipningsområden. 
Af de nya domsagorna skulle endast 17 utgöras af 
två tingslag hvart och blott ett innefatta flere tingslag 
än två, men alla öfriga bilda enhvar ett tingslag. Då 
äfven i de större af dessa sistnämnda ting komme att 
hållas växelvis å tvenne olika ställen i domsagan, blefve 
afstånden till tingsställena för de rättssökande i de flesta 
fall icke nämnvärdt större än det för närvarande är. 
A andra sidan kunna genom denna anordning ting 
hållas betydligt oftare än nu, eller i domsagor, som 
bestå af ett enda tingslag, minst sex å sju gånger om 
året och i domsagor, som bestå af tvenne tingslag, i 
regeln minst tre å fyra gånger i hvardera tingslaget, 
utan att därför hållandet af ting behöfver öfverlämnas 
åt oöfvade vikarier. 

Områdena för lagmansrättemas domsrätt eller lag- 
sagorna måste själffallet blifva betydligt större än dom- 
sagorna. Enligt förslaget skulle Helsingfors stad allena 
för sig bilda en lagsaga samt landet i öfrigt delas i 
tjugu lagsagor. I flertalet af dessa skulle ting hållas 
på tvenne olika ställen i lagsagan, i tvenne lagsagor 
till och med pä flere än två ställen. Visserligen blefve 
äfven med denna anordning afstånden till lagmanstin- 
gen i flere fall tämligen betydande; men å andra sidan 
äro äfven de mål, som skulle höra till lagmansrätt, af 
den beskafienhet att de kunna tåla större uppoflHngar. 
Lagmanstingens antal åter är enligt förslaget nio årligen 

- 154 - 


eller ett hvarje månad med undantag af sommarmå- 
naderna. 

Beträffande lagmansrättens sammansättning bör 
nämnas att af dess lagfarna medlemmar endast ordfö- 
randen eller lagmannen skulle utses uteslutande för 
denna domstol. De två öfriga utgöras enligt förslaget 
af häradshöfdingame inom lagsagan, hvilka skulle i tur 
två på en gång, deltaga i lagmanstingen. Då hvarje 
lagsaga, om man bortser från Helsingfors stad, i me*- 
deltal skulle utgöras af sex domsagor, komme hvarje 
häradshöfding att i regeln deltaga i tre lagmansting om 
året. Detta innebär naturligtvis ett betydligt tillskott 
i häradshöfdingamas arbetsbörda. Men då domsagor- 
nas storlek kommer att väsentligen minskas och en del 
af det häradshöfdingame nu åliggande skrifningsarbetet 
att öfvertagas af fast anställda kanslister samt de svå- 
raste målen att öfverföras till lagmansrätt, är det otvif- 
velaktigt att häradshöfdingame skola hafva tid äfven 
för lagmanstingen. 

För allmänhetens bekvämlighet är det af vikt att 
tingen hållas å bestämda tingsställen, samt att dessa så 
vidt möjligt äro belägna i domsagans eller lagsagans 
midt eller eljest på lämpliga orter. Då en sådan an- 
ordning emellertid i flere fall vore ogenomförbar, ifall 
domaren nödgades, såsom nu ofta är fallet, upphyra ej 
blott bostad åt sig själf, utan äfven tingslokal, har 
kommittén föreslagit att på statsverkets bekostnad skulle 
uppföras tingshus för härads- och lagmanstingen samt 
invid dessa bostäder för häradshöfdingen och lagman- 
nen. Medel för detta omfattande byggnadsföretag kunna 
erhållas ur den fond, som sedan de gamla lagmans- 
rättemas indragning år 1868 bildats genom den till 
statsverket inflytande lagmanstingsgästningen. 

— 155 — 


I fråga om häradshöfdingaraas aflöning har hittills 
det missförhållande egt rum att denna till icke ringa 
del utgjorts af s. k. spordar, hufvudsakligen bestående 
i protokollslösen, hvars belopp naturligtvis växlar efter 
målens antal och dessutom beräknas efter protokollets 
längd. Enligt forslaget skall domlösen, liksom öfriga 
rättegångsafgifteroch tingsgästningen, tillfalla statsverket 
samt häradshöfdingarnes aflöning utgå till fasta belopp 
af allmänna medel. 

Såsom redan antyddes, har sträfvan att grunda 
rättegångsforfarandet på mundighets- och omedelbar* 
hetsgrundsatsema varit i väsentlig mån bestämmande for 
lagmansrättens sammansättning och uppgifter. Dessa 
principers genomförande medför nämligen svårigheter 
i fråga om en förnyad pröfning i högre domstol af hvad 
i ett mål är sant. Detta beror därpå att i sådant fall 
den bevisning, som redan forebragts i den lägre dom- 
stolen, borde ånyo företes i den högre, hvilket medför 
svårighet isynnerhet med afseende å vittnesbeviset, eme- 
dan den högre domstolen då borde höra vittnena ånyo. 
Naturligtvis äro svårigheterna större ju längre afstån- 
det är till den högre domstolen, och större i brottmål, 
där vittnen förekomma talrikare, än i tvistemål. Å 
andra sidan hänföra sig dessa svårigheter endast till 
den faktiska sidan af målet eller frågan hvad däri är 
sant, icke till frågan om hvad i målet är öfverensstäm- 
mande med lag eller rättsfrågan. Beträf&nde denna 
senare fråga kan en förnyad pröfning i högre domstol 
utan svårighet ega rum. 

Det är på dessa skäl, som det varit nödvändigt 
att åt den andra underrätten eller lagmansrätten gifva 
en så stark sammmansättning att den sludiga prof- 
ningen  af hvad  i  saken  är  sant  må  kunna  i  det 

- 156 - 


stora flertalet mål utan våda öfverlämhas åt denna 
domstol. 

Såsom öfverrätter bibehållas enligt förslaget de 
nuvarande hofrättema, ehuru med något förändrade 
uppgifter. Likaledes skall öfver desssa finnas en hög- 
sta domstol, ehuru denna, för att kunna fullt motsvara 
sitt ändamål, icke får, såsom det nuvarande justitie- 
departementet, utgöra en del af Senaten, utan måste 
vara fristående och, liksom andra domstolar, bestå af 
medlemmar, som icke annorlunda än efter laga rann- 
sakning och dom  kunna skiljas från sina ämbeten^). 

Frågan om rättigheten till ändringssökande eller 
öm rättsmedlen har, med ledning af anförda synpunkter, 
i förslaget ordnats på följande sätt. 

I häradsrätts dom eller slutliga utslag i själfva 
äaken får ändring sökas i lagmansrätt med hänsyn 
råväl till sakens faktiska som till dess rättsliga sida. 
Detta fullständiga rättsmedel kallas både i tvistemål 
och i brottmål vad. I de domar lagmansrätten gifver 
i dessa mål får ändring sökas endast beträffande rätts- 
frågan, genom revision i hofrätten, hvars dom i saken 
icke vidare får öfverklagas. Hvad åter beträffar de mål, 
hvilka handläggas af lagmansrätten såsom första dom- 
stol, skiljer förslaget mellan tvistemål och brottmål. I 
de förra får rhissnöjd part vädja till hofrätt, mot hvars 
dom revision kan sökas i högsta domstolen. I de se- 
nare åter skulle vad ej fH ega rum, utan endast revi- 
sion till högsta domstolen. Grunden till denna olikhet 
ligger dels däri att i tvistemål vittnesbeviset är af mindre 


*) Aogäende denna viktiga förändring, hvilken är oberoende af 
xättegftngsreformen i Ofrigt, torde särskild proposition i en snar framtid 
komma att föreläggas landtdagen. 

- 157 - 


betydelse och afvikelser från omedelbarhetsprincipen 
mindre skadliga än i brottmål, dels däri att i de brott- 
mål, om hvilka här är fråga, såväl åtalet som den an- 
klagades försvar skulle utföras af rättskunniga personer, 
hvarigenom en uttömmande behandling af saken i första 
domstolen kan påräknas. Härtill kommer att lagmans- 
rätten vid pröfningen af dessa mål är förstärkt med 
nämnd, hvilket den ej är vid behandlingen af tvistemål 

Med afseende å rättegångsförfarandet i öfrigt på- 
kallar genomförandet af muntlighet och omedelbarhet 
i rättegången sådana anordningar, att uppskof under 
målens behandling såvidt möjligt undvikas, isynnerhet 
för längre tid. Rättegången borde helst fortgå utan 
afbrott från början till slut och, då uppskof måste ske, 
detta blifva möjligast kort, endast på några dagar. 
För att ernå en så snabb rättegång erfordras, utom 
annat, en viss förberedelse af målen, innan de komma 
inför domstolen. I tvistemål består denna förberedelse 
hufvudsakligen däri att parterna på förhand skriftligen 
sammanfatta sina påståenden. Detta sker från käran- 
dens sida genom en stämningsskrift, från svarandens 
åter genom en svarsskrift, hvilken senare dock enligt 
förslaget icke ovillkorligen fordras i häradsrätt, utan 
endast i lagmansrätt. I brottmål består förberedelsen 
af målet i en förberedande undersökning af brottet 
från åklagaremyndighetens sida. 

Emellertid är det klart att, oafsedt målens förbe* 
redelse och andra möjliga anordningar, ett sådant rätte- 
gångssätt, som förslaget afser att införa, förutsätter ej 
blott en stor förmåga att leda processen från domarens 
sida, utan äfven mycken påpasslighet och omtanke från 
partemas. Med hänsyn härtill är det nödvändigt att 
partema hafva tillgång till kunniga och i öfrigt dugliga 

- 158- 


sakförare. Detta söker förslaget uppnå genom de stad- 
ganden det meddelar angående offentliga sakförare. I 
sammanhang härmed och då det nya rätttegångssättet 
ställer stora fordringar äfven på de allmänna åklaga- 
rena, föreslås en genomgripande förändring af hela 
åklagare väsendet. 


Sådan är i sina hufvuddrag den föreslagna refor- 
men af domstols- och rättegångsväsendet. Naturligtvis 
kunna åtskilliga ändringar i det uppgjorda förslaget 
ifrågakomma. Men att reformen i hufvudsak skall gå 
i denna riktning kan tagas för afgjordt. 

Med reformens genomförande i lagstiftningsväg 
är visserligen icke allt vunnet, som på detta område 
erfordras. <En god, beskedlig domare är bättre än en 
god lagt säges redan i de gamla domarreglema, och 
i själfva verket beror framgången icke på de yttre 
samhällsinrättningama allena, utan lika mycket, ja må- 
hända ännu mer på den anda, som genomgår dem. 
Denna åter beror i sin tur på personerna, således i detta 
fall närmast på landets domare, men därnäst äfven på 
de offentliga sakförarena och åklagarena, på den insikt 
och skicklighet de besitta, den rättskänsla och plikt- 
trohet, som besjälar dem. Men med erkännande häraf 
kunna vi dock med tillförsikt säga att, om vår process- 
rätt kommer att ombildas i hufvudsaklig öfverensstäm- 
melse med förslaget, Finlands folk därigenom tagit ett 
viktigt steg till förbättrande och tryggande af sin rätts- 
ordning. 

R. A.  Wrede. 


— 159 


t 


Kasten Antell. 


Tisdagen den 20 november 1906 s)aites öfver riddar- 
huset i Helsingfors flaggan hissad på half stäng. 
Det var ett tecken på att en af ridderskap>ets och 
adelns yppersta medlemmar för alltid lemnat sin plats 
i den vapenprydda vackra salen. F. d. chefen för 
finansexpeditionen senator Per Kasten Antell var död, 
och i honom hade Finland förlorat icke blott en af 
sina noblaste riddersmän, utan ock en kunnig och du- 
gande medborgare. 

Kasten Antell, född den 5 maj 1345, hade till 
föräldrar geheimerådet S. H. Antell och dennes maka 
af släkten Wallenius. Efter att mellan åren 1857 — ^^^^ 
besökt finska kadettskolan i Fredrikshamn, tjänstgjorde 
han i 14 år såsom officer samt togafsked såsom öfverste 
1876 för att tillsvidare egna sig at skötseln af sitt präk- 
tiga gods Tjusterby i Pemå. 

Det var dock klart att en person med Kasten 
Antells förmåga icke skulle fa förblifva i landtlifvets 
lugn utan tagas i anspråk vid fyllandet af ansvarsstora 
värf i det allmännas tjenst. Mellan åren 1884 och 1905 
skötte han såsom verkställande direktör ledarens post 
inom Finlands hypoteksförening, och 1889 valdes han 

- 160 - 


till ordförande i Nylands och Tavastehus läns landt* 
brukssällskap. Dessutom innehade han ledamotskap i 
bestyreisen för Västankvam folkhögskola och i direk- 
tionen för Brandstodsbolaget för landet. Äfven såsom 
ordförande för stadsfullmäktige i Helsingfors fungerade 
Antell 1900 — 1903 och lade därvid i dagen sin stora 
förmåga att leda förhandlingarna med. klarhet och 
insikt. 

Öfverste Antells verksamhet såsom landtdagsman 
och politiker tecknas af en honom närastående vän i 
tidningen Nya Pressen i följande ordalag, dem vi med 
några smärre förkortningar taga oss friheten återgifva. 

«Det var vid 1877 — 78 ars landtdag han första 
gången deltog i det politiska lifvet såsom hufvudman 
för sin ätt. Han uppträdde därvid såsom motståndare 
till den allmänna värheplikten, i det han omfattade för- 
slaget om en finsk nationalmilis. Redan detta Antells 
första deltagande i representationens förhandlingar föste 
uppmärksamheten på honom såsom en framtidsman 
inom vårt första stånd. De då vid hans parson knutna 
förhoppningarna skulle icke heller svikas. Vid de föl- 
jande landtdagama, i hvilka alla han deltog, tillvann 
han sig i allt högre grad sitt stånds aktning och för- 
troende och blef en af de män, som under de två sista 
decennierna varit en af ståndets ledare och genom sin 
insats i dess förhandlingar verksamt bidragit till att 
ridderskapet och adeln kunnat förblifva Finlands första 
stånd icke blott till namnet. Sedan 1882 har han oaf- 
brutet varit af ståndets elektorer. Vid 1885 års landt- 
dag var han ledamot af lag- och ekonomiutskottet samt 
sedan 1888 ledamot af statsutskottet. Han fungerade 
vid 1900 års landtdag såsom vicelandtmarskalk och 
ledamot af talmanskonferensen. År 1897 valdes han 
till ordförande i riddarhusdirektionen. 

De egenskaper, som i främsta rummet voro äg- 
nade att tillvinna Antell det stora förtroende, som skänk- 
tes honom af hans ståndsbröder, visade sig i hans rika 
fosterlandskänsla, oförtrutna kamp för vårt konstitutio- 
nella statsskicks bevarande och utveckling samt i ett 
uppträdande, prägladt af varm mänsklighetskänsla och 

- 161 - u 


fördragsamhet mot olika tänkande. Med dessa egen- 
skaper tillvann han sig äfven aktning och erkännande 
af politiska motståndare utan att därför någonsin dag- 
tinga med sin öfvertygelse. 

I vår författningskamp hörde han till det konsti- 
tutionella partiet, men äfven här intog han en själf- 
ständig moderat ståndpunkt med en ärlig sträfvan att 
om möjligt ernå ett sammangående af i>artiema. 

Iden stora språkstriden anslöt sig Antell från början 
med värme till den svenska odlingens försvarare och 
har städse räknats som en af det svenska partiets ledande 
män. Han fungerade 1885 — 1889 såsom skattmästare 
i Svenska litteratursällskapet. Såsom ett uttryck för 
den svenskatalande ungdomens sympati för hans per- 
sonlighet och hans arbete i den svenska kulturens tjänst 
har man att betrakta hans inval till hedersledamot af 
nyländska studentafdelningen. 

När ofardsåren inbröto, var Antell en af dem, som 
ställde sig i främsta ledet i kampen mot förtrycket och 
för laglighetens återställande. Kändt är, om också icke 
för den stora allmänheten, huru han då under särskilda 
besök i Petersburg erhöll tillfälle att sammanträffa med 
Rysslands ledande statsmän och andra framstående 
personer i rysk statstjänst jämte högt ställda med- 
lemmar i det ryska samhället. Han blef därunder i 
tillfälle att på ett intimare och säkert i många afse- 
enden mera verksamt sätt än under officiella former är 
möjligt framställa Finlands läge och önskningar. Det 
arbete, han i denna riktning utförde, ledde väl ej di- 
rekte till det åsyftade målet, men han ingöt sympa- 
tier för Finland hos ledande personligheter och i kret- 
sar där vårt lands ställning tidigare varit dunkel och 
föga uppmärksammad. Antells verk har i detta afee- 
ende helt visst icke varit utan frukt för hans fosterland. 

OPärdsåren med sina bekymmer, hvilka bröto så 
mången fosterlandsvän, bidrogo i sin mån att framkalla 
det hjärtlidande, för hvilket han dukade under. Men 
fastän hans kroppskrafter voro försvagade, var hans 
hufvud klart och hans hjärta varmt, da stunden kom 
för Finlands återupprättelse.   Han ville ännu  få vara 

— 162 ~ 


med om att här skapa det nya samhälle, där icke god- 
tycket län^e skulle intaga laglighetens rum. 

AnteTls sista arbete såsom medlem af den inhem- 
ska rådskammaren, där han 1905 öfvertog finansport- 
följen, var ett arbete så intensivt att det kunnat bryta 
äfven en starkare. Det blef också hans sista offer 
på fosterlandets altare, och när det var fullgjordt, var 
äf^eu hans timglas utrunnet». 

Den som haft lyckan att vara bekant med Kas- 
ten Antell skall städse af honom bevara ett vackert 
minne. Det låg någonting fint och ljust öfver hans 
person och hans uppträdande. Han älskade frid och 
förståelse människor emellan, och han önskade af innersta 
hjärta att lagar och lycka måtte återskänkas det land 
han så troget tjänat. 


— 163 - 


t 


Kristian Wiiala. 


Det undgår sällan att bringa vemodets strängar i 
sällsam dallring, när 
en person i blom- 
man af sin ålder 
ryckes bort från vin- 
kande framtidsgär- 
ning. Och ännu 
smärtsammare be- 
röres man af dö- 
dens outransakliga 
allvar, om denna 
person är utrustad 
med rika krafter, 
med verksamshets- 
lust och förmåga 
att sprida gagn och 
välsignelse omkring 
sig i vida kretsar. 
Sådana voro ock de 
känslor, som väck- 
tes då landtbruka- 
ren Kristian Wiiala 
den 30 sistlidne 
mars   skattade åt förgängelsen. 

Svensk odalman i detta ords vackraste bemärkelse, 
var den aflidne ett barn af det svenska Nylands ytter- 


164 - 


sta utpost i öster, Pyttis socken, hvarest han den "3 
juni 1873 föddes i Kvamby by. Vid Svartbäcks sven- 
ska folkskola erhöll han sin första undervisning, men 
den lifliga och vetgirige gossens kunskapstörst var 
därmed ej ens närmelsevis tillfredställd. Kristian Wiiala 
var blott sexton år gammal, då Finlands första folk- 
högskola, den svenska folkhögskolan i Borgå, öppnade 
sina dörrar för den kunskap sökande allmogeungdo- 
men. Ynglingens vakna och lifliga håg dref honom 
att söka inträde där, och han deltog vid folkhögskolan 
med 15 f och lust i tvenne kurser våren 1890 och hösten 
samma år. I en af högskolans kvinliga alumner fann 
han en trogen följeslagarinna genom lifvet. Men han 
fann därtill ännu mycket annat, nämligen värmande 
impulser och väckelser för framtida verksamhet. Här 
eldades hans håg for fosterland, hembygd och moders- 
mål. Efter att hafva återvändt från den första kursen 
vid folkhögskolan, stiftade han i sin hemby, värmd af 
de nya känslor, som vistelsen där alstrat, en ungdoms- 
förening, den första i sitt slag i Nyland. Själf blef 
han en af de främsta krafterna i denna förening. 

Det verksamma lifvet kallade honom emellertid 
snart. Genom sin fars bemedling förvärfvade han sig 
år 1 891 Stensnäs egendom, h vilken han till sin död 
egde och förvaltade. Några af de första åren fick 
han dock lämna sin egendom och sin unga hustru för 
att träda in som vämepliktig vid Nylands bataljon. 
Hans vakna intelligens fäste äfven här officerskårens 
uppmärksamhet vid honom. Han blef fältskärselev och 
utbildade sig under sin vämepliktstid till skicklig fält- 
skär, och blef som sådan i sin hemsocken rätt ofta an- 
litad vid särskador och benbrott. Vid lägermötet i 
Willmanstrand ådrog han sig genom förkylning en yt- 
terst svår lunginflamation, förbunden med lungbrand. 
Denna åkomma lämnade efter sig en viss svaghet i 
högra lungan. 

Befriad från militärtjänsten, omfattade W. med 
lifligt oeh vaket intresse de kommunala sträfvandena 
i sin hemkommun och fann därtill tid att nitiskt under- 
stödja alla bildningssträfvanden i östra Nylands svenska 

- 165 - 


bygder, bl. a. som mångårig ombudsman för c Svenska 
folkskolans vänner». 

Så bröto ofardsåren in öfver Finland med feb- 
ruarimanifestet 1899, och i kampen mot den börjande 
olaglighetsregimen blef Wiiala omedelbart sin hembygds 
främste man. Han var Pyttis' representant i den stora 
deputationen, han var det, som i Pyttis åldriga kyrka 
protesterade mot uppläsandet af den olagliga väme- 
pliktsförordningen, en sak, som förskaffade honom 200 
mks böter. Han var det ock, som utan att unna sig 
någon rast eller ro arbetade emot de olagliga väme- 
pliktsuppbåden. Personligen besökte han de väme- 
pliktige ypglingame, framlade för dem frågans betydelse 
och sökte förmå dem att utebli från uppbåden. Med 
oblida ögon följde därför våldregimens usle handtlan- 
gare kronolänsmannen Fabritius hans verksamhet. Häkt- 
ningsorder utverkades mot honom af den okände gu- 
vernör Mjäsojedov, och några dagar före uppbådens 
början den i maj 1903 sent på kvällen bröt sig läns- 
mannen med en hel kohort af gendarmer och poliser 
in i Wiialas hem. Efter en omständlig husvisitation, 
som varade hela natten, fördes W. iförd handklofvar 
i den tidiga vårmorgonen till poliskammaren i Kotka. 
Med pålagda handklofvar släpades han sedermera som 
en simpel missdådare genom staden ned till järnvägs- 
stationen, därifrån han med tåget bortfördes till Viborg. 
Dels i därvarande polishäktes osunda arrestrum, dels 
i länehäktet tillbragte han sammanlagdt ^^ dygn i en 
atmosfär, som verkade i hög grad menligt pä hans 
svaga lungor. 

Han var därvid utsatt för flere snärjande förhör 
af gendarmchefen Kramarenko, men sist lyckades man 
dock bringa hans sak inför Pyttis häradsrätt, hvilken 
omedelbart försatte honom på fri fot. Det våldsdåd, 
som utförts mot Wiiala kunde emellertid på intet sätt 
bryta hans manliga oförskräckta sinne, hvilket intill 
det sista varmt ömmade för fosterlandets frigörelse ur 
våldsregimens tryck. Flere gånger t. o. m. under den 
tid, då han satt häktad, hade han kallats genom sin 
kommuns  enhälliga  förtroende till kommunalstämmo- 

— 166 — 


ordförandeposten, men valet vann ej den olaglige gu- 
vernörens godkännande. 

Kampen mot olagligheten gaf dock Wiiala tid 
öfrig till arbete äfven för folkbildningens sak. Folk- 
högskolesaken låg honom fortfarande varmt om hjär- 
tat, och med gläje deltog han härför i grundandet af 
östra Nylands folkhögskola samt invaldes äfven till 
medlem af dess direktion. 

Den verksamme mannens sista lefnadsår fördyst- 
rades af en svår familjesorg, i det att han på årsdagen 
af sitt fängslande förlorade sin hustru. Ohälsa tillstötte 
äfven. I början af år 1905 fick han ett farligt resivid 
af den åkomma, som redan under vämepliktstiden 
nästan bragt honom till grafvens brädd. Han tillfrisk- 
nade likväl och fick med oblandad gldäje bevittna stor- 
strejken, som förde vår politiska frigörelse i rätt spår. 
På våren 1906 ådrog han sig blindtarmsinflamation. 
Därvid tillsatte åter hans gamla onda i lungan och 
medförde slutet. Lugnt och manligt motsåg han ända 
i det sista detta, beklagande blott, att han lämnade 
efter så mycket ogjordt arbete. Fredagen den 6 april, 
en vårdag med sol öfver smältande drifvor, fördes 
Kristian Wiiala till griftens ro å Pyttis' vackra, högt 
belägna grafgård vid sidan af sin hustru. 

Odeladt sympatiskt kvarstår hos hans många vän- 
ner bilden af den manliga, vakna odalmannen med 
den öppna frimodiga blicken, som skådade så ljust och 
varmt mot allt högt och ädelt i lifvet. Tom står hans 
plats bland fosterlandets och den svenska odlingens 
vänner i östra Nylands bygder. Och långa tider skola 
måhända ännu förflyta, innan denna plats fylles med 
en man, besjälad af samma glada entusiasm och offer- 
villighet som Kristian Wiiala. 

Herman Hultin. 


— 167 — 


Här, endast här är du hemma. 

Prolog vid Småbniksskolans invigniDg i Kimito i9ViiO^- 
af Frans österblom. 


Ett år har förgått, sedan frihetens storm 
slet sönder vår träldomsboja 
och gaf åt vårt lif en friare form 
och fyllde den minsta koja 
med nya tankar och nya kraf, 
som tvungo det gamla att vika. 
Nyss gräfde vår forntid sin egen graf, 
då rättvisan lyfte sin domarstaf 
förbrödrande öfver herre och slaf 
och gjorde oss alla lika. 

Men frihetens sådd far ej ostörd gro 
ibland oss svenskar, som bygga och bo 
på Finlands klippor och kuster. 
För oss stunda håra duster. 
Ty här finns i vårt land en fallen hop, 
en hatfuU och hämdlysten skara, 
som höjer mot oss sitt hånande rop: 
«I kunnen härifrån fara I» 

-- 168 — 


Den hopen har mistat hvar skymt af skam, 
all tacksamhetsskuld emot den stam, 
som tvingade odlingens källa 
att här i snölandet kvälla. 

Hvem reste kumlen på bärgens krön 
i natthöljda sagotider? 
Hvem redde jorden för frukter och frön, 
där urskogen susade mörk och skön 
om jakter och vilddjursstrider? 

Hvem värjde vår frihet i ur och skur? 

Hvem nedbröt det hedniska mörkrets mur 

och byggde de första husen, 

där klockorna ringt hvar lördagskväll 

in hälgdagens ro i bygdemas tjäll 

sen hundrade år och tusen, 

och hvem tände de första ljusen, 

som spridde sitt sken öfver dalar och fjäll, 

tills fomvärldens skuggor flydde 

och dagen omsider grydde. 

Allt, allt är ett verk af vår svenska stam. 

Så må då ej vi till vår eviga skam 

förråda hembygdens stränder! 

Nej, må vi hålla i årder och harf 

och redligt försvara vårt fädemearf, 

tills döden vårt timglas vänder. 

Vi äro ej födda till ofTerlam. 

Vi måste arbeta och slå oss fram, 

så länge armarna orka. 

Tv schackra vi bort vår arfvelott, 

da skola vi vissna som vattuskott 

i sommarens sol och torka. 

Här binder oss lifvet vid skär och strand 
med sagans och sångens och blodets band. 
Här talar hvar sten och hvart lefvande grand 
med minnets gripande stämma. 
Det susar och sjunger vid uddar och näs, 

— 169 — 


i åkrarnas ax och lindomas gräs: 

här, här, endast här är du hemma. 

Men den, som ej råder om gård och grund, 

får stryka omkring som en hemlös hund 

och söka sitt bröd kring världen. 

Den håller ej heller i spadens skaft 

med samma glädje och samma kraft 

som den, som suger sin märg och saft 

ur egna täppor och gärden. 

Än ligga här marker på kuster och skär, 
där barnen från bygderna plocka bär 
och där ingen har gräft ett dike. 
Där kunde så många af våra små 
i endräkt och kärlek plöja och så 
och skapa ett hem utan like. 

Men täppomas folk måste tänka klart 

och fostra sig efter sin art, 

ty annars få de blott halfmogen kart 

och en tidigt tynande gröda 

for all sin omsorg och möda. — 

För den skull har ungdomen här byggt ett hem, 

som tagit till uppgift att hjälpa dem, 

som älska den egna härden 

och vilja framåt i världen. 

Dess mål blir att sprida helst litet ljus 

om lifvets lagar i grönska, grus 

bland småfolkets döttrar och söner. 

Det är for vår bygd ett långt tryggare värn 

än fademas rustning af stål och jam, 

än alla suckar och böner. 

Må vetandets glimtar här springa fram 
likt gnistor ur smedens smedja 1 — 
Hell arbetes allvar och glädjens glam I 
Hell hvarje väm for vår svenska stam, 
hvar länk i vår odlings kedja! 


170 


Svenska folkpartiet 


Du frågar hvad det svenska folkpartiet är. Jag skall 
säga dig det. 

Du är antagligen född och uppvuxen i en af 
Finlands svenska kommuner. Dina förfader ha där 
lefvat och verkat, och det språk du lärde af din mo- 
ders läppar är svenskan. Ditt svenska modersmål är 
det språk, som är dig kärast på jorden, ty på detta 
språk har du lärt dig det vetande du inhämtat och på 
detta språk är det du ensamt eller bäst kan gifva ut- 
tryck för de tankar och känslor, som röra sig inom dig. 

Vårt modersmål är långt mera än blott en form 
för våra tankar. Det är en del af oss själfva, af vår 
egen själ. Vi hafva därför plikten att vårda det, att 
icke öfvergifva detsamma för något annat språk i 
världen, ty därmed skulle vi beröfva oss det naturli- 
gaste medlet att öka vårt kunskapsförråd, att vinna en 
allt rikare utveckling. 

Men om vårt modersmål hotas och tränges — 
hvad skola vi då göra? Jo, vi sammansluta oss till 
skydd för detsamma. 

— 171 — 


Det svenska folkpartiet är just en dylik sam- 
manslutning. Det är ett förbund emellan oss alla, som 
älska vårt svenska modersmål och anse vår rätt och 
plikt vara att bevara detta språk och att främja den 
svenska befolkningens bästa — till båtnad för hela 
vårt land. 

Hvad vill då det svenska folkpartiet?  Det 

vill framförallt, att lag och rätt skall härska i landet 
Det vill såsom ett konstitutionellt parti värna och be- 
fästa det finska folkets grundlagsenliga rättigheter. 
Det vill arbeta för att landtagen skall fa mera än hit- 
tills att säga beträffande lagar och skatter. 

Svenska folkpartiet vill vidare, att under landt- 
dagens medverkan en lag skall stiftas, hvarigenom det 
bestämmes, att enhvar i vårt land skall ega rätt att 
till domstolar och andra myndigheter vända sig på 
sitt modersmål, svenska eller finska, och på samma 
språk utfå protokoll, utslag o. d., och att båda språken 
för öfrigt skola vara så likställda som möjligt. Den 
svenska befolkningen bör lika väl som den finska till- 
erkännas full hemortsrätt i detta land och ha tillgång 
till skolor och andra bildningsföretag på sitt moders- 
mål. Den falska läran, att alla i Finland skola tala 
endast finska, måste motarbetas. Mot denna lära vill 
partiet göra gällande, att svenskan såsom inhemskt 
språk i Finland eger en lika urgammal rätt som finskan 
att ingen med svenskt modersmål, därför att han bor 
här i landet, har någon skyldighet att utb}^a sitt språk 
mot finskan, samt att om han gör det, han begår en 
oförrätt mot sin egen svenska nationalitet och skadar 
fosterlandet i dess helhet. Ty om svenska språket ut- 
rotas i Finland, skulle detta vara liktydigt med att 
bildningspunkten  i  landet  blefve sänkt och det före- 

— 172 — 


ning^band, som svenskan bildar mellan Finland och de 
Skandinaviska länderna atklipptes. Men härigenom 
skulle det andliga sambandet mellan Finland och det 
västra Europa, hvilket väsentligen förmedlas genom 
det svenska språket, försvåras till skada för Finland. 
Det svenska Folkpartiet vill icke väcka hat och 
split. Det vill arbeta af kärlek till det som det funnit 
godt och rätt. Och det vill gärna samarbeta med andra 
partier  i sådana frågor, hvarom man kan blifva ense. 

Huru skall svenska partiet arbeta för sitt mål? 

På alla lagliga och hederliga sätt. Det vill sprida 
bildning och upplysning, det vill, såsom redan blifvit 
nämndt, arbeta på lagstiftningens väg. I sistnämda 
afseende gäller det främst att få till landtdagen valda 
fiiUt dugliga män och kvinnor, som förstå hvad hela 
fosterlandets väl kräfver och på samma gång särskildt 
känna den svenska befolkningens behof och önsk- 
ningsmål. Det är hvarje partimedlems skyldighet att 
arbeta för val af skickliga personer till landtdagen, 
— personer, som vilja arbeta för folkets höjande i 
andligt och ekonomiskt afseende. Partiets landtdags- 
män skola enligt dess program särskildt verka för 
att jordlagstiftningen så förbättras, att jordbrukaren 
skall finna med sin fördel förenadt att stanna och 
bruka sin hemtorfva och där finna sin tillräckliga ut- 
komst. Naturligtvis skola landtdagsmännen efter för- 
måga äfven arbeta för nykterhet och andra goda 
sträfvanden, ehuru dessa icke äro nämda i programmet. 
Huru ar svenska folkpartiet organiseradt? 
Hvem styr och ställer i detsamma? På partidagen den 
20 maj 1906 valdes en centralstyrelse med säte i Hel- 
singfors. Denna styrelse består af 15 personer från 
hufvudstaden och 30 från landsorten.   I hvarje svensk 

— 173 — 


kommun finnes en lokalstyrelse jämte särskilda om- 
budsmän. Dessa styrelser arbeta för förverkligande, 
af det uppställda programmet. Hvarje år samman- 
kallas till Helsingfors en partidag, sammansatt af valda 
ombud för hela det svenska folkpartiet. A partidagen 
diskuteras och beslutes om partiets verksamhet och 
förrättas val till centralstyrelsen. Sålunda kan partiets 
program årligen granskas och fastställas. 

Vill du komtna med? Om du fmner folkpar- 
tiets ändamål godt och förestående synpunkter riktiga, 
inträder du naturligtvis som medlem i detsamma. 
Hvem skulle vara med i det svenska folkpartiet, om 
icke du, en son eller dotter af våra svenska bygder? 
Den, som är likgiltig, sviker sin svenska stam och sitt 
svenska modersmål. Må detta ej sägas om någon af 
ossl Har du ej redan inträdt i partiet, så vänd dig 
till lokalstyrelsen eller närmaste ombudsman, af hvitkeo 
du får medlemskort. Vill du på saomia gång främja 
partiets ändamål med en frivillig afgift, så desto bättre. 
Hufvudsaken är dock, att du förstår hvad saken gäller 
och ansluter dig till svenska folkpartiet. 

Det är af allra största vikt att partiet står enigt 
och starkt, då det gäller att skrida till landtdagsmamuh 
valen! 

«Ej af andra du fällas kan, 
om du ej själf dig falleri 
Därför, upp som en enda man, 
stam, det din framtid gäller! 
Upp att verka med hand och håg, 
värna vårt språk och minne! — 
Ung och gammal och hög och låg 
ene det svenska sinne!» 


174 — 


De döfstnmmas alfabet 


Ih tt uppmärksamt studium af närstående handalfabet 
utvisar, att hvarje ttecken» återger konturerna af 
den bokstaf, det vill framställa. Minst uttrycksfulla 
äro beteckningarna för i, j och z, men äfven å dem 
kan man med tillhjälp af litet fantasi afläsa den afsedda 
bokstafven. I och j pricken ersättas af nageln, och 
äfven z-tecknet kan förklaras och försvaras. Största 
svårigheten ha prickame på ä, ä, och ö beredt. Den 
förstnämda bokstafven återges så, att man med tecknet 
för a beskrifver ett par nollor i luften. Ä betecknas 
sålunda, att a-tecknet i en kroklinje dragés inåt sidan 
af kroppen, medan bokstafven ö återges genom att 
ö-tecknet föres uppåt i en liknande kroklinje. I detta 
afseende har praktiken hos oss utvecklat de å bilden 
sid. 151 anförda anvisningarna. 

Inlärandet af de döfstummas handalfabet är mycket 
lätt. I unga år lär man sig det på en half timme. 
Det är därför de döfstumma icke utan skäl anse, att 
det ej vore för mycket begärdt, om undervisning i de 

- 175 - 


De döfstummas Hand-alphabet i Finland, Sverige 
och PortugaL 


å. Handen^ i ställning för ä, svänges i cirkel i luften, 
ä. Handen^ i ställning för a, hojes i en kroklinea i luften^ 
ö\ Handen^ i ställning för o^ höjes i en  kroklinea i luften. 
Obs,  Man bör alltid vända den med handen bildade bokstafs* 
formen åt den tilltalade. 


döfstummas handalfabet gjordes obligatorisk i våra 
folkskolor. Hvilken stor och betydande lättnad vore det 
ej för våra döfstumma, om de, hvarthän de än vände 
sig i lifvet, kunde hoppas att blifva förstådda. Ty 
ehuru talundervisning är införd i våra döfstumanstalter, 
är det icke alla, som ernå sådan färdighet i att tala 
och afläsa andras tal från läppame, att de kunna göra 
sig förstådda af och förstå främmande personer. De 
flesta döfstumma lära sig därför äfven handalfabetet 
och det s. k. åtbördsspråket, hvilket för alla döfstumma 
är lättare att läsa och förstå. 

Den som tror att åtbördsspråket har något att 
göra med handalfabetet begår emellertid ett misstag. 
Det förstnämda språket utgör en sammanfattning af skilda 
tecken för hvarje begrepp och är för icke-döfstumma 
svårare att inhämta, emedan det saknar både lexikon 
och grammatik.   Det måste inläras praktiskt 

De döfstumma i Frankrike och i vissa delar af 
Förenta staterna ha från den öfriga befolkningens sida 
rönt många bevis på deltagande. I Paris väcktes så- 
lunda för några år sedan förslag om att införa obliga- 
torisk undervisning i handalfabetet i de af kommunen 
underhållna skolorna. Liknande beslut föreligga frän 
andra franska städer och från orter i Amerika. 

Hos oss borde man därför bryta mark för någon- 
ting liknande till en början på frivillighetens väg — 
åtminstone i trakter, där döfstumma finnas. Kunde 
icke våra lifaktiga ungdomsföreningar värka något i 
denna riktning. Inlärandet af handalfabetet är ett mycket 
trefligt tidsfördrif och egnar sig väl för mindre kotterier. 
Tanken att med den ringa möda det här gäller komma 
de i en isolerad ställning lefvande döfstumma till hjälp 
är ju i och  för sig så tilltalande, att ingen  behjärtad 

- 177 - 12 


ungdom — ty det är på ungdomen det här närmast 
ankommer — borde tveka att i detta afseende ställa 
sig i tjänst hos idén. 

Det i Finland använda handalfabetet begagnas 
äfven i Sverige och Portugal. Beklagligtvis har man 
i olika länder olika handalfabet, liksom äfven åtbörds- 
språken afvika från hvarandra. Ryssland, Danmark, 
Tyskland, Frankrike och England ha hvar sitt eget 
handalfabet, hvilket sedan i vissa fall accepterats af 
närmast angränsande länder. En rörelse pågår bland 
de döfstumma att ernå ett universelt döfstumspråk — 
men vägen dit är lång och mödosam. 

Kommer man en gång så långt, är det sannolikt, 
att vi fa uppoffra det nuvarande handalfabetet mot 
något af de större kulturländernas. Men innan så skett, 
må ingen, som blott har tid att för saken offra eo 
half timme, anse sig för god att inlära det nuvarande 
finländska handalfabetet, hvilket — märk väl — liksom 
åtbördsspråket är gemensamt för alla våra döfstumma, 
oberoende af modersmålet. 

y. H, 


178 - 


^Ss 


Från förgångna dagar. 


På kullen med utsikt öfver ängen stod kojan, där 
hustru Sanna skötte om de två jäntorna, henne med 
de sjuåriga komblå ögonen och henne med de tre- 
åriga pärlhvita tänderna och den lilla gropen i ljus- 
röda kinden. 

Potäterna lågo rykande på stenfatet och i glöden 
vände mor spettet med den glänsande raden af salta 
strömmingar. Vacker var mor med det lingula håret, 
som föll i vågor ned öfver ögonbrynen, och röd var 
hon som västerhimmelen i solnedgången en högsommar- 
kväll.  Men snäll var mor inte alltid. 

Med svärfar, hvars koja låg ett stenkast därifrån, 
låg hon ständigt i fejd. Det var för den röda kons 
skull,  som  far köpt af sin far, men ännu inte betalat 

— Asch, menade mor Sanna, gubben var rik, 
men en girigbuk; kon kunde de godt utan samvets- 
kval behålla utan en penni som köpeskilling. 

Hon munhöggs styft med svärfar, när de tillfälligt- 
vis möttes i backen, och gubben nästan fruktade och 
undvek gärna sin vackra svärdotters uddhvassa tunga. 

Äfven åt den lille skräddaren i kojan vid björk- 
dungen skrattade Sanna, och ett af hennes nöjen bestod 
i att slunga det binamn ungdomen gifvit honom midt 
i ansiktet på den förbittrade mannen. 

— 179 — 


— Nej men se Trilln, hälsade hon vanligen, hvart 
trillar han af i dag och hur mår Trillan, hustru hans? 
Den hälsningen tyckte gubben inte om, änskönt han 
viste af sin trillande gång och man sade att tankarna 
i virrvarr trillade om i hans svaga hjärna. 

Litet fjantig var han, den skinntorra gubbstackarn, 
men sy kunde han för två skräddare. Trillan och mor 
Sanna kunde heller aldrig knyta vänskapsförbund, och 
om Trillan ryckte stjärten af mor Sannas tupp, så 
kastade Sanna en skopa kokhett vatten efter Trillans 
gråa katt. 

Inte var det grannsämja, som rådde på den kullen, 
och fastän kyrkklockomas fridsamma klämtning hördes 
ända dit upp, så inte knäppte mor Sanna händerna 
ihop i helig andakt. Men de glada små töserna trodde 
att det var Sankt Petrus som ringde till middagsmål 
och att änglama samlades kring silfverfatet med para- 
dispotatisen. Det hade gamla farmor berättat några 
dagar förrän han dog. Till den middagen skulle de 
själfva bjudas en gång, men till dess gladdes de öfver 
de potäter, som sjuåringen plockat i korgen, då mor i 
går gräft upp dem från jorden. 

Far steg in och satte sig vid bordet. Inte kas- 
tade han en enda blick bort till mor, som stod där så 
röd som ett hallon, iargad af hettan från glöden. Och 
inte såg heller mor synnerligen kärlåten ut. Mannens 
enfald bröt alltför bjärt af mot hennes snabba uppfatt- 
ning, och hans grofthuggna gestalt ingaf henne en känsla 
af vämjelse. Hon var en af byggdens mest firade skön- 
heter, hon, på sin tid. Men kärlekssagan blef en af 
det vanliaga slaget. Nämdemannens vackra son bedrog 
henne, och förrän barnet såg dagens ljus, måste hon 
träda i det af Gud och prästen signade äkta ståndet. 
Han, mannen som nu slukade de rykande potätema, 
stod färdig att rädda henne ur skammen, men inte 
sträckte sig hennes känslor till tacksamhet, och inte 
strödde hon rosor på hans väg. Duktig var han att 
arbeta, stark som björnen och ihållande som igeln. 
Inte lät han hustru och bam svälta, men misstro rådde 


- 180 - 


i hemmet, och kallt var det i stugan, så kallt att leen- 
det frös till is. 

— Gammelfar hotar med utsökning, kom det 
sträft och kort. 

— För kons skull? sporde Sanna med glimmande 
ögon. 

— Ja, för kons skull — han sneglade bort till 
henne — och för din elakhets skull. 

— Det skall han ångra. Hon slängde strömmings- 
tallriken häftigt i bordet. Han går vid dödens rand 
och vågar ilskas. Hennes kinder riktigt hvitnade i 
häftighet. 

— Gubbstacklingen, kom det i undertryckt vrede, 
och hvem vet hvad okvädingsflöde än strömmat öfver 
kvinnans läppar, om inte den yngre dottern stoppat en 
stor potatis i modems mun. 

— Potatis och fisk med sur mjölk är riktig god 
mat, jollrade hon. Och mor sade inte ett ord mera 
den kvällen. 

Men midt i kolsvarta septembematten vaknade 
far. Han gnuggade ögonen och stirrade häpen mot 
väggen. Det lyste så märkvärdigt grannt, att han 
kunde se visaren på fickuret, som han hängt öfver sän- 
gen. Skenet drog fram i så underligt flämtande vå- 
gor, att far sprang upp. Mor sof med fallen dragen 
öfver hufvudet. 

— Herre Gud, Sanna, skrek han hest och dar- 
rande, det är gammelfars koja som brinner. 

Och mor flög upp snabb som blixten. Inte sade 
hon ett enda ord, men kvick var hon att knyta kjol- 
banden kring midjan och i svindlande fart bar det af 
pä skogsvägen. En liten gestalt med tofvigt hår och 
nakna fötter sprang öfver stenarna, dem lågornas ljus 
färgade rosenröda. Hon kunde inte låta bli att le, han 
syntes henne som en tomtegubbe ur vidskepliga sagor. 

— Är det tomtetrilln, skämtade hon, när skep- 
naden sprang förbi henne, eller är det dvärgtrilln af 
kött och blod. Hon sträckte ut handen likasom för 
att förvissa sig om, att det var en människa. Gubben 
var inte god i detta ögonblick. 

- 181 - 


— Det vore bättre för dig, högg lian tillbaka, 
om du mött ett spöke; spöket kan inte tala om hvad 
det sett. 

— Har du sett svartkonster i natten? 
Hon skrattade högt. 

— Åhjo, men . . . illgärningarna gå löst i natten. 
Hon  skrattade  inte  längre,  hon gaf honom en 

lång forskande blick. Men nu hördes rösten af Sannas 
man, som flämtande af ansträngning hunnit fram. 

— Är gammelfar inne? stötte han ut i ångest. 
Men just i detsamma såg han gubben  kräla ut 

ur den brinnande kojan. Svedd var han en smula, 
den gamla, och en dryck vatten begärde han strax, 
men inte var han sårad eller hufvudyr, det märkte 
man. De stodo där alla tre: gammelfar, sonen och 
lill-gubben, medan lågorna fräste i halmtaket och gnis- 
torna flögo som vilsekomna raketter kring talltopparna. 
Ett försök att släcka lönade sig inte, hela byn låg i 
djupaste sömn, ingen anade det hemska skådespelet 
i natten, ingen drömde om lågomas heta famntag i 
septembernattens kyla. 

— Jag såg alltför väl den ljusa kjolen flaxa, när 
hon sprang, hviskade skräddaren mystiskt genom 
mörkret. 

— Jag vill inte påstå, att det var svärfar som 
dömdes att brinna, ifylde gammelfar, men utsökningen 
var det förvisso. 

Sannas man teg. Han stirrade mot de mörka 
molnen i fjärran, som sökte han ett himmelens svar 
på hemska frågor. 

— Sof hon ? sporde gammelfar och gaf sonen en 
knuff i sidan. 

— Ja, skydde oss Gud, hon sof, blef svaret 

— Men menade hon ingenting i går afton? frå- 
gade lill-gubben. 

Far kom ihåg Sannas ord: «det skall han ångra» 
— men teg. 

— Hörde hon om utsökningen? fortfor gammelfar, 
och  sonen  mindes orden:  «han  går vid dödens rand 

— 182 — 


och vågar ilskas». Men inte upplyste han de andra 
om hustruns ord. 

Väggarna störtade samman, det fräste och spra- 
kade som om sagomas alla drakar hade dragit i tåg 
kring skogen. Flammorna, som rusade i vågor mot 
skyn, begynte småningom lysa med dämpadt sken. 
Det tystnade rundtomkring, och när de tre männen 
långsamt och fundersamt vandrade mellan snåren, såg 
ingen af dem en skymt af Sanna. Borta var hon — 
och ingen hade märkt när hon gått. 

— Jag har hört många fula ord, mumlade skräd- 
daren, förbannelser och hot. 

Men ingen svarade honom och de gingo tysta 
vid hvarandras sida. Gammelfar måste nu flytta till 
stugan med sonen, svärdottern och de små. 

Prat blef det i bygden. Aldrig förr hade man 
haft så mycket att hviska, när en enslig koja i skogen 
brunnit. Inte stod det rätt till. Nej, hjälpe oss Gud, 
allt var inte som det borde. Men ingen visste något. 
Och så kom länsman. 

Han visste mindre än de andra, men han frågade 
— ja, han riktigt pinade människors själar. Blef man 
inte yr i hufvudet vid korsförhöret, så var det ett un- 
der. Och lill-gubben, som redan förut inte var rätt 
klar i skallen, snärjde in sig som i ett gam. Han 
kunde inte komma ut igen; han hade hört så mycket, 
så underliga saker saker och så fällande ord. Allt 
måste han tala om, och inte gjorde han det ogäma, 
det var sällan gu'nås som gubben stackare fått taga 
till ordet. 

Men nog häpnade bylaget, när Sanna på lill-gub- 
bens vittnesmål dömdes till lo års tukthus. Men sannt 
var, att inte ens mannen sökt rentvå henne; också 
inför honom hade hon utslungat hotelser, och gammel- 
far bara skakade på hufvudet. Han trodde nog att 
hon aldrig burit godt i sinnet. 

Men Sanna mötte käckt deras hårda blickar. Hon 
flvor vid sin själs eviga salighet, att hon aldrig med 
en tanke menat något så fult. Hade de då aldrig 
själfva i tanklöshet pratat ord utan betydelse?  Skulle 

- 183 — 


icke Guds ängel stiga ned och vittna, att hon var 
oskyldig, då människorna ville dömma henne grymt 
och hjärtlöst?. 

Men ingen ängel steg ned, och Sanna tvingades 
att fjättrad i handbojor stiga upp i fångkärran, som 
fbrde henne till gamla fängelseborgen. Hennes man 
kom för att säga henne farväl, då hon reste, och hela 
byalaget samlades, ja de skådelystnas antal steg till 
hundrade. 

En skälfvande hviskning gick genom hopen. Det 
kunde ju vara sant, att hon antändt stugan i den 
svarta septembematten, då intet öga spejat, men det 
kunde hellre vara osant. 

Men far, som mötte den gränslösa fasan i hust- 
runs afskedsblick, gick från den dagen tyst som en 
skugga. Inte fann han ro dag eller natt, inte fann han 
frid i kojan, inte i skogen där han rastlöst sträfvade, 
inte i logen, där han tillbringade höstens kulna nätter, 
inte i höladan, där han bäddade sig ner i höet for att 
dölja sitt anlete för världens blickar. 

Det var så underligt, när mor inte längre städade 
i stugan, när de små gräto och jämrade sig och när 
ingen kokade gröten i den öppna spiseln. Gammelfar 
var krasslig, nästan slö. Han satt i en vrå och små- 
gnolade, och två veckor före jul lades han på sotsän- 
gen. Han begrofs på själfva julaftonen, och fastän 
stjärnorna glimmade sä grannt mellan granens grenar 
som de fagraste julljus, så gräto de små flickorna 
öfverljudt. 

Far låg i ladan, ehuru kölden sprakade i knutarna, 
och om inte Trillan stuckit sig in och kastat en pann- 
kaka på julbordet, så skulle barnen ej tröstat sig på 
hela den kvällen. Men nämdeman i byn tog saken 
om hand. Inte kunde man ansvara infor himlens herre, 
om man läte barnen svälta ihjäl, nej, man var tvungen 
att utlysa fattigauktion, alltid fanns det någon, som 
till lägsta pris ville taga sig an de värnlösa. Och så 
hände det sig, att Lena kom till Stina i Kroken och 
Anna till smeden Pålson i Sunnangärdet. Lena liten 
fick  det inte  så illa, men sagan om Anna är klokast 

184 — 


att förtiga, det gifs ändå så mycket sorgligt att för- 
tälja ur lifvet. 

Far bodde sedan ensam i den öfvergifna kojan. 
Det blef för kallt i ladorna, ur logen drefs han ut af 
gårdens folk, och från skogen jagades han af svarta 
spöken. I stugan var det ändå när allt gick omkrig, 
trifsamt och bäst. Det fanns bröd på spettet och 
strömming i fjärdingen. Han kunde godt lefva till vå- 
ren på den kosten, kunde tillregla dörren och aldrig 
släppa en kristen själ öfver tröskeln till stugan. Man 
undrade i bygden och spejade intet så litet nyfiket 
mot kojan på kullen. Hur skulle det slutas, frågade 
man — hur? 

Mot sommaren fick man visshet. Dörren öpp- 
nades och far trädde ut. Han kom till byn och be- 
gärde arbete. Af sorg syntes numera inte ett spår, 
han tycktes besluta att taga lifvet från den ljusare sidan. 
Sina gamla vänners hälsning mötte han med ett fånigt 
leende. Han log oafbrutet och håret växte långt som 
en man kring hans panna. 


På tionde året härefter dog Tok-Ville, och då 
fanns det många, som frågade sig, om ej hans hustru 
blifvit dömd som oskyldig. 

Parus Äter. 


185 


Kalenderns omslagsbild. 


Efter att S. F. V:s kalender under åren 1904 och 
1905 bjudit sina läsare bilder från Borgå och Åbo, 
har turen detta år kommit till det vackert belägna 
medeltida fästet Olofsborg. I femtonde årgången af ka- 
lendern stå att läsa « Några blad ur Olofsborgs historia». 

Bilden i denna kalender är utförd efter en akva- 
rell, som artisten Alexander Federley målat och haft 
vänligheten att gratis ställa till vårt förfogande. 

Alexander Tiodolf Federley, född 1864, besökte 
såsom helt ung tekniska realskolan cch konstföreningens 
ritskola i Åbo. Åren 1891—92 vistades han i Paris, 
där han studerade under franska teckningslärares led- 
ning. Sedan 1891 är han intendent vid konstnärgillet 
och tjänstgör f n, såsom t. f. föreståndare i förbere- 
dande yrkesskolan för gossar i Helsingfors. 

Under de sista två årtiondena har Federley ut- 
fört teckningar till ett stort antal såväl vetenskapliga 
som skönlitterära arbeten, och i skämttidningar hafva 
ofta  ingått  bilder, utförda  af hans  träffsäkra  ritstift. 

Finland består sig f. n. ett ganska stort antal 
målare, men relativt få, hvilka förstå sig på konsten 
att teckna fint och säkert. Ibland desse få intager Fev 
— artistens oftast använda signatur — en framstå- 
ende plats. 


— 186 - 


Svenska Folkskolans Vänners ombud 
i november 1906. 


Nyland. 

Borgå socken: Ingeniör Harald Forsius, adress: Borgå; Hand- 
landen A. Forsten, Siindö; Lärarinnan Anna Nordberg 
och liandtmätaren Felix Edelmann, Borgå. 

Borgå stad: Borgmästaren M. Schauman, adress: Borgå. 

Bromarf: Postexpeditionsföreståndaren J. A. Grönlund, adress: 
Ekenäs, Bromarf. 

JBkenäs stad: Folkskolläraren J. A. Nordström. 

JSUimä: Apotekaren Axel Bergman, adress: Elimä, Koria station. 

Btsbo: Landthushållaren F. A. Malmström, adress: Esbo station, 
Folkskolläraren Fredrik Emil Lundell, adress: Köklaks 
station;  Folkskollärarinnan Mia Långström, Esbo station. 

F^agervik: Folkskollärarinnan Ida Åkerberg, adress: Fagerviks 
station. 

FSredrikshamn: Apotekaren Alfons Nymalm. 

öatnmelsfaden : Lärarinnan Estrid N ammelin, adress: Malm, Vik. 

Hangö: Folkskolläraren Jacob Kaustell. 

Hdsinge: Fru Bosa Holmström, adress: Malm; Ingeniören 
F. Åberg, Botby; Handlanden Frans Kareli, Åggelby. 

- 187 - 


Helsingfors:  Ingeniör  F. Rosberg och Doktor  P.  Nordmann. 

Hyvinge: LandthushåUaren Ilmar Hornborg. 

Ingå: Folkskollärarinnan Matilda Sjödahl, adress: Solberg station, 
och Färgaren H. W. Holmberg, Ingå station. 

Karts: Folkskollärarinnan Sofi Ahlgren, adress: Karis. 

Karislqjo:  Landtbmkaren G. Eliasson, adress:  Karislojo, Böhle. 

Kotka: Hamnmäistaren C. V. E. Blomberg, adress: Kotka. 

Kyrkslätt: RusthåUaren V. Sahrberg, adress: Jorfvas station; 
Landthushållaren Fredrik Simolin, Köklaks station; Folk- 
skolläraren A. £. Lindholm, Estby; Landthushållaren A. 
Dannbäck, Honskby; och Folkskolläraren J. £. Sundqvist, 
Porkkala. 

Lappträsk: Pastor Carl Lundberg och Folkskollärarinnan Väva 
Thomé. 

Liljendal: Kantorn Viktor Karlsson, adress: Eskilom station. 

Lqjo: Folkskolläraren J. C. Backman, adress: Hangöbanan, 
Virkby;  Doktorinnan  Maria af Tengström, adress:  Lojo. 

Ix)risa: Doktorinnan Linda Sagulin. 

MäniscUä: Provisor 8. G. Mölsé. 

Mörskom: Pastorskan Edith Hypén, adress: Mörskom station; 
Nämdemannen A. J. Grönblad, adress : Mörskom, Labbom. 

Pqjo: Friherre F. L. Hisinger, adress: Karis, Billnäs, och Folk- 
skolläraren Hj. Björkwall, adress: Skum station, Fiskaia. 

Pyttis: Folkskolläraren C. Willner, Pyttis kyrkoby, och Landt- 
bmkaren P. Länsmans, adress: Pyttis. 

Pärnå: Fröken Hulda Rosberg, Kommunalrådet K. M. Kosdios, 
adress: Pärnå; Smeden Otto Nyholm» Pämå, Gammdby. 

Sibho : Landtbruksrådet G. Borgström, adress : Helsingfors, Öster- 
sundom gård; Inspektören G. A. Jansson, adress: Nickby; 
Fm Mia Oljemark, adress Nickby; Agronomen Otto Gran- 
qvist, Xickby, Paipis, och Folkskolläraren R. J. Kyam- 
ström, Nickby, Paipis. 

Sjundeå: Landthushållaren A. Perklén, adress : Sjimdeå station; 
och Folkskolläraren Alarik Boström, adress: Kala. 

Snappertuym: Fröken Anna Fagerström. 

Strömfors: Bonden Gustaf Mickel8,Kungsböle; Skräddarmastaren 
J. Rosqvist, Lovisa, Keitala, och Sågbokhållaren V. KJaik- 
son. Strömfors bruk. 

Ibnala: Folkskolf öreståndaren Karl J. Himberg och Fröken 
Hilda Lindqvist. 

- 188 — 


Sund : Possessionaten M. F. Rosenberg, adress : Sund, Bomarsimd. 
Västanffärd: Folkskolläraren G. B. Sjöblom, adress: Västanfjärd. 
Värdö: Fröken Lydia Andersson, adress: VårdÖ, Åland. 
Äbo: Landskamreraren F. Edv. Stenvik och Kollegan A. Forsell. 


öiterbotten. 

Brahesiad: Fröken M. Palmqvist. 

Esse: Folkskolläraren J. Finnäs. 

Gamlakarleby : Kapten Edvard fiengelsdorff. 

Oamlakarleby lands f. : Folkskollärarinnan Therése Mattsson, Öfver- 

Korplaxby och Hemmansägaren J. Weneliiis. 
Jakobstad: Folkskolläraren L. Kronqvist. 
Jeppo: Bonden Johan Jungar, adress: Jeppo station. 
Kaskö: Folkskolläraren E. Degerstedt, adress: KaskÖ. 
Kristinesiad: Fröken Karin Fontell, Stadsläkaren Doktor Ernst 

Wendelin och Folkskolläraren Otto Hannus. 
Erisiinestads  landsf.:  Folkskolläraren  E. A. Hummelgård och 

Handlanden Mikael Mängs, adress: Tjöckby. 
Kronoby:  Folkskoleläraren  Herman  Ingo och  Folkskolläraren 

Anders Bäck, adress: Kronoby, Knifsund. 
Kvefkdcs: Folkskolläraren K. V. Åkerblom och Bondesonen Gustaf 

Wikstedt. 
Laftpfjärd: Folkskolläraren Frans Teir och Folkskolläraren Henrik 

Bosenback  samt  Poliskonstapeln  Gustaf Ådjers,  adress 

Lappfjärd, Kyrkoby;  Folkskolläraren Jos. Klåvus, adress 

Lappfjärd,  Mörtmark;  Bonden  Axel  Grannars,  adress 

Lappfjärd, Härkmeri, och Folkskolläraren J. J. Wadström, 

adress: Lappfjärd, Dagsmark. 
Larsmo: FolkskoUärarinnan Alma Sund. 

Malaks socken:  Orgelnisten M. Hagberg, adress: Vasa, Malaks. 
HJaocnto: 

Munsala: Folkskolläraren A. Svedberg. 
Musiasaari: Pastor A. K. Hedberg, Gamla Vasa haltpunkt, och 

Folkskolläraren Aug. Eosendahl, adress: Toby. 
Nederrelil: Landtbrukaren Elias Slotte. 
JSykarleby: Normalskolläraren K. F. Spolander och Seminaristen 

J. A. Stenfors. 

— 189 - 


Tushy: Fru Julia Bergh, adress: Kervo; Läraiiiinaii Aniia 
Öländer, adress: Träskända, Malmby; Landthushålbiren 
J. Winkvist, adrests: Korsö, Klemetskog, och Bruksbok- 
hållaren Eirik Nordberg, Träskända, JMariefors bruk. 


Vftstra Kaland. 

Bjämå:  Stationsinspektom G. Eancken, adress:  Pemiö station, 

Öfverby, och Agronomen Fredr. Erlund, Finby. 
Bjömebof-g: Apotekaren G. Widbom, adress: Björneborg. 
Drags ffärd:  Folkskollärarinnan  Bosa  Westerholm,  Dragsfjiid, 

Ytterkulla. 
Eckerö: Kyrkovärden Erik Eriksson, adress: Eckerö, Stoiby. 
Finnströyn : Provincialläkaren L. V. Fagerlund, Godby. 
Föglö:  Folkskolläraren  E. A. Laurén, adress: Föglö, Degerby; 

Folkskolläraren K. V. Gustafsson, Föglö, Vargskar, 
Hammarland: Folkskolläraren John Karlsson. 
Hiittis: Folkskolläraren Hugo Fagerstén. 
Houtskär: Folkskolläraren A. Eingvall, Houtskär, Hyppeis. 
Iniö: Folkskolläraren K. P. Pettersson. 
J&mala: Folkskolläraren F. Liewendahl, adress: Mariehamn. 
Kimito: Apotekerskan Hanna C:son Linmell. 
Eiyrpo: Kofferdieskepparen J. E. Jansson; Folkskolläraren D. A- 

Danielsson,  adress: Korpo, Galtby;  Bondedottren Vendla 

Pennströra, Korpo, Pensar, och LandthushåUaren G. Add&- 

son, Korpo, Rumar. 
Kumlinge: Fiskaren A. J. Öberg. 
Kökar; Folkskolläraren K. E. Ideman. 
Lemland:  Folkskollärarinnan  Ingeborg  Sommarström,  adress: 

Lemlaod, Söderby. 
Lumparland: Possessionaten J. Bosenberg, adress: Lumparland. 
Mariehamn: Magister Otto Drake. 

Nagu: Kaptenen Joh. Jul. Fogelberg, adress: Nagu, Vikom. 
Nystad: Fröken Anna Myréen. 

Nådendal: Apotekerskan Ida Aschan, adress: Nädendal. 
Pargas: Folkhögskoleföreståndaren A. Stenvall. 
Raumo: Bankprokuristcn John Lindgren. 
SaÅo: Apotekaren A. Lindroos, adress: Salo station. 
Saltvik: Bonden K. J. Johansson, adress: Åland, Saltvik, Haga. 

— 190 - 


Narpes: Folkskolläraren £. V. Hannus. Finnby; Folkskolläraren 
J. Kronqvist, Bangsby; Folkskolläraren J. Bosenback, 
Kåtnäs, Bäckby, och Folkskolläraren J. A. Ekman, 
Yttermark. 

Gravats: Orgelnisten O. KJrook, adress: Oravais. 

Orismala: Stationsinspektom A. Grannars. 

Pedersö: Folkskolläraren J. V. Westerlund, Folkskolläraren S. 
Strandbei^, adress: Bennäs, Forsby, och Disponenten Einar 
Blomström, Kållby. 

Purmo: Folkskolläraren Vilhelm Bodas. 

Pörtom: Possessionaten Alfr. Sjöberg, adress: Pörtom, Alholma. 

Beplot: Landthandlanden Johannes Gustafsson, adress: Beplot, 
Björkö, och Orgelnisten Karl Kniper, adress: Beplot. 

Sideby: Folkskolläraren M. Gran, adress: Sideby, och Folkskol- 
läraren A. E. Teir, adress: Sideby Skaftung. 

Solf: Folkskolläraren S. Antell. 

Tserijärvi: Folkskolläraren K. J. Sundell, Folkskolläraren M. E. 
Kulenius, Kolam, och Smeden Viktor Bygden i Kortjärvi. 

Uleåborg: Vågmästaren A. Brunberg. 

Vasa: Fröken Ellen Stenbäck oeh Borgmästaren Hugo Malmberg. 

Vörå: Lärarinnan Anna StaJEfans, adress: Vörå, Kovjoki, och 
Folkskolläraren Mikael Holmberg, adress: Vörå, Baki- 
peldo. 

Öfvermark: Folkskolläraren Viktor Winberg. 


öfiriga Finland. 

Davidstad:  Folkskollärarinnan  Nina  Nylund,  adress:  Kallio- 

koski bruk. 
HdapaJcoski: Kamreraren Georg Bawe, adress: Haapakoski bruk. 
Hiausfärvi: Ingeniören N. W. Bergmann, adress: Biihimäki. 
Heinola: Fröken Esther Thomé. 
IMs: Fröken Thilda Stråhle, adress: Kausala. 
Joensuu: Kollegan magister Isak Smeds. 
Jyväskylä: Stationsinspektor Felix Hedberg. 
Kangasala: Kanslirfidinnan Hilma Liljestrand. 
Koskis: Magister V. Ohberg, adress: Järvelä station. 
Kuapio: Forstmästaren Erik Borenius. 
Mänttä: Disponenten J. Boedecker, adress: FUppula, Mänttä. 

- 191 - 


Nykyrka: Veterinären J. A. Stenius, adress : Nykyrka, ViboiigB län. 

Pyhäjärvi: Förvaltaren T. Francke, adress: Pyhäjärvi, Viborgs län. 

Ruovesi: Possessionaten Magister A. Aminoff. 

Riiokolaks: Färvaltaren Karl Mansén, adress: Imatra. 

Ryttylä: Stationsinspektom Hj. Montell. 

Sakkola: Apotekerskan Judith Studd. 

Sordamla: Restauratör F. Forström. 

S:t Michel:  Fröken  Alina  Antell och Stationsinspektom G. A. 

Liadholm. 
Thmmda: Skolf öreståndaren Valfrid Weekman, adress: Humppila, 

Forssa. 
Tammerfors: Ingeniör Robert Witting. 
Tavastéhus: Magister Valdemar Sippel. 
ValkecUa: Skogsförval tåren Hjalmar Andersin, Adress: KirjokiTi, 

Savolaks banan. 
Viborg: Doktor C. A. Alenius. 
Villmanstrand: Disponenten E. v. Haartman. 


S:i Petersburg: Direktör Rudolf Witting. 


Årsmedlem erhåller skrifterna för hvarje år medlems- 
afgiften erlägges. 

Flyttar medlem till annan ort, behagade han härom an- 
mäla hos ombudet på den ort, dit flyttningen skett. 

Då nya medlemmar inträda i föreningen, är det onödigt 
att för hvarje sådan till kassören insända anmälan härom, utan 
kan detta ske förslagsvis i början af april, september och 
december. Skrifterna likasom kalendern rekvireras för nya med- 
lemmars räkning genom föreningens kassör. 

Ombuden behagade före kalenderårets slut till föreningens 
kassör, Ingeniör Fredrik Rosberg i Helsingfors, inleverera del 
löpande årets uppburna medlemsafgifter. 


192 


RättelsCp  I förteckniugeo oiver iSvenska Folbkolans 
fener. ombud  hafVa  sidorna  1S9  och  190 vid ombryt- 
i"ngeji af sbita arket förväidat plats. 


PRIS Fmk 1:50. 


Vi.,   ,: 

^' '^V/V 


HELSINGFORS  1906 
AKTIEB.  F. TILGMANN. 


PRIS Fmk 1:50. 


HELSINGFORS  1906 
AKTIEB. F. TILGMANN. 


KALENDER 

É^^VEN  AF 
<SKA FOLKSKOLANS VÄN^ 


KRLEPiDER 


UTQIFVEfi RF 


SVEMSKR FOLKSKOLRMS VRNMER 


1907 


TjuauMDEmDRn AroAnsen 


SFV 


HELSINGFORS 

T1DNXN06- * TRTClUeBVAKTIIBOLAOITS TBYCKSRI 

1907 


t 


ORDFÖRANDEN 

I 

SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER 

f. d. folkskolinspektorn, filosofiemagistern 

VIKTOR ÖHBERG 

afled den 17 nov. 1907. 


Detta sorgebudskap, redan kändt för kalen- 
derns läsare, ger direktionen för S. F. V. anled- 
ning tillkännagifva, att i föreningens skriftserie 
skall i början af 1908 intagas en teckning öfver 
den verksamme, folkbildningskäre mannens långa 
lefnad. 


INNEHALLs 

Sid. 
Svenska Folkskolans Vänners årsberSttelse för 1906  1 

S. F. V:s sång- och musikfest i Helsingfors 1907 13 

Vår kulturställning ttf I. Å. H. 45 

Sagoskrinet, dikt af Frans österblom 52 

Vär ttd ^   *    » > 54 

Folkskolan i Kökar af P. A^ 57 

De svenska akad. feriekurserna 1907 60 

Frans österblom, nekrolog af P, A 62 

H varför Henrik Trast ville lämna sin tjänst af Å. ÅUardt ...   72 
Tro och trolldom i Ekenäs skärgård af Gunnar Landtman  . .  79 

E*t nytt träd i skogen, berättelse af K E. Forslund 88 

En solglimt i hösten, skizz af P. Nordmann 95 

Det obekanta, föredrag af Vald. Ruin   102 

Hvarför  är det så svårt att erhålla svenskatalande tjänarinnor 

på landsbygden af —m — 5 — 111 

Borgå museum af //. S—n 114 

Prinsessan Snöhvit, sagospel af EUen Nervänder 130 

Folkhögskolekursema i Vittsar af Signe P, Strömborg 144 


Småbnikarsång af Jacob Tegengren 149 

Josef Julius Wecksell, minnesteckning af i4. Z. 151 

Fyra dikter af/ / WeckseU 157 

Björneborgames marsch af Ernst Lagus 161 

Gustaf Cygnaeus, dödsruna af Tor Carpelan 171 

Från dödens skördefält 176 

Dikesplogen i ny belysning af G. Alex, Rch 182 

Några  uttalanden  om  landtdagen  1907  af  K.  Söderholm, 
F.  Gustafsson,  K  T,  Oijemark, Emil Schybergson odi 

5. Nuorteva 184 

Åländska folkskolor af Å. K OtteUn 211 

Matts Mattsson Dalabacka af P. W, L 218 

Svenska Folkskolans Vänners ombud i november 1907 240 


Redaktör f5r denna kalender: P. Nordmann. 


Berättelse 

öfver föreningen Svenska Folkslcolans Vänners verksamhet 
år 1906, afgifven till årsmötet den 26 mars 1907 i Helsingfors. 


Under det gångna året har föreningen blifvit i tillfälle att 
vidga sitt arbetsfält, ity att föredragsverksamheten på landsbyg- 
den utsträckts och ordnats. Detta har möjliggjorts tack vare det 
frikostiga anslag Finlands sista ståndslandtdag beviljat för befräm- 
jandet af social upplysning genom serieföredrag för allmoge- och 
ari>etarebefolkningen. Enligt ständemas önskan har förvaltningen 
och fördehiingen af anslagssumman, stor 50,000 mark, fördelad 
på 1906-~07 öfverlämnats åt Centralnämnden för folkeliga före- 
drag, till hvilken direktionen för S. F. V. för sin del såsom dele- 
gerade invalt professor I. A. Heikel, fil. doktor P. Nordmann och 
fil. licentiaten G. Landtman. Dessa tre medlemmar, bildande Cen- 
tralnämndens subkommitté för de svenska föreläsningskursemas 
ledning, hafva tills dato disponerat öfver 5,200 mark för föredrag 
anordnade i Nyland, Österbotten och i sydvästra Finland. En 
kortfattad redogörelse för denna föredragsverksamhet på lands- 
bygden, omfattad med lifligt intresse, skall intagas i nästa årsberät- 
telse. Vid senaste årsskifte var arbetet nyss påbörjadt och före- 
dragen fortgå under innevarande år. 

Likasom flere gånger förut har direktionen äfven nu nöjet 
att meddela, det föreningen af gynnare och vänner ihågkommits 
med donationer och gåfvor. Ankedoktorinnan Olivia Forsius lät 
genom ett gåfvobref af den 23 mars 1906 öfverlämna 2,000 
mark, hvilken summa, bokförd under benämningen. .Kr. Fr. Forsii 

— 1 — 


fond*, får .efter direktionens godtfinnande användas till befräm- 
jande af folkbildningsarbetet i landet'. Följande dag eller den 
24 mars 1906 undertecknade f. d. referendariesekreteraren A. O. 
Geitlin ett donationsbref, medels hvilket han skänkte 5,000 mark 
.för befrämjande af Svenska Folkskolans Vänners aktningsvärda 
och ädla syften*. Den i årsberättelserna ofta citerade, men al- 
drig namngifna gynnaren af vår förening underlät icke heller 1906 
att insända sin välkomna julgåfva om 500 mark, och någon tid 
förut hade änkeöfverstinnan Sophie Gahmberg vänligheten skänka 
200 mark. I december fick föreningens kassör genom löjtnant W. 
Stjemschantz emottaga den betydande summan af Fmk 12,816:13» 
hvilket belopp genom ett donationsbref af den 27 maj 1906, un* 
dertecknadt af öfverste N. Msxmontan och sexton officerare samt 
civila tjänstemän vid numera upplösta Lifgardets 3:e finska skarp- 
skyttebataljon öfverlämnats till S. F. V. med rätt för föreningen « 
att disponera öf\'er räntorna, men med villkor att återbära kapi- 
talet .i händelse finska gardesbataljonen i framtiden åter upp- 
rättas i hufvudsaklig öfverensstämmelse med dess förra gestalt- 
ning såsom en uteslutande inhemsk trupp*. Med tacksamt erkän- 
nande af den stora donationens emottagande har direktionen på 
föreningens vägnar afgifvit en skriftlig förbindelse att det utsatta 
villkoret skall beaktas. — För sistnämnda stora gåfva likasom för 
alla de andra uttalas ett uppriktigt tack. Föreningen skall genom 
sitt fortsatta arbete söka motsvara de sympatier donatorerna så 
vackert visat sig hysa för dess sträfvande på folkbildningens fält. 
Vi öfvergå härmed till att redogöra för den sedvanliga 
fördelningen af anslag åt skolor, och såsom synes är antalet af de 
utgifna understöden stort. 

Anslag till högre folkskolor: 

Läseåret 1905-1906. Sottunga 300: — 

Nagu, Nötö 225: — 

Esbo, Skolholmen 250: — 

östermyra 150: — 

öfvermark, Fröjdnäs 100: — 

Läseåret 1906—1907. Tusby, Björkbacka 400: — 

St. Karins 400: — 

Hausjärvi, Hyvinge 350: — 

- 2 — 


Sastmola, Kasaböle dOO: 

Kronoby, Snåre »)....• 300: 

Föglö, Jyddö 300: 

Ostermyra 200: 

Kveflaks, Osterhankmo 200: 

Iniö, Norrby 200: 

Karuna 200: 

Munsala, Mona 150: 

Lappfjärd, Mörtmark 150: 

VäidO, östra simskäla 150: 

Västanfjärd. Brännboda ........ 100: 

Anslag till småskolor: 

Läseåret 1905-1906. Esse, Bäckby 200: 

Degerby (Nyland) 200: 

Pyttis kyrkoby  200: 

Liljendal, Säfträsk  150: 

,  Hopom 150: 

,  Garpom  . . . . " 50: 

Tusby, Kervo 125: 

.   Klemetskog 100: 

Strömfors, bruket 100: 

Kyrkslätt, Evitskog 100: 

Läseåret 1906—1907. Replot, Söderuddama 500: 

Teerijärvi kyrkoby 400: 

Finby, Kåta «) 400: 

Vichtis, Palajärvi 300: 

Helsinge, Hanaböle *) 300: 

Houtskär, Äpplö  300: 

Kökar, östra distriktet   250: 

Finby, Pettu 250: 

,   Gräböle 200: 

Strömfors, bruket 200: 

Tessjö 200: 

Virböle 200: 

Esbo, Sötby 200: 


O Anslag för 2 läseår. 
') Anslag för 3 läseär. 


~ 3 - 


Kimito, Vrethalla 200: — 

Degerby (Nyland) 200: — 

Ingå, Västankvam 200: — 

Pargas kyrkoby 200: — 

Ingå. Takter 200:- 

Gamlakarleby socken, Rödsö 200: — 

Storkotka ... 200: — 

Sjundeå, VikarfaU 200: - 

Pikkala 200: — 

Henriksberg 200: — 

Pyttis, Mogenpört 200: — 

Korpo, Åvensor 200: — 

Ingå, Barösund 200: - 

Lapptrflsk, Hindersby 200:- 

Finström Bergö 200: - 

Nedervetil, Nedervetilby 200: — 

Saltvik 200: - 

Tusby, Kervo 125 — 

,   Klemetskog 100 — 

Dragsfjärd, Furulund 100: — 

Borgå, Veckjärvi 100: - 

Kyrkslätt, Anttila 100:- 

Haapajärvi 100: - 

Borgå, Norrveckoski 100; — 

Liljendal, Hopom 100: — 

Lappträsk, Norrby 100: - 

Utöfver dessa anslag, alla gällande i verksamhet varande 
skolor, hafva understöd utlofvats till Gamlakarleby, Nederkorp- 
laksby (200), till Larsmo, Bosund (200) och till en andra små- 
skola i Sibbo, Paipis (150). För hållandet af tvenne 6 veckors 
skolkurser i Karislojo, Lönnhammar och Hiittis, Rosaiaby hafva 
åt en lärarinna och en lärare utbetalats 100 mk enhvar. 


Direktionen, som under det gångna året sammanträdt 13 
gånger, har varit sammansatt] af följande personer: possessio- 
naten fil. magister V. Ohberg, ordförande, kommunalrådet A. 
Landén, vice ordförande, fil. doktor P. Nordmann sekreterare och 
ombudsman, ingeniör F. Rosberg kassör samt imiversitetssekrete- 

— 4 — 


råren friherre Tor Carpelan och professor I. A. Heikel. Supp- 
leanterna fröken Gertrud EhrstrOm, lektor Hugo Bergroth och 
doktor Gunnar Landtman hafva kallats och närvarit vid mötena. 
Till revisorer valde senaste årsmöte herrar S. Ehrstedt och A. 
Schildt samt till suppleanter O. Lucander och A. Finander. I 
tur att afgä ur direktionen äro vid detta möte herrar Carpelan, 
Rosberg och Bergroth. 

Ombuden äro till antalet 185 fördelade på 121 orter, städer 
och landskommuner.  Såsom nya sådana hafva antagits: 
Föglö Jyddö: folkskolläraren K. Gustafsson. 
Teerijärvi: . M. E. Kulenius. 

W. Granö. 

smeden Viktor Bygden. 

handlanden   W. Furu. 
Degerby, (Nyland): småskolelärarinnan Ellen Hagström. 
Helsinge, Åggelby: handlanden Frans Karell. 
Kveflaks: bonden Gustaf Vikstedt. 
Nagu: orgelnisten N. V. Nyländer. 
Kimito: fiskaren J. A. öhberg. 
Mäntsälä: provisor S. G. Mölsé. 
Saltvik: bonden K. J. Johansson. 
Storkyrö, Orismala: stationsinspektom A. Grannars. 
Pedersö, Kållby: disponenten E. Blomström. 
Viborg: doktor C. A. Alenius. 
Nykarieby: seminaristen J. A. Stenfors. 
S:t Petersburg: direktor Rudolf Witting. 

Vid senaste årsmöte tillkännagafs att premier i värdefulla 
böcker tilldelats ombuden fru Ida Aschan i Nådendal, folkskol- 
läraren J. J.. Wadström i Dagsmark, landthushållaren J. Vinqvist 
i Tusby och prosten C. P. Moberg i Sjundeå. Denne sistnämnde, 
som under förloppet af många år nitiskt och punktligt skött sitt 
ombudsmannavärf, har sedan dess aflidit. 

Föreningens medlemsantal, som vid utgången af 1905 
utgjorde 4,803, hade den sista december 1906 uppnått den 
glädjande höga siffran af 5,327. Af dessa äro 137 ständiga 
medlemmar, 2,597 hafva i årsafgift erlagt 5 mark och 2,183 
2  mark. För 150 ä 5 mk och  260 ä 2 mk hafva några om- 

-5 - 


bud försummat att insfinda stadgad redovisnins, innan räkenska- 
perna afslutades. 

Sina flesta medlemmar räknar föreningen på följande orter: 
i Helsingfors 966, Helsinge 270. Åbo 238, Lovisa 140, Vasa 127, 
Viborg 127, Borgå 93, Gamlakarleby 79, Jakobstad 70, HangO 61, 
Ekenäs 53, Uleåborg 53, Björneborg 52, Tammerfors 50, Tusby 
46, Jomala 43, Kuopio 42, Teertjärvi 31, Bromarf 31 o. s. v. 

För att i några österbottniska socknar sprida kSnnedom om 
föreningens sträfvanden och i öfrigt verka för folkbildningens sak 
besökte folkhögskoleföreståndaren J. Klockars, som erhållit ett 
stipendium om 500 mark, under 30 dagar hösten 1906 Esse, Purmo, 
Pedersö och Larsmo socknar. Stipendiaten höll flere föredrag 
samt framställde efter återkomsten från resan några förslag be- 
träffande ett par bibliotek och skolor och hafva dessa af direk- 
tionen beaktats. 

Teodor Holmströms folkhögskolefond. Af fondens dis- 
ponibla räntemedel hafva följande anslag blifvit utbetalade: 

Borgå folkhögskola 200 

Västankvam landtmanna- och husmodersskola i Ingå . . 500 

Sydvästra Finlands Svenska folkhögskola i Pargas .... 500 

Mellersta Nylands folkhögskola i Esbo 1,000 

Ålands folkhögskola 1,000 

östra Nylands landtmanna- och husmodersskola i Pemå 1^500 

Västra Nylands folkhögskola i Pojo  1,800 

Svenska folkhögskolekursema i Helsingfors 500 

Karis privata folkhögskolas lärarepersonal 500 

Elevstipendier till de 9 svenska folkhögskolorna 1,800 

Stipendium åt lärarinnan vid Kronoby folkhögskola A. 

Lindström 400 

.  föreståndaren för Borgå folkhögskola. E. 

Holmberg 400 

Beträffande fördelningen af innevarande års räntor har di- 
rektionen beslutit, att den kommer att försiggå efter det att samt- 

- 6 - 


liga ansökningar före den 15 april blifvit insflnda från resp. folk- 
högskolor. 

Föreningens inkomster och utgifter under det gångna året 
flfvensom kapitalkontots ställning den 31 december 1906 framgår 
af kassörens här bilagda öfversiktstablå. 

Biblioteksiitskottet har under året varit i tillfälle att för 
1,500 mark inköpa ett större antal värdefulla böcker, af hvilka 
kollektioner om c. 40 i hvarje blifvit skänkta till Esbo (Mankans 
och kyrkbyn), Esse Bäckby, Kimito Mattkärr, Larsmo Engmo, Esbo 
Bemböle, Helsinge Lillhoplaks, Kyrkslätt Evitskog, Kökar, Sibbo 
Savijärvi samt till ett vandringsbibliotek i Karis och ett på Åland. 
Af kommunalrådet A. Landén har som gåfva emottagits 60 st. 
böcker och af ingeniör Th. Neovius ett par tiotal. För att i nå- 
gon mån befrämja det nitiska arbete, som bedrifvits af Finlands 
allmäima svenska folkskollärare- och lärarinneförenings biblioteks- 
utskotts verksamhet, hafva för 291 mark inköpts 400 exemplar af 
katalogen .Förteckning öfver barn- och ungdomslitteratur". Vidare 
har en af utskottets medlemmar medverkat vid redigeringen af 
en svensk bokkatalog, hvilken utgifvits genom folkupplysnings- 
sällskapets försorg. — Föreningens boklager och arkiv förvaras 
sedan början af september 1906 i den lokal, bestående af ett 
större rum och en tambur, hvilken för 3 år — mot en årshyra 
om 800 mark — blifvit hyrd i sparbankens hus. Fabiansgatan 15. 


Mnsikkommittén har under året blifvit förstärkt genom 
invalet af magister R. E. Westerlund. Till hedersordförande efter 
direktor M. Wegelii frånfälle valdes professor R. Faltin och till 
vice ordförande sångläraren A. Uggla. Denne ledde en under 
julferierna anordnad särdeles väl besökt dirigentkurs, hvilken ut- 
gjorde en förberedelse till S. F. V:s fjärde sång- och musikfest, 
som kommer att äga rum den 6—9 juni 1907. I trenne resesti- 
pendier åt österbottniska deltagare i dirigentkursen utbetalades 
s:a 140 mk. Vid de lokala musikfestema i Ekenäs och Qamla- 
karieby senaste sommar tilldelades folkskolläraren J. Nordström 
och orgelnisten A. Lybeck minnesgåfvor i form af förgylda diri- 
gentmärken för deras framgångsrika arbete i de musikaliska 
intressenas tjänst. 

-7- 


I samband med musikfesten i Gamlakarleby hölls därstädes 
föreningens andra ombudsmöte den 16 juni. Närvarande voro 18 
ombud från Österbotten. Programmet upptog föredrag och dis- 
kussion; mötet leddes af föreningens sekreterare. 

Publikationerna. Af skrifter utgifna af Svenska Folksko- 
lans Vänner hafva 1906 utkommit: 

Häftet 60, Huru Amerikas förenta stater uppstått, en 
skildring af J. Sperling, 84 sidor, pris 80 
penni, upplaga 5,700 exemplar. 

Häftet 61. Praktisk handbok rörande landtdagsmannaval 
af T. A. Heikel, 51 sidor, pris 60 penni, upp- 
laga 5,800 exemplar. 

Kalender utgifven af Svenska Folkskolans Vänner 1906. 
tjugundeförsta årgången, 192 sidor, pris 1 mk 
50 p., upplaga 5,700 ex. 

Af Musikbiblioteket hafva nya häften utgifvits inom serierna 
för blandade körer, manskörer och homkapell. 

Sist återstår att nämna det direktionen i slutet af mars 
1906 till K. Senaten inlämnat en ansökan om 5,000 maik i fem 
års tid för understödandet af svenska småskolor och samma be- 
lopp till folkbiblioteksverksamhetens befrämjande. Resolution i 
ärendet har icke än utfallit. 

Helsingfors den 10 mars 1907. 

Viktor Öhberg. 
Fredr. Rosberg. L A. Heikel. 

Ab. Landén. Tor Carpelan. 

P. Nordmann. 


— 8 - 


Ofversikt af ställningen: 

Vinst- och förlustrakning för år 1906. 

Inkomster: 

Saldo från 1905 Smfi 44,001:92 

Räntor 7,657: 82 

Medlemsafgifter 17,838:50 

Resterande afgifter 529: 50 

Frivilliga bidrag 703: — 

S:a Ägc 70,730:74 

Utgifter: 

Skrifter utgifna under året  9mf  8,409: 24 

Understöd  18,474: 88 


Omkostnader   

AflOningar  

Afskrifning å inventarier 
Behållning till 1907 .. . 


3,310:12 

3,600: — 

55:70 

36,880:80 

S:a ^mfi  70,730:74 


Föreningens affärsställning vid årsskiftet synes af nedan- 
stående sammandrag af bilanskontot: 

Aktiva: 

Kassa ^mf   2,963:80 


Främmande reverser 

Depositioner 

Räntor 

Björkbacka folkskolehus 

D:o d:o    inventarier . 

Boklager 

Aktier 

Obligationer 

Inventarier 


22,000:- 

88,000:- 

2,096:- 

6,953:05 

233:65 

1.000:- 

54,511:70 

99:15 

400: — 


Transport ^m^ 178,257: 35 


— 9 - 


Sparkassa 

Diverse personer 

Ab. Landéns Folkakademi-fond : 

9 st prior. aktier ä 10,000 mk 

10 .   .     ,   å  1,000  . 

i Lovisa—Vesijärvi jämvägsaktiebolag. 


Transport ^^ 178,257:35 

20,766: 15 

1,363:43 


S:a 9mf 200,386:93 


Passiva: 

Henrik Borgströms fond 

Wilhelm Grefbergs stipendiefond  

Bröderna Paqvalens fond 

Tulluppsyningsmannen Lindens fond 

Aurora-fonden 

S:t Petersburger Liedertafel fond 

Nyländsk understöds-fond 

5:te februari-fonden 

Folkbildnings-fond 

Elementarkurs-fond 

Vilhelmina Hisingers fond 

Hedvig Falckens fond 

Vilhelmina Nordströms fond 

Västra Nylands musikfond 

Vaktmästar K. J. Kymlanders folkskolefond . . . 

Kr. Fr. Forsius fond  

Viktor Federleys  fond 

A. G. Geitlins fond 

Officerskårens   vid  finska gardesbataljonen do- 
nationsfond  

Behållning till 1907 


9mf, 


5,000:- 

1,000:- 

1,000:- 

14,000:- 

2,000:- 

1,400:- 

1,220:- 

7,000:- 

100:- 

5,170:- 

40,000:- 

10,000:- 

27,000:- 

1,600- 

1,700:- 

2,000:- 

25,500- 

5,000:- 

12,816:13 
36,880:80 


S:a Av: 200,386:93 


Th. Holmströms folkhögskolefond. 

I nk omster: 

Behållning från föregående år 9mfi   684: 20 

Influtna räntor 11,713:25 

S:a Smf 12,397:45 
- 10 — 


utgifter: 

Omkostnader ^V^    557: 15 

Understöd 10,300: — 

Behållning till är 1907 1,540:30 

S:a Ä5^ 12,397:45 

Fondens ställning vid årsskiftet synes af nedanstående sam- 
mandrag af bilanskontot: 

Aktiva: 

Kassa ^m^    542: 55 

Sparkassa 14,827: 75 

Utestående lån 20,000: — 

Depositioner 167,955: — 

Aktier och obligationer 33,215: — 

S:a 9mf 236,540:30 

Passiva: 

Kapital ^mfi 235,000: — 

Behållning till 1907 1,540:30 

S:a Xhfi 236,540: 30 
Helsingfors den 31 dec. 1906. 

Fredr. Rosberg. 

Att förestående tablåer äro riktigt utdragna ur böckerna 
intyga: 

Alfred Schildt S. Ehrstedt 

Revisorer för år 1906. 


— 11 — 


Revisionsberättelse. 

Undertecknade, hvilka utsetts att i egenskap af revisorer 
granska föreningen .Svenska folkskolans vänners' räkenskaper 
för Ar 1906. hafva numera fullgjort detta uppdrag, och dA skäl 
tUl nAgon anmärkning icke förefunnits, fA vi förorda full ansvars- 
frihet för Direktionen och dess kassaförvaltare för ofvannämnda 
redogörelseär. 

Helsingfors den 22 mars 1907. 

S. Ehrstedt, Alffred Schildt. 


— 12 


Svenska Folkskolans Vänners 

fjärde allmänna sång- och musikfest i 

flelsingfors den 6—9 juni 1907. 


Det har varit sed att i S. F. V:s kalender intaga kortfat- 
tade redogörelser för de sångfester, hvilka i föreningens namn 
anordnats, och så mycket mera skäl förefinnes nu att skildra 
denna sista fest, som den, enligt allas samstämmiga åsikt, utföll 
utomordentligt lyckad och hos de närvarande kvarlämnat ett out- 
plånligt stämningsfullt minne. 

Planen att i Helsingfors anordna en musikfest upptogs re- 
dan för flere år sedan inom S. F. V:s direktion, men kunde ty- 
värr ej blifva förvärkligad under de politiska nödåren. Tillstånd att 
hålla en sådan blef icke gifvet. De förändrade förhållandena, hvilka 
genom händelserna under novemberdagarna 1905 inträdde i vårt 
land, hade emellertid till följd, att följande sommar smärre lokala 
svenska musikfester anordnades i Ekenäs, Åbo och Gamlakarleby, 
och under de sista månaderna af Martin Wegelius lefnad upptogs 
^ter frågan om en stor musikfest sommaren 1907 i Helsingfors. 
Definitivt beslut härom fattades inom föreningens direktion den 
12 oktober 1906, då till medlemmar i den blifvande festbesty- 
relsen utsagos arkitekten W. Aspelin, doktor P. Nordmann, inge- 
niör F. Rosberg samt sångläraren A. Uggla. Denna bemyndiga- 
des att i  mån af behof komplettera utskottet och rådgöra sig 

- 13- 


med föreningens permanenta Musikkommitté. Denna samman- 
trädde under förloppet af hösten 1906 ett par gånger. Musikpro- 
grammet diskuterades och fastställdes och genom medverkan af 
herrar A. Uggla, A. Apostol, A. Stenius och K. Flodin utarbeta- 
des och trycktes trenne nya nothäften: ett för homkapell samt 
ett för blandade körer och ett för manskörer. 

Festbestyrelsen kompletterades genom inval af fröken Alma 
Hallberg och folkskoleläraren Gösta Sundholm. Till ordförande 
utsAgs dr Nordmann, och denne utsände i bestyreisens namn 
i nov. 1906 ett tryckt cirkulär till den svenska sängens vän- 
ner i Finland att antaga inbjudningen till en musikfest i juni 1907. 
En ganska liflig korrespondens uppkom nu, och det visade sig 
snart, att det intresse, som framträdt bland deltagarena i den af hr 
A. Uggla ledda förberedande dirigentkursen under senaste julferier, 
motsvarades af en lika liflig häg hos ett stort antal blandade kö- 
rer uti de svenska bygderna. Tyvärr var icke detsamma fallet 
med homkapellen i Nyland och sydvästra Finland. De läto icke 
i trots af upprepade påminnelser höra af sig, och sålunda kom 
det sig att hornkapellen vid musikfesten 1907 icke uppgingo 
till den siffra, som betecknade kapellens antal vid festen i Abo 
1897. Dess bättre ställde det sig med antalet af sångare och 
sångerskor; vid anmälningstidens utgång i april kunde man 
beräkna, att de blandade körer, hvilka komme att uppträda den 
9 juni på festplatsen i Kaisaniemi, skulle uppgå till ca 1,500 
personer, sålunda bildande den största kör som någonsin vid en 
musikfest i Finland uppträdt. 

Bestyreisen träffade aftal med arkitekt Aspelin om uppgö- 
randet af ritningar till en täckt sångarestrad så rymlig, att minst 
1,200 personer där godt kunde finna plats. Ritningen utfördes 
snabbt, och då uppförandet af paviljongen i slutet af maj vidtog, 
visade det sig snart att arkitekten lyckats konstruera en i akustiskt 
afseende utomordentligt lyckad paviljong, hvilken genom sina väl- 
diga dimensioner, trappafsatsemas praktiska anordning och smak- 
fulla dekorering väckte bifall och undran. Såsom arbetsledare fun« 
gerade byggmästaren A. Jansson som representant för en snickeri- 
firma från Sömäs, och äfven han utförde sitt värf till belåtenhet. 
Röster hade snart höjts emot utgifvandet af en stor summa pen- 
ningar för en estrad, hvilken komme att användas endast några 
dagar, men de förstummades — då festen utfallit väl och aUa 
nödgats erkänna, hvilken viktig roll en rymlig, vacker, täckt musik- 

— 14 — 


paviljong spelar vid en tonemas fest Musikestraden kostade 
målning och dekorering inberäknad, 10,500 maric. 

DA tiden för festens firande närmade sig, vidtog inkvarte- 
ringsnämnden med sitt arbetsdryga värf. Det gällde att i 8 st. för 
ändamålet gratis upplåtna skolhus anskaffa bäddar och tvättservis 
samt få det så ställdt, att de 1,100 personer, som där skulle inlo- 
geras, hvar på sitt håll erhölle billig servering af kaffe, te, smör- 
gåsar och läskdrycker. Herrar Axel Holmström och Otto 
Lucander ombesörjde anskaffandet utifrån af flertalet af de många 
nödiga madrasserna och dynorna ; endast 215 st. blefvo enkom för 
S. F. V:s räkning sydda. Såsom ordförande i inkvarteringsnämnden 
fungerade den energiska fröken Alma Hallberg och biträddes 
kraftigt af 15 fruar och fröknar, 2 och 2 såsom värdinnor vid 
hvarje skolhus. Ett tjugutal yngre marskalkar, manliga och kvin- 
liga studenter, bidrogo ock i sin mån under festdagarna till 
att flere af landsortskörema blefvo i tillfälle att på lediga stun- 
der mellan repetitionerna få bese stadens museer. 

När sålunda allt var ordnadt, programhäftet, en minnes- 
skrift öfver Martin Wegelius, biljetter m. m. blifvit tryckta, gjorde 
bestyreisen ett försök att på förhand utsälja ett antal festmär- 
ken å 10 mk stycket för att sålunda samla en mindre grundfond 
till bekostandet af de stora utgifter, som dels gjorts, dels före- 
stodo. Det lyckades ock att hopbringa c. 4,000 mark, af hvilken 
summa bestyreisens sekreterare hr Sundholm för sin del ensam 
anskaffade mer än '/«. Vädret i början af juni var emellertid 1 oro- 
väckande grad regnigt, hvarför man med stor spänning emotsåg 
en förändring till det bättre. Lyckan gynnade dock festen i 
oväntadt hög grad. Onsdagen den 5 juni, då flere hundra af fest- 
deitagarena kommo till staden, regnade det, men följande dag, 
den första af festdagarna, lyste solen, då den väldiga sångarkö- 
ren från jämvägstorget med S. F. V:s standar tågade in på fest- 
platsen i Kaisaniemi och beträdde estraden. Större delen af de 
4,800 sittplatserna voro upptagna af åhörare, hvilka under synbar 
andakt lyssnade till de bekanta, men aldrig förr så impone- 
rande klingande tonerna af psalmen ,Vår Gud är oss en väldig 
borg*. Dirigentskapet handhades af hr Uggla, och Helsingfors 
homorkester skötte ackompagnemanget. 

Omedelbart därpå framträdde dr Nordmann i den med en 
väldig gyllene lyra smyckade talarestraden och framsade med 
kraftig stämma följande hälsningstal. 

- 15- 


.Hell eder, män och kvinnor, unga och gamla, hell eder, 
sångdirigenter och alla dem I leden fram på tonkonstens sköna. 
fria, stolta bana! Välkomna till vår stad och trefaldt välkomna till 
denna vår fest, en sångemas och en vårens fest på samma gång. 
Stor och stark är eder skara, stor som det höfves den uppgift I före- 
satt eder att fylla, stark som det anstår en målmedveten, enig stam. 

På Svenska Folkskolans Vänners och bestyreisens för denna 
sins- och musikfest vägnar utbringar jag denna välkomsthälsning, 
och jag uttalar därjämte förhoppningen, att I icke måtte komma 
att ångra eder re3a till hufvudstaden. Den har kraft många för- 
beredelser, mycken tid och ej ringa kostnader. Talrika bland eder 
äro långväga gäster. Från den svenska landsbygdens nordligaste 
hörn, från den välkända folkhögskolesocknen Kronoby och dess 
lifaktiga omnejd hafva ett par hundra sångare, sångerskor och 
hornblåsare anländt, och från Wasa, Kristinestadsbygden, Åland, 
Åbo, Pargas, Kimito, Dragsfjärd samt talrika nyländska socknar 
räkna vi kärkomna gäster i mer än ett tusental. I hafven kom- 
mit, detta är godt och väl, men ~ skola väl de förväntningar 
ni medfört fyllas? 

Vi helsingforsare tycka, att vår stad egentligen är föga 
lämplig som plats för en sång- och musikfest. De höga husen 
lägga, bildlikt taladt, sten på tankamas börda. Här råder för 
mycket prosa och för litet poesi, här vistas alltför många män- 
niskor, hvilka icke intressera sig för våra sträfvanden, icke taga 
del i vår hänförelse. I mitt tycke är och förblir en liten lummig 
poesifylld småstad eller en fager landsbygd musikfestemas rätta 
hemvist. 

Men något äga vi dock här, som vi äro stolta öfver, och det 
är hafvet. Vi se det visst icke härifrån, men det är ej längre bort 
än att, om I sjungen kraftigt, edra toner nå stranden och blanda 
sig med böljomas sång. Och om vi i morgon vandra bort till 
Brunnsparkens grönskande vallar, kunna vi låta våra blickar ila 
bort mot den fjärran rand, där haf och himmel mötas. Längre 
kan ej människoögat gå, men vår tanke löper vidare hän. Den 
flyger snabbare än måsen, som på starka vingar stryker fram öf- 
ver hafsvågomas glänsande ryggar, bort mot de land, därifrån 
sydvästen hämtat oss kulturen och med den folkvisans uppfost- 
rade, förädlade dotter, konstsången. Öknar, berg och kärrmarker 
skilja människoma åt, men haf och floder förena folken. Därför 
älska vi hafvet, den breda, fria, outslitliga kulturvägen. 

- 16 ~ 


DIRIGENTERNA VID SVENSKA FOLKSKOLANS 
SÅNG- OCH MUSIKFEST I HELSINGFORS 

DEN 6—9 JUNI 1907. 


ALARIK UGGLA 


AXEL STENIUS 


A. APOSTOL 


Vänner, bröder, systrar, blodsfränder I Jag kan icke i detta 
nu tala som en bok. Jag vill ej försöka stAta i de granna ordens 
Slitterskrud. Jag vill tala som en bror tHI bröder och i enklaste form 
Sifva uttryck ät en enda känsla, ät — glädjen ! Vi mäste ju gläd- 
jas öfver att förhållandena i vårt hårdt pröfvade fosterland omsider 
gestaltat sig sådana, att den svenska sångens vänner åter kunnat 
stämma möte. I många mörka dagar hafva vi bidat på denna 
stund. Tio långa år hafva trögt släpat sig fram sedan den tid- 
punkt, då det gamla gästvänliga Åbo öppnade sina portar för S. 
F. V:s tredje allmänna sång- och musikfest. Först nu har det 
bllfvit oss möjligt att mötas här. Det sker under en solig himmel, 
och därför är jag innerligt glad. Men I sen så allvarligt högtidliga 
ut, just som om detta hörde till saken vid en fests öppnande. 
I^e] ! Låt oss för unders skull glömma att Finlands folk är ett 
trumpet och surmulet folk, som sätter en viss ära i att sällan 
låta ytan afspegla rörelsen på djupet. Låt oss dessa få festdagar 
söka glömma att lifvet i stort sedt erbjuder mödor och strider 
samt i smått — strömming och potatis — gudskelof! 

Att låta själen höja sig högt, att tänka ljusa fria tankar 
och sjunga dem ut är dock något värdt ! Därför: ett lefve för musik- 
festerna, ett annat för sångarglädjen och ett tredje för »Moders- 
målets sång!* 

Sedan hurraropen förklingat, sjöng kören kraftigt Moders- 
målets sång och Vårt land, som naturligtvis stående afhördes. 

När så åhörarena skingrats, skedde upprop af körer och 
homkapell. Resten af dagen upptogs af trägna repetitioner. 
Medlemmarna i den väldiga blandade kören voro så många, att 
det i hela staden icke fanns en enda sal som kunnat inrymma 
dem alla, Halfva antalet repeterade därför i studenthuset, medan 
de öfriga upptogo 700 sittplatser i societetshusets stora sal. Ofnin- 
gama leddes växelvis af hrr Uggla och Otto Andersson. I nyl. na- 
tionshuset försiggingo homblåsarenas öfningar under ledning af 
kapellmästar A. Apostol och manskörens med öfverste A. Stenius 
som dirigent. Redan efter ett par öfningar kunde dirigenterna 
till sin stora fägnad konstatera, att de i festen aktivt deltagande 
voro, till det öfvervägande antalet, af sina orts-dirigenter särdeles 
väl förberedda, hvariör sångerna klingade friska och rena och re- 
petitionstiden den sista dagen kunde inskränkas. 

Den första kvällen efter öfningamas slut samlades samtliga 
dirigenter och de olika bestyrelsemas medlemmar till ett festligt 

- 17 - 


samkvflm i öfre operakällaren, och gäfvos därvid i flere tal uttryck 
åt de känslor af samförstånd och tillgifvenhet, som förenade alla 
den svenska sångens vänner. På den andra kvällen (d. 8 juni) 
gåfvo Ida och Karl Ekman en konsert i universitetets solennitets- 
sal, och af inkomsten hade konsertgifvarena den vänligheten att 
till musikfestens kassa afstå hälften af behålhiingen. 

Lördagen kl. 3 e. m. samlade sig alla körer och homka- 
pell, försedda med sina rödgula namnstandar, i Kaisaniemi, där- 
ifrån aftåget under strålande vackert väder skedde till Fölisön 
via Djurgården. 

Det var ett ofantligt långt tåg. Då de främsta leden re- 
dan hade öfverskridit bron öfver järnvägen i närheten af De 
gamlas hem befunno sig de sista körerna ännu i Kajsaniemi 
mellan värdshuset och stora planen. Tog man på den nämnda 
järnvägsbron en öfverblick af körerna, som tågade längs vägen 
utmed järnvägsbanken, flöto de många ståndaren med sina gul- 
röda färger tillhopa som en fladdrande eld. Under tåget spelade 
då och då en musikkår och körer här och hvar stämde upp hur- 
tiga marscher. Stämningen var från början den bästa. Ju när- 
mare man nalkades Fölisön, dess vackrare tedde sig omgifningarna» 
som öfverallt voro fullsatta af åskådare. Klockan var fem, dä tå- 
get anlände till den flaggbeprydda festplatsen, som naturen klädt 
i den skönaste vårgrönska. 

Det långa tåget skred fram med full musik och defilerade 
i långa slingor, hvarpå körerna gjorde halt frafttfOr den girland- 
prydda estraden, ofvanför hvilken höjde sig en präktigt utsirad 
åländsk majstång på .Brageberget*. 

På estraden framträdde nu herr Uggla, under hvars an- 
förande med tändande kraft afsjöngs Modersmålets sång. Härpå 
hölls af herr Uggla ett kort tal, hvari han hälsade de församlade 
välkomna och påminde tillika om den sorg, som drabbat sångens 
vänner i landet genom Martin Wegelii bortgång, denna man som 
lik en Caesar fört sina sångarskaror till seger efter seger. 

Såsom ett minne från musikfesten och till hågkomst af 
den bortgångna vännen och sångledaren öfverlämnades en af- 
gjutning i bronserad gips af Wegelii medaljong (utförd af V. Malm- 
berg) åt sångkörerna Arbetets Vänner i Helsingfors, Ekenäs, Alx)» 
Vasa och Pyttis samt åt de blandade körerna från Kyrkslätt, Kro- 
noby och Finnström. 


- 18 


Heir Nicken Rönngren uppläste därefter kraftigt och varmt 
Bertel Gripenbergs för musikfesten författade högstämda 

Prolog, 

Du svenska stam, som till undergång 

nu afund och hat vilja viga, 

du vikingastam, hvars svenska sång 

man nu vill tvinga att tiga, 

rundt om dig reses en mörksens mur, 

två horder fylkade samman, 

nu ligga i skymning kring dig på lur, 

att tända Ragnaröksflamman. 

Du lilla skara, som modigt stred 
så länge på Finlands stränder, 
omkring dig tätna de lömska led 
med vapen i hårda händer. 
Du ringa hop, som i tusen år 
mot tiofald öfvermakt fäktat, 
se upp, att ej morgondagen förmår 
hvad tio sekel ej mäktat. 

Du svenska stam, våra fäders stam, 

du ättling af manlig ära, 

som trotsar orätt och svek och skam, 

låt faran dig ej förfära! 

Ty väl är kampen ej glad, ej lätt, 

väl synes oss segern svika, 

men den som strider för helig rätt 

får aldrig, får aldrig vika. 

Vi måste stå, där oss ödet ställt, 

vi få ej, vi kunna ej annat, 

till dess vi stupa på likströdt fält, 

till dess våra pulsar stannat. 

Vi få ej afstå en fotsbredd mark, 

ej en tum af fädernejorden, 

hur vild och hotande, lömsk och stark 

än fiendens hord är vorden. 

— 19 — 


Den jord vi trampa är vår, fir vår, 
är vunnen af modiga fäder, 
den är försvarad i tusen år 
med mod, med ära och heder. 
Vår jord är köpt med vårt hjärteblod, 
vår jord är vår egen, vår egen, 
än ljuder ett eko af nordmäns mod 
i vår bygd, i saga och sägen. 

Den strid vi kämpa är ej blott vår, 

den är ljusets kamp emot natten, 

som rullar emot oss med blod i sitt spår 

öfver österns ödsliga vatten. 

Vår strid är blåögda åsars strid 

mot tursar, drakar och dvärgar, 

väl den, som i kampens kräfvande tid 

ofläckad sin ära bärgar! 

Så bort med äfund och split också, 
som endast vår ovän gagnar! 
Oenig hop kan i storm ej stå, 
den skingras som rök och agnar. 
Men enig skara som, full af mod, 
i sköldborg sig sammansluter, 
står stark och mäktig i eld och blod,' 
hur högt än fienden tjuter. 

Så låt oss, eniga, bröst vid bröst 
mot nattboret hat oss ställa, 
då skall i tidemas bistra höst 
oss ingen fiende fälla. 
Du svenska fåtal, du ärans ätt, 
du får ej, du får ej falla! 
Håll ut i striden för ljus och rätt 
och okränkt frihet för alla! 

Du svenske broder, hvad namn du bär, 
må hvarandra vi handen räcka, 
det edsförbund som vi knyta här 
skall fiendens anfall gäcka. 

- 20 - 


För fadrens frihet och sprAk och sed 
låt oss kämpa trogna till döden 
i täta, fasta, orubbliga led, 
som ej brytas af hflrda ödenl 

Efter denna Inledande afdelning följde 

Brages vårfest, 
anordnad af den  unga lifskraftiga föreningen på ett vackert och 
verkningsfullt sätt. 

Några kraftiga skott Ijödo i en af skogsbackarna, och nu 
drog det granna åländska bröllopståget fram. Främst buros af 
kvinnliga fanbärare brokiga stora flaggor med blombuketter i 
stängemas toppar. Flaggdukarna voro äkta åländska dukar af 
stort värde. Så kommo spelmännen i mörkblå dräkter, knäbyxor 
och guldknappar. Svenner buro pellen öfver brudparet. Brudens 
korta hvita slöja föll ned under en jättekrona af granna pappers- 
rosor. Efter brudföljet i sina brokiga dräkter drogs af två hästar 
en rosenklädd skrinda, innehållande ungmors bohag af sängklä- 
der. De svällande dynorna, de granna täckena och massan af 
handspeglar, som voro fästa på skrindans bakre vägg, väckte 
stor munterhet bland åskådarena. Tjöckboma voro instuckna i 
brudföljet. Bröllopsfolket tog plats på estraden och ur deras 
krets framträdde en af spelmännen, musikern Otto Andersson, 
Brages stiftare och ordförande, och hälsade på föreningens väg- 
nar de närvarande välkomna. Han redogjorde för den uppgift 
Brage föresatt sig att fylla, nämligen att samla folksånger och 
visor och att återupplifva gamla, goda seder och bruk, som arfs- 
minnen från en gammal kultur. Därpå utförde bröllopsfolket 
sirliga folkdanser, och brud och brudgum deltogo i nöjet. Bland 
publiken uppträdde allmogespelmän. De gnällande, spröda lå- 
tarna tillvunno sig dock intresserade åhörare, och de gåfvo en tyd- 
lig illusion af feststämningen öfver landtliga bröllopsgårdar och 
dansnöjen. 

Programmets öfriga nummer utgjordes af fotbollspel af 
Helsingfors idrottsklubb, bygdemålshistorier, sång och musik. 

Af allmogespelmän hade till staden infunnit sig öfver 70, 
hvilkal alla tidigare blifvit i tillfälle att uppträda i nationshuset 
och där under publikens lifliga bifall visat prof på sin konstfär- 
dighet.  Följande pris utdelades nu bland spelmännen: 

~ 21 — 


1 pris, 75 mk| Frans Mansner från Borgå. 

2 pris, 50 mk, A. Forsbäck från Snappertuna och K. Fa- 
gerström från Lojo. 

3 pris, 30 mk, K. Erland, Kristinestad, V. Nyström från 
Borgå, och L. Jämström från Kyrkslätt. 

4 pris, 20 mk, I. Krokbäck från Lappfjärd, V. Söderbäck 
från Åland, R. Isaksson från Hiitis och K. Landgren från Nummis. 

Extra pris å 10 mk, K. Laaksonen från Bobäck, O. Lind- 
fors från Helsinge, A. Lindqvist från Dickursby och I. Taklaks 
från Korsnäs. 

Tyvärr blef den senare hälften af Brages vårfest störd af 
ett ihållande regn, som hade till följd att större delen af publi- 
ken skyndade till staden. Under en paus i spelmännens föredrag 
framträdde dr Nordmann och öfverlämnade åt Brage genom dess 
ordförande hr O. Andersson en lagerkrans. Han meddelade ock 
att S. F. V., med anledning däraf att den 3 juni 25 år förflutit 
sedan föreningens första konstituerande möte, velat hedra ett par 
af sina ombud genom att åt folkskoleläraren M. Gran i Sideby, 
som froget stått vid sitt värf under 25 år, öfverlämna ett rese- 
stipendium om 100 mark samt åt det särdeles nitiska ombudet 
fru Rosa Holmsfröm i Helsinge ett skriftyg och en pappersknif 
af silfver. 

Afsikten att alla körer än en gång skulle samlas och ge- 
mensamt afsjunga nedanstående af fil. kand. Naima Jakobson för 
festen enkom författade dikt (mel. finalen i Kung Karls jakt) gick 
tyvärr om intet i följd af regnet. Dikten som i tryck utdelades lyder : 

Långt fjärran bland sus af gran och fur 
vi lösen ock hört: för svensk kultur! 
Vi kommo så gladt, och glad är vår fest, 
ej främling, men broder är här hvar gäst 
Om skilda vi än i bygden t>o, 
det leder från själ till själ en bro. 
Vi hört mången sträng i lifvet som sprang, 
men modersspråket har helhetsklang. 

Vårt modersspråks ljud oss ge ett hem, 
vårt hjärta det är, som t>or i dem. 
Och toner sig slå som skimrande band 
kring alla förspridda i fäQrens land. 

— 22 — 


Vårt språk flr vårt hflgn, vår andes borg, 
den trognaste tolk för fröjd och sorg, 
det klingat bland oss från att och till att, 
dess rätt att lefva är lifvets rätt. 

Väl fadren blef här den lott beskärd 

att fly ifrån bränd och skoflad härd. 

Mer hemlös än den, hvars hem tändts till bål, 

är den som ej äger ett modersmål. 

De välkända ljud, om här de dö, 

då blir det så tyst kring land och sjö, 

naturen ej mer ger själen ett svar, 

den äger intet, alls intet kvar. 

Men son af vårt land, som svensk blef född, 

din arfvedel är ej än förödd. 

Se kring dig som förr så dristigt och fritt 

och säg: detta land är ock mitt, ja mittl 

Ty minnenas sång och seklers sus 

om dagen, som kom med gryningsljus, 

om bragdemas glans och bildningens gång — 

den är dock svensk, våra häfders sång ! 

Vi tagit den mot som dyrbart arf 

från hänsvunna år och tidehvarf. 

Om ej den förstås af otacksam tid, 

den än är vår styrka, vår fröjd, vår frid. 

Dit fädren fört ljus och lag och vett, 

där äger vår själ sin hemortsrätt. 

Hur striden må gå — hvad rätt är och sant 

är dock i kampen vår bundsförvant 

I Finland bland sus af gran och fur, 
där spirar och gror en svensk kultur. 
Den kalla vi vår — trots stormamas hot 
allt djupare slår den inom oss rot 
Vi ägna den all vår bästa kraft, 
vårt hjärta den ger sin must och saft. 
Och högre den skall då klinga en gång 
vår egen gamla, vår svenska sång. 

- 23 — 


Söndagen den 9 juni uppgick strålande Mar. På förmid- 
dagen försiggick generalrepetitionen på festplatsen och den lof- 
vade godt för hvad som komma skulle. Kl. 3 e. m. befunno sig 
alla aktivt deltagande i ordnade led uppställda på jflmvflgstorget 
och aftågade därifrån en kvart timme senare långs Michaelsgatan 
till det närbelägna Kaisaniemi. Där skulle den stora festkonser- 
ten hållas enligt nedanstående 

PROGRAM: 

I 

Blandad kör. 

Vår Gud är oss en väldig borg — 

Svenska Folkskolans Vänners marsch Flodin. 

Vi vänta 1 

I Vårstormens tid  } Merikanto. 

Festtal af R. F. v. Willebrand. 

Modersmålets sång Hagfors. 

15 minntera paus. 
II 

Manskör. 

Framåt Grieg. 

Vårnatten  Kreutzer. 

Sirkka Jämefelt. 

Sjöfararn vid milan Palmgren. 

Du måste framåt Faltin. 

20 minntere paas. 
Ill 

Blandad kör. 

Nu hafver jag kommit en så långer väg, ny- 

ländsk folkvisa. 
Det var en vacker sommarkväll, folkvisa från \ an*, af Ekman. 

Pargas. 
Skön Anna, åländsk folkvisa. 

- 24 — 


Agnete, dansk folkvisa arr. af Wegelius. 

Till Sylvia sången, II Faltin. 

En dikt af Jacob Tegengren, framsäges af Gustaf Tegengren. 

BjOmeborgames marsch arr. af Wegelius. 

15 rninoMr» paiu. 

IV 

HornkapelL 

Festmarsdi ur .Prinsessan Tömrosa*  .... Melartin. 

Musette Sibelius. 

O, barn af Hellas Pacius. 

Nordiska folkmelodier Homemann. 

Karl Xn:s marsch arr. af Kajanus. 

15 nlnatera paus. 

V 
Blandad kör. 

Atenames sång Sibelius. 

Kör ur .Samson", I Handel. 

Kör ur festkantaten .Den 6 maj' Wegelius. 

Aftonpsalm arr. af  Wegelius. 

Afslutningstal af P. Nordmann. 

Vårt land Pacius. 


Denna festkonsert, hvars deltagare (uppträdande och åhö- 
rare) uppgingo till c. 17,000, skildras af redaktör Karl Flodin i 
tidningen Nya Pressen för den 10 juni i följande vackra ordalag. 

.En härligare friluftsfest Hn den i går i Kaisaniemi har 
Helsingfors vfll aldrig bevittnat De, som voro med Flora-dagen 
1848 på Gumtäckt, då Vårt land första gången sjöngs och Cyg- 
nxus höll sitt berömda tal till fosterlandet, skådade måhända en 
lika stor entusiasm då. Men hum blygsamma till dimensionema 
voro ej alla arrangemangen då, huru mycket fåtaligare folkmassan 
och hum anspråkslös den musikaliska kost som då bjöds. Det 
var sant: folksångens födelse uppvägde enbart alK annat. Man 
kan förstå, att den eller de åldringar, som voro med då och äfven 

- 25- 


1 går voro det, i sitt hjflrta skola stämpla 1848 års fest som än 
mer oförgätlig, än mer epokgörande. Men vi, som endast varit 
med om festen i går, äga af den en hågkomst att i vår tur 
skänka i arf åt kommande generationer. 

Det blef i går den Ijufligaste sommardag med värme och 
milda fläktar. Ju längre det led mot eftermiddagen, då sång- 
festen i Kaisaniemi skulle begynna, dess djupblåare blef him- 
meln. Solen slösade allt sitt rikaste guld öfver den festliga tafla, 
som planen i parken med dess imposanta musikpaviljong, vim- 
pelprydda stänger och myllrande människomassor erbjöd. 

Det var en formlig folkvandring ut till parken. I en oaf- 
bruten ström vällde fotgängare och åkande längs gatorna, som 
ledde dit. De som varit förtänksamma nog att i tid skaffa sig 
inträdesbiljetter sluppo bekvämt in, men de som köpte biljetter 
först vid  ingångarna fingo länge stå i kö, innan deras tur kom. 

Som en jättelik solfjäder utbredde sig bänkraderna med 
sina 4,800 sittplatser. I en hast fylldes samtliga platser, så att, 
då festen begynte, publiken trängdes hufvud vid hufvud på bän- 
karna. Men en flerdubbelt större publik befolkade parken rundt 
omkring. Man stod packad i leder, man trängdes om platser på 
kullama i närheten, och från de öfversta ståplatserna inne i mu- 
sikestraden erbjöd publiken anblicken af ett enda böljande män- 
niskohat. 

An mer målerisk tedde sig för åskådaren musikpaviljongen, 
då hela den till 1,500 sångare och sångerskor uppgående stora 
kören samlat sig. Under tonerna af en glad marsch, exekverad 
af ett homkapell uppe på estraden, tågade de olika sångförenin- 
garna öfver planen fram till musikpaviljongen och uppställde sig 
där på sina respektive platser efter stämmor och i enlighet med 
öfverdirigentens, herr Ugglas, anvisningar. Strax efter kl. half 
4 voro alla de sjungande samlade. Kvinnomas ljusa blusar teck- 
nade sig som en blomstermatta af ofantlig utsträckning, ur hvil- 
ken ungdomsglada, rosiga anleten sköto upp till månghundradetai. 
Männen stodo i kompakt massa ofvan och på sidorna, bildande 
en gedigen fond till all denna leende ungdomlighet Här och 
där bröt en djupröd väst eller ett lysande grant förkläde al mot 
färgensemblen. Det var allmogekören från Tjock i sina vackra 
folkdräkter. 

Publiken representerade hela det svenskatalande, sitt sven- 
ska modersmål älskande Helsingfors, från regeringens och aristo- 

- 26 - 


kratins representanter till småfolket af olika åldrar och kön. Att 
tala om aristokrati är fOr öfrigt oegentligt, ty om någonting bar 
här det hela en sant demokratisk prägel. De sociala skrankoma 
hade fallit, en enda idé, en enda förväntningsfuU föreställning 
besjälade alla. Det var en fest för folket, för det svenskatalande 
Finland, ett broderligt handslag, räckt af hufvudstaden åt lands- 
befolkningen, ett ärligt uppsåt att gemensamt fylkas under sångens, 
musikens och de varma fosterlandskänslomas baner. Med glädje 
konstaterade man närvaron af personer, hvilka i detta nu ha sta- 
tens roder sig ombetrodt, ministerstatssekreteraren A. Langhoff, 
senatorer med L. Mechelin i spetsen, landtdagsmän -— svenska 
folkpartiets och ungfinnar — och i öfrigt allt hvad bildning och 
folkkär nitälskan hette. Afven generalguvernörens familj var när- 
varande. 

Klockan var precis trekvart på 4, då festdirigenten Alarik 
Uggla höjde taktpinnen och tonerna af .Vår Gud är oss en väl- 
dig borg* rullade från musikestraden ut öfver allmänheten. Det 
var klang och kraft i den tusenhöfdade körens sång. Man fann 
att musikpaviljongens akustik var ypperlig, att körens hundratals 
sopranstämmor voro rena, klara och smidiga, mansstämmoma 
fylliga och säkra. Efter inledningskoralen följde K. Flodins marsch 
.Var hälsad unga sångartropp", tillägnad Svenska Folkskolans 
Vänner, och därefter två nya körkompositioner, ,Vi vänta" och 
,1 vårstormens tid' af O. Merikanto. Den senare var en målande, 
högst verkningsfull sång med omväxlande partier för fruntim- 
mers- och manskör. Den komplicerade och fordrande komposi- 
tionen utfördes öfverraskande väl af den samfälda kören, som 
nyanserade vackert, höll sig käckt uppe i ton och uttalade orden 
så tydligt att knappast en stafvelse gick förlorad. Efter denna, 
likasom äfven efter föregående sånger följde en liflig applåd. 
,1 vårstormens tid" måste bisseras.» 

Dirigent- och talareestmden beträddes nu af frih. R. F. von 
Willebrand, som med bärande stämma, öfvertygande och enkelt 
framsade följande 

Festtal. 

Ärade Medborgare och Medt>orgarinnor! 
Den 4:de allmänna svenska musikfestens sista dag är inne. 
Efter hängifvet arbete, i hembygderna först, och nu under tre so- 

- 27 — 


alla skola finna sin möda ktoiad; att de skola finna sitt arbete 
mfldan vardt; och att de med de mångslciftande minnen, besölcet 
i hufvudstaden skflnkt dem, skola hemföra nyttig lärdom och 
varaktig fOrkofran i den konst de utöfva och som vi alla fllska. 

Men ulAfver detta, det nflnnaste syftet, stAr ett hOgre, ett 
mera omfattande mål. 

Sedan vi sist voro samlade till allmän svensk musikfest, i 
Åbo för tio år sedan, har vårt folk genomlefvat ett af sin UW- 
varos märkligaste tidsskiften. Vid ofärdsårens slagskuggor, som 
fördystrat vårt folks själ intill döden, skall jag nu i festens stund 
ej dröja. De finnas nog kvar, rufvande innerst i alla deras sin- 
nen, som då voro med. Och sent, om någonsin, skola deras spår 
utplånas. En ny tid har nu kommit med återvunnen frihet. Och 
en af frihetens synliga frukter är den fest vi nu fira, en fest, 
som tidigare ej tillstaddes, emedan den var mörkrets makter en 
styggelse. 

Dock, vi veta att den återvunna friheten ännu ej lyser med 
obrutna strålar. Den har företett hotfulla skuggsidor. Den nya 
representation, som blef frihetens första veri(, har väsentligen rub- 
bat jämvikten emellan landets två folkelement. Och trotsande 
på förändrad maktställning, har flertalet låtit förnimma hot och 
hat mot mindretalet och dess rätt. Detta att flertalet, omedelbart 
efter det vårt hela folk genomkämpat en kamp för lifvet mot 
ett flertal för mindretalets rätt, nu inom eget land mot mindretalet 
röjer samma hot —, det kan förklaras blott såsom en efterverkan 
af den begreppsförvirring, långa år af rättslöshet kvarlämnat i 
många sinnen. Vi måste med full tillförsikt emotse gryningen 
af en dag, då vari folk, hvars två nationaliteter sedan urmiimes 
tid sida vid sida i endräkt delat lifvets glädje och dess börda, 
åter i int>ördes fred och aktning fortgår på sin utstakade bana. 
Men icke desto mindre veta vi i denna stund att sammanhåll- 
ning och målmedveten samverkan nu mer än någonsin fir ett 
lifsvillkor. Den är lifsvillkoret gentemot hot och faror. Den är 
lifsvillkoret äfven utan att fara hotar. Ty blott genom fast sam- 
manslutning kunna vi, Fi